eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Budowa Bulwaru Nadwarciańskiego

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2014-10-02

Poznań: Budowa Bulwaru Nadwarciańskiego
Numer ogłoszenia: 327592 - 2014; data zamieszczenia: 02.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 275828 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Poznańska, Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 6653538, faks 61 6653738.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Bulwaru Nadwarciańskiego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane określone następująco we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): Główny przedmiot zamówienia: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Dodatkowe przedmioty zamówienia: 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: realizację zadania pn. Budowa Bulwaru nadwarciańskiego, drogi publicznej (oznaczonej obecnie nr 1KD-D), na odcinku od skrzyżowania z ul. Berdychowo do projektowanego ronda na zakończeniu ulicy 1KD-D, która ma zostać zrealizowana na nieruchomościach oznaczonych jako działki o numerach 24/12, 1/24, 1/26 oraz 1 obręb 04 Śródka. 2.1. Przedmiot zamówienia składa się z części: 2.1.1. Część realizacyjna. 2.1.2. Wykonawca musi również dostarczyć: 2.1.2.1. Harmonogram rzeczowo-finansowy dla całego zadania uzgodniony z Zamawiającym. 2.1.2.2.Raporty z przeprowadzonych badań i pomiarów wymaganych przez szczegółowe zapisy STWiOR. 2.1.2.3.Wszelkie administracyjne i formalno-prawne decyzje i uzgodnienia związane z realizacją zadania opisanego w SIWZ. 2.1.2.4.kosztorys powykonawczy. 2.1.2.5.Dokumentację powykonawczą: Zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z inwentaryzacją geodezyjną. 2.1.2.6.Forma przekazywania materiałów do weryfikacji: Wszystkie materiały do weryfikacji należy przekazywać w formie papierowej i elektronicznej. Formę elektroniczną (edytowalna - np. *.txt, *.doc, *.xls, *.dwg) Wykonawca przekazuje wraz z raportem z postępu prac zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem realizacji inwestycji. 2.2. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisują w szczególności: -Projekt budowlany ulicy -Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych -Przedmiary robót. Wszystkie te dokumenty należy czytać łącznie, a w przypadku pytań lub wątpliwości zwrócić się o wyjaśnienia do Zamawiającego. 3. Ogólny opis przedmiotu zamówienia: 3.1. Opis stanu istniejącego Na trasie przebiegu ulicy brak jest nawierzchni utwardzonych, istnieją urządzenia kanalizacji deszczowej oraz nawierzchnia na ul. Berdychowo w Poznaniu. 3.2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja budowy drogi . 1 KD-D wraz z odwodnieniem . Przedmiot zamówienia obejmuje, w szczególności: -Budowę jezdni, -Budowę ciągu pieszo-rowerowego po wschodniej stronie jezdni, -Budowę pasów zieleni o szerokości 2,0 m po obu stronach jezdni, -Budowę kanału odwadniającego wraz z przykanalikami i wpustami deszczowymi, -Kanał kablowy dla późniejszej realizacji oświetlenia ulicy, -Budowę połączenia ulicy z ulicą Berdychowo, -Przebudowę nawierzchni ul. Berdychowo na długości ok. 40 m. -Opracowanie, uzgodnienia i wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu 4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposobu i warunków jego realizacji zawarty został w załącznikach 9-13 do SIWZ. SIWZ wraz z załącznikami należy czytać łącznie, gdyż wzajemnie się uzupełniają. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ oraz dokumentach załączonych do niej uważa się za wiążące. Wchodzące w skład dokumentacji projektowej dokumenty należy traktować, jako wzajemnie uzupełniające się i wzajemnie wyjaśniające się. W przypadku powstania niedających się pogodzić niezgodności o charakterze technicznym, podstawą do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamówienia oraz wyceny tego przedmiotu jest zawsze projekt budowlany. Przedmiar robót należy traktować pomocniczo i nie stanowi on podstawy do określenia ceny oferty. Ryzyko prawidłowości ustalenia kosztów wykonania przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. 5. Wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia. Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, w takim przypadku w/w wskazania traktować należy jako podane przykładowo, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Kryteria równoważności ustalone zostaną w razie konieczności przez Zamawiającego i wymagają weryfikacji oraz akceptacji ze strony Zamawiającego przed przystąpieniem Wykonawcy do realizacji zadania. Tam, gdzie na rysunkach w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiarach Robót, Dokumentacji Projektowej (budowlana) lub opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) osprzętu, urządzeń, materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie osprzętu, urządzeń, materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę i opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w ww. dokumentach i zostaną zaakceptowane przez Nadzór Autorski i Zamawiającego. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (z późniejszymi zmianami), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technicznych i technologicznych Zamawiającego. Z uwagi na fakt dopuszczenia możliwości różnych propozycji zamiennych wymaga się od Wykonawcy weryfikacji i traktowania wszystkich rozwiązań jako powiązanych ze sobą i tworzących docelowy obiekt budowlany. Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania dokumentów i obliczeń potwierdzających, że dobrany osprzęt, urządzenia, rozwiązania, materiały, połączenia różnych technologii i robót różnych branż spełnią wymagania podstawowe, takie jak: a) bezpieczeństwo konstrukcji, b) bezpieczeństwo pożarowe, c) bezpieczeństwo użytkowania, d) odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska, e) ochrony przed hałasem i drganiami, f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. Uwaga: W przypadku złożenia oferty równoważnej Wykonawca musi załączyć do oferty specyfikację oferowanych robót, technologii, materiałów, urządzeń i osprzętu do oferty, z wyszczególnieniem elementów (robót, technologii, materiałów, urządzeń i osprzętu) innych (równoważnych) niż wymagane przez Zamawiającego w SIWZ i jego załącznikach, wyraźnie wskazując różnice, które powinny być jednoznacznie zaznaczone na egzemplarzu specyfikacji technicznej (np. przez pogrubienie lub podkreślenie propozycji równoważnych)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.21.30-2, 45.31.61.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Marek Dachtera, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera, ul. ks. Ignacego Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1308943,09 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 2087952,53

  • Oferta z najniższą ceną: 2087952,53 / Oferta z najwyższą ceną: 2600001,20

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.