eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Węgliniec › UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE GMINY I MIASTA WĘGLINIEC W 2013 roku

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-01-14

Węgliniec: UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE GMINY I MIASTA WĘGLINIEC W 2013 roku
Numer ogłoszenia: 18752 - 2013; data zamieszczenia: 14.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 509006 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Węgliniec, ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec, woj. dolnośląskie, tel. 075 77 11 435, faks 075 77 12 551.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE GMINY I MIASTA WĘGLINIEC W 2013 roku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Usługi w zakresie utrzymania czystości na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2013 roku obejmują: WĘGLINIEC 1.PARK MIEJSKI - 14 700 m2 1.1. zamiatanie i odchwaszczanie alejek z kostki brukowej - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu - ok. 250 mb,; 1.2.odchwaszczanie i wyrównywanie alejek szutrowych - nie rzadziej niż raz w miesiącu - ok. 400 mb.; 1.3. codzienne zbieranie i usuwanie nieczystości z terenu całego parku ( w tym gałęzi po wiatrołomach); 1.4. opróżnianie koszy parkowych - 15 szt. - 1 razy w tygodniu, 2.ULICE, CHODNIKI, PARKINGI, ZATOKI, SKWERY, TRAWNIKI, PASY ZIELENI 2.1.codzienne zbieranie nieczystości 2.2. zamiatanie piasku, liści i innych nieczystości oraz usuwanie wszelkich przerostów zieleni w chodnikach, przy krawężnikach ulicznych, obrzeżach chodnikowych i trawnikowych - zgodnie z załącznikami nr 1,2,3 do niniejszej siwz. 2.3.opróżnianie koszy ulicznych - ok. 50 szt. - 1 raz w tygodniu 2.4.wywieszanie i zdejmowanie flag ulicznych w wyznaczonym czasie (ok. 5 razy w roku) RUSZÓW 1.ULICE, CHODNIKI, PARKINGI i SKWERY - ul.Kantowicza, Plac Partyzantów, ul.Zgorzelecka 1.1.zamiatanie piasku, liści i innych nieczystości oraz usuwanie wszelkich przerostów zieleni w chodnikach, przy krawężnikach ulicznych, obrzeżach chodnikowych i trawnikowych zgodnie z załącznikami nr 4, 5, 6 do niniejszej siwz; 1.2.codzienne zbieranie i usuwanie nieczystości; 1.3.opróżnianie koszy ulicznych - 8 szt. - 1 raz w tygodniu; 1.4.odchwaszczanie alejek o nawierzchni szutrowej - nie rzadziej niż raz w miesiącu. TEREN GMINY 1.OBSŁUGA IMPREZ a) Festyn majowy, Święto Grzybów- w Węglińcu, b) Noc Świętojańska, Festyn w Starym Węglińcu, c) Jagodowe Lato + SIKAWA w Ruszowie, d) Festyn, Dożynki w Czerwonej Wodzie . 1.1. instalowanie odpowiedniej ilości koszy i worków na śmieci przed rozpoczęciem imprez, oraz w trakcie trwania imprezy (kosze i worki zapewnia wykonawcy); 1.2. bieżące opróżnianie zapełnionych koszy i worków w trakcie trwania imprez; 1.3. kompleksowe sprzątanie i wywóz odpadów następnego dnia po zakończeniu imprez. 2.PRZYSTANKI AUTOBUSOWE - Węgliniec, Stary Węgliniec, Czerwona Woda, Zielonka, Piaseczna, Jagodzin, Ruszów, Kościelna Wieś 2.1. codzienne sprzątanie terenu przystanku i zatoki autobusowej w Węglińcu oraz opróżnianie koszy dwa razy w tygodniu - przystanek przy ul. Wojska Polskiego w Węglińcu; 2.2. sprzątanie terenu przystanków i zatok autobusowych oraz opróżnianie koszy dwa razy w tygodniu (w poniedziałki i piątki) - pozostałe przystanki; 2.3. usuwanie zbędnych napisów i malowideł z wiat przystankowych; 2.4. wykaszanie traw wokół wiat przystankowych; 2.5 mycie wiat przystankowych (3 szt.) - 2 razy w roku (kwiecień, wrzesień) 2.6.w okresie zimowym bieżące odśnieżanie i usuwanie gołoledzi z terenu przystanków, wiat, chodników i zatok autobusowych. 3.WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH - 1 raz w miesiącu: 3.1. stadion sportowy w Węglińcu, boiska - Czerwonej Wodzie i Ruszowie i Zielonce 3.2. staw Balaton w Czerwonej Wodzie; 3.3. staw Tajwan w Węglińcu 4.PLACE ZABAW (ZIELONKA, STARY WĘGLINIEC, JAGODZIN, PIASECZNA, RUSZÓW) i BOISKA SPORTOWE w Zielonce (przy placu zabaw) i Starym Węglińcu (przy DK), Zielonka 4.1. codzienne zbieranie, usuwanie nieczystości 4.2. opróżnianie koszy - 18 szt. - 1 raz w tygodniu 4.3. zamiatanie i odchwaszczanie alejek 5.PARKI - Czerwona Woda, Ruszów, Zielonka 5.1. zamiatanie, odchwaszczanie i wyrównywanie alejek - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu; 5.2.codzienne zbieranie i usuwanie nieczystości z terenu całego parku ( w tym gałęzi po wiatrołomach); 5.3.opróżnianie koszy parkowych - 30 szt. - jeden raz w tygodniu 6.TARGOWISKA (Węgliniec, Czerwona Woda, Ruszów, Stary Węgliniec) 6.1. zbieranie i usuwanie nieczystości po zakończonym handlu; 6.2. zamiatanie powierzchni utwardzonych po zakończonym handlu - targowisko w Węglińcu w środy i soboty - targowisko w Czerwonej Wodzie w czwartki; 6.3. wywóz odpadów komunalnych z w/w targowisk (pojemniki zapewnia wykonawca) - jeden raz w tygodniu; 6.4. wykaszanie traw i usuwanie chwastów; 6.5. utrzymanie w czystości toalet - targowisko w Węglińcu i w Czerwonej Wodzie; 6.6.opróżnianie nieczystości ciekłych z TOI TOI w Węglińcu. 1.POZOSTAŁE PRACE 1.1.drobne naprawy wiat przystankowych, koszy ulicznych, płotków, pergoli, ławek oraz ustawianie, mocowanie istniejących znaków drogowych - prace obejmują koszty transportu i robocizny. 1.2.zbieranie nieczystości zgromadzonych przez właścicieli nieruchomości z posprzątanych chodników przyległych do posesji - 1 raz w tygodniu; 1.3.usuwanie ogłoszeń i reklam z miejsc do tego nieprzystosowanych; 1.4.mycie i dezynfekowanie koszy parkowych i ulicznych - dwa razy w roku 1.5. mycie ławek parkowych i ulicznych - dwa razy w roku 1.6.sprzątanie terenu wokół koszy, przy ławkach, tablicach i słupach ogłoszeniowych 1.7.sprzatanie innych ulic ( ok. 1 000mb) wskazanych przez Zamawiającego 1. Utrzymanie czystości powinno polegać na zamieceniu, wygrabieniu, zebraniu wszelkich zanieczyszczeń na jezdniach, parkingach, chodnikach, placach, pasach zieleni, alejkach, skwerach, w parkach, terenach przy koszach na śmieci w szczególności z papierów, resztek roślin, gałązek, liści, niedopałków papierosów, trawy wyrosłej na poboczach dróg oraz wykonaniu wszelkich innych usług nie wymienionych w powyższych załącznikach, a mających na celu bieżące utrzymanie terenów komunalnych objętych niniejszym przedmiotem zamówienia w należytym porządku. 2. Opróżnianie koszy zależy od ich faktycznego napełnienia i stanu porządku w ich bezpośrednim sąsiedztwie, a zamiatanie ulic i chodników od stanu zabrudzenia oraz potrzeb. 3. Prace składające się na przedmiot umowy muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010r., Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.), z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) z należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością, właściwą organizacją pracy i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 4. Za bezpieczeństwo w obrębie odcinka, na którym wykonywane będą prace, odpowiedzialny jest Wykonawca. 5. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca sporządzi harmonogram usług na dany miesiąc i przedstawi dla Zamawiającego do zatwierdzenia. 6. Zakres wykonywanych prac należy skalkulować łącznie z wywozem powstałych w wyniku tych prac nieczystości. 7. W okresie trwania umowy Wykonawca ma obowiązek zapewnienia stałego kontaktu Zamawiającego z Wykonawcą wskazując numer telefonu celem przyjmowania zgłoszeń przekazywanych przez Zamawiającego. 8. Wykaz ulic w Węglińcu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ 9. Wykaz chodników w Węglińcu stanowi zał. nr 2 do niniejszej SIWZ. 10. Wykaz parkingów w Węglińcu stanowi zał. nr 3 do niniejszej SIWZ. 11. Wykaz ulic w Ruszowie - stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ 12. Wykaz chodników w Ruszowie - stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. 13. Wykaz parkingów w Ruszowie i w Starym Węglińcu - stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ 1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 2. Rozliczenie usług następować będzie miesięcznymi fakturami VAT za bezusterkowo wykonane prace. 3.Ustala się następujące warunki płatności. 3.1. Wartość umowy nie może zostać podwyższona w drodze aneksu do niniejszej Umowy. Wartość całkowita przedmiotu umowy nie będzie waloryzowana w okresie realizacji umowy 3.2. Faktura powinna być adresowana do: Gmina Węgliniec, ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec. NIP - 615-18-08-660. 3.3. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego wraz z podpisanym przez Zamawiającego protokołem bezusterkowego odbioru usług.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.60.00.00 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 94061,69 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 88700,00

  • Oferta z najniższą ceną: 88700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 102000,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.