eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kalinowo › Wykonanie remontu-przebudowy mostu drogowego nad rzeką Małkiń wraz z dojazdami - według opracowanej dokumentacji technicznej, w miejscowości Kucze gm. Kalinowo, woj. warmińsko-mazurskieOgłoszenie z dnia 2008-05-27

Kalinowo: Wykonanie remontu-przebudowy mostu drogowego nad rzeką Małkiń wraz z dojazdami - według opracowanej dokumentacji technicznej, w miejscowości Kucze gm. Kalinowo, woj. warmińsko-mazurskie
Numer ogłoszenia: 111096 - 2008; data zamieszczenia: 27.05.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 6298415, fax 087 6298415.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalinowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu-przebudowy mostu drogowego nad rzeką Małkiń wraz z dojazdami - według opracowanej dokumentacji technicznej, w miejscowości Kucze gm. Kalinowo, woj. warmińsko-mazurskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie według opracowanej dokumentacji technicznej remontu-przebudowy mostu zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Projekt wykonawczy przewiduje wykorzystanie istniejących belek stalowych dwuteowych I NP. 550 w środkowym przęśle mostu. Podpory mostu projektuje się na obciążenia klasy B (40 ton). W związku z przebudową występuje konieczność wprowadzenia następujących nowych elementów: - żelbetowych przyczółków i filarów pośrednich, wykonanych na palach żelbetowych, - łożysk stalowych dla oparcia belek głównych, - dodatkowych belek stalowych I NP. 450 w przęsłach skrajnych, - wymiany stężeń na stężenia wykonane z I NP. 300, - wykonania wsporników pasa bezpieczeństwa z 2 x C 120, - wykonania poręczy stalowej na długości mostu i skrzydełek, - wykonania nowego pasa bezpieczeństwa z tarcicy, - wykonania pokładu mostu z tarcicy szerokości 10cm i wysokości 16 i 18cm układanych na belkach głównych na zmianę, - wykonania nawierzchni z asfaltu lanego grubości średnio 6,5cm, - wykonanie mostu ze spadkami poprzecznymi obustronnymi 2%. - ustawienie krawężników betonowych na długości 5,7m na dojazdach przed mostem.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 45.11.30.00 - Roboty na placu budowy Kod CPV wg słownika 2008: 45.11.30.00 - Roboty na placu budowy Oryginalny kod CPV: 45.11.10.00 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne Kod CPV wg słownika 2008: 45.11.10.00 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne Oryginalny kod CPV: 45.22.11.11 - Mosty drogowe Kod CPV wg słownika 2008: 45.22.11.11 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych .

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.11.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  • Informacja na temat wadium: Wadium wynosi 15.000,00 złotych (piętnaście tysięcy).

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy, tj.: a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: - posiadają aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, - posiadają uprawnienia niezbędna do wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności: - wykażą się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat, co najmniej dwiema robotami budowlanymi odpowiadającymi wielkością i wartością przedmiotowi zamówienia c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wynikać w związku z wykonywaniem czynności w zakresie danego zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 tys. zł - posiadają zdolność kredytową na wartość nie mniejszą niż cena złożonej oferty d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełniania warunków będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów, wymienionych w SIWZ, metodą spełnia /nie spełnia, stosując ocenę zerojedynkową. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty. Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnia. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków wykonawcy obowiązani są złożyć następujące dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert (lub potwierdzony w tym terminie przez organ wydający). 2. Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (dotyczy w szczególności umowy spółki cywilnej, umowy konsorcjum itp.). 3. Dokumenty potwierdzające, że osoby wykonujące zamówienie posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 4. Wykaz posiadanych i niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń lub wstępnej umowy ich najmu, wypożyczenia lub dzierżawy z podmiotem, od którego urządzenie będzie wypożyczone, wynajęte lub wydzierżawione (koparki, ładowarki, żurawie, samochody ciężarowe, spawarki, szalunki i inne). 6 Wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności. 7 Wykaz robót, które Wykonawca wykonana własnymi pracownikami (bez podwykonawców). 8 Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 9 Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 10 Wykaz robót budowlanych wykonanych w ostatnich pięciu latach, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzonych przez inwestorów, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością. 12 Informację banku, w której potwierdza się wielkość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na wartość nie mniejszą niż cena złożonej oferty, 11 Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wartość zamówienia określoną w minimalnej wysokości na wartość nie mniejszą niż 100 tysięcy złotych. 12 Wypełnione (w postaci wydruku) ślepe kosztorysy, stanowiące część załącznika nr 4 do niniejszej specyfikacji, 13 Oświadczenie, że Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia przewidziane w przedmiarach i niniejszej specyfikacji. Wszelkie dołączone do oferty dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.kalinowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kalinowo ul. Mazurska 11, 19 314 Kalinowo; obowiązuje pisemność postępowania.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2008 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Kalinowo ul. Mazurska 11, 19 - 314 Kalinowo, pokój nr 6.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.