eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ustrzyki Dolne › Remont drogi powiatowej Nr 2268 R Wańkowa - Leszczowate - Łodyna.Ogłoszenie z dnia 2013-06-14

Ustrzyki Dolne: Remont drogi powiatowej Nr 2268 R Wańkowa - Leszczowate - Łodyna.
Numer ogłoszenia: 229990 - 2013; data zamieszczenia: 14.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu w Ustrzykach Dolnych , ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne, woj. podkarpackie, tel. 013 4711080, faks 013 4711073.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bieszczadzki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi powiatowej Nr 2268 R Wańkowa - Leszczowate - Łodyna..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn: Remont drogi powiatowej Nr 2268 R Wańkowa - Leszczowate - Łodyna. Przedmiotowa droga jest częścią ciągu drogowego o długości 12,189 km , mającego przebieg na terenie Gminy Ustrzyki Dolne w Powiecie Bieszczadzkim od km 0+500 do km 12,189 i od km 0+000 do km 0+500 na terenie Gminy Olszanica w Powie Leskim. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w branży drogowej w zakresie: -remontu odcinków drogi powiatowej Nr2268 R Wańkowa-Leszczowate-Łodyna na terenie Gminy Ustrzyki Dolne w Powiecie Bieszczadzkim - zwana w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców - przedmiotem zamówienia. Zakres obejmuje remont drogi powiatowej Nr 2268 R Wańkowa-Leszczowate-Łodyna na długości 0,450 km w lokalizacji od km 5+050-5+250 w m. Leszczowate (odcinek długości 0,200 km), i od km 11+649-11+899 w m. Łodyna (odcinek długości 0,250 km) w zakresie robót budowlanych: -roboty ziemne (oczyszczanie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp), -podbudowy (podbudowy z kruszyw naturalnych, łamanych, skropienie nawierzchni asfaltem, podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych), -remont ,wykonanie nawierzchni (skropienie nawierzchni asfaltem, nawierzchnia wiążaca i ścieralna z mieszanek mineralno - bitumicznych), poboczy (nawierzchnie z tłucznia kamiennego, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym,) -odwodnienie korpusu drogowego. Szczegółowy zakres robót określony jest w załączonych do SIWZ dokumentacjach projektowych: Projekt uproszczony :Remont drogi powiatowej Nr 2268 R Wańkowa-Leszczowate-Łodyna.( załącznik nr I) Przedmiar robót : -przebudowa drogi powiatowej Nr 2268 R (załącznik nr 1a), Wydanych decyzjach : zał. nr II; -zgłoszenie budowy ( wykonania robót budowlanych ) nie wymagających pozwolenia na budowę BOŚ.6743.1.186.2012 , Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych ( zał. nr III) Do zakresu prac Wykonawcy należą w szczególności: 1) przed zawarciem umowy - opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego obót objętych zamówieniem. 2) przejęcie terenu robót od Zamawiającego, zabezpieczenie terenu robót, 3) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r.Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu, 4) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z projektami budowlanymi i projektem wykonawczym, warunkami zgłoszenia na budowę, ofertą Wykonawcy, obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, z należytą starannością gwarantującą wysoką jakość, z zachowaniem warunków BHP i ppoż., w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia, 5)zapewnienie na koszt Wykonawcy transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji, 6)jako wytwarzającego odpady do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw: a)ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), b)ustawy z dnia 14.12.2012r.. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.21), 7)zapewnienie przez Wykonawcę, że na placu budowy nie będą spalane odpady, ani żadne śmieci, 8)ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów BHP, ochronę p.poż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami, 9)terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy; 10)organizowanie robót w taki sposób, aby umożliwiać dokonywanie kontroli jakości wykonanych robót budowlanych w trakcie realizacji prac. 11)koordynowanie prac realizowanych przez podwykonawców. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich osób pracujących na budowie i jest zobowiązany do egzekwowania prawa od wszystkich uczestników procesu budowlanego znajdujących się na budowie, 12)informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, 13)Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o stopniu zaawansowania wykonania przedmiotu zamówienia . 14)Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o zagrożeniach, które mogą mieć niekorzystny wpływ na realizację inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót, itp., 15)ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, 16)ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów, 17)dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu Umowy, 18)zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, 19)dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 20)uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji, 21)kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze, 22)usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia, 23)ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości, 24)niezwłoczne informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 25)pilnowanie mienia znajdującego się na terenie budowy, utrzymywanie należytego porządku na placu budowy oraz w jej otoczeniu, w przypadku gdy ma związek z prowadzonymi robotami, 26)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń bądź ich części oraz urządzeń w toku realizacji zamówienia - naprawienia ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, 27)w okresie gwarancji, Wykonawca jest obowiązany do dokonywania przeglądu gwarancyjnego, po każdym roku eksploatacji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i zaakceptowanym przez Wykonawcę, 28)innych czynności i zadań nie wymienionych powyżej, które okażą się konieczne dla prawidłowej realizacji umowy na roboty budowlane. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, i wykonania oznakowania robót. Wykonawca jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42 - Roboty w zakresie naprawy dróg 45.23.32.20 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości:5 000,00 zł słownie: pięć złotych. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) Wadium w pieniądzu wnosi się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr 72 8621 0007 2001 0006 3249 0003 Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych , ul. Bełska 12 z adnotacją-Wadium na remont drogi 2268 R -KD.272.5.2013.- Zaleca się, by wadium w formie poręczeń lub gwarancji składać w oryginale. Nie jest wskazane trwałe wpinanie oryginału dokumentu wadialnego do oferty w przypadku woli jego zwrócenia w sytuacjach określonych ustawą PZP. 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku wg załącznika nr 2, o którym mowa w pkt. 6.1. 2) SWIZ. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Doświadczenie: dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający żąda by Wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 5 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert ukończył realizację, minimum 3 roboty o podobnym charakterze, w zakresie przebudowy, remontu ,budowy drogi - 1 robota o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 złotych ) oraz złoży oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem potrzebnym do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków szczegółowych będzie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę wypełnionego formularza. Doświadczenie wykonawcy, który stanowi załącznik Nr 3 do SIWZ, o którym mowa w pkt. 6.1.9) SIWZ oraz złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku wg załącznika nr 2 do SIWZ, o którym mowa w pkt. 6.1.2) SIWZ, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem potrzebnym do wykonania zamówienia. Do wzmiankowanego Formularza (załącznik nr 3) należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje). Dowodami które winny potwierdzić spełnianie powyższego warunku jest poświadczenie lub inne dokumenty jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. w przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa w zdaniu powyżej W przypadku, gdy wartość usługi została określona w walucie innej niż PLN, Wykonawca przeliczy tę wartość na PLN wg średniego kursu walut NBP z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Wykonawca powinien przyjąć kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu.Ocena spełniania warunków szczegółowych będzie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę wypełnionego formularza - Doświadczenie wykonawcy, który stanowi załącznik Nr 3 do SIWZ, o którym mowa w pkt. 6.1.9) SIWZ oraz złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku wg załącznika nr 2 do SIWZ, o którym mowa w pkt. 6.1.2) SIWZ, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem potrzebnym do wykonania zamówienia. Do wzmiankowanego Formularza (załącznik nr 3) należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje). Dowodami które winny potwierdzić spełnianie powyższego warunku jest poświadczenie lub inne dokumenty jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. w przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa w zdaniu powyżej W przypadku, gdy wartość usługi została określona w walucie innej niż PLN, Wykonawca przeliczy tę wartość na PLN wg średniego kursu walut NBP z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Wykonawca powinien przyjąć kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że posiada: potencjał techniczny: dla uznania, że wykonawca spełnia warunek posiadania do dyspozycji potencjału technicznego Zamawiający żąda, by Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, że dysponuje potencjałem technicznym potrzebnym do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że posiada: potencjał kadrowy: dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda, by Wykonawca: - wykazał niezbędny potencjał kadrowy w celu obsadzenia stanowiska kierownika budowy: minimalne wymagania: wykształcenie wyższe lub średnie techniczne, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej, co najmniej 5- letnie doświadczenie w kierowaniu robotami drogowymi, - złożył oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę załącznika nr 4 do SIWZ, złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, a także złożonego oświadczenia o posiadaniu uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie warunku o sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek, Zamawiający żąda, by Wykonawca złożył kserokopię aktualnej opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia oraz oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, że znajduje się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonej kserokopii dokumentu, o którym mowa w pkt.6 .1 12) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile Wykonawca wykaże że: -posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 300 000,00 zł lub zdolność kredytową zapewniającą zaciągnięcie kredytu w wyżej wymaganej wysokości, -że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 600 000,00 zł. W przypadku oferty wspólnej Wykonawców warunek można spełnić łącznie. W celu wykazania spełniania warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć do załącznika nr 2 : -informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, -opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, wymaga się złożenia dokumentu dotyczącego tych podmiotów oraz załączonego do oferty oświadczenia wymienionego w pkt. 6 .1.2) SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach: 1) w przypadku wydłużenia terminu realizacji projektu ponad termin określony w umowie, wydłużeniu ulegnie termin realizacji zamówienia. W przypadku zaistnienia sytuacji o którym mowa w pkt 1, Wykonawca zobowiązuje się do podpisania stosownego aneksu do umowy, a jego wynagrodzenie nie ulegnie zwiększeniu. 2) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy dopuszcza się możliwość zmiany postanowień umowy, w tym również terminu realizacji, 3) zmiana terminów i warunków realizacji, jeżeli ich zmiana jest konieczna z powodu działania siły wyższej tj. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje, i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Pod pojęciem siły wyższej na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne: a) o charakterze niezależnym od stron, b) którego nie można było przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, c) którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, d) którego nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: a) powódź, pożar, b) inne zdarzenia związane z działaniem sił natury, nietypowe dla tego obszaru, c) zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, d) nagłe i długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej, e) promieniowanie lub skażenia, f) nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub systemu urządzeń technicznych powodujące przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości, bez których zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy stało się niemożliwe, g) wystąpienie na obszarze, na którym realizowany jest przedmiot umowy zakażeń lub zachorowań na chorobę zakaźną lub innych zjawisk związanych ze zdrowiem w liczbie większej niż zwykle albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas nie występujących. Nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych, których wystąpienie musi być normalnie brane pod uwagę przy składaniu ofert. 4) zmiana osób wymienionych w umowie. Zmiana osób wymienionych w umowie dopuszczalna jest jedynie w szczególnych okolicznościach, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zamawiającego na taką zamianę, z zastrzeżeniem, że zmiana taka może nastąpić jedynie na osobę o takich samych lub wyższych kwalifikacjach i doświadczeniu. Wniosek o zmianę zawierać będzie informację o kwalifikacjach, doświadczeniu, wykształceniu i powierzonych obowiązkach oraz uzasadnienie. 5) zmiany wskutek wystąpienia innych okoliczności nie wynikających z winy Wykonawcy ani Zamawiającego, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.starostwo-ustrzyki.itl.pl/bip/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych , 38-700 Ustrzyki Dolne , ul. Bełska 22 , pok. Nr 19...

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych , 38-700 Ustrzyki Dolne , ul. Bełska 22 pok. Nr 8(sekretariat ).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.