eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Remont elewacji budynku sztabowego i garażowego wraz z remontem wieżyczek budynku WKU - w kompleksie wojskowym 2027 przy ul. Wały Gen. Sikorskiego w Toruniu

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2015-02-19

Toruń: Remont elewacji budynku sztabowego i garażowego wraz z remontem wieżyczek budynku WKU - w kompleksie wojskowym 2027 przy ul. Wały Gen. Sikorskiego w Toruniu
Numer ogłoszenia: 22391 - 2015; data zamieszczenia: 19.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa 4620 , ul. Okólna 37, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 653 36 94, faks 56 653 36 60.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.12wog.mil.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont elewacji budynku sztabowego i garażowego wraz z remontem wieżyczek budynku WKU - w kompleksie wojskowym 2027 przy ul. Wały Gen. Sikorskiego w Toruniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty obejmować będą m.in.: 1. przygotowanie terenu pod budowę, 2. montaż rusztowań, 3. demontaż instalacji odgromowej, 4. wykucie zbędnych wsporników metalowych i krat okiennych, 5. zabezpieczenie pokrycia dachu na okres wykonywanych prac, 6. rozbiórka i wykonanie uzupełnienia obróbek blacharskich murów ogniowych, 7. wstępne wzmocnienie silnie zdezintegrowanych cegieł i zapraw, 8. mechaniczne usuniecie wszystkich zapraw cementowych w obrębie muru ceglanego, 9. oczyszczenie powierzchni muru ceglanego z powierzchniowych zabrudzeń w tym graffiti, żywności - mchów, porostów, chwastów oraz nawarstwień korozyjnych, 10. odsolenie silnie zasolonych fragmentów murów, 11. wzmocnienie strukturalne i powierzchniowe murów, 12. naprawy konstrukcyjne spękań murów i wzmocnienie konstrukcyjne, 13. uzupełnienie wieżyczek i sterczyn z uprzednio wykonanych kształtek klinkierowych o odpowiednio dobranej kolorystyce, 14. uzupełnienie ubytków w zaprawach murarskich, 15. wbudowanie ( uzupełnienie gzymsów ) z uprzednio wykonanych kształtek glazurowanych o odpowiednio dobranej kolorystyce i właściwościach fizyko-chemicznych, 16. scalenie kolorystyczne zapraw i fragmentów murów ceglanych, 17. zamontowanie zakonserwowanych krat z siatka, ujednolicenie krat okien piwnicznych, 18. odnowienie elementów wystroju architektonicznego ( elementy metalowe ), 19. wykonanie hydrofobizacji murów, 20. remont elewacji budynku garażowego, 21. wymiana drewnianych wrót z okuciami, 22. uporządkowanie terenu, 23. wywiezienie i utylizacja gruzu - materiał porozbiórkowy usuwać systematycznie za pomocą rękawów lub rynien zsypowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót oraz projekt umowy w SIWZ.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na warunkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - Roboty budowlane 45.11.13.00 - Roboty rozbiórkowe 45.26.21.00 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań 45.26.23.00 - Betonowanie 45.26.25.00 - Roboty murarskie i murowe 45.41.00.00 - Tynkowanie .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda w niniejszym postępowaniu wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 zł. 2. Wadium można wnieść w formie i na zasadach zgodnych z art. 45 Ustawy. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu musi mieć formę przelewu bankowego na konto NBP 42 1010 1078 0104 3213 9120 0000. Przelew musi nastąpić w takim terminie, aby cała kwota wadium była na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W tytule przelewu należy wpisać: Wadium do postępowania P/04/IW/15. 4. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy zdeponować w Kancelarii Jawnej JW 4620, bud. nr 97, pokój nr 11, w godz. od 700 do 1500 w dniach od poniedziałku do piątku, nie później niż w terminie składania ofert. Wniesione wadium należy opisać jak tytuł przelewu w pkt 3. Wadium wniesione w inne formie niż w pieniądzu musi posiadać zapisy o bezwarunkowym, nieodwołalnym zobowiązaniu wypłaty całej kwoty zabezpieczenia oferty, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bez żadnych warunków i zastrzeżeń. 5. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę jedną z form wadium na cały okres związania ofertą. 6. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 Ustawy. 7. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 46 Ustawy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od określania szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnienie warunku ocenione zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał doświadczenie w remontach elewacji budynków zabytkowych pod nadzorem Konserwatora Zabytków oraz wykonał minimum dwie roboty polegające na remoncie elewacji budynków zabytkowych o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto łącznie, wykonane w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie, potwierdzone dowodami, że zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, potwierdzone przez Konserwatora Zabytków. Spełnienie warunku ocenione zostanie na podstawie złożonego oświadczenia i odpowiednich dokumentów

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od określania szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnienie warunku ocenione zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi dysponować osobą posiadającą (osobami posiadającymi) uprawnienia budowlane do kierowania przedmiotowymi robotami budowlanymi, wydanymi na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578) lub inne odpowiednie, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego, tj. zrzeszonych w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, na każdą funkcję wymienioną poniżej: a) co najmniej jedna osoba na stanowisko kierownika budowy posiadająca uprawnienia do kierowania przedmiotowymi robotami budowlanymi (branża ogólnobudowlana, sanitarna i elektryczna). Spełnienie warunku ocenione zostanie na podstawie złożonego oświadczenia i odpowiednich dokumentów

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 400 000,00 zł. Spełnienie warunku ocenione zostanie na podstawie złożonego oświadczenia i odpowiednich dokumentów

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - termin wykonania zamówienia - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie i okolicznościach podanych poniżej: 1.1. Zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić w przypadku: 1.1.1. wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń zewnętrznych, obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i istotnie uniemożliwiają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których nie można było przewidzieć i którym ani Zamawiający, ani Wykonawca nie mogli zapobiec ani im przeciwdziałać; 1.1.2. działania osób trzecich albo innych zdarzeń, które uniemożliwiają wykonanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy w terminie lub mogących negatywnie wpływać na jakość wykonywanych robót; 1.1.3. konieczności wykonania dodatkowych uzgodnień, badań, ekspertyz, analiz itp.; 1.1.4. ujawnienia w trakcie robót urządzeń, elementów instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja nie wynika z dokumentacji robót; 1.1.5. konieczności wykonania zamówień dodatkowych; 1.1.6. wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 1.1.7. nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 1.2. Zmiana zakresu rzeczowego robót może nastąpić w przypadku: 1.2.1. konieczności wykonania robót zamiennych; 1.2.2. konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. nadzoru budowlanego, PIP i innych; 1.2.3. ograniczenia zakresu robót wynikającego z wprowadzenia istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego zmian w dokumentacji robót. 1.3. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy (ceny podanej w ofercie) może nastąpić w przypadku: 1.3.1. zmiany (zmniejszenia) zakresu zamówienia, wynikającej z wprowadzenia istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego zmian w dokumentacji robót; 1.3.2. konieczności wykonania robót zamiennych; 1.3.3. zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót wynikającego z rzeczywistych obmiarów. 1.4. Inne zmiany: 1.4.1. zmiany adresu firmy, w przypadku poinformowania Zamawiającego o zaistniałej zmianie; 1.4.2. zmiany osób funkcyjnych wyznaczonych do: kierowania robotami, nadzorowania robót, współdziałania przy realizacji umowy; 1.4.3. zmiany podwykonawców w przypadku: wprowadzenia podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawcy, zmiany zakresu prac wykonywanych przez podwykonawcę. 2. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.12wog.mil.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr 4620 87-100 Toruń ul. Okólna 37.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.03.2015 godzina 10:30, miejsce: JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr 4620 87-100 Toruń ul. Okólna 37, w Kancelarii Jawnej w bud. nr 97 pok. nr 11.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.