eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rembelszczyzna › Dostawa oraz roboty budowlane w zakresie wymiany sprężarek powietrza rozruchowego w Tłoczni WronówOgłoszenie z dnia 2017-05-19

Nr: NP/2017/04/0181/REM

Przedmiot zamówienia: Dostawa oraz roboty budowlane w zakresie wymiany sprężarek powietrza rozruchowego w Tłoczni Wronów

Typ: Niepubliczne

Tryb: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Dostawy

Miasto: Rembelszczyzna

Województwo: mazowieckie

Data publikacji: 2017-05-19

Data wygaśnięcia: 2017-06-13

CPV: -

Osoba kontaktowa: Katarzyna Juszczyńska (RDH) katarzyna.juszczynska@gaz-system.pl +48 22 767 09 98

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Adres ul. Mszczonowska 4
Miejscowość Warszawa
Telefon +48 (022) 220 14 49
www.gaz-system.pl/przetargi

Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Opis postępowania : Dostawa oraz roboty budowlane w zakresie wymiany sprężarek powietrza rozruchowego w Tłoczni Wronów
Miejsce uzyskania SIWZ : Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, dalej ,,SIWZ" lub ,,Specyfikacja" na stronie: www.gaz-system.pl, zakładka PRZETARGI, ZAMÓWIENIA NIEPUBLICZNE
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ : 1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji postępowania i jest wiążąca.
3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SIWZ.
4. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Dostawców, którym przekazano SIWZ lub zamieści na stronie internetowej Zamawiającego, na której została udostępniona SIWZ.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania : 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w SIWZ.
2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Dostawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Zamawiającego.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).
4. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności.
5. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, przysługuje Zamawiającemu również po wyborze najkorzystniejszej oferty. W takiej sytuacji Zamawiający może zakończyć postępowanie bez wyboru najkorzystniejszej oferty, po unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania.
Dodatkowe informacje : 1. Ogłoszenie opublikowano dnia 19.05.2017 r.
2. Termin realizacji umowy został szczegółowo opisany w SIWZ.
3. Zamawiający będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na zasadach określonych w SIWZ.
4. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną w jednym z wymienionych formatów: JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, PDF, zgodnej co do treści z Formularzem ,,Oferta", stanowiącym załącznik do SIWZ.
5. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryteriów oceny oferty, które będą prowadzone w formie osobistych spotkań, telekonferencji, wideokonferencji lub drogą elektroniczną, udokumentowanych protokołem.
6.Przed terminem złożenia ofert w niniejszym postępowaniu Dostawca zobowiązany jest do wzięcia udziału
w wizji lokalnej.
Termin wizji ustala się na dzień: 29.05.2017 roku godz. 11:30
Miejsce zbiórki: Terenowa Jednostce Eksploatacji - Tłocznia Gazu Wronów, Wronów 92A, 24-130 Końskowola, powiat puławski, województwo lubelskie.
Dostawca, który będzie chciał wziąć udział w wizji lokalnej zobowiązany jest zgłosić chęć udziału w wizji lokalnej najpóźniej w danym dniu wizji lokalnej do godziny 09:00, na adres wskazany w Rozdziale V ust. 1 pkt 3) SIWZ oraz do podpisania stosownego zobowiązania do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, do których będzie miał dostęp w trakcie wizji, którego wzór stanowi Załącznik nr 1a do SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie przez potencjalnego Dostawcę zdjęć oraz kopii dokumentów, a wszelkie szkice i notatki sporządzone przez Dostawcę, muszą być - w formie kserokopii - dołączone do ww. zobowiązania.
Warunki udziału w postępowaniu : I. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia Niepublicznego, tj.:
a) potwierdzą wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie i montażu sprężarek powietrza, każda o wydajności co najmniej 100 Nm3 /h i ciśnieniu co najmniej 2.0 MPa oraz bezawaryjnej pracy przez co najmniej 500 godzin.
UWAGA I:
W przypadku składania oferty przez Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 2) lit. a) powyżej, może wykazać tylko jeden z Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia.
UWAGA II:
W przypadku realizacji zamówienia przez Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, Zamawiający wymaga, aby główny zakres prac przedmiotowego zamówienia wykonywany był przez tego z Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który na etapie składania ofert wykazał spełnianie warunku udziału w postępowaniu, określonego w pkt 2) lit. a) powyżej.
b) dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, tj.:
o Projektantem posiadającym następujące kwalifikacje i doświadczenie:
- uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.1278) do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. W sytuacji, kiedy Wykonawca wskaże osobę posiadającą uprawnienia budowlane wydane na podstawie innej podstawy prawnej niż aktualnie obowiązująca, Zamawiający wymaga, aby osoba taka posiadała uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie sieci elektrycznych,
- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, pełnił funkcję projektanta przy opracowaniu dokumentacji projektowej, w tym projektu wykonawczego w zakresie zasilania i automatycznego sterowania pracą urządzeń elektroenergetycznych o jednostkowej mocy co najmniej 20 KW
o Kierownikiem robót posiadającym następujące kwalifikacje i doświadczenie:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.1278)
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
W sytuacji, kiedy Wykonawca wskaże w osobę posiadającą uprawnienia budowlane wydane na podstawie innej podstawy prawnej niż aktualnie obowiązująca, Zamawiający wymaga, aby osoba taka posiadała uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci elektrycznych,
- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, pełnił funkcję kierownika robót lub kierownika budowy przy realizacji zadania polegającego na wykonaniu robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej dedykowanej dla zasilania urządzeń elektroenergetycznych o jednostkowej mocy co najmniej 20 KW.
3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia Niepublicznego.
2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Dostawców zostanie dokonana według formuły 0 - 1 ,,spełnia" - ,,nie spełnia" na podstawie dokumentów dołączonych do oferty złożonej w Postępowaniu/ przedstawionych w odpowiedzi na żądanie Zamawiającego.
3. Zamawiający dopuszcza wspólne ubieganie się Dostawców o udzielenie Zamówienia Niepublicznego.
W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w pkt 1) - 2) powyżej mogą spełniać łącznie wszyscy Dostawcy. W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w pkt 3) musi spełnić każdy z Dostawców odrębnie.
4. Dostawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia Niepublicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy (zgodnie z art. 366 Kodeksu Cywilnego) i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jeśli żąda go Zamawiający.
5. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Dostawca może polegać na wiedzy
i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania Zamówienia Niepublicznego innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków (poleganie na zasobach innych podmiotów). W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów Dostawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował w sposób realny zasobami niezbędnymi do realizacji Zamówienia Niepublicznego, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu Zamówienia Niepublicznego oraz dokumenty, z których będzie wynikać, że osoba lub osoby podpisujące zobowiązanie były umocowane do działania w imieniu tych podmiotów.
6. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów w zakresie wiedzy i doświadczenia wymaga się, aby takie podmioty brały udział w realizacji Zamówienia Niepublicznego w charakterze podwykonawców Dostawcy. W sytuacji, gdy Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców (Rozdział XII SIWZ) w realizacji Zamówienia Niepublicznego, zakazuje się polegania na zasobach innych podmiotów w zakresie wiedzy i doświadczenia.


INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ DOSTAWCY

1. Oferta Dostawcy powinna zawierać:
1) Wypełniony formularz ,,Oferta" (zgodny z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ),
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z którego treści będą wynikać zasady reprezentacji Dostawcy w obrocie. Jeżeli Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym. Dopuszcza się składanie dokumentów wystawionych z datą wcześniejszą, jeżeli w tym okresie dane zawarte w rejestrze nie uległy zmianie i Dostawca złoży w tym zakresie stosowne oświadczenie lub Zamawiający samodzielnie zweryfikuje aktualność danych Dostawcy, zawartych w rejestrze. Wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych w formie pisemnej, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację danymi zawartymi w rejestrze na podstawie właściwych wpisów.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Dostawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
5) Formularz ,,Doświadczenie zawodowe", zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale VII ust. 1 pkt 2) lit. a) (zgodnie z treścią Załącznika nr 3a do SIWZ).
UWAGA: Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy podać: przedmiot zamówienia (w szczególności wydajność sprężarek, ciśnienie sprężarek, ilość godzin bezawaryjnej pracy każdej sprężarki), datę wykonania i odbiorców. Ponadto do każdego zadania wymienionego w wykazie należy załączyć dokument potwierdzający, że zamówienie zostało wykonane należycie. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zamówienia wskazane w ww. wykazie zostały wcześniej wykonane, Dostawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
6) Formularz ,,Wykaz personelu", zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale VII ust. 1 pkt 2) lit. b) (zgodnie z treścią Załącznika nr 3b do SIWZ).
7) Wykaz podwykonawców, zgodnie z treścią Załącznika nr 2a, jeśli Dostawca zamierza powierzyć wykonanie części Zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom.
8) Zobowiązanie do udostepnienia zasobów, zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SIWZ, jeśli Dostawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
9) Pełnomocnictwo, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych w Postępowaniu.
10) Oświadczenie/oświadczenia wystawione przez odbiorców, tj. podmioty użytkujące oferowany model sprężarki/sprężarek powietrza dostarczony przez Dostawcę, potwierdzające bezawaryjność pracy sprężarki/sprężarek powietrza co najmniej przez 500 godzin w przypadku, gdy Dostawca chce uzyskać punkty w kryterium oceny ofert ,,Jakość", zgodnie z zapisami SIWZ wskazanymi w Rozdziale XIII ust. 1 i 2.
Wzór oświadczenia, o którym mowa powyżej, stanowi Załącznik nr 2b do SIWZ.
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez Dostawcę.
3. W przypadku składania oferty przez Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, wymóg złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1) - pkt 4) powyżej dotyczy każdego z ww. Dostawców. Pozostałe dokumenty składane są przez tych Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, którzy spełniają warunki udziału w Postępowaniu, których potwierdzeniem są dane dokumenty.
4. Zamawiający może wezwać Dostawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów lub oświadczeń, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie. Dokument wymieniony w ust. 1 pkt 1) powyżej nie podlega uzupełnieniu na etapie badania i oceny ofert. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków lub wymagań na dzień przedłożenia danego oświadczenia lub dokumentu. Pełnomocnictwa składane na wezwanie Zamawiającego muszą być złożone w formie określonej w wezwaniu, a zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą w oryginale.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia przez Dostawcę oświadczeń i dokumentów w formie pisemnej w przypadku, gdy oświadczenia i dokumenty w formie elektronicznej lub papierowej będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości.
6. Jeżeli w Postępowaniu oferty zostaną złożone przez więcej niż dwóch Dostawców, Zamawiający zastrzega możliwość dokonania badania i oceny tylko tych dwóch Dostawców, których oferty po wstępnej ocenie będą najkorzystniejsze. W takiej sytuacji oferty złożone przez pozostałych Dostawców, Zamawiający pozostawi bez badania i oceny.
7. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty oraz wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.
Informacje dotyczące wadium : 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20 000,00 złotych (słownie: dwadziescia tysięcy złotych).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, według wyboru Dostawcy:
1) w pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek Zamawiającego: mBank S.A. nr konta: 17 1140 1977 0000 5803 0100 6006

2) w gwarancji bankowej

3) w gwarancji ubezpieczeniowej.
3. Jako termin wniesienia wadium w formie pieniądza zostanie przyjęty termin uznania na rachunku Zamawiającego.
Termin realizacji zamówienia : Wymagane
Słownie : do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy
Miejsce realizacji zamówienia : Terenowa Jednostce Eksploatacji - Tłocznia Gazu Wronów, Wronów 92A, 24-130 Końskowola, powiat puławski, województwo lubelskie.
Termin składania ofert : 2017-06-13 10:00
Miejsce otwarcia ofert : Otwarcie ofert jest niejawne.
Miejsce otwarcia ofert : Otwarcie ofert jest niejawne.
Okres związania ofertą : 60 dni
Pełna treść ogłoszenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.