eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kleszczów › DOSTAWA RYB I PRODUKTÓW MROŻONYCH DO SOLPARK KLESZCZÓW SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KLESZCZOWIE, PRZY UL. SPORTOWEJ 8 I UL. SPORTOWEJ 3.

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2014-07-22

Kleszczów: DOSTAWA RYB I PRODUKTÓW MROŻONYCH DO SOLPARK KLESZCZÓW SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KLESZCZOWIE, PRZY UL. SPORTOWEJ 8 I UL. SPORTOWEJ 3.
Numer ogłoszenia: 245634 - 2014; data zamieszczenia: 22.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: "SOLPARK KLESZCZÓW" Sp. z o.o. , ul. Sportowa 8, 97-410 Kleszczów, woj. łódzkie, tel. 44 731 65 00.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA RYB I PRODUKTÓW MROŻONYCH DO SOLPARK KLESZCZÓW SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KLESZCZOWIE, PRZY UL. SPORTOWEJ 8 I UL. SPORTOWEJ 3..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa ryb i produktów mrożonych do SOLPARK KLESZCZÓW Sp. z o.o. w Kleszczowie, o wysokiej jakości zdrowotnej, zapewniających bezpieczeństwo konsumenta, odpowiadających jakości handlowej określonej w obowiązujących przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w jego oznakowaniu. Przedmiot zamówienia określony w pkt. 4.1. obejmuje sukcesywną dostawę ryb i produktów mrożonych, które są: dopuszczone do sprzedaży, świeże, wolne od wad oznakowane widoczną nazwą handlową produktu, składem oraz terminem ważności, zgodne z obowiązującymi normami stawianymi towarom. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tj. asortyment i gramaturę określa załącznik nr 2. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany przez Wykonawcę w opakowaniach, z materiałów przeznaczonych do kontaktów z żywnością. Opakowania te muszą zapewniać pełną identyfikację nazwę produktu, nazwę dostawcy (producent i adres), procentową zawartością ryby/filetów, datę przydatności (nie krótszy niż ? okresu przydatności od daty produkcji) oraz pozostałe informacje zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem. Opakowania jednostkowe dla produktów muszą być suche, czyste i bez uszkodzeń mechanicznych i obcych zapachów oraz powinny zapewnić ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zanieczyszczeniem, jak również odpowiednie warunki w czasie przechowywania i transportu w szczególności: ryby mrożone - opakowanie zewnętrzne: szczelne, woskowane kartony, wewnętrzne: folia; warstwy filetów przełożone folią, elementy nie posklejane, łatwe wydobywanie pojedynczych elementów z bloku, bez konieczności rozmrażania całości ryby solne (płaty śledziowe majtasy) - wiaderka o poj. 5 kg, ryby wędzone - kartony zewnętrzne z pergaminem wewnątrz, Częstotliwość dostaw: Przedmiot zamówienia w zależności od jego charakteru zgodnie z kalkulacją cenową (załącznik nr 2 SIWZ) będzie dostarczany sukcesywnie 1 raz, do 3 razy w tygodniu w godzinach 6.30 - 7.30. Transport do siedziby Zamawiającego powinien być realizowany środkami transportu dostosowanymi do przewozu żywności (ryb i produktów mrożonych) zgodnie z obowiązującymi przepisami w warunkach zapewniających utrzymanie właściwej jakości. Natomiast osoby wykonujące zamówienia mające kontakt z żywnością muszą posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie: sanitarno-epidemiologiczne, zezwalające na pracę w kontakcie z żywnością. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania towarów do obiektów Zamawiającego transportem na własny koszt. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania we własnym zakresie wyładunku i wniesienia dostarczonego towaru do pomieszczeń magazynowych Zamawiającego wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego (strefa magazynowa lub strefa przyjęcia towaru). Wielkość poszczególnych dostaw Zamawiający będzie zgłaszał z dwudniowym wyprzedzeniem na podstawie pisemnego zamówienia wysłanego w formie elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy. W sytuacji, gdy skorzystanie ze skrzynki e-mailowej nie będzie możliwe z powodu usterek technicznych dopuszcza się porozumiewanie za pomocą telefonu bądź fax-u. Przy czym zaznaczamy, że Wykonawca jest zobowiązany do odesłania potwierdzenia otrzymania zamówienia na adres e-mail, z którego zamówienie zostało złożone w terminie nie później niż 6 godzin od godziny złożenia zamówienia ze wskazaniem planowanej daty i godziny dostawy. W sytuacji, gdy skorzystanie ze skrzynki e-mailowej nie będzie możliwe z powodu usterek technicznych dopuszcza się potwierdzenie przyjęcia zamówienia za pomocą telefonu bądź fax-u. Ilość asortymentu będącego przedmiotem zamówienia określona w kalkulacji cenowej stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego ograniczenia ilości i związanej z nią wartości przedmiotu umowy do faktycznie zamówionego asortymentu (w zależności od rzeczywistych potrzeb w okresie obowiązywania niniejszej umowy wynikających ze zmiennej ilości klientów Zamawiającego uzależnionych od zakresu zarezerwowanych szkoleń, konferencji, eventów, sezonu w związku z zakresem świadczonych usługi i prowadzonej przez Zamawiającego działalności) w okresie obowiązywania niniejszej umowy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.31.10.00 - Ryby 15.89.60.00 - Produkty głęboko mrożone 15.22.00.00 - Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb 15.33.11.70 - Warzywa mrożone .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 27.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Zamawiający określa minimalne wymagania, tj. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: posiadają zgłoszoną działalność podlegającą urzędowej kontroli produktów w świetle postanowień ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego lub ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia mając na uwadze przedmiot zamówienia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartościom dostawom stanowiącym przedmiot niniejszego postępowania, tj. związane z dostawą ryb i produktów mrożonych z czego jeden o wartości co najmniej 25.000,00 zł. z podatkiem VAT oraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadają pojazdy (co najmniej 2) spełniające wymagania do przewożenia ryb i produktów mrożonych do obiektu Zamawiającego - realizacji zamówienia wg. załącznika nr 9 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek ten zostanie spełniony, jeżeli osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają aktualne zaświadczenie lekarskie: sanitarno - epidemiologiczne, zezwalające na pracę w kontakcie z żywnością.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek ten zostanie uznany, jeżeli Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej, kontraktowej,) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną sumę gwarancyjną co najmniej 60.000,00 PLN

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy oraz określa następujące warunki zmiany: zmiany w zakresie lokalizacji do których następować będą dostawy przedmiotu zamówienia w przypadku przejęcia lub uruchomienia przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy nowych lokalizacji, zmiany środka transportu przy pomocy którego Wykonawca będzie realizował zamówienie - w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie korzystać przy wykonywaniu zamówienia ze środka transportu wskazanego w załączniku nr 3 do umowy (np. gdy ulegnie awarii lub w przypadku utraty decyzji lub opinii lub zaświadczenia) obowiązany jest wskazać inny środek transportu przystosowany do przewozu produktów objętych zamówieniem, w wykazie narzędzi stanowiącym załącznik do oferty, posiadający wymagane przez przepisy prawa aktualne decyzje lub opinie lub zaświadczenia wydane przez właściwy organy i przedstawi je Zamawiającemu w postaci ich kserokopii, sprostowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku nie uzyskania przez Zamawiającego zgody odpowiednich organów administracyjnych uprawniających do wykonywania przez Zamawiającego usług gastronomicznych bądź cofnięcia zgody lub wstrzymania takiej zgody oraz gdy świadczenie usług gastronomicznych w Solpark-u byłoby deficytowe i zagroziłoby to wypłacalności spółki, Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych zdarzeń. W przypadku odstąpienia od Umowy z tego powodu przez Zamawiającego Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze, na co Wykonawca wyraża zgodę i zrzeka się tym samym ewentualnych roszczeń z tego tytułu. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia realizacji usług w przypadku przedłużenia się procedury wyboru Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części przedmiotu zamówienia w zależności od rzeczywistych potrzeb w okresie obowiązywania niniejszej umowy. Przedmiot zamówienia jest określony kalkulacyjnymi wartościami, które nie mogą stanowić podstawy do roszczeń ze strony wykonawcy w przypadku zamówienia mniejszej ilości przez Zamawiającego. W zależności od rzeczywistych potrzeb w okresie obowiązywania niniejszej umowy wynikających ze zmiennej ilości klientów Zamawiającego uzależnionych od zakresu zarezerwowanych szkoleń, konferencji, eventów, sezonu w związku z zakresem świadczonych usługi i prowadzonej przez Zamawiającego działalności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.solpark.bip.kleszczow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SOLPARK KLESZCZÓW SP. Z O.O. UL. SPORTOWA 8 97-410 KLESZCZÓW.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.08.2014 godzina 10:00, miejsce: SOLPARK KLESZCZÓW SP. Z O.O. UL. SPORTOWA 8 97-410 KLESZCZÓW SEKRETARIAT BIURA ZARZĄDU, I PIĘTRO.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.