eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Sukcesywna dostawa przetworników ciśnienia, przetworników różnicy ciśnień oraz przetworników temperatury (5 części)Ogłoszenie z dnia 2017-11-17

Nr: NP/2017/11/0712/PZ

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa przetworników ciśnienia, przetworników różnicy ciśnień oraz przetworników temperatury (5 części)

Typ: Nieograniczony

Tryb: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Dostawy

Miasto: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Data publikacji: 2017-11-17

Data wygaśnięcia: 2017-11-29

CPV:

Osoba kontaktowa: Elżbieta Frontkiewicz (ZA) elzbieta.frontkiewicz@gaz-system.pl +48 713353461

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Adres ul. Mszczonowska 4 Miejscowość Warszawa Telefon +48 (022) 220 14 49 www.gaz-system.pl/przetargi

Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Opis postępowania : 1. Przedmiotem Zamówienia jest ,,Sukcesywna dostawa przetworników ciśnienia, przetworników różnicy ciśnień oraz przetworników temperatury", numer postępowania: NP/2017/11/0712/PZ. 2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami ,,Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A." i stosować się do jego postanowień. ,,Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A." jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.gaz-system.pl/przetargi/kodeks-postepowania-dla-dostawcow/. 4. Dopuszcza się rozwiązania równoważne normom zawartym w Załączniku nr 5 do SIWZ. Wykonawca powołujący się na te rozwiązania jest zobowiązany wykazać w ofercie, że oferowany przedmiot Zamówienia spełnia określone wymagania. 5. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 (pięć) części: a. Część 1 - Sukcesywna dostawa przetworników ciśnienia, przetworników różnicy ciśnień oraz przetworników temperatury dla części I
b. Część 2 - Sukcesywna dostawa przetworników ciśnienia, przetworników różnicy ciśnień oraz przetworników temperatury dla części II
c. Część 3 - Sukcesywna dostawa przetworników ciśnienia, przetworników różnicy ciśnień oraz przetworników temperatury dla części III
d. Część 4 - Sukcesywna dostawa przetworników ciśnienia, przetworników różnicy ciśnień oraz przetworników temperatury dla części IV
e. Część 5 - Sukcesywna dostawa przetworników ciśnienia, przetworników różnicy ciśnień oraz przetworników temperatury dla części V;
Miejsce uzyskania SIWZ : Strona Zamawiającego www.gaz-system.pl - zakładka ,,przetargi".
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ : 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji Postępowania i jest wiążąca. 3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści niniejszej SIWZ. 4. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ lub zamieści na stronie internetowej Zamawiającego, na której została udostępniona SIWZ.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania : 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w SIWZ. 2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Zamawiającego. 3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). 4. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności. 5. O zakończeniu postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia: 1) Wykonawców, którym przekazano SIWZ - w przypadku zakończenia postępowania przed upływem terminu składania ofert, 2) wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku zakończenia postępowania po upływie terminu składania ofert. 6. Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w Postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania. powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w Postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania.
Dodatkowe informacje : 1. Termin realizacji umowy został szczegółowo opisany w SIWZ. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia. 3.Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych. 4. Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę, sporządzoną w wersji papierowej lub elektronicznej zgodnie z wyborem Dostawcy, odpowiadającą treści SIWZ, którą przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać. Złożenie większej liczby ofert może spowodować odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Dostawcę. 5. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania określone są w SIWZ.
Warunki udziału w Projekcie : 1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy (dotyczy: Części I, Części II, Części III, Części IV, Części V): 1) Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia niepublicznego. 2) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia niepublicznego. Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku, jeżeli Wykonawcy: 3.1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizowali lub realizują (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie przetworników ciśnienia lub przetworników różnicy ciśnień lub przetworników temperatury, W przypadku składania oferty na więcej niż jedną Część zamówienia, Zamawiający przyjmuje, iż Dostawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa powyżej na jedną część zamówienia, spełnia także warunki dla pozostałych części zamówienia. UWAGA: W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia) co najmniej jeden podmiot musi wykazać się spełnianiem warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) ppkt 3.1) powyżej. W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia) Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane osobiście przez podmiot legitymujący się zrealizowaniem zamówienia lub zamówień, tj. bez udziału pozostałych Wykonawców oraz podwykonawców, co najmniej w zakresie potwierdzającym spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) ppkt 3.1) powyżej. 4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia niepublicznego. 2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły ,,spełnia" - ,,nie spełnia" na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty złożonej w postępowaniu. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w ust. 1. pkt 1) musi spełniać każdy z Wykonawców odrębnie, natomiast warunki określone w ust. 1 pkt 2), 3) i 4) może spełniać łącznie grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia. 4. Zamawiający nie dopuszcza polegania na zasobach innych podmiotów w celu wykazania spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 powyżej. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 1. Oferta Wykonawcy powinna zawierać (dotyczy: Części I, Części II, Części III, Części IV, Części V) wypełniony: 1) Formularz ,,Oferta" (zgodny z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ), 2) wykaz wykonanych zadań wraz z dokumentami potwierdzającymi, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych), że realizuje lub zrealizował należycie co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie przetworników ciśnienia lub przetworników różnicy ciśnień lub przetworników temperatury (zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do formularza OFERTA),
Informacje dotyczące wadium : Zamawiający nie wymaga wadium
Termin realizacji zamówienia : Wymagane
Data realizacji zamówienia : Umowa w sprawie niniejszego postępowania zostaje zawarta na czas określony tj. okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do dnia wyczerpania łącznej kwoty wskazanej w § 8 ust. 1 Umowy w zależności od tego, które z w/w zdarzeń wystąpi wcześniej
Miejsce realizacji zamówienia : Rejon działania OGP GAZ-SYSTEM S.A.
Termin składania ofert : 2017-11-29
Miejsce składania ofert : Oferty: 1) w formie papierowej należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj.: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddział we Wrocławiu ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław, Budynek E, Kancelaria, 2) w formie elektronicznej należy przesyłać na adres e-mailowy: elzbieta.frontkiewicz@gaz-system.pl 3) w formie elektronicznej należy składać za pośrednictwem Portalu Zakupowego GAZ-SYSTEM dostępnego pod adresem https://zakupy.gaz-system.pl
Termin otwarcia ofert : 2017-11-29
Miejsce otwarcia ofert : Otwarcie ofert jest niejawne.
Okres związania ofertą : 60 dni
Pełna treść ogłoszenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.