eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Opracowanie studium wykonalności budowy instalacji Power-to-GasOgłoszenie z dnia 2015-07-02

Nr: NP/2015/07/0678/PR

Przedmiot zamówienia: Opracowanie studium wykonalności budowy instalacji Power-to-Gas

Typ: Niepubliczne

Tryb: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Usługi

Miasto: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Data publikacji: 2015-07-02

Data wygaśnięcia: 2015-07-20

CPV: -

Osoba kontaktowa: Przemysław Łaciński (ZA) przemyslaw.lacinski@gaz-system.pl 22 220 14 69

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Adres ul. Mszczonowska 4
Miejscowość Warszawa
Telefon +48 (022) 220 14 49
www.gaz-system.pl/przetargi

Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Opis postępowania : Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium wykonalności budowy instalacji Power-to-Gas.
Miejsce uzyskania SIWZ : Strona Zamawiającego www.gaz-system.pl - zakładka ,,przetargi".
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ : 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ do upływu terminu składania ofert. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji Postępowania i jest wiążąca.
3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści niniejszej SIWZ.
4. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ, a także zamieści na stronie internetowej Zamawiającego, na której została udostępniona SIWZ.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania : 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w niniejszej Specyfikacji.
2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia Zamówienia niepublicznego, w którym
w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o Zamówieniu niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o Zamówieniu niepublicznym w Postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A.
3. W Postępowaniu o udzielenie Zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).
4. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia Postępowania bez wyboru oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności.
5. O zakończeniu Postępowania bez wyboru oferty, Zamawiający zawiadamia wszystkich Wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie Zamówienia niepublicznego - w przypadku zakończenia Postępowania przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli SIWZ udostępniony jest na stronie internetowej Zamawiającego, zamieszcza odpowiednie informacje na tej stronie,
2) złożyli oferty - w przypadku zakończenia Postępowania po upływie terminu składania ofert.
6. Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego
z uprawnienia, o którym mowa w pkt 4 powyżej.
Dodatkowe informacje : 1. Zamawiającym w przedmiotowym postępowaniu są: Spółka Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie (02-337), przy ul. Mszczonowskiej 4 oraz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie (00-496), przy ul. Mysiej 2.
2. Cena oferty musi być podana w PLN w postaci netto oraz brutto - cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT (netto + VAT = brutto), naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca określi cenę za wykonanie przedmiotu Zamówienia z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z treścią formularza ,,Oferta" (Załącznik nr 2 do SIWZ).
3. Cena wykonania przedmiotu Zamówienia będzie wartością ryczałtową, obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją przedmiotu Zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).
5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN.
Warunki udziału w postępowaniu : INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia Niepublicznego, zgodnie z Rozdziałem VII pkt 1 SIWZ.
2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania Zamówienia Niepublicznego, tj.:
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizowali co najmniej trzy zamówienia, w tym co najmniej jedno zamówienie polegające na opracowaniu studium wykonalności lub koncepcji projektu o charakterze innowacyjnym, tj. studium wykonalności lub koncepcji projektu pilotażowego lub demonstracyjnego, który nie musiał zakończyć się wybudowaniem i/lub wdrożeniem na skalę komercyjno-przemysłową oraz co najmniej dwa zamówienia polegające na opracowaniu studium wykonalności lub koncepcji projektu o charakterze komercyjnym. Przez projekty o charakterze komercyjnym rozumie się projekty z obszaru energetyki lub gazownictwa,, które w swoich rozwiązaniach oparte są na technologiach powszechnie stosowanych na rynku w wyżej wymienionych sektorach. Powyższe opracowania powinny pochodzić z obszaru energetyki (z wyłączeniem wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z odpadów) lub gazownictwa oraz zawierać i analizować aspekty techniczne, prawne, administracyjne, ekonomiczne i środowiskowe projektów, których dotyczą.
b) wartość każdego ze studiów lub koncepcji projektowych, o których mowa powyżej powinna być nie mniejsza niż 200 000,00 złotych netto.
4. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia Niepublicznego, tj.:
a) dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, które będą uczestniczyły w wykonaniu Zamówienia, posiadającymi niezbędne do jego wykonania kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:
1) Projektanci/Specjaliści techniczni posiadający co najmniej 3 lata doświadczenia projektowego, w następujących branżach (Zamawiający wymaga co najmniej jednej osoby w każdej z wymienionych branż):
1.1. technologiczno-procesowej,
1.2. elektrycznej, (uprawnienia budowlane projektowe branży elektrycznej bez ograniczeń),
1.3. automatyki,
1.4. energetyki ogólnej.
2) Specjalista ochrony środowiska z minimum 3-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie ogólnej oceny oddziaływania instalacji energetycznych, gazownictwa lub procesowych na środowisko pod kątem emisji zanieczyszczeń, hałasu, sąsiedztwa i oddziaływania na obszary chronione oraz uwarunkowań środowiskowych w okresie budowy oraz eksploatacji powyższych instalacji;
3) Specjalista w dziedzinie analiz ekonomicznych posiadający minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe, polegające na opracowywaniu analiz ekonomicznych projektów z obszaru energetyki, gazownictwa lub inżynierii procesowej.
b) Zamawiający wymaga, aby przynajmniej jeden z ww. specjalistów lub dodatkowa osoba spoza tego grona powinna posiadać gruntowną wiedzę z zakresu polityki energetycznej UE, prawodawstwa energetycznego i energetycznych regulacji prawnych w Unii Europejskiej oraz otoczenia regulacyjnego, prawodawstwa i regulacji krajowych w sektorze energetycznym.
c) Zamawiający wymaga, aby doświadczenie poszczególnych członków zespołu projektowego po stronie Wykonawcy poparte zostało wskazaniem projektów,
w których ww. osoby uczestniczyły.
* wszędzie, gdzie jest mowa o prawie/sektorze energetycznym, a nie dokonano wyraźnego rozdziału, Zamawiający ma na myśli prawo energetyczne dla sektorów gazowego i elektroenergetycznego
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza pełnienie przez tę samą osobę więcej niż jednej funkcji wskazanej w pkt 4 lit. a) powyżej pod warunkiem spełnienia przez tę osobę wszystkich kwalifikacji wymaganych dla poszczególnych funkcji.
5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia Niepublicznego.
6. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania Zamówienia Niepublicznego.

Uwaga:
Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły ,,spełnia" - ,,nie spełnia" na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty złożonej w Postępowaniu. Ocena innowacyjności projektu, o której mowa powyżej
w pkt. 3a) będzie przedmiotem wyłącznie wewnętrznej oceny komisji przetargowej.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w pkt 1. powyżej musi spełnić każdy z Wykonawców odrębnie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w pkt 2. -6 powyżej mogą spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy.


INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w Rozdziale VIII SIWZ, Wykonawca winien przedstawić:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z treści którego będą wynikać zasady reprezentacji Wykonawcy w obrocie.
Wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych w formie pisemnej, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w rejestrze na podstawie właściwych przepisów.
2) Oświadczenie Wykonawcy, iż może ubiegać się o udzielenie Zamówienia i nie podlega wykluczeniu z Postępowania na podstawie okoliczności wymienionych
w Rozdziale VII pkt 1. lit. b)-d) SIWZ (zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SIWZ).
3) Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówień spełniających warunek opisany w Rozdziale VIII pkt 3. lit. a) SIWZ.
Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy podać: przedmiot zamówienia (w tym: wskazanie czy zamówienie polegało na opracowaniu studium wykonalności lub koncepcji projektowej, termin realizacji zamówienia, tj. datę rozpoczęcia (dd/mm/rrrr) oraz datę zakończenia (dd/mm/rrrr) i odbiorców, na rzecz których zamówienia zostały wykonane (zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SIWZ).
Ponadto, do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy załączyć dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane należycie.
4) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia (zgodnie z treścią Załącznika nr 6 do SIWZ).
2. W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż PLN, Zamawiający przeliczy je na PLN. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o Zamówieniu.
W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniach, o których mowa powyżej, zastosowanie mają kursy ostatnio ogłoszone, przed ww. dniami zgodnie
z treścią § 8 pkt 5 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2002 r. Nr 14, poz. 39 ze zm.).
3. Dokumenty wymienione powyżej muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
4. Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez Wykonawcę.
6. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, wymóg złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 1. ppkt 1) - ppkt2) powyżej dotyczy każdego z ww. Wykonawców.
7. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie.
8. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów
i oświadczeń załączonych do oferty oraz wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.
9. Jeżeli w Postępowaniu oferty zostały złożone przez więcej niż 3 Wykonawców, dopuszcza się możliwość badania i oceny ofert tylko tych 3 Wykonawców, których oferty po wstępnej ocenie będą najkorzystniejsze. Oferty złożone przez pozostałych Wykonawców Zamawiający pozostawia bez badania i oceny.
10. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) Oczywiste omyłki pisarskie,
2) Oczywiste omyłki rachunkowe,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie informując o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Informacje dotyczące wadium : Zamawiający odstępuje od obowiązku żądania wadium
Termin realizacji zamówienia : Wymagane
Słownie : upływa w dniu podpisania przez Strony protokołu odbioru Opracowania bez uwag i zastrzeżeń, jednak nie później niż 5 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Miejsce realizacji zamówienia : PL
Termin składania ofert : 2015-07-20 10:00
Miejsce otwarcia ofert : OTWARCIE OFERT NIE JEST JAWNE.
Termin otwarcia ofert : 2015-07-13 13:00
Miejsce otwarcia ofert : OTWARCIE OFERT NIE JEST JAWNE.
Okres związania ofertą : 60 dni
Pełna treść ogłoszenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujbezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.