eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie warsztatów, szkoleń, wykładów, konsultacji i innych form doskonalenia/wsparcia dla uczestników projektu Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2014-07-13

Białystok: Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie warsztatów, szkoleń, wykładów, konsultacji i innych form doskonalenia/wsparcia dla uczestników projektu Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Numer ogłoszenia: 233922 - 2014; data zamieszczenia: 13.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 21084 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego, ul. Poleska 27, 15-476 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 6642351, 869 12 50, faks 85 664 23 51 wew. 15.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie warsztatów, szkoleń, wykładów, konsultacji i innych form doskonalenia/wsparcia dla uczestników projektu Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w terminie do 30 czerwca 2014 roku warsztatów, szkoleń, wykładów, konsultacji i innych form doskonalenia/wsparcia dla 920 uczestników (Zamawiający zastrzega, że wsparciem w ramach poszczególnych grup może być objęta większa liczba uczestników) projektu Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola (nauczyciele szkół i przedszkoli) w 52 placówkach oświatowych położonych na terenie Miasta Białegostoku (52 grupy szkoleniowe) w wymiarze 20 godzin dydaktycznych na grupę prowadzonych w systemie 3-dniowym (2 dni po 6 godzin i jeden dzień 8 godzin). Zadanie zostało podzielone na 52 części. Wykonawcy mogą składać oferty na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia. Szczegółową tematykę, zakres, założone cele i efekty, formy, planowane (pożądane przez Zamawiającego) terminy i godziny realizacji oraz wymagania stawiane osobom, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia (ekspertom) zawiera załącznik nr 7 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Do zadań Wykonawcy należeć będą w szczególności: opracowanie i przygotowanie programu i przekazanie go do zatwierdzenia Zamawiającemu, przygotowanie matrycy materiałów szkoleniowych i przekazane jej w celu powielenia najpóźniej na 7 dni przed terminem realizacji szkoleń i/lub warsztatów i/lub wykładów i/lub konsultacji i/lub innych form doskonalenia/wsparcia (stosownie do wybranych części), przeprowadzenie szkoleń i/lub warsztatów i/lub wykładów i/lub konsultacji i/lub innych form doskonalenia/wsparcia (stosownie do wybranych części), przygotowanie i przeprowadzenie ewaluacji prowadzonych form wsparcia. 3.2. Usługa wykonywana będzie na podstawie umowy- zlecenia. Z uwagi na specyfikę zamówienia zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców. 3.3. W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy, Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga złożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców. 3.4. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień(CPV): 80.00.00.00-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Ocenianie kształtujące

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Hanna Mąka, ul. Lodowa 12a, 15-698 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3200,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3000,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Sienkiewicza 77, 15-003 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1400,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3000,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Szkoła promuje wartość edukacji

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Adam Walicki, ul. Chrobrego 1f/16, 15-057 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3000,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3200,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3690,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Dorota Mościcka, ul. Przykoszarowa 19/4, 18-400 Łomża, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2600,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3000,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: Trening umiejętności komunikacyjnych i społecnzych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3200,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3200,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 7   

Nazwa: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.03.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ARKANA Joanna Wójcicka, ul. Szuberta 21, 91-185 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3200,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3200,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 8   

Nazwa: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ewa Kowalewska, ul. Bema 95/1, 15-370 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3200,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3200,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 9   

Nazwa: Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3200,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3200,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 10   

Nazwa: Szkoła promuje wartość edukacji

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Adam Walicki, ul. Chrobrego 1f/16, 15-057 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3000,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 11   

Nazwa: Postawy uczniowskie, jak je kształtować?

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Sienkiewicza 77, 15-003 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1400,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3000,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 12   

Nazwa: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Wiktoria Blakicka, ul. M.Pietkiewicza 1/5, 15-689 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2700,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3000,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 13   

Nazwa: Nauczyciel 45+

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Joanna Nitkiewicz - Powichrowska, ul. Zachodnia 28/16, 15-345 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2600,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3000,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 14   

Nazwa: Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Danuta Matreńczyk, ul. Szarych Szeregów 6/20, 15-666 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3000,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 15   

Nazwa: TIK - Bezpieczny Internet

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zdzisław Babicz, ul. Swobodna 39/21, 15-756 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1900,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1230,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3000,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 16   

Nazwa: Rodzice są partnerami szkoły

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Dorota Małgorzata Gryncewicz, ul. Baśniowa 2, 15-157 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2800,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3000,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 17   

Nazwa: Wspieranie pracy wychowawców klas - bezpieczna szkoła

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Renata Wolińska, ul. Zjazdowa 2/32, 81-306 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3200,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3200,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 18   

Nazwa: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Hanna Zalewska, ul. Żeromskiego 12, 11-300 Biskupiec, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3200,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3200,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 19   

Nazwa: Nauczyciel 45+

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Danuta Matreńczyk, ul. Szarych Szeregów 6/20, 15-666 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3000,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 20   

Nazwa: Nauczyciel 45+

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Danuta Matreńczyk, ul. Szarych Szeregów 6/20, 15-666 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3000,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 23   

Nazwa: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Hanna Mąka, ul. Lodowa 12a, 15-698 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3000,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 24   

Nazwa: Wspieranie pracy wychowawców klas - bezpieczna szkoła

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Danuta Matreńczyk, ul. Szarych Szeregów 6/20, 15-666 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3000,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 25   

Nazwa: Postawy uczniowskie - jak je kształtować?

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Danuta Matreńczyk, ul. Szarych Szeregów 6/20, 15-666 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3000,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 26   

Nazwa: Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Mirosław Leszczyński, ul. Pana Tadeusza 21, 15-521 Zaścianki-Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1230,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1230,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3000,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 27   

Nazwa: Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Mirosław Leszczyński, ul. Pana Tadeusza 21, 15-521 Zaścianki-Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1230,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1230,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3000,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 28   

Nazwa: Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Mirosław Leszczyński, ul. Pana Tadeusza 21, 15-521 Zaścianki-Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1230,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1230,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3000,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 29   

Nazwa: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Sienkiewicza 77, 15-003 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2240,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3000,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 30   

Nazwa: Wspieranie pracy wychowawców klas - bezpieczna szkoła

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Sienkiewicza 77, 15-003 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1400,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3000,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 31   

Nazwa: Postawy uczniowskie, jak je kształtować?

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Dorota Małgorzata Gryncewicz, ul. Baśniowa 2, 15-157 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3000,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 34   

Nazwa: Postawy uczniowskie, jak je kształtować?

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Renata Wolińska, ul. Zjazdowa 2/32, 81-306 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3200,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3200,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 35   

Nazwa: Efektywna praca zespołów nauczycielskich

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Joanna Arcimowicz, ul. Reymonta 11/34, 18-400 Łomża, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3200,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3200,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 36   

Nazwa: Praca z uczniem młodszym - Diagnozowanie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym - konstruowanie arkusza diagnozy gotowości szkolnej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Szkoleniowe Pedagogiczno-Psychologiczne Ewa Zielińska, ul. Racławicka 46/110, 02-601 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3200,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3200,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 37   

Nazwa: Praca z uczniem młodszym-działalność artystyczna z akcentem na zajęcia umuzykalniające według systemu Carla Orffa

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Jacek Tarczyński, ul. Ziołowa 8/2, 91-364 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3900,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3900,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 38   

Nazwa: Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Renata Wolińska, ul. Zjazdowa 2/32, 81-306 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3200,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3200,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 40   

Nazwa: Praca z uczniem młodszym - działalność artystyczna z akcentem na zajęcia umuzykalniające według systemu Carla Orffa

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Jacek Tarczyński, ul. Ziołowa 8/2, 91-364 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3900,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3900,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 41   

Nazwa: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem nadpobudliwości psychoruchowej, autyzmu i zespołu Aspergera

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Agnieszka Łapińska, ul. Goździkowska 32, 18-100 Łapy, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2800,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3000,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 43   

Nazwa: Wspieranie pracy wychowawców klas - bezpieczna szkoła

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Renata Wolińska, ul. Zjazdowa 2/32, 81-306 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3200,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3200,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 44   

Nazwa: Praca z uczniem młodszym

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Renata Wolińska, ul. Zjazdowa 2/32, 81-306 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3200,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3690,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 45   

Nazwa: Wspieranie pracy wychowawców klas - bezpieczna szkoła

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3200,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3200,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 46   

Nazwa: Wspieranie pracy wychowawców klas - bezpieczna szkoła

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Renata Wolińska, ul. Zjazdowa 2/32, 81-306 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3200,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3200,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 47   

Nazwa: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3200,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3200,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 48   

Nazwa: Wspieranie pracy wychowawców klas - bezpieczna szkoła

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Sienkiewicza 77, 15-003 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1400,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3690,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 49   

Nazwa: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Sienkiewicza 77, 15-003 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2240,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2240,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3000,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 50   

Nazwa: Ocenianie kształtujące

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Hanna Mąka, ul. Lodowa 12a, 15-698 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3000,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 52   

Nazwa: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Sienkiewicza 77, 15-003 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2240,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3000,00

 • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Usługi edukacyjne i szkoleniowe »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.