eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › ZP/20/2012 Wykonanie dedykowanych programów komputerowych sterujących stanowiskami interaktywnymi na potrzeby wystawy edukacyjnej Galeria ruchu w Centrum Hewelianum

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-08-16

Gdańsk: ZP/20/2012 Wykonanie dedykowanych programów komputerowych sterujących stanowiskami interaktywnymi na potrzeby wystawy edukacyjnej Galeria ruchu w Centrum Hewelianum
Numer ogłoszenia: 176311 - 2012; data zamieszczenia: 16.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich "Twierdza Gdańsk" Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdańsk , ul. Gradowa 6, 80-802 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 300 08 42, faks 58 742 15 13.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.hewelianum.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP/20/2012 Wykonanie dedykowanych programów komputerowych sterujących stanowiskami interaktywnymi na potrzeby wystawy edukacyjnej Galeria ruchu w Centrum Hewelianum.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dedykowanych programów komputerowych sterujących stanowiskami interaktywnymi na potrzeby wystawy edukacyjnej Galeria ruchu w Centrum Hewelianum, zgodnie z wytycznymi do opracowania programów komputerowych stanowiącymi Załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia do niniejszej SIWZ. 3.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia. 3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ 1. Tematyka i cel wystawy Galeria ruchu Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie na potrzeby Centrum Hewelianum dedykowanych programów komputerowych sterujących stanowiskami interaktywnymi wchodzącymi w skład edukacyjnej wystawy interaktywnej Galeria ruchu, zgodnie z wytycznymi do opracowania programów komputerowych stanowiącymi Załącznik nr 1 do niniejszego Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (SOPZ). Centrum Hewelianum działa przy Parku Kulturowym Fortyfikacji Miejskich Twierdza Gdańsk, jednostce budżetowej Gminy Miasta Gdańska. Powstało w wyniku realizacji przez Miasto Gdańsk strategicznego Programu Hewelianum, którego celem jest rewitalizacja pofortecznego terenu Góry Gradowej w centrum Gdańska. Kilkuetapowy program inwestycyjny zakłada adaptację kolejnych obiektów militarnych na potrzeby nowoczesnego zespołu edukacyjno - rekreacyjnego. Usytuowane na terenie Fortu Góry Gradowej, Centrum Hewelianum jest miejscem adresowanym do dzieci, młodzieży i dorosłych, gdzie można kreatywnie poznawać, uczyć się i wypoczywać. Temu celowi służą m.in. interaktywne i multimedialne wystawy przybliżające wiedzę z różnych dziedzin nauki, w tym fizyki i astronomii, matematyki, biologii, geografii oraz historii. W 2010 r. Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich Twierdza Gdańsk rozpoczął realizację kolejnego etapu prac pn. Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo - dydaktyczne pmorskich szkół wyższych, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Projekt zakłada rewitalizację i zaadaptowanie na potrzeby naukowo-dydaktyczne budynku o nazwie Galeria Strzelecka. W jego zabytkowych wnętrzach powstanie interdyscyplinarna wystawa, której tematyka, tj. zjawisko ruchu i jego różne postacie, wpisuje się w program dydaktyczny zajęć studentów uczelni wyższych. Partnerem merytorycznym projektu jest Politechnika Gdańska. Wystawa składa się z: 1) 9 pomieszczeń ekspozycyjnych z interaktywnymi stanowiskami dydaktycznymi; 2) pracowni komputerowej (pracowni bolidów); 3) części dydaktycznej i pomieszczeń przeznaczonych na aparaturę naukową przekazaną przez Politechnikę Gdańską. Wystawa Galeria ruchu powstaje na bazie koncepcji interaktywnych stanowisk dydaktycznych pozyskanych przez Zamawiającego w wyniku konkursu rozstrzygniętego w maju 2011 r., które zostały następnie opracowane w formie dokumentacji wykonawczej wystawy. Zamawiający dostarczy Wykonawcy, wyłonionemu w wyniku niniejszego postępowania, Dokumentację wykonawczą wystawy. Dokumentacja ta podlega ochronie prawnoautorskiej. Zakres tematyczny wystawy obejmuje przedstawienie zjawiska ruchu w różnorodnych jego postaciach. Wystawa wykorzystywana będzie przede wszystkim do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów pomorskich szkół wyższych, w tym przede wszystkim studentów kierunków technicznych, ścisłych i przyrodniczych. Będzie to miejsce rozwijania przez kadrę naukową i studentów pomorskich uczelni umiejętności dydaktycznych w zakresie nowoczesnych metod nauczania, innowacyjnych form przekazu i ekspozycji na różnych poziomach edukacji. Ekspozycja włączona zostanie także do ogólnej oferty edukacyjnej Centrum Hewelianum, skierowanej do szkół i indywidualnych zwiedzających. Z punktu widzenia tej grupy docelowej wystawa ma zainteresować naukami technicznymi i nowoczesnymi technologiami młodzież stającą w obliczu dokonania wyboru kierunku studiów. Wystawa ma prowokować zwiedzających do aktywnego odkrywania wiedzy, zgodnie z zasadą, że najlepsze efekty przynosi uczenie się poprzez samodzielne doświadczanie. W każdej wyodrębnionej tematycznie sali ekspozycyjnej umieszczonych zostanie kilka stanowisk dydaktycznych prezentujących inne zagadnienie związane z ruchem, za pomocą zróżnicowanych form przekazu: modeli, plansz, gier, prezentacji multimedialnych itp. Szczegółowy zakres tematyczny wystawy/ stanowisk edukacyjnych to: 1) Ruch obrotowy; 2) Ruch Falowy; 3) Ruch po równi pochyłej; 4) Ruch po okręgu; 5) Ruch harmoniczny. Wahadło matematyczne; 6) Zderzenie praw fizyki; 7) Niszczący rezonans; 8) Lidar; 9) Prawo Pascala; 10) Prawo Bernoulliego; 11) Tunel aerodynamiczny; 12) Energetyczny wiatr; 13) Siła wiatru; 14) Dźwięk a próżnia - grafika; 15) Cząstki we mgle. Komora mgłowa; 16) Machina Coelestis; 17) Czujny siłownik; 18) Maszyny Leonarda I; 19) Maszyny Leonarda II; 20) W ręku robota; 21) Rozgrywka robotów; 22) Poruszająca krew; 23) Szybkość adaptacji i reakcji; 24) Sedno mięśnia; 25) Konwekcyjny chaos; 26) Wahadło magnetyczne - grafika; 27) Model ruchu Browna; 28) Ruch Browna; 29) Przewodzenie ciepła; 30) Szum termiczny; 31) Propagacja informacji w sieci; 32) Ruch statków powietrznych i nawodnych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 u.P.z.p., stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.21.21.90 - Usługi opracowywania oprogramowania edukacyjnego 72.21.25.14 - Usługi opracowywania oprogramowania zdalnego dostępu 72.21.24.61 - Usługi opracowywania oprogramowania analitycznego lub naukowego 79.82.25.00 - Usługi projektów graficznych 48.15.10.00 - Komputerowy system sterujący 30.23.71.32 - Interfejs USB .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.02.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie lub wykonuje należycie w okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej dwóch usług polegających na wykonaniu programu komputerowego służącego do obsługi interfejsów wejścia/wyjścia lub programu użytkowego mającego bezpośredni kontakt z użytkownikiem i realizującego usługi dla tego użytkownika za pomocą aplikacji komputerowej o wartości co najmniej 5.000,00 zł brutto każda, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać, że łącznie spełniają warunek, z tym zastrzeżeniem, że żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zapewni realizację zamówienia przy udziale osób posiadających następujące kwalifikacje: Grafik: osoba posiadająca minimum 1 rok doświadczenia związanego z tworzeniem grafiki komputerowej; Informatyk: osoba posiadająca minimum dwa lata doświadczenia związanego z tworzeniem grafiki i/lub programów komputerowych służących do obsługi interfejsów wejścia/wyjścia lub oprogramowania użytkowego mającego bezpośredni kontakt z użytkownikiem i realizującego usługi dla tego użytkownika za pomocą aplikacji komputerowej; Fizyk: osoba legitymująca się co najmniej dyplomem ukończenia studiów wyższych zawodowych na kierunku fizyka i minimum dwa lata doświadczenia dydaktycznego w wyższej uczelni technicznej. według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6. Zamawiający dopuszcza łączenie powyższych funkcji, tj. jedna osoba może posiadać kwalifikacje wymagane dla wszystkich pełnionych przez siebie funkcji. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać, że łącznie spełniają warunek, z tym zastrzeżeniem, że żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  w zakresie potwierdzającym, że oferowane usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć inne dokumenty na załącznikach do oferty, tj. wstępny projekt wykonawczy oprogramowania szczegółowo opisany w punkcie 10.6. niniejszej SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - Wstępny projekt wykonawczy oprogramowania - 30

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

16.1. Wszelkie zobowiązania wynikające z realizacji przedmiotu umowy, a spoczywające na Wykonawcy oraz Zamawiającym zostały zawarte w Załączniku nr 7 do SIWZ - (wzór umowy). 16.2. Zmiana treści zawartej umowy z wyłonionym Wykonawcą, na podstawie art. 144 u.P.z.p., może nastąpić w niżej wymienionych przypadkach: 16.2.1. zastosowania rozwiązań technicznych i technologicznych nowocześniejszych od zaproponowanych w ofercie, które wypełnią oczekiwania co do Przedmiotu umowy wyrażone w Załączniku nr 1 do umowy 16.2.2. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy: a) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, b) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron; 16.2.3. z powodu zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi czy okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy; 16.2.4. zmiany wynagrodzenia: a) w przypadku odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części prac, b) w przypadku niewykonania przez Wykonawcę części prac, c) w przypadku zmiany stawek obowiązujących podatków, w szczególności podatku od towarów i Usług (VAT). 16.3. Nie stanowi zmiany niniejszej umowy w rozumieniu art.144 ustawy Pzp zmiana danych teleadresowych stron, zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy, wskazanych w § 7 ust.3 i 4 ( załącznik nr 7 - wzór umowy).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.hewelianum.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: PKFM Twierdza Gdańsk ul. Gradowa 6 80-802 Gdańsk..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.08.2012 godzina 10:00, miejsce: PKFM Twierdza Gdańsk ul. Gradowa 6 80-802 Gdańsk. Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.