eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rembelszczyzna › Przegl康 typu A turbokompresora GT10+50P4 (SGT600+50P4) zainstalowanego na terenie t這czni gazu Ho這wczyce IIOg這szenie z dnia 2018-11-08

Nr: NP/2018/10/0812/REM

Przedmiot zam闚ienia: Przegl康 typu A turbokompresora GT10+50P4 (SGT600+50P4) zainstalowanego na terenie t這czni gazu Ho這wczyce II

Typ: Nieograniczony

Tryb: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Us逝gi

Miasto: Rembelszczyzna

Wojew鏚ztwo: mazowieckie

Data publikacji: 2018-11-08

Data wyga郾i璚ia: 2018-11-28

CPV:

Osoba kontaktowa: Beata Sawicka-Sosnowska (ZA) beata.sawicka@gaz-system.pl +48 227670834

Zamawiaj帷y: Operator Gazoci庵闚 Przesy這wych GAZ-SYSTEM S.A. Adres ul. Mszczonowska 4 Miejscowo嗆 Warszawa Telefon +48 (022) 220 14 49 www.gaz-system.pl/przetargi

Szczeg馧owa Specyfikacja Zam闚ienia

Opis post瘼owania : Przedmiotem Zam闚ienia jest wykonanie przegl康u typu A turbokompresora GT10 +50P4 (SGT600+50P4) zainstalowanego na terenie t這czni gazu Ho這wczyce II oraz wykonywanie napraw.
Miejsce uzyskania SIWZ : Strona Zamawiaj帷ego www.gaz-system.pl - zak豉dka ,,przetargi".
Zastrze瞠nia dotycz帷e SIWZ : 1. Wykonawca mo瞠 zwr鏂i si do Zamawiaj帷ego o wyja郾ienie tre軼i SIWZ. Zamawiaj帷y mo瞠 udzieli wyja郾ie albo pozostawi wniosek bez rozpoznania. 2. Zamawiaj帷y zastrzega sobie mo磧iwo嗆 dokonania zmiany tre軼i SIWZ w ka盥ym czasie, przed up造wem terminu sk豉dania ofert. Ka盥a zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiaj帷ego staje si cz窷ci sk豉dow dokumentacji post瘼owania i jest wi捫帷a. 3. Zamawiaj帷y mo瞠 przed逝篡 termin sk豉dania ofert z uwzgl璠nieniem czasu niezb璠nego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikaj帷ych ze zmiany tre軼i SIWZ. 4. Zamawiaj帷y zastrzega mo磧iwo嗆 przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryteri闚 oceny ofert, okre郵onych w Sekcji Kryteria oceny ofert poni瞠j.
Zastrze瞠nia dotycz帷e post瘼owania : 1. Post瘼owanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach okre郵onych w SIWZ. 2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia Zam闚ienia niepublicznego, w kt鏎ym w odpowiedzi na publiczne og這szenie o Zam闚ieniu niepublicznym, oferty mog z這篡 wszyscy Wykonawcy, kt鏎zy chc wzi望 w nim udzia. Og這szenie o Zam闚ieniu niepublicznym w Post瘼owaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje si na stronie internetowej Zamawiaj帷ego. 3. W Post瘼owaniu o udzielenie Zam闚ienia nie maj zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zam闚ie publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). 4. Zamawiaj帷y zastrzega mo磧iwo嗆 zako鎍zenia post瘼owania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczno軼i podania przyczyny takiej czynno軼i. 5. O zako鎍zeniu post瘼owania bez wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiaj帷y zawiadamia: 1) Wykonawc闚, kt鏎ym przekazano SIWZ - w przypadku zako鎍zenia post瘼owania przed up造wem terminu sk豉dania ofert, 2) wszystkich Wykonawc闚, kt鏎zy z這篡li oferty - w przypadku zako鎍zenia post瘼owania po up造wie terminu sk豉dania ofert. 6. Wykonawca nie b璠zie dochodzi od Zamawiaj帷ego odszkodowania, z tytu逝 ewentualnych szk鏚 powsta造ch w przypadku skorzystania przez Zamawiaj帷ego z uprawnienia, o kt鏎ym mowa w ust. 4 powy瞠j. 7. Zamawiaj帷y zastrzega sobie mo磧iwo嗆 uniewa積ienia ka盥ej swojej czynno軼i dokonanej w Post瘼owaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczno軼i podania przyczyny takiego dzia豉nia.
Dodatkowe informacje : 1. Termin realizacji umowy zosta szczeg馧owo opisany w SIWZ. 2. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si Wykonawc闚 o udzielenie Zam闚ienia, Zamawiaj帷y 膨da od podmiot闚 wyst瘼uj帷ych wsp鏊nie dysponowania stosownym pe軟omocnictwem do reprezentowania wszystkich Wykonawc闚 w toku Post瘼owania o udzielenie Zam闚ienia albo do reprezentowania w Post瘼owaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie tego Zam闚ienia. 3.Zamawiaj帷y rekomenduje z這瞠nie oferty w jednym z wymienionych format闚: JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, PDF, zgodnej co do tre軼i z Za陰cznikiem nr 2 do SIWZ (Formularz ,,Oferta"). 4. Przed terminem z這瞠nia ofert do niniejszego post瘼owania przewidziane jest zorganizowanie wizji lokalnej. Termin wizji ustala si na dzie: 16.11.2018 roku, godz. 11.00 Miejsce zbi鏎ki: Terenowa Jednostka Eksploatacji w Ho這wczycach, 08-221 Sarnaki, Klepaczew 45/46 (dojazd od strony miejscowo軼i Ho這wczyce Nowe). Wykonawca, kt鏎y b璠zie chcia wzi望 udzia w wizji lokalnej zobowi您any jest zg這si ch耩 udzia逝 w wizji lokalnej w terminie do dnia 15.11.2018 roku do godziny 11.00, na adres e-mail wskazany w Rozdziale X ust. 3 SIWZ oraz do podpisania stosownego zobowi您ania do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, do kt鏎ych b璠zie mia dost瘼 w trakcie wizji, kt鏎ego wz鏎 stanowi Za陰cznik nr 6 do SIWZ. Uczestnictwo w wizji lokalnej przez potencjalnych Wykonawc闚 nie jest obowi您kowe. Zamawiaj帷y nie wyra瘸 zgody na wykonywanie przez potencjalnego Wykonawc zdj耩 oraz kopii dokument闚, a wszelkie szkice i notatki sporz康zone przez Wykonawc, musz by - w formie kserokopii - do陰czone do ww. zobowi您ania.
Warunki udzia逝 w Projekcie : WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU: O udzielenie Zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy: 1) Nie podlegaj wykluczeniu z Post瘼owania o udzielenie Zam闚ienia niepublicznego. 2) Posiadaj uprawnienia do wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i lub czynno軼i, je瞠li ustawy nak豉daj obowi您ek posiadania takich uprawnie. 3) Posiadaj niezb璠n wiedz i do鈍iadczenie oraz dysponuj potencja貫m technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zam闚ienia niepublicznego. Zamawiaj帷y uzna spe軟ienie powy窺zego warunku, je瞠li Wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wykonali co najmniej 1 (s這wnie: jedno) zam闚ienie, polegaj帷e na dowolnym przegl康zie typu A, B, C, D, E turbokompresora GT10+50P4 (SGT600+50P4) lub innego turbokompresora z turbin GT10(SGT600). UWAGA: W sytuacji sk豉dania oferty przez dwa lub wi璚ej podmiot闚 (Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie Zam闚ienia) oraz w sytuacji, gdy Wykonawca b璠zie polega na zasobach innych podmiot闚, na zasadach okre郵onych w ust. 4 poni瞠j. Zamawiaj帷y wymaga, aby zam闚ienie zosta這 zrealizowane osobi軼ie przez podmiot legitymuj帷y si zrealizowaniem zam闚ienia, tj. bez udzia逝 pozosta造ch Wykonawc闚 oraz podwykonawc闚, co najmniej w zakresie potwierdzaj帷ym spe軟ianie warunku udzia逝 w post瘼owaniu, o kt鏎ym mowa w ust. 1 pkt 3) ppkt 3.1) powy瞠j. 4) Znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj帷ej wykonanie Zam闚ienia niepublicznego. WYKAZ O名IADCZE I DOKUMENT紟: 1. Oferta Wykonawcy powinna zawiera: 1) wype軟iony Formularz ,,Oferta" (zgodny z tre軼i Za陰cznika nr 2 do SIWZ), 2) wype軟iony formularz ,,Do鈍iadczenie zawodowe" (zgodny z tre軼i Za陰cznika nr 3 do SIWZ), potwierdzaj帷y spe軟ienie warunku okre郵onego w Rozdziale VI ust. 1 pkt 3) SIWZ. Do zam闚ienia wymienionego w wykazie nale篡 poda: przedmiot zam闚ienia, dat wykonania, wykonawc i odbiorc. Ponadto do ka盥ego zam闚ienia wymienionego w wykazie nale篡 za陰czy dokument potwierdzaj帷y, 瞠 zam闚ienie zosta這 wykonane nale篡cie. W przypadku, gdy Zamawiaj帷y jest podmiotem, na rzecz kt鏎ego zam闚ienia wskazane w ww. wykazie zosta造 wcze郾iej wykonane, Wykonawca nie ma obowi您ku przedk豉dania dokument闚, o kt鏎ych mowa w zdaniu poprzedzaj帷ym. 3) dokument potwierdzaj帷y, 瞠 osoba lub osoby podpisuj帷e ofert w imieniu Wykonawcy by造 uprawnione do tej czynno軼i (np. odpis z KRS, pe軟omocnictwo). 2. Dokumenty sporz康zone w j瞛yku obcym musz by z這穎ne wraz z t逝maczeniami na j瞛yk polski. Zamawiaj帷emu przys逝guje prawo do odst徙ienia od wymogu, o kt鏎ym mowa w zdaniu pierwszym. 3. Je瞠li Wykonawca dla wykazania spe軟iania warunk闚 udzia逝 w Post瘼owaniu, o kt鏎ych mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 3 SIWZ polega na zasobach innych podmiot闚 na zasadach okre郵onych w Rozdziale VI ust. 4 SIWZ, zobowi您any jest wykaza Zamawiaj帷emu, 瞠 b璠zie dysponowa zasobami tych podmiot闚 w stopniu niezb璠nym dla nale篡tego wykonania zam闚ienia a tak瞠, 瞠 stosunek 陰cz帷y go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost瘼 do ich zasob闚. W tym celu Zamawiaj帷y wymaga: 1) zobowi您ania tych podmiot闚 do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zam闚ienia (zgodnie z tre軼i Za陰cznika nr 5 do SIWZ). Wykonawca jest zobowi您any wykaza Zamawiaj帷emu, i ww. zobowi您anie zosta這 podpisane przez osob lub osoby uprawnione do reprezentacji tego podmiotu, lub 2) innego dokumentu, z kt鏎ego b璠zie jednoznacznie wynika, 瞠 Wykonawca b璠zie dysponowa zasobami podmiot闚 w stopniu niezb璠nym dla nale篡tego wykonania zam闚ienia a tak瞠, 瞠 stosunek 陰cz帷y go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost瘼 do ich zasob闚. 4. Zamawiaj帷y mo瞠 wezwa Wykonawc闚, kt鏎zy w wyznaczonym terminie nie z這篡li wymaganych dokument闚, o鈍iadcze lub pe軟omocnictw, albo kt鏎zy z這篡li dokumenty, o鈍iadczenia lub pe軟omocnictwa zawieraj帷e b喚dy, do ich uzupe軟ienia w okre郵onym terminie. Z這穎ne na wezwanie Zamawiaj帷ego o鈍iadczenia i dokumenty powinny potwierdza spe軟ianie warunk闚 lub wymaga na dzie przed這瞠nia danego o鈍iadczenia lub dokumentu. 5. W toku badania i oceny ofert, Zamawiaj帷y mo瞠 膨da udzielenia przez Wykonawc闚 wyja郾ie dotycz帷ych tre軼i z這穎nych przez nich ofert, w tym tre軼i dokument闚 i o鈍iadcze za陰czonych do oferty oraz wyja郾ie dotycz帷ych element闚 oferty maj帷ych wp造w na wysoko嗆 zaoferowanej ceny. 6. Je瞠li w Post瘼owaniu oferty zostan z這穎ne przez wi璚ej ni jednego Wykonawc, Zamawiaj帷y zastrzega mo磧iwo嗆 dokonania badania i oceny oferty tylko tego Wykonawcy, kt鏎ego oferta po wst瘼nej ocenie b璠zie najkorzystniejsza. W takiej sytuacji oferty z這穎ne przez pozosta造ch Wykonawc闚, Zamawiaj帷y pozostawi bez badania i oceny. 7. Zamawiaj帷y poprawia w ofercie: 1) oczywiste omy趾i pisarskie, 2) oczywiste omy趾i rachunkowe, 3) inne omy趾i polegaj帷e na niezgodno軼i oferty z SIWZ, niepowoduj帷e istotnych zmian w tre軼i oferty - niezw這cznie informuj帷 o tym Wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 poprawiona. 8. Zamawiaj帷y zastrzega sobie mo磧iwo嗆 膨dania przed這瞠nia przez Wykonawc o鈍iadcze i dokument闚 w formie pisemnej lub kopii po鈍iadczonej za zgodno嗆 z orygina貫m w przypadku, gdy o鈍iadczenia i dokumenty w formie elektronicznej b璠 nieczytelne lub b璠 budzi w徠pliwo軼i co do ich prawdziwo軼i.
Informacje dotycz帷e wadium : Zamawiaj帷y nie wymaga wadium
Termin realizacji zam闚ienia : Brak
Termin sk豉dania ofert : 2018-11-28
Miejsce sk豉dania ofert : Oferty nale篡 sk豉da w formie elektronicznej za po鈔ednictwem Portalu Zakupowego.
Miejsce otwarcia ofert : Otwarcie ofert jest niejawne.
Okres zwi您ania ofert : 60 dni
Pe軟a tre嗆 og這szenia

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJe郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.