eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sosnowiec › Przebudowa infrastruktury kolejowej na linii nr 152, szlak Paczyna-Toszek Płn., tor nr 1 km 5,603 do 9,666Ogłoszenie z dnia 2011-09-15

Sosnowiec: Przebudowa infrastruktury kolejowej na linii nr 152, szlak Paczyna-Toszek Płn., tor nr 1 km 5,603 do 9,666
Numer ogłoszenia: 289820 - 2011; data zamieszczenia: 15.09.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Katowicach, ul. 3 Maja 16, 41-200 Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 32 710 4810, faks 32 710 4883.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka Prawa Handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa infrastruktury kolejowej na linii nr 152, szlak Paczyna-Toszek Płn., tor nr 1 km 5,603 do 9,666.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: W ramach zamówienia wykonać należy: 1)Dokumentację wykonawczą na roboty przebudowy infrastruktury kolejowej w zakresie koniecznym do prowadzenia i odbiorów robót. 2) Roboty nawierzchniowe, i drogowe, do których należą: a)Przebudowa nawierzchni kolejowej: -wymiana toru w km 5,603 - 9,690 wraz ze wstawkami, oczyszczeniem podsypki wraz z uzupełnieniem, reprofilacja torowiska , ścięcie ław torowiska -wymiana rozjazdu -odbudowa / przebudowa rowów bocznych nieumocnionych (km 8,580 - 9,050) b)Naprawa i rewitalizacja obiektów inżynieryjnych c)Wycinka i usunięcie drzew d)Karczowanie krzewów 3) Roboty branży elektroenergetycznej, do których należą: a)przebudowa sieci trakcyjnej: -Regulacja sieci trakcyjnej (1 odcinek zwrotnicowy (sekcja o długości 93m)+ 3 odcinki szlakowe (sekcje L-267A o dł 782m; L-269A o dł 1372m; L-271 o dł. 1163m) + 2 odcinki wychodzące poza zakres robót (sekcja o dł. 688m i 356m) -Wymiana uszynień konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej na długości remontowanego toru -Wymiana uszkodzonych konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej wraz z osprzętem sieciowym zabudowanym na danej konstrukcji w lok: 45-60; 6-1, 6-3, 6-5, 6-25, 7-1, 7-15,7-29, 8-7, 9-7, 9-27, 9-29, (konstrukcje zabudować na fundamentach palowych) -Wymiana konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej nieposiadających skrajni wraz z osprzętem sieciowym zabudowanym na danej konstrukcji w lok: 6-15, 6-17,6-19, 6-21, 6-23, 6-27, 6-29, 7-31, 7-33, 8-15, 8-17, 8-19, 8-21, (konstrukcje zabudować na fundamentach palowych) -Wymiana konstrukcji bramkowej w lok:45-69 (skrajnia -2,48m -skorodowana); 45-73 (skrajnia -2,37 - skorodowana); 46-2 (skrajnia - 2,30m); 46-4 (skrajnia -2,24m - skorodowana), 46-6 (skrajnia - 2,24m) wraz z osprzętem -Malowanie konstrukcji bramkowej w lok: 45-65, 46-8 w stacji Paczyna i w lok: 9-33 w stacji Toszek Płn -Wzmocnienie podpór bramkowych w lok: 45-65, 46-8 w stacji Paczyna i w lok: 9-33 w stacji Toszek Płn -Wzmocnienie odciągów konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej (lub wymiana w przypadku braku możliwości wzmocnienia) -Wymiana izolatorów odciągu i ukośnika w lok: 45-52, 45-56, 45-60, 45-63 -Malowanie stalowych indywidualnych konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej w lok: 45-50, 45-52, 9-5, 9-15, 9-34 -Odbudowa głowic fundamentowych konstrukcji wsporczych stalowych, odciągów , bramek sieci trakcyjnej na długości remontowanego odcinka -Wymiana skrzyni trafo w rozjeździe nr 2 w stacji Toszek Płn. 4) Roboty branży automatyki: a) stacja Paczyna, stacja Toszek Północ -demontaż i montaż nowego urządzenia EON zastawki S i przebiegów m, n, o, p wraz z puszkami i wymianą kabli lokalnych do puszek w stacji Paczyna -demontaż i montaż nowych urządzeń shp -demontaż i montaż nowych dławików torowych odcinka torowego It A w stacji Toszek Północ -demontaż i montaż nowych puszek i linek odcinka zwrotnicowego Iz 2/3w stacji Toszek Północ -przebudowa oraz usunięcie kolizji zewnętrznych urządzeń srk -wymiana elektrycznych napędów zwrotnicowych -wymiana semafora A stacji Toszek Płn..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.40.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu 45.23.41.16 - Budowa torów 71.31.12.30 - Usługi inżynieryjne w zakresie kolei 45.23.41.13 - Rozbiórka torów 45.23.41.15 - Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.08.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8140000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 8140000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 8140000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 8140000,00

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 30.06.2011r. W ogłoszeniu o zamówieniu dla zadania podstawowego było przewidziane udzielenie zamówień uzupełniających wielkości 50% wartości zamówienia podstawowego. Zakres robót uzupełniających jest zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego. Na negocjacje zaproszono wykonawcę umowy podstawowej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.