eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieliczka › Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 1 szt. fabrycznie nowej zamiatarki kompaktowej w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Spółka z o.o. 32-020 Wieliczka, ul. Jedynaka 30Ogłoszenie z dnia 2015-12-14

Wieliczka: Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 1 szt. fabrycznie nowej zamiatarki kompaktowej w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Spółka z o.o. 32-020 Wieliczka, ul. Jedynaka 30
Numer ogłoszenia: 184169 - 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o. , ul. Jedynaka 30, 32-020 Wieliczka, woj. małopolskie, tel. 12 291 48 06, faks 12 291 48 05.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgk.wieliczka.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 1 szt. fabrycznie nowej zamiatarki kompaktowej w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Spółka z o.o. 32-020 Wieliczka, ul. Jedynaka 30.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest leasing operacyjny z opcją wykupu nowej zamiatarki kompaktowej. 3.1. Wymogi techniczne: 1. Zamiatarka musi pochodzić od jednego producenta; 2. Rok produkcji nie starsza niż 2016 - fabrycznie nowa; 3. Napęd hydrostatyczny z możliwością pracy w trybie roboczym i trybie przejazdowym; 4. Napęd na tylną oś; 5. Kierowane koła tylne w trybie pracy; 6. Koła pojedyncze; 7. Koło zapasowe pełnowymiarowe; 8. Moc silnika min 110 kW, silnik chłodzony cieczą; 9. Silnik wysokoprężny spełnia wymagania norm emisji spalin min. EURO 6 (certyfikat poświadczający); 10. Wyciszenie hałasu wewnątrz kabiny do min. 80 dB(A), wyciszenie silnika (certyfikat poświadczający); 11. Prędkość przejazdowa max. 50 km/h; 12. Prędkość robocza max. 20 km/h; 13. Pojazd wyposażony w oświetlenie zgodne z ustawą Prawo o Ruchu Drogowym; 14. Pojazd wyposażony w światła obrysowe; 15. Pojazd wyposażony w kolorowy wyświetlacz wskazujący m.in. Prędkość jazdy, prędkość obrotową turbiny ssącej, godziny pracy, ilość km, ilość mtg.; 16. Lusterka wsteczne podgrzewane; 17. Pojazd wyposażony w oświetlenie robocze każdej szczotki i ssawy; 18. Belki ostrzegawcze nad kabiną kierowcy i z tyłu zbiornika w kolorze pomarańczowym wykonane w technologii LED z napisem ZGK; 19. Kabina kierowcy min. dwuosobowa; 20. Ogrzewanie oraz klimatyzacja kabiny kierowcy; 21. Drzwi z lewej i prawej strony kabiny; 22. Radioodbiornik z instalacją antenową; 23. Siedzenie kierowcy komfortowe z zawieszeniem pneumatycznym; 24. Kierownica po prawej stronie; 25. Regulowana kolumna kierownicy; 26. Długość pojazdu ze szczotkami bocznymi przednimi max 5 500 mm / bez dodatkowej trzeciej szczotki /; 27. Szerokość pojazdu bez szczotek i lusterek max 1 820 mm; 28. Wysokość pojazdu z osprzętem max 2 900 mm; 29. Masa własna max.5 800 kg; 30. DMC max 11 000 kg; 31. Elementy podwozia zabezpieczone antykorozyjnie; 32. Hamulce hydrauliczne; 33. Hamulec postojowy; 34. Zbiornik paliwa min. 110 l. Korek wlewu paliwa z kluczykiem; 35. Kolor kabiny - biały, kolor zabudowy - pomarańczowy; 36. Sterowanie wszystkimi funkcjami osprzętu z kabiny kierowcy; 37. Pojazd musi być wyposażony w urządzenie GPS umożliwiające bieżące monitorowanie położenia pojazdu jak również w element rejestracji danych w wewnętrznym układzie pamięci (czarna skrzynka). Uwaga! System w kontekście monitorowania położenia jak również analizy zarejestrowanych danych musi być kompatybilny z systemem zarządzania flotą funkcjonującym u Zamawiającego; 38. Zbiornik na zmiotki ze stali nierdzewnej o pojemności netto min. 3 800 l z hydraulicznym wywrotem; 39. Wysokość wysypu zbiornika na zmiotki min 1 500 mm; 40. Możliwość wysypu za pomocą ręcznej pompki hydraulicznej w przypadku awarii hydrauliki; 41. System dysz myjących wnętrze zbiornika na zmiotki i turbinę wentylatora; 42. Tylna klapa zbiornika na zmiotki otwierana i zamykana hydraulicznie - uchylna; 43. Agregat ssący o szerokości min. 800 mm umieszczony przed przednią osią, hydraulicznie podnoszony i opuszczany wraz z płynną regulacją do zbierania dużych przedmiotów; 44. Szyba w podłodze kabiny umożliwiająca operatorowi kontrolę pracy ssawy; 45. Kanał ssący o średnicy min 220 mm; 46. Turbina ssąca napędzana silnikiem hydraulicznym. Wydajności turbiny min. 20 000 m3/h; 47. Dwie szczotki talerzowe o średnicy min. 850 mm napędzane hydraulicznie z płynną regulacją obrotów, kąta pochylenia, położenie i docisku do podłoża. Szczotki ciągnione (zgodnie z kierunkiem jazdy) chowające się pod kabiną w momencie uderzenia w przeszkodę, lub dwie szczotki talerzowe o średnicy min. 850 mm napędzane hydraulicznie z płynną regulacją obrotów, kąta pochylenia, położenie i docisku do podłoża. Szczotki pchane (zgodnie z kierunkiem jazdy) wyposażone w system anty zderzeniowy w przypadku najechania czołowo na przeszkodę; 48. Szerokość zamiatania min 3 400 mm; 49. System zraszania strefy zamiatania. (spryskiwacze przed każdą szczotką); 50. Kamera wideo zamontowana z tyłu pojazdu i na ssawie z monitorem w kabinie kierowcy lub Kamera wideo zamontowana z tyłu pojazdu z monitorem w kabinie kierowcy; 51. Zbiornik na wodę czystą min. 820 l; 52. System recyrkulacji wody brudnej; 53. Zawór do spuszczania wody z układu; 54. Zamiatarka spełnia normy PM 10 (certyfikat potwierdzający); 55. Centralne smarowanie zamiatarki; 56. Gaśnica produkcji polskiej min. 4 kg; 57. Trójkąt ostrzegawczy; 58. Apteczka z wyposażeniem; 59. Podnośnik hydrauliczny min. 10 ton; 60. Profesjonalny klucz do odkręcania kół; 61. Dywaniki podłogowe gumowe. 3.2. Wymogi formalne: 1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dniu przekazania przedmiotu zamówienia wszystkie dokumenty dopuszczające zamiatarkę do ruchu po drogach publicznych jako pojazd wolnobieżny zgodnie z ustawą Prawo o Ruchu Drogowym. 2. Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na cały przedmiot niniejszego zamówienia. 3.3 Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy leasingu operacyjnego: 1. Przed podpisaniem protokołu przekazania Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia oględzin zaoferowanego przez Wykonawcę pojazdu, w trakcie których sprawdzone zostaną m. in. ich stan techniczny, sprawność oraz stan formalno-prawny. W przypadku gdy w trakcie oględzin Zamawiający stwierdzi rozbieżności pomiędzy treścią oferty, a zaoferowanym przedmiotem zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zakupu w terminie do 14 dni od dnia, w którym stwierdzono rozbieżności. 2. Odbiór przedmiotu leasingu w siedzibie Zamawiającego Wieliczka ul. Jedynaka 30. 3. Okres leasingowania - 48 miesięcy 4. Wstępna opłata leasingowa (czynsz inicjalny) - 10 % wartości brutto pojazdu 5. Opłaty leasingowe (raty leasingowe) w ilości 47 rat (opłat) leasingowych płatnych przez Zamawiającego w równych wysokościach w terminie dziesięciu ostatnich dni miesiąca. 6. Opłaty leasingowe ( raty leasingowe) netto są stałe i niezmienne przez cały okres trwania umowy. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, Zamawiający dopuszcza zmianę wartości podatku VAT począwszy od miesiąca, w którym nastąpiła ustawowa zmiana. 7. Opłata końcowa, wartość wykupu - 1 % wartości brutto pojazdu. 8. Zamawiający nie przewiduje wystąpienia żadnych innych dodatkowych kosztów związanych z realizacją zamówienia. 9. Waluta leasingu - polski złoty. 10. Kary umowne za przekroczenie terminu dostawy przedmiotu leasingu - 0,5 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela, ponieważ sam będzie ponosił koszty ubezpieczenia oraz opłaty rejestracyjnej przedmiotu leasingu. 12. Po zapłaceniu przez Zamawiającego ostatniej raty leasingu, pod warunkiem uregulowania wszelkich zobowiązań wobec Wykonawcy z tytułu umowy leasingu, przedmiot leasingu przechodzi na własność Zamawiającego za opłatę końcową (wykup) w wysokości 1% wartości brutto pojazdu - w terminie 30 dni po upływie miesiąca, w którym uiszczono ostatnią ratę leasingu. 13. Pierwsza rata leasingu tj. wstępna opłata leasingowa płatna przez Zamawiającego po upływie pierwszego miesiąca po podpisaniu umowy. 14. Wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot leasingu w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę w ofercie, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 16 tygodni od dnia zawarcia umowy. 15. Pozostałe warunki leasingu regulowane są przez wewnętrzny regulamin Leasingodawcy /o ile taki istnieje/ oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego. 16. Wykonawca dokona przeszkolenia dwóch kierowców w zakresie obsługi w siedzibie Zamawiającego. 17. Miejsce serwisowania w ramach udzielonej gwarancji: w siedzibie Zamawiającego. W przypadku serwisowania pojazdu w punkcie serwisowym Wykonawcy, Wykonawca ponosi całkowity koszt związany z transportem pojazdu do punktu serwisowego i z punktu serwisowego do siedziby Zamawiającego oraz naprawy w trakcie trwania gwarancji. 18. Dostawa/przekazanie przedmiotu leasingu zostanie potwierdzone przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołem przekazania/odbioru W przypadku podania przez Zamawiającego nazwy, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia lub znaków towarowych dopuszcza się zastosowanie materiałów i rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż opisane. Wspólny słownik zamówień publicznych CPV: 34144430-1 Pojazdy do zamiatania dróg.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.44.30-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 112.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Z uwagi na charakter zamówienia, Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Z uwagi na charakter zamówienia, Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Z uwagi na charakter zamówienia, Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Z uwagi na charakter zamówienia, Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Z uwagi na charakter zamówienia, Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Wypełniony szczegółowy opis techniczny oferowanego pojazdu - sporządzony według formularza stanowiącego Zał. nr 7 do SIWZ.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony Formularz oferty - sporządzony według formularza stanowiącego Zał. nr 1 do SIWZ. 2. Wskazanie tej części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy - sporządzone według formularza stanowiącego Zał. nr 5 do SIWZ, Niezłożenie załącznika nr 5 do oferty jest rozumiane przez zamawiającego, że Wykonawca nie powierza żadnej części zamówienia podwykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 98
 • 2 - termin wykonania zamówienia - 2

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku (art. 144 ust. 1 uPzp): a) zmian nazwy, siedziby lub innych danych Wykonawcy, b) udziału lub zmiany podwykonawców, c) zmianę terminu wykonywania umowy wynikającą z przedłużających się procedur administracyjnych (np. związanych z zamówieniami publicznymi, pozyskiwaniem dodatkowych uzgodnień lub decyzji), d) wszelkich zmian wynikających z konieczności dostosowania warunków już zawartej umowy do nowych uregulowań prawnych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgk.wieliczka.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. 32-020 Wieliczka ul. Jedynaka 30.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.12.2015 godzina 09:50, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Spółka z o.o., 32-020 Wieliczka, ul. Słowackiego 10 - I piętro sekretariat Prezesa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie pisemnej. Dopuszcza się przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą faksu oraz poczty elektronicznej. Przez dokument przesłany drogą elektroniczną, Zamawiający rozumie przesłany skan dokumentu sporządzonego pisemnie i podpisanego przez osobę uprawnioną. Strona, która otrzymuje w/w dokumenty lub informacje drogą elektroniczną, zobowiązana jest na żądanie strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania. Adres poczty elektronicznej: zgk@wieliczka.eu Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami jest: Jan Wandas, Robert Ptak tel. 12 278 17 66. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne (tj. złożone w oryginale) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 3. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 uPzp, będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b uPzp, zamawiający w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów - żąda: 4. Dokumentów dotyczących w szczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 5. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b uPzp, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w pkt. 5.1 SIWZ w zakresie art. 22 ust. 1 uPzp, może być spełniony łącznie przez tych Wykonawców, natomiast w zakresie art. 24 ust.1 uPzp każdy z członków konsorcjum lub spółki cywilnej nie może podlegać wykluczeniu na jego podstawie. 7. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymaganych postanowieniami SIWZ przy zastosowaniu formuły: złożył dokumenty potwierdzające spełnianie warunków/ nie złożył dokumentów potwierdzających spełniania warunków. 8. Uwaga. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono w nin. SIWZ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie został opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przez dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm Zamawiający będzie korzystał z Archiwum kursów średnich - tabela A http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx 9. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust.2b uPzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 10. Dokumenty sporządzone w języku obcym, Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski. 11. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie III.4.2. Pozostałe dokumenty będą traktowane wspólnie, wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania partnerów konsorcjum w postępowaniu w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.