eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Fałków › Dostawa i instalacja zestawów komputerowych oraz oprogramowania dla jednostek podległych Gminie Fałków w ramach projektu pn.Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Fałków

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2014-10-02

Fałków: Dostawa i instalacja zestawów komputerowych oraz oprogramowania dla jednostek podległych Gminie Fałków w ramach projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Fałków
Numer ogłoszenia: 327576 - 2014; data zamieszczenia: 02.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Fałków , ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków, woj. świętokrzyskie, tel. 44 7873535, faks 44 7873535.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.falkow.asi.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i instalacja zestawów komputerowych oraz oprogramowania dla jednostek podległych Gminie Fałków w ramach projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Fałków.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 15 stacjonarnych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla dwóch jednostek podległych JST (Gminie Fałków) w ramach projektu, pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Fałków realizowanego przez Gminę Fałków w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-lnclusion. Zestawy komputerowe należy dostarczyć do szkoły podstawowej w Fałkowie (7szt.) i szkoły podstawowej w Czermnie (8szt.). Przedmiot zamówienia obejmuje : 1. Dostawę, instalację i serwis 15 szt. komputerów stacjonarnych dla dwóch jednostek podległych beneficjentowi projektu (dla szkoły podstawowej w Fałkowie -7 szt. i szkoły podstawowej w Czermnie - 8 szt.) 2. Dostawę i instalację programu operacyjnego dla dwóch jednostek podległych beneficjentowi projektu (dla szkoły podstawowej w Fałkowie -7 szt. i szkoły podstawowej w Czermnie - 8 szt.) 3. Dostawę i instalację oprogramowania biurowego dla dwóch jednostek podległych beneficjentowi projektu (dla szkoły podstawowej w Fałkowie -7 szt. i szkoły podstawowej w Czermnie - 8 szt.) 4. Dostawę i instalację programu antywirusowego dla dwóch jednostek podległych beneficjentowi projektu (dla szkoły podstawowej w Fałkowie -7 szt. i szkoły podstawowej w Czermnie - 8 szt.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 2 do SIWZ Uwaga: Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazano patenty, znaki towarowe, pochodzenie określające parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Wymagania w zakresie innych cech: 1. Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt był fabrycznie nowy, w oryginalnie zapakowanych kartonach. Do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszelkie kable niezbędne do ich prawidłowego użytkowania; 2. W zakresie oprogramowania Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać ustawy o prawie autorskim i o prawach pokrewnych. 3. Do oferowanego sprzętu należy załączyć instrukcję obsługi w języku polskim, listy punktów serwisowych, nośniki ze sterownikami oprogramowania oraz karty gwarancyjne. Jeśli dokumenty te będą sporządzone w języku innym niż polski, wówczas należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski. 4. Termin wykonania zamówienia - 21 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Planowany termin wykonania zamówienia do dnia 18.11.2014r. Przez termin wykonania zamówienia rozumie się datę podpisania protokołu odbioru końcowego. 5. Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia lub zagubienia sprzętu do momentu jego przekazania Zamawiającemu i podpisania protokołu odbioru końcowego. 6. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi, po całkowitym dostarczeniu, zainstalowaniu sprzętu i oprogramowania do szkół. 7. Terminy odbioru i instalacji należy uzgodnić z Zamawiającym z min. 2-dniowym wyprzedzeniem. W dniu dostawy sprzętu Wykonawca wraz z zamawiającym sprawdzą prawidłowość jego działania. 8. Warunki gwarancji: a) Wykonawca udzieli gwarancji jakości na dostarczony sprzęt na okres min do dnia 31.10.2015r włącznie (awaria zgłoszona w ostatnim dniu winna być naprawiona) b) bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania częściowych protokołów odbioru, c) Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy awarie sprzętu faksem, telefonicznie lub e-mailem Wykonawca potwierdzi otrzymanie zgłoszenia i usunie wady w terminie do 10 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, d) sprzęt naprawiany w ramach gwarancji będzie wyłącznie przez podmiot posiadający autoryzacje producenta, f) w okresie objętym gwarancją Wykonawca będzie ponosił: koszty związane z naprawą i konserwacją sprzętu, okres gwarancji zostanie przedłużony o czas dokonywania każdej naprawy a w przypadku wymiany podzespołów - okres gwarancji na wymienioną część rozpoczyna się na nowo, gwarancji nie będą podlegały uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek: działania siły wyższej (pożar, powódź i inne) po przyjęciu sprzętu przez Zamawiającego, eksploatacji niezgodnej z instrukcją obsługi, modyfikacji, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez osoby trzecie, bez wiedzy Wykonawcy, uszkodzeń mechanicznych, powstałych po przyjęciu sprzętu przez Zamawiającego. 10. Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zostaną wliczone przez Wykonawcę w cenę ofertową. 11. Szczegółowe dane charakterystyczne dotyczące sprzętu określone zostały w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr2).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00 - Urządzenia komputerowe 48.76.00.00 - Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej 48.70.00.00 - Pakiety oprogramowania użytkowego 48.62.00.00 - Systemy operacyjne 50.31.20.00 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego 51.61.10.00 - Usługi instalowania komputerów .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 18.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego oświadczenia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego oświadczenia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego oświadczenia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego oświadczenia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w następujących warunkach: 1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 2) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności instytucją Zarządzającą, Pośredniczącą przy wdrażaniu POIG, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia; 3) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej, 4) gdy wystąpią obiektywne przeszkody uniemożliwiające realizację zamówienia lub osiągnięcie jego celów według pierwotnie przyjętego harmonogramu realizacji zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.falkow.asi.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Fałkowie, ul.Zamkowa 1A, 26-260 Fałków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.10.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Fałkowie, ul.Zamkowa 1A, 26-260 Fałków - Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu, pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Fałków, realizowanego przez Gminę Fałków w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-lnclusion..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.