eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Nadzór inwestorski nad wykonaniem robót budowlanych pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu przy ul. Moniuszki 15-21.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2016-05-24

Bydgoszcz: Nadzór inwestorski nad wykonaniem robót budowlanych pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu przy ul. Moniuszki 15-21.
Numer ogłoszenia: 132788 - 2016; data zamieszczenia: 24.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Biuro Finansowo-Inwestycyjne , ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 34 97 290, faks 52 34 97 292.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bydgoszcz.uw.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nadzór inwestorski nad wykonaniem robót budowlanych pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu przy ul. Moniuszki 15-21..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu przy ul. Moniuszki 15-21. 1.Zakres nadzorowanych robót budowlanych obejmuje: remont elewacji budynku - docieplenie ścian, remont izolacji pionowej ścian fundamentowych z ociepleniem i opaski technicznej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont studzienek piwnicznych i instalacji odgromowej, renowację pokrycia dachu wraz z ociepleniem granulatem z wełny mineralnej, wykonanie ogrzewania elektrycznego rynien, instalację wentylacji mechanicznej, remont murku oporowego oraz wejść do budynku, wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych, zagospodarowanie terenu wokół budynku. 2.Szczegółowy zakres nadzorowanych prac określają przedmiary robót, stanowiące załączniki nr 10 i 10a, do niniejszej SIWZ.

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających do zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp., polegających na: sprawowaniu nadzoru nad robotami budowlanymi przebudowy III piętra w budynku użyteczności publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Konarskiego 1 w Bydgoszczy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00 - Nadzór nad robotami budowlanymi 71.52.00.00 - Usługi nadzoru budowlanego 71.52.10.00 - Usługi nadzorowania placu budowy .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2018.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3.000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunku odbędzie się na zasadzie spełnia / nie spełnia, na podstawie oświadczeń jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za Wykonawcę zdolnego do należytego wykonania zamówienia, uznany zostanie Wykonawca, który wykaże się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi sprawowania nadzoru, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Usługa winna obejmować ( nadzór nad robotami docieplenia budynków oraz wykonywania wentylacji mechanicznej) o wartości minimum 60.000,00 zł. Zamawiający dopuszcza możliwość załączenia dwóch oddzielnych dowodów (w tym jeden za nadzór nad robotami docieplenia budynków za 30.000,00 zł i jeden na nadzór nad instalacją wentylacji mechanicznej za 30.000,00 zł). Ocena spełniania warunku odbędzie się na zasadzie spełnia / nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków odbędzie się na zasadzie spełnia / nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacją na temat ich kwalifikacjach zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o dysponowaniu tymi osobami. Zamawiający wymaga 1 osoby jako koordynatora specjalistów, posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, 1 osoby posiadającej uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych bez ograniczeń i 1 osoby w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych lub odpowiadające im uprawnienia, zdobyte poza granicami Polski, a uznane na podstawie przepisów odrębnych poprzez właściwe odwołanie do aktualnych przepisów Prawa budowlanego,. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r, poz. 65), a także ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2014, poz. 1946). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, w szczególności.: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 50.000,00 PLN. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia oraz dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, w szczególności: opłaconą polisę a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom na podstawie art. 36 a i 36 b ustawy. 2) pisemne zobowiązanie podmiotów trzecich dotyczące zakresu dostępnych wykonawcy zasobów, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - czas reakcji na wezwanie zamawiającego w sprawach niecierpiących zwłoki - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności w następujących przypadkach: 1)zmiana personelu Wykonawcy, w przypadku wystąpienia istotnej przyczyny uniemożliwiającej dotychczasowej osobie wykonywania swoich obowiązków, 2)zmiany podwykonawcy, 3)zmiany zakresu rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem umowy o podwykonawstwo, 4)miany terminów sprawowania nadzoru, w związku ze zmianą terminu realizacji poszczególnych etapów i asortymentów robót,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bydgoszcz.uw.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, Biuro Finansowo-Inwestycyjne, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, bud. A, parter, pok. nr 8..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.06.2016 godzina 11:00, miejsce: Sekretariat Biura Finansowo-Inwestycyjnego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, bud. A, parter, pok. nr 20..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.