eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sobótka › Remont nawierzchni dróg gminnych na osiedlu Hołubowiczów w Sobótce etap I Augustianów 0,000 do 0,305 km

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2014-07-07

Sobótka: Remont nawierzchni dróg gminnych na osiedlu Hołubowiczów w Sobótce etap I Augustianów 0,000 do 0,305 km
Numer ogłoszenia: 227264 - 2014; data zamieszczenia: 07.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 207564 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sobótka, Rynek 1, 55-050 Sobótka, woj. dolnośląskie, tel. 071 3162043 do 045, faks 071 3162123.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni dróg gminnych na osiedlu Hołubowiczów w Sobótce etap I Augustianów 0,000 do 0,305 km.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zadanie pt. Remont nawierzchni dróg gminnych na osiedlu Hołubowiczów w Sobótce etap I Augustianów 0,000 do 0,305 km 3.1.Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania placu budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do 1.zapewnienie dozoru geodezyjnego w zakresie wytyczenia dróg oraz wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, 2.opracowanie dokumentacji organizacji ruchu zastępczego, 3.wykonanie przedmiotu zamówienia przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i p.poż. oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież, 4.zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy, 5.dostarczenia atestów oraz świadectw jakości używanych materiałów, 6.ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od ich rozpoczęcia do przekazania zadania Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej. 3.2. Zakres robót drogowych w ramach zadania a mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno bitumicznej powierzchnie rozebrania w rejonie włączenia do dróg o nawierzchni asfaltowej, b korytowanie drogi na głębokości 30 cm, c wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 15 cm, d wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 0 na 31,5mm i na 0,63 mm e mechaniczne skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 1,0 kg na m kwadratowe , f wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej warstwa po zagęszczeniu 5 cm 125 kg na m kwadratowe, g wykonanie zjazdów wykończonych warstwą jezdną z betonu asfaltowego o grubości 5 cm po zagęszczeniu, h wykonanie pobocza wzmocnionego, i oczyszczanie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, j umocnienie stopy skarp kiszką faszynową z zastosowaniem palików śr 7 do 9 cm, k wykonanie palisady z kołków faszynowych śr 7 do 9 cm, l wykonanie wpustów deszczowych klasy D400 wraz z studzienką osadnikową i podłączeniem do kanalizacji deszczowej ł ustawienie krawężników betonowych wystających przy jezdni i wtopionych na zjazdach o wym. 15 na 30 cm na podsypce cementowo piaskowej na gotowej ławie betonowej, m ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8 razy 30 cm na podsypce cementowo piaskowej, n regulacja pionowa studzienek rewizyjnych do 30 cm wysokości za pomocą pierścieni dystansowych i montaż nowych włazów żeliwnych, o regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, p opracowanie planu organizacji ruchu na czas budowy wraz z montażem znaków drogowych pionowych. Szczegółowy zakres robót określony jest w kosztorysie ofertowym, opracowanym na podstawie przedmiaru robót. 3.3 Roboty określone powyżej powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną. 3.4 Wszystkie prace objęte zamówieniem należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - Roboty budowlane 45.10.00.00 - Przygotowanie terenu pod budowę 45.23.30.00 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 289911,32 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 289911,32

  • Oferta z najniższą ceną: 289911,32 / Oferta z najwyższą ceną: 289911,32

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.