eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Budowa nowych schodów wraz z oświetleniem na placu Budnioka.Ogłoszenie z dnia 2015-10-08

Katowice: Budowa nowych schodów wraz z oświetleniem na placu Budnioka.
Numer ogłoszenia: 266532 - 2015; data zamieszczenia: 08.10.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Zieleni Miejskiej, ul. Tadeusza Kościuszki 138, 40-523 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2515186, faks 032 2515081.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa nowych schodów wraz z oświetleniem na placu Budnioka..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa nowych schodów wraz z oświetleniem na placu Budnioka - III postępowanie. Budowa nowych schodów wraz z oświetleniem na Placu Alojzego Budnioka w Katowicach zlokalizowanych na działkach nr 77/1, 66/83, 63/2, 58/19, 25,1, 23/4, 17/4 obrąb 0002 Dz. Bogucice - Zawodzie, karta mapy 24 w użytkowaniu ZZM Katowice. Istniejące schody terenowe na skarpie pokonują różnicę wysokości 7,19 m. Składają się z trzech biegów wykonanych z cegły klinkierowej z pochylniami dla wózków. Uzupełnienie informacji zawartych w projekcie i przedmiarze: - W pozycji przedmiarowej nr 1.10 przedmiaru elektrycznego jest 72 mb a powinno być 310 mb. Proszę zwiększyć pozycje do wyceny do wielkości 310 mb. - W przedmiarze należy uwzględnić przejście sieci oświetleniowej pod alejkami parkowymi wykonanymi z kostki betonowej i tłucznia (żwirowa). Do rozebrania i ponownego wykonania jest 3,68m2 nawierzchni z kostki, oraz 1,86m2 nawierzchni tłucznia. Bilans terenu Powierzchnia terenu obitego opracowaniem ok. 11240,00 m2 Elementy istniejące do likwidacji : Schody betonowe - 14,66 m2 Schody klinkierowe z pochylniami - 128,07 m2 Chodnik z kostki betonowej - 111,25 m2 Chodnik z płyt chodnikowych - 58,35 m2 Murki z czapką z kształtek klinkierowych - 19,19 m2 Murki z okładziną kamienną - 18,91 m2 Pozostałości schodów terenowych - 46,90 m2 RAZEM: 397,33 m2 Elementy projektowane: Schody terenowe z pochylniami - 119,08 m2 Chodnik zmiany kierunku - 70,23 m2 Teren zielony do rekultywacji - 208,02 m2 RAZEM: 397,33 m2 Sieć oświetleniowa ( długości) 260mb FORMA I FUNKCJA OBIEKTU Istniejące schody terenowe na skarpie pokonują różnicę wysokości 7,19 m. Składają się z trzech biegów wykonanych z cegły klinkierowej z pochylniami dla wózków. Przedmiotem inwestycji jest demontaż istniejących schodów terenowych znajdujących się w złym stanie technicznym i wykonanie w ich miejsce nowych schodów wraz z rozbudową oświetlenia na Placu Alojzego Budnioka w Katowicach..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.20 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 45.11.27.10 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 45.22.38.21 - Elementy gotowe 45.23.32.00 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45.31.61.10 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 236526,26 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 266053,66

 • Oferta z najniższą ceną: 266053,66 / Oferta z najwyższą ceną: 266053,66

 • Waluta: PLN .


ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Były przeprowadzone dwa postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione na podstawie art.93.ust. 1 pkt.1 ustawy Pzp - nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu.... (do dnia otwarcia ofert tj. do 11.08.2015r do godz.11:00 nie wpłynęła żadna oferta). Drugie postępowanie zostało unieważnione na podstawie art.93 ust.1 pkt.1 ustawy Pzp tj. nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu..... . Wszystkie złożone oferty zostały odrzucone na podstawie art.89 ust.1 pkt.2 jej treść nie odpowiada treści SIWZ. Art.67.1.pkt.4 brzmi : w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.