eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świerklaniec › Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Kolonia Woźnicka

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2014-06-25

Świerklaniec: Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Kolonia Woźnicka
Numer ogłoszenia: 213548 - 2014; data zamieszczenia: 25.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 165026 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świerklaniec, ul. Oświęcimska 19, 42-622 Świerklaniec, woj. śląskie, tel. 032 2844868, faks 032 2844866.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Kolonia Woźnicka.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Kolonia Woźnicka zgodnie z projektem , który w szczególności zawiera: -utwardzenie nawierzchni jezdni szerokości 3,2m tłuczniem kamiennym gr. 40cm* o łącznej długości 1 940,0m i nośności nawierzchni 10t, nacisk osi 5t. -wykonanie obustronnych gruntowych poboczy zmiennej szerokości średnio 0,5m -odtworzenie rowów drogowych o łącznej długości L=1486,0m -utwardzenie skrzyżowań w km: 0,0+0,0; 0,3+18,1; 0,9+8,25; 1,0+1,6;1,5+0,0;1,9+40,0 tłuczniem kamiennym grubości 40cm*. Promienie zewnętrzne łuków o długości 11m. -wykonanie mijanek w ilości 9szt, poprzez ułożenie nawierzchni tłuczniowej gr. 40cm* (wymiary: długość L=23,0m, szerokość 2,8m) -demontaż istniejących dwóch przepustów betonowych -przebudowę 9 sztuk przepustów z rur PEHD O400mm o długości L=6,0m -przebudowę przepustu z rur PEHD O800mm z przyczółkami betonowymi -usunięcie pni o średnicy większej od 20cm w ilości - 150sztuk -wykonanie brodu z płyt betonowych ułożonych na tłuczniu kamiennym grubości 20cm i pospółce z żwiru grubości 10cm, -odstępy pomiędzy koronami drzew o szerokości co najmniej 6,0m, zachowany do wysokości 4,0m od nawierzchni jezdni. * Zamawiający określa miąższość poszczególnych frakcji przy konkretnych grubościach tj.: -po zagęszczeniu grubość 15cm: 10cm frakcja uziarnienia 31,5-63,0 5cm frakcja uziarnienia10,0-31,5 zamiałowanie pyłem kamiennym -po zagęszczeniu grubość 20cm: 15cm frakcja uziarnienia 31,5-63,0 5cm frakcja uziarnienia10,0-31,5 zamiałowanie pyłem kamiennym -po zagęszczeniu grubość 40cm: 35cm frakcja uziarnienia 31,5-63,0 5cm frakcja uziarnienia10,0-31,5 zamiałowanie pyłem kamiennym (0,075-4,0).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.00 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie jest finansowane ze środków zewnętrznych - Umowa przyznania pomocy nr 03631-69150-OR1200014/13 w ramach PROW 2007-2013 w zakresie osi 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich działania Odtworzenie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych schemat I Wsparcie dla obszarów, na których nastąpiła katastrofa naturalna lub klęska żywiołowa.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Kolonia Woźnicka

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 651367,69 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 461324,10

  • Oferta z najniższą ceną: 461324,10 / Oferta z najwyższą ceną: 560377,09

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.