eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa odczynników chemicznych do aparatów CL-10 i CL-10+

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-02-24

Warszawa: Dostawa odczynników chemicznych do aparatów CL-10 i CL-10+
Numer ogłoszenia: 18507 - 2016; data zamieszczenia: 24.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 9205 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt, ul. Sokołowska 3, 01-142 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6320142, faks 022 6320115.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa skarbu państwa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników chemicznych do aparatów CL-10 i CL-10+.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa odczynników chemicznych do aparatów CL-10 i CL-10+ do Laboratorium Oceny Mleka Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt Laboratorium Referencyjnego z/s w Parzniewie.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.63.00 - Odczynniki chemiczne .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Nuscana biotechnika laboratoryjna Adam Dąbrowski, ul. Wieruszowska 12/16, 60-166 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 126016,30 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 153141,95

 • Oferta z najniższą ceną: 153141,95 / Oferta z najwyższą ceną: 153141,95

 • Waluta: PLN .


ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Dostawa przedmiotowych odczynników może być zrealizowana wyłącznie przez polskiego dystrybutora produktów BioControl System Inc. Jedynie stosowanie oryginalnych odczynników gwarantuje pełną kompatybilność odczynników z urządzeniami pomiarowymi aparatów, a tym samym gwarantuje ich prawidłową pracę oraz wykonywanie badań z zapewnieniem jakości, wiarygodności i prawidłowości uzyskiwanych wyników. Stosowanie odczynników innych niż oryginalne może skutkować brakiem powtarzalności wyników prowadzonych badań, ich zafałszowaniem jak i uszkodzeniem aparatów. Powyższe okoliczności wskazują, że w zaistniałym przypadku wybór trybu z wolnej ręki jest uzasadniony w świetle art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.