eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Syców › SA.270.13.2015 roboty budowlane polegające na utrzymaniu i remoncie dróg leśnych w Nadleśnictwie Syców w roku 2015 z podziałem na zadania.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2015-08-01

Syców: SA.270.13.2015 roboty budowlane polegające na utrzymaniu i remoncie dróg leśnych w Nadleśnictwie Syców w roku 2015 z podziałem na zadania.
Numer ogłoszenia: 115203 - 2015; data zamieszczenia: 01.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Syców , ul. Kolejowa 14, 56-500 Syców, tel. (0-62) 7852127, faks (0-62) 7869032.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SA.270.13.2015 roboty budowlane polegające na utrzymaniu i remoncie dróg leśnych w Nadleśnictwie Syców w roku 2015 z podziałem na zadania..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na utrzymaniu i remoncie dróg leśnych w Nadleśnictwie Syców w roku 2015 z podziałem na zadania. Zamawiający podzielił zamówienie na 2 zadania zwane dalej Pakietami tj.: Pakiet nr 1 - Utrzymanie dróg w obrębach leśnych Bralin, Rychtal. Pakiet nr 2 - Remont czterech dróg w obrębie leśnym Syców o nr inwentarzowych 220/1203, 220/1276, 220/1295, 220/1296 w leśnictwach: Bukowina, Wioska, Drołtowice. 1. Zakres przedmiotu zamówienia dla zadania - Pakietu 1-2 obejmuje następujące roboty: 1.1 Naprawie (1m2) nawierzchni gruntowych 1.2 Naprawie (1m2) nawierzchni z kamienia o gr. 10 cm, 1.3. Uzupełnieniu kamieniem łamanym (1m3) ubytków w nawierzchni kamiennej i gruntowej, 1.4. Wykonaniu (1mb) przepustu z rur betonowych o średnicy 50 cm. wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, 1.5. Wykonanie 1 komplet (2 szt.) ścianek czołowych betonowych dla przepustu o średnicy 50 cm, 1.6. Oczyszczanie (1 mb) rowu z namułu o grubości do 20 cm z wyprofilowaniem rowów z cieków o głębokości do 1 m szerokości dna do 0,6 m, 1.7. Oczyszczanie (1 mb) rowu z namułu o grubości do 40 cm z wyprofilowaniem rowów z cieków o głębokości do 1 m szerokości dna do 0,6 m, 1.8. Oczyszczanie (1 mb) rowu z namułu o grubości do 20 cm z wyprofilowaniem rowów z cieków o głębokości do 1 m szerokości dna do 1 m, 1.9. Oczyszczanie (1 mb) rowu z namułu o grubości do 40 cm z wyprofilowaniem rowów z cieków o głębokości do 1 m szerokości dna do 1 m. Kod CPV 45 23 32 20-7, 45233140-2 Jeżeli w dokumentacji przetargowej występują nazwy konkretnych produktów, wyrobów lub określenie sugerujące wyroby konkretnych firm, Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, wyrobów, materiałów równoważnych o właściwościach, parametrach nie gorszych niż określone w dokumentacji.. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych norm, aprobat i systemów odniesienia. 2. Ogólne wymagania dotyczące robót: 2.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania . Prace należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 2.2. W czasie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca, w ramach ceny ofertowej, zobowiązany będzie do: 1) urządzenia zaplecza w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, zabezpieczenia terenu objętego robotami budowlanymi oraz przed dostępem osób postronnych, 2) potwierdzania każdorazowo u właściwego terytorialnie leśniczego lub osoby go zastępującej, ilości dostarczanego kruszywa, 3) prowadzenia robót zgodnie z zakresem przewidzianym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w przedmiarze robót, obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej, 4) wykonania przedmiotu umowy, przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa oraz z zastosowaniem materiałów budowlanych oraz urządzeń i sprzętu posiadającego: - certyfikaty na znak bezpieczeństwa, - aprobaty techniczne, - certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności, - atesty. - Wykonawca pokryje koszty badania jakości wbudowywanego kruszywa w niezależnym laboratorium wskazanym przez Zamawiającego., - niezależnie od powyższych badań Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobierania, w trakcie realizacji robót, próbek wbudowywanego kruszywa i przebadaniu go, na koszt własny w niezależnym laboratorium. 5) postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach i Ustawy Prawo ochrony środowiska . 6) zorganizowania, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem należytej staranności, w tym zachowania porządku na terenie budowy, 7) ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, 8) natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót, 9) przerwania robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem, 10) zabezpieczenia obrębu prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo. 11) poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich. 12) wykonania przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, wszystkich niezbędnych prób, odbiorów i badań z wynikiem pozytywnym, 13) uporządkowania terenu po zakończeniu robót oraz przekazanie go Zamawiającemu w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego robót, , 14) przywrócenia uszkodzonych dróg leśnych dojazdowych, po których odbywał się transport kruszyw oraz maszyn budowlanych do stanu z przed rozpoczęcia ich użytkowania, 15) uczestniczenia w czynnościach odbioru, usunięcia stwierdzonych wad, przekazania wymaganych atestów i zaświadczeń, 16) zgłoszenia w formie pisemnej gotowości do odbioru ostatecznego na piętnaście (15) dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za wady. 2.3. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, będą to m.in. następujące koszty: 1) wszystkich obowiązków kierownika budowy; 2) transportu, montażu i dostaw; 3) wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, odtworzeniowych; 4) koszty związane z odbiorami robót, w tym wszelkich badań powykonawczych wymaganych przepisami; 5) opłaty 7) inne koszty wynikające z zawartej umowy oraz koszty wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności mające wpływ na cenę zamówienia. Zamawiający zaleca dokonanie wizji na placu budowy przed przystąpieniem do przygotowania oferty, zdobycia wszelkich informacji , które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy. 2.4. Pozostałe wymagania 1) roboty wykonywane będą na podstawie zleceń częściowych, wystawianych przez Zamawiającego; 2) szczegółowa lokalizacja robót naprawczych wg wskazań zamawiającego , 3) po wykonaniu zakresu zamówienia częściowego oraz uprzątnięciu terenu robót, Wykonawca zgłasza na piśmie roboty do odbioru, załączając do zgłoszenia obmiar wykonanych robót. Jednostkami obmiarowymi są jednostki określone w Rozdziale II SIWZ pkt 1.1. do 1.10. 4) Wykonawca we własnym zakresie i w cenie oferty utrzyma w ciągłej czystości jezdnię i dojazdy do posesji w czasie prowadzenia prac; 5) Wszystkie prace objęte przetargiem należy wykonać przy zachowaniu ruchu kołowego. 6) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zlecanych robót. Realizacja będzie uzależniona od stanu nawierzchni dróg i warunków atmosferycznych oraz możliwości finansowych Zamawiającego; 7) Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 12 miesięcy;.

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.31.40-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali min 2 zadania, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym będącym przedmiotem zamówienia polegających na remontach nawierzchni gruntowych i tłuczniowych o wartości min. 100.000,00 zł brutto i dołączą dowody potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, Ocena spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według reguły ,spełni-/nie spełnia, na podstawie złożonego oświadczenia i dokumentów.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykażą , że dysponują narzędziami i urządzeniami technicznymi w celu realizacji zamówienia tj.: - równiarka samojezdna 74 kW (100KM) - 1 szt. - walec statyczny samojezdny 4-6 t - 1 szt. - samochód ciężarowy samowyładowczy 1 szt. - walec wibracyjny samojezdny - 1 szt. - koparko-spycharka - 1 szt. - betoniarka - 1 szt. Ocena spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według reguły spełnia-nie spełnia, na podstawie złożonego oświadczenia i dokumentów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

nrak

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin przystąpienia do realizacji robót - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Istotne postanowienia do umowy zawiera wzór umowy - załącznik nr 7 do SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty oraz określa warunki takiej zmiany, tj.: 1. W stosunku do terminu realizacji umowy: 1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności: a) klęski żywiołowe; b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0 st. C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi; c) niewypały i niewybuchy; d) wykopaliska archeologiczne; 2) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń; c) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, a w szczególności brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren robót spowodowany awariami, remontami, przebudowami dróg dojazdowych oraz protestami mieszkańców z blokadą dróg. 2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia - zmiany technologiczne, w szczególności: a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; d) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót, e) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 3. Zmiany osobowe: a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w SIWZ. b) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; c) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się Podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które zgodnie z SIWZ muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście. d) zmiany osób do nadzorowania robót pod warunkiem posiadania co najmniej takich uprawnień co wymagane w SIWZ. 4. Pozostałe zmiany: a) zmiana obowiązującej stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę; b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy - w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; c) inna niż wymienione siła wyższa (zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia) uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ i dokumentacją. d) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.: powodują skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia); 5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców); b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami; c) udzielenie zamówień dodatkowych/uzupełniających określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sycow.poznan.lasy.gov.pl -
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.sycow.poznan.lasy.gov.pl -.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.08.2015 godzina 14:00, miejsce: Syców, u. Kolejowa 14, 56-500 Syców - I piętro pokój nr 5 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: brak.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Utrzymanie dróg w obrębach leśnych Bralin, Rychtal..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zakres przedmiotu zamówienia dla zadania - Pakietu 1-2 obejmuje następujące roboty: 1.1 Naprawie (1m2) nawierzchni gruntowych 1.2 Naprawie (1m2) nawierzchni z kamienia o gr. 10 cm, 1.3. Uzupełnieniu kamieniem łamanym (1m3) ubytków w nawierzchni kamiennej i gruntowej, 1.4. Wykonaniu (1mb) przepustu z rur betonowych o średnicy 50 cm. wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, 1.5. Wykonanie 1 komplet (2 szt.) ścianek czołowych betonowych dla przepustu o średnicy 50 cm, 1.6. Oczyszczanie (1 mb) rowu z namułu o grubości do 20 cm z wyprofilowaniem rowów z cieków o głębokości do 1 m szerokości dna do 0,6 m, 1.7. Oczyszczanie (1 mb) rowu z namułu o grubości do 40 cm z wyprofilowaniem rowów z cieków o głębokości do 1 m szerokości dna do 0,6 m, 1.8. Oczyszczanie (1 mb) rowu z namułu o grubości do 20 cm z wyprofilowaniem rowów z cieków o głębokości do 1 m szerokości dna do 1 m, 1.9. Oczyszczanie (1 mb) rowu z namułu o grubości do 40 cm z wyprofilowaniem rowów z cieków o głębokości do 1 m szerokości dna do 1 m. Kod CPV 45 23 32 20-7, 45233140-2 Jeżeli w dokumentacji przetargowej występują nazwy konkretnych produktów, wyrobów lub określenie sugerujące wyroby konkretnych firm, Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, wyrobów, materiałów równoważnych o właściwościach, parametrach nie gorszych niż określone w dokumentacji.. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych norm, aprobat i systemów odniesienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zlecanych robót. Realizacja będzie uzależniona od stanu nawierzchni dróg i warunków atmosferycznych oraz możliwości finansowych Zamawiającego;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.31.40-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin przystąpienia do realizacji robót - 5

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Remont czterech dróg w obrębie leśnym Syców o nr inwentarzowych 220/1203, 220/1276, 220/1295, 220/1296 w leśnictwach: Bukowina, Wioska, Drołtowice..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zakres przedmiotu zamówienia dla zadania - Pakietu 1-2 obejmuje następujące roboty: 1.1 Naprawie (1m2) nawierzchni gruntowych 1.2 Naprawie (1m2) nawierzchni z kamienia o gr. 10 cm, 1.3. Uzupełnieniu kamieniem łamanym (1m3) ubytków w nawierzchni kamiennej i gruntowej, 1.4. Wykonaniu (1mb) przepustu z rur betonowych o średnicy 50 cm. wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, 1.5. Wykonanie 1 komplet (2 szt.) ścianek czołowych betonowych dla przepustu o średnicy 50 cm, 1.6. Oczyszczanie (1 mb) rowu z namułu o grubości do 20 cm z wyprofilowaniem rowów z cieków o głębokości do 1 m szerokości dna do 0,6 m, 1.7. Oczyszczanie (1 mb) rowu z namułu o grubości do 40 cm z wyprofilowaniem rowów z cieków o głębokości do 1 m szerokości dna do 0,6 m, 1.8. Oczyszczanie (1 mb) rowu z namułu o grubości do 20 cm z wyprofilowaniem rowów z cieków o głębokości do 1 m szerokości dna do 1 m, 1.9. Oczyszczanie (1 mb) rowu z namułu o grubości do 40 cm z wyprofilowaniem rowów z cieków o głębokości do 1 m szerokości dna do 1 m. 6) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zlecanych robót. Realizacja będzie uzależniona od stanu nawierzchni dróg i warunków atmosferycznych oraz możliwości finansowych Zamawiającego;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.31.40-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin przystąpienia do realizacji robót - 5

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.