eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rembelszczyzna › Wykonanie robót budowlano - montażowych dot. ZZU Wólczyńska w ramach zadania pn. remont kątowego dwustronnego przyłączeniowego zespołu zaporowo - upustowego DN 500 MOP 5.5 MPa WólczyńskaOgłoszenie z dnia 2017-11-22

Nr: NP/2017/10/0586/REM

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlano - montażowych dot. ZZU Wólczyńska w ramach zadania pn. remont kątowego dwustronnego przyłączeniowego zespołu zaporowo - upustowego DN 500 MOP 5.5 MPa Wólczyńska

Typ: Nieograniczony

Tryb: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Roboty

Miasto: Rembelszczyzna

Województwo: mazowieckie

Data publikacji: 2017-11-22

Data wygaśnięcia: 2017-12-15

CPV:

Osoba kontaktowa: Klaudia Bolanowska-Kawulska (ZA) klaudia.bolanowska@gaz-system.pl +48 222201570

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Adres ul. Mszczonowska 4 Miejscowość Warszawa Telefon +48 (022) 220 14 49 www.gaz-system.pl/przetargi

Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Opis postępowania : Przedmiotem Zamówienia jest Wykonanie robót budowlano - montażowych dot. ZZU Wólczyńska w ramach zadania pn. remont kątowego dwustronnego przyłączeniowego zespołu zaporowo - upustowego DN 500 MOP 5.5 MPa Wólczyńska.
Miejsce uzyskania SIWZ : Strona Zamawiającego www.gaz-system.pl - zakładka ,,przetargi".
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ : 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji postępowania i jest wiążąca. 3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SIWZ. 4. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryteriów oceny ofert, określonych w Sekcji Kryteria oceny ofert poniżej.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania : 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w niniejszej Specyfikacji. 2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia Zamówienia niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o Zamówieniu niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o Zamówieniu niepublicznym w Postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Zamawiającego. 3. W Postępowaniu o udzielenie Zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). 4. Przedmiotem Postępowania jest udzielenie zamówienia niepublicznego objętego kodem konsolidacyjnym: X-1-2-3, dla którego Zamawiający prowadzi Listę Wiarygodnych Dostawców (LWD). 4.1. Lista Wiarygodnych Dostawców lub LWD - zestawienie rzetelnych Dostawców Spółki, tworzone i zarządzane na zasadach, o których mowa na stronie internetowej http://www.gaz-system.pl/strefa-dostawcy/lista-wiarygodnych-dostawcow/ 4.2. Dostawcy wpisani na Listę Wiarygodnych Dostawców w kodzie, X-1-2-3 w przedmiotowym Postępowaniu: a) Zostaną niezwłocznie poinformowani o jego wszczęciu
b) Otrzymają dodatkowy punkt w ramach kryterium oceny ofert ,,Obecność na LWD" (waga kryterium: 5%), zgodnie z Rozdziałem XVI SIWZ
c) Posiadają skrócony termin płatności należności Dostawcy z tytułu realizacji Zamówienia wynoszący 14 dni. 5. Uprawnienia, o których mowa w pkt. 4.2. powyżej, przysługują Dostawcom znajdującym się na LWD w dniu wszczęcia przedmiotowego postępowania (dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego), a w odniesieniu do uprawnienia z pkt. 4.2. lit. b) i c) powyżej jeśli dany Dostawca nie został wykreślony z LWD przed podpisaniem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia niepublicznego. Jeżeli po wyborze najkorzystniejszej oferty, ale przed podpisaniem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia niepublicznego, Dostawca został wykreślony z LWD, Zamawiający dokona powtórzenia czynności oceny ofert, chyba że przyznanie punktów w ramach kryterium oceny ofert ,,Obecność na LWD" pozostawało bez wpływu na wynik postępowania. 5. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności. 6. O zakończeniu postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia: 1) Wykonawców, którym przekazano SIWZ - w przypadku zakończenia postępowania przed upływem terminu składania ofert, 2) wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku zakończenia postępowania po upływie terminu składania ofert. 7. Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 5 powyżej. 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w Postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania.
Dodatkowe informacje : 1. Termin realizacji umowy został szczegółowo opisany w SIWZ. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia. 3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną w jednym z wymienionych formatów: JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, PDF, zgodnej co do treści z Formularzem ,,Oferta", stanowiącym załącznik do SIWZ.
Warunki udziału w Projekcie : 1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia niepublicznego. 2) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia niepublicznego. Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku, jeżeli Wykonawcy: 3.1) w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 2 (dwa) zamówienia polegające na budowie, przebudowie lub remoncie gazociągu wysokiego ciśnienia o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto każde. 3.2) Dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu Zamówienia, w tym: a) Kierownik Robót Budowlanych - posiadający łącznie: - wymagane prawem uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (w przypadku gdy dana osoba posiada uprawnienia budowlane wydane na podstawie innej podstawy prawnej niż aktualnie obowiązująca, Zamawiający wymaga, aby osoba taka posiadała uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, - zdobyte w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, doświadczenie w kierowaniu robotami (na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika Robót) dla zamówienia polegającego na wykonaniu robót budowlanych na obiektach sieci gazowej. b) Co najmniej dwie osoby posiadające ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisko dozoru urządzeń, instalacji i sieci Grupy energetycznej 3, z których jedna będzie pełniła rolę poleceniodawcy, druga kierującego zespołem pracowników
każda osoba posiadająca kwalifikacje w zakresie Grupy 3 powinna posiadać kwalifikacje w zakresie: obsługi, konserwacji, remontu, montażu i kontrolno-pomiarowym (minimum punkty 4, 5, i 10 dla punktów 4-5) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2013 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) w sprawach szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci), c) Co najmniej jedna osoba posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji w zakresie grupy energetycznej 3 posiadającym kwalifikacje w zakresie tj. obsługi, konserwacji, remontu, montażu i kontrolno-pomiarowym (minimum punkty 4, 5, i 10 dla punktów 4-5) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2013 r. w sprawach szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci), UWAGA: Osoby na stanowisku dozoru nie mogą równocześnie pełnić funkcji Kierownika Robót Budowlanych. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji ww. osób w ppkt. b) - c) powyżej przy zachowaniu min. 2 osobowego składu brygady. 4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia niepublicznego. UWAGA: W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia) oraz w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w ust. 4 poniżej co najmniej jeden podmiot musi wykazać się spełnianiem warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) ppkt. 3.1) powyżej. 2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły ,,spełnia" - ,,nie spełnia" na podstawie dokumentów i oświadczeń przedstawionych w odpowiedzi na żądanie Zamawiającego. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w ust. 1. pkt 1) musi spełniać każdy z Wykonawców odrębnie, natomiast warunki określone w ust. 1 pkt 2), 3) i 4) może spełniać łącznie grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia. 4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów w zakresie wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga, aby takie podmioty brały udział w realizacji Zamówienia w charakterze podwykonawców Wykonawcy.
Informacje dotyczące wadium : Zamawiający nie wymaga wadium
Termin realizacji zamówienia : Brak
Data realizacji zamówienia : 10 miesięcy od dnia podpisania Umowy.
Termin składania ofert : 2017-12-15
Miejsce składania ofert : Oferty należy składać: 1) w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Zakupowego GAZ-SYSTEM dostępnego pod adresem https://zakupy.gaz-system.pl 2) w formie elektronicznej na adres e-mail: klaudia.bolanowska@gaz-system.pl, przy czym złożenie oferty w ten sposób będzie skuteczne pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia tej czynności w Portalu Zakupowym GAZ-SYSTEM dostępnym pod adresem https://zakupy.gaz-system.pl
Miejsce otwarcia ofert : Otwarcie ofert jest niejawne.
Okres związania ofertą : 3 miesiące
Pełna treść ogłoszenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.