eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rembelszczyzna › Eksploatacja kotłowni gazowych na stacjach redukcyjno-pomiarowych (zamówienie podzielone na 4 części)Ogłoszenie z dnia 2017-09-12

Nr: NP/2017/09/0529/REM

Przedmiot zamówienia: Eksploatacja kotłowni gazowych na stacjach redukcyjno-pomiarowych (zamówienie podzielone na 4 części)

Typ: Nieograniczony

Tryb: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Usługi

Miasto: Rembelszczyzna

Województwo: mazowieckie

Data publikacji: 2017-09-12

Data wygaśnięcia: 2017-09-20

CPV:

Osoba kontaktowa: Agnieszka Moczydłowska (ZA) agnieszka.moczydlowska@gaz-system.pl +48 227670881

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Adres ul. Mszczonowska 4 Miejscowość Warszawa Telefon +48 (022) 220 14 49 www.gaz-system.pl/przetargi

Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Opis postępowania : 1. Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest eksploatacja kotłowni gazowych na stacjach redukcyjno-pomiarowych. 2. Przedmiot Zamówienia został podzielony na 4 (słownie: cztery) Części: 1) Część nr 1 - TJE Hołowczyce, 2) Część nr 2 - TJE Wronów, 3) Część nr 3 - TJE Zgierz, 4) Część nr 4 - TJE Rembelszczyzna.
Miejsce uzyskania SIWZ : Strona Zamawiającego www.gaz-system.pl - zakładka ,,przetargi".
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ : 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji postępowania i jest wiążąca. 3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SIWZ. 4. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryteriów oceny ofert, określonych w Sekcji Kryteria oceny ofert poniżej.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania : 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w SIWZ. 2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Zamawiającego. 3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579). 4. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności. 5. O zakończeniu postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia: 1) Wykonawców, którym przekazano SIWZ - w przypadku zakończenia postępowania przed upływem terminu składania ofert, 2) wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku zakończenia postępowania po upływie terminu składania ofert. 6. Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w Postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania.
Dodatkowe informacje : 1. Niniejsze ogłoszenie opublikowano 12.09.2017 r. 2. Termin realizacji umowy został szczegółowo opisany w SIWZ. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia. 4. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną w jednym z wymienionych formatów: JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, PDF, zgodnej co do treści z Formularzem ,,Oferta", stanowiącym załącznik do SIWZ.
Warunki udziału w Projekcie : INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia Niepublicznego, tj.: potwierdzą wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: a) dla Części nr 1 - co najmniej 5 (słownie: pięć) przeglądów / napraw kotłowni, b) dla Części nr 2 - co najmniej 5 (słownie: pięć) przeglądów / napraw kotłowni, c) dla Części nr 3 - co najmniej 5 (słownie: pięć) przeglądów / napraw kotłowni, d) dla Części nr 4 - co najmniej 10 (słownie: dziesięć) przeglądów / napraw kotłowni. W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia, Zamawiający uzna warunek opisany powyżej za spełniony, jeśli Dostawca wykaże się doświadczeniem polegającym na wykonaniu usług przeglądów / napraw kotłowni w ilości stanowiącej sumę usług przeglądów / napraw kotłowni określonych dla poszczególnych części. UWAGA: W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Dostawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia), co najmniej jeden podmiot musi wykazać się spełnianiem warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) powyżej (dotyczy każdej Części). W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Dostawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia), Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane osobiście przez podmiot legitymujący się zrealizowaniem zamówienia lub zamówień, tj. bez udziału pozostałych Dostawców oraz podwykonawców, co najmniej w zakresie potwierdzającym spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) powyżej (dotyczy każdej Części). 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia niepublicznego. 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia Niepublicznego. 2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Dostawców zostanie dokonana według formuły 0 - 1 ,,spełnia" - ,,nie spełnia" na podstawie dokumentów dołączonych do oferty złożonej w Postępowaniu/ przedstawionych w odpowiedzi na żądanie Zamawiającego. 3. Zamawiający dopuszcza wspólne ubieganie się Dostawców o udzielenie Zamówienia Niepublicznego. W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w pkt 1) - 3) powyżej mogą spełniać łącznie wszyscy Dostawcy. W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w pkt 4) musi spełnić każdy z Dostawców odrębnie. 4. Dostawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia Niepublicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy (zgodnie z art. 366 Kodeksu Cywilnego) i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jeśli żąda go Zamawiający. 5. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Dostawca nie może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków (poleganie na zasobach innych podmiotów). 6. Zamawiający nie dopuszcza polegania na zasobach innych podmiotów wpisanych na Listę Nierzetelnych Dostawców. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ DOSTAWCY 1. Oferta Dostawcy powinna zawierać: 1) Wypełniony formularz ,,Oferta" (zgodny z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ), 2) Wypełniony formularz ,,Oferta cenowa" (zgodny z treścią Załączników nr: 2a, 2b, 2c oraz 2d do SIWZ), 3) Wypełniony formularz ,,Wykaz wskaźników do kosztorysowania" (zgodny z treścią Załączników nr: 3a, 3b, 3c oraz 3d do SIWZ), 4) Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z którego treści będą wynikać zasady reprezentacji Dostawcy w obrocie. Jeżeli Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym. Dopuszcza się składanie dokumentów wystawionych z datą wcześniejszą, jeżeli w tym okresie dane zawarte w rejestrze nie uległy zmianie i Dostawca złoży w tym zakresie stosowne oświadczenie lub Zamawiający samodzielnie zweryfikuje aktualność danych Dostawcy, zawartych w rejestrze. Wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych w formie pisemnej, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację danymi zawartymi w rejestrze na podstawie właściwych wpisów. 5) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Dostawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 7) Formularz ,,Doświadczenie zawodowe", zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale VII ust. 1 pkt 2) (zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SIWZ). UWAGA: Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy podać: przedmiot zamówienia, datę wykonania i odbiorców. Ponadto do każdego zadania wymienionego w wykazie należy załączyć dokument potwierdzający, że zamówienie zostało wykonane należycie. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zamówienia wskazane w ww. wykazie zostały wcześniej wykonane, Dostawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 8) Wykaz podwykonawców, zgodnie z treścią Załącznika nr 6, jeśli Dostawca zamierza powierzyć wykonanie części Zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom. 9) Pełnomocnictwo, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych w Postępowaniu. 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez Dostawcę. 3. W przypadku składania oferty przez Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, wymóg złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 4) - pkt 6) powyżej dotyczy każdego z ww. Dostawców. Pozostałe dokumenty składane są przez tych Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, którzy spełniają warunki udziału w Postępowaniu, których potwierdzeniem są dane dokumenty. 4. Zamawiający może wezwać Dostawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie. Dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 1) oraz 2) powyżej nie podlegają uzupełnieniu na etapie badania i oceny ofert. Złożone na wezwanie Zamawiającego dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków lub wymagań na dzień przedłożenia danego dokumentu. Pełnomocnictwa składane na wezwanie Zamawiającego muszą być złożone w formie określonej w wezwaniu, a zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą w oryginale. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia przez Dostawcę dokumentów w formie pisemnej w przypadku, gdy dokumenty w formie elektronicznej lub papierowej będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości. 6. Jeżeli w Postępowaniu oferty zostaną złożone przez więcej niż dwóch Dostawców, Zamawiający zastrzega możliwość dokonania badania i oceny tylko tych dwóch Dostawców, których oferty po wstępnej ocenie będą najkorzystniejsze. W takiej sytuacji oferty złożone przez pozostałych Dostawców, Zamawiający pozostawi bez badania i oceny. 7. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów załączonych do oferty oraz wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.
Informacje dotyczące wadium : Zamawiający nie wymaga wadium
Termin realizacji zamówienia : Wymagane
Data realizacji zamówienia : 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy (dotyczy każdej Części)
Miejsce realizacji zamówienia : teren działania Oddziału Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Rembelszczyźnie
Termin składania ofert : 2017-09-20
Miejsce składania ofert : 1. Oferty w formie papierowej należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj.: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie, ul. Jana Kazimierza 578, Rembelszczyzna, 05-126 Nieporęt - KANCELARIA OGÓLNA. 2. Oferty w formie elektronicznej należy przesyłać na adres e-mailowy: zamowienia.rembelszczyzna@gaz-system.pl lub za pośrednictwem Portalu Zakupowego GAZ-SYSTEM dostępnego pod adresem https://zakupy.gaz-system.pl
Miejsce otwarcia ofert : Otwarcie ofert jest niejawne.
Okres związania ofertą : 60 dni
Pełna treść ogłoszenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujbezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.