eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › 1. Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja budynku Starego Dworca w Katowicach - etap I, zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Dworcowej 8 (korpus centralny - 4 kondygnacyjny, ryzality boczne - 5 kondygnacyjne, kondygnacja podziemna). 2. Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z zakresem rzeczowym opisanym szczegółowo w Dokumentacji, która stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Kompletna dokumentacja projektowa i inne szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://dworcowa8.pl/index.php/projekty-ue/postepowanie-przetargoweOGŁOSZENIE Z DNIA 2019-02-05


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Maksimum spółka z o.o. Holding S.K.A.
Adres: Opolska 22, 40-084 Katowice
Województwo: śląskie

Telefon: 327889900
e-mail: zobacz email
www:

Osoba upoważniona do kontaktów:
Krzysztof Kudełko
Telefon: 601-463-791
Email: zobacz email


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja budynku Starego Dworca w Katowicach - etap I, zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Dworcowej 8 (korpus centralny - 4 kondygnacyjny, ryzality boczne - 5 kondygnacyjne, kondygnacja podziemna). 2. Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z zakresem rzeczowym opisanym szczegółowo w Dokumentacji, która stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Kompletna dokumentacja projektowa i inne szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://dworcowa8.pl/index.php/projekty-ue/postepowanie-przetargowe

Miasto: Katowice

Województwo: śląskie

CPV:
45.00.00.00 - Roboty budowlane
45.31.00.00 - Roboty instalacyjne elektryczne
45.32.00.00 - Roboty izolacyjne
45.33.10.00 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45.33.20.00 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45.40.00.00 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45.42.10.00 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45.43.00.00 - Pokrywanie podłóg i ścian
45.44.30.00 - Roboty elewacyjne
45.45.30.00 - Roboty remontowe i renowacyjne

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Adres strony internetowej, na której dostępne są szczegóły przetargu:


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-03-04


TREŚĆ PRZETARGU

Tytuł projektu:

Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach - etap I. Nowa przestrzeń na cele rozwoju społeczno-gospodarczego ścisłego centrum Katowic

Numer projektu:

RPSL.10.03.01-24-030A/17-00

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem technicznym projektu jest waloryzacja i przebudowa wraz z adaptacją na cele społeczne i gospodarcze obiektu najstarszej części kompleksu Starego Dworca (ul. Dworcowa 8). Projekt rewitalizacyjny umożliwi przywrócenie wieloaspektowej funkcjonalności i ożywienie tej części Śródmieścia. W tym aspekcie celem projektu jest trwała zmiana w tej części miasta - zwiększona i wieloaspektowa aktywizacja społeczno-gospodarcza.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja budynku Starego Dworca w Katowicach - etap I, zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Dworcowej 8 (korpus centralny - 4 kondygnacyjny, ryzality boczne - 5 kondygnacyjne, kondygnacja podziemna).

Wykonanie robót budowlanych obejmuje w szczególności:
a) w ramach robót budowlanych, wyburzeniowych i konserwatorskich:
- usunięcie starych tynków, prace demontażowe i wyburzeniowe, roboty konstrukcyjne, hydrofobizacje i iniekcje,uzupełnienie fug, usunięcie wtórnych tynków 100% dla odsłonięcia pierwotnej dekoracji oraz wykonanie konserwacji i restauracji detalu architektonicznego (w pasie dawnej głównej kondygnacji elewacji północnej),wykonanie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich, robót budowlanych, zgodnie z pozwoleniami wydanymi przez Śląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
- wykonanie nowych stropów, wykonanie szybów windowych, wykonanie schodów terenowych, wykonanie nowych posadzek, remont dachu, wykonanie remontu elewacji wraz z wymianą stolarki zewnętrznej,

b) wykonanie prac w zakresie termomodernizacji,

c) wykonanie prac instalacyjnych,

d) w ramach prac wykończeniowych:

- wykonanie nowych okładzin ścian, sufitów i podłóg, dostawa i montaż urządzeń dźwigowych,wykonanie schodów zewnętrznych,montaż stolarki wewnętrznej,osadzenie i montaż parapetów, sufitów podwieszanych, kompleksowe wyposażenie pomieszczeń,wykonanie systemu informacji w budynku, instalacja podnośnika dla osób niepełnosprawnych i infrastruktury dla rowerzystów, wykonanie wszystkich instalacji branży sanitarnej i elektrycznej, oraz wymaganych przepisami ppoż.
2.Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z zakresem rzeczowym opisanym szczegółowo w Dokumentacji, która stanowi załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.
3. Zamawiający zwraca uwagę, że budynek Starego Dworca w Katowicach, którego rewitalizacja jest przedmiotem niniejszego postępowania, wpisany jest do rejestru zabytków Województwa Śląskiego pod nr A/1218/75 z dnia 18 grudnia 1975 r., w związku z czym na etapie realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Wojewódzkim Śląskim
Konserwatorem Zabytków w Katowicach. Roboty należy prowadzić zgodnie z udzielonymi pozwoleniami na budowę, w tym:
- pozwoleniem nr 499/2017 z dnia 22 maja 2017 r. na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków, wydanym przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
- pozwoleniem nr 1536/2017 z dnia 19 lipca 2017 r. na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich, robót budowlanych, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, wydanym przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a także decyzjami Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków prolongującymi ww. decyzje (wszystkie do pobrania wraz z dokumentacją projektową).
4. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia tj. budynek Starego Dworca w Katowicach przy ul. Dworcowej 8 dofinansowany jest ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa X ,,Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna" Działanie 10.3. ,,Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT", finansowanym ze środków Unii Europejskiej, w związku z umową o dofinansowanie nr UDA RPSL.10.03.01-24-030A/17-00 z dnia 12 września 2018.
5. W ramach promocji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tablic informacyjnych i pamiątkowych, zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WSL na lata 2014 - 2020 dla Beneficjentów środków unijnych (www.rpo.slaskie.pl) i w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.  

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli:
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:

- 2 (dwie) roboty budowlane o łącznej wartości minimum 15 000 000,00 zł brutto - polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub nadbudowie lub remoncie budynku o powierzchni całkowitej minimum 2 000 m2 każda,

Uwaga 1: Zamawiający dopuszcza wykonanie jednej roboty budowlanej, jeżeli jej wartość wynosi minimum 15 000 000,00 zł brutto.
Uwaga 2: W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia sytuacja ekonomiczna lub finansowa oraz zdolności techniczne lub zawodowe podlegają sumowaniu.
Uwaga 3: W przypadku gdy Wykonawca nabył doświadczenie przy realizacji zamówienia jako członek konsorcjum, to winien wykazać, że bezpośrednio wykonywał tę część zamówienia, która będzie odpowiadała zakresowi, który został określony przez Zamawiającego na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Osoby zdolne do wykonania zamówienia Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli:
dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia:

- Kierownika budowy - tj. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającą doświadczenie przy rewitalizacji lub przebudowie lub remoncie co najmniej jednego budynku wpisanego do rejestru zabytków, który posiada kwalifikacje wskazane w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 z późn. zm.);

- Kierownika prac konserwatorskich - tj.1 osobą posiadającą kwalifikacje wskazane w art. 37a ust.1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. Z 2017 r., poz. 2187 z późn. zm.), oraz w zakresie konserwacji i restauracji rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych;

- Kierownika robót elektroenergetycznych - 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

- Kierownika robót instalacyjnych - 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

- Kierownika robót telekomunikacyjnych)- 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń telekomunikacyjnych - bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

Uwaga:
1. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji osób wymienionych powyżej, pod warunkiem posiadania przez te osoby wymaganych powyżej uprawnień.
2. Wykonawca winien wykazać się osobami posiadającymi uprawnienia budowlane lub do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie, zgodnie z wymaganymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278). Zgodnie z art. 104 ustawy Prawo budowlane osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. W stosunku co do osób będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej (poza Rzeczpospolitą Polską) powinna być wydana decyzja o uznaniu ich kwalifikacji zawodowych i są uprawnione do wykonywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji w budownictwie (art. 5 ust.2 punkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1725) w związku z art. 12a ustawy Prawo budowlane. Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 5 000 000,00 ( słownie: pięć milionów złotych 00/100)

Dodatkowe warunki

1. Warunkiem uczestnictwa w niniejszym postępowaniu jest wniesienie wadium przez Wykonawcę w wysokości 300 000,00 zł (słownie złotych: trzysta tysięcy złotych 00/100)
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonym w Rozdziale XI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa
w ust. 8.3 pkt 2-4 należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w sekretariacie Zamawiającego: Maksimum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding spółka komandytowo-akcyjna ul. Żelazna 11,, 40-851 Katowice Zamawiający zwraca uwagę, aby do oferty nie dołączać oryginału gwarancji wadialnej, z uwagi na konieczność jej zwrotu.
Z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w
sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr rachunku: 62-1050-1214-1000-0010-0010-9247 z dopiskiem ,,Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach - etap I. Nowa przestrzeń na cele rozwoju społeczno-gospodarczego ścisłego centrum Katowic - wadium". Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.
W tym przypadku za skuteczne wniesienie uznaje się wadium, które przed upływem terminu składania ofert zostało uznane na koncie Zamawiającego.
5. Zwrot wadium oferentom, którzy brali udział w postępowaniu, a ich oferty nie zostały wybrane do reali­zacji zamówienia, nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy z wykonawcą, którego oferta wybrana została najkorzystniejszą.
6. Wadium zwraca się w tej samej formie w jakiej zostało wniesione.
UWAGA:
Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami w przypadku jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
odmówił podpisania umowy w sprawie udzielonego zamówienia na warunkach określonych w ofercie lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach:
1) zmiany osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia wskazanych w § 7 umowy, jeżeli zmiany te spowodowane są zdarzeniami losowymi lub innymi ważnymi przyczynami niezależnymi od Wykonawcy oraz pod warunkiem, iż nowe osoby wskazane przez Wykonawcę będą spełniały warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz będą wykazywały się uprawnieniami w stopniu nie mniejszym niż osoby wskazane przez Wykonawcę w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, na podstawie których dokonano badania i oceny ofert i wyboru Wykonawcy; zmiany tych osób mogą zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu do niniejszej umowy; zdarzenia losowe lub inne ważne przyczyny niezależne od Wykonawcy mogące powodować konieczność zmiany osób to w szczególności: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, nienależyte wykonywanie obowiązków,
2) w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych z winy zamawiającego lub wykonawcy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu robót wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umowy na podstawie kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do umowy,
3) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest to spowodowane działaniem sił wyższych niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji działania sił wyższych. Siła wyższa, o której mowa wyżej jest to zdarzenie niezależne od stron, nie stanowiące ich problemów organizacyjnych, którego strona umowy nie mogła przewidzieć, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w częściach lub w całości jego zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy,
4) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy wynika z istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa - zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o czas niezbędny do usunięcia braków lub błędów w dokumentacji projektowej,
5) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia spowodowanego wystąpieniem okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,
2. W przedstawionych w ust. 1 pkt 3), 4), 5) przypadkach strony ustalają nowy termin realizacji zamówienia, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy będzie równy okresowi przerw lub przestoju. Dodatkowo przyczyna i okres przesunięcia terminu będzie musiał być szczegółowo uzasadniony przez wykonawcę i zaakceptowany przez zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - sporządzony według Załącznika nr 5 do SIWZ.
3. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - sporządzony według Załącznika nr 6 do SIWZ.
4. Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy - sporządzone według Załącznika nr 7 do SIWZ.
5. Dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 5 000 000,00 zł.
6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
7. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
9. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Cena - 60 % = 60 pkt
Okres gwarancji jakości i rękojmi - 40 % = 40 pkt
Kryterium 1 - ,,Cena" (C):
Kryterium ,,Cena" będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

C = C min x 60 pkt
C o

gdzie: C min - najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)
C o - cena brutto badanej oferty (zł)


Kryterium 2 - ,,Okres gwarancji jakości i rękojmi" obejmuje odpowiednio:
Kryterium 2A - Okres gwarancji jakości i rękojmi na dach i konstrukcję dachu,
Kryterium 2B - Okres gwarancji jakości i rękojmi na wszystkie pozostałe roboty budowlane i instalacyjne, w tym materiały budowlane i urządzenia wykorzystane do wykonania przedmiotu umowy.

Ilość punktów w w/w kryterium obliczana będzie według następujących zasad:
Zamawiający przyzna po 10 punktów za każdy kolejny rok (12 miesięcy) gwarancji i rękojmi udzielone przez Wykonawcę powyżej wymaganego minimum (tj. odpowiednio 96 i 60 miesięcy), przy czym nie więcej niż 40 punktów:

okres gwarancji i rękojmi oferowany przez Wykonawcę na dach i konstrukcję budynku
ilość pkt w kryterium 2A
,,Okres gwarancji jakości i rękojmi"
96 miesięcy 0 pkt
108 miesięcy 10 pkt
120 miesięcy 20 pkt

okres gwarancji i rękojmi oferowany przez Wykonawcę
na wszystkie pozostałe roboty budowlane i instalacyjne, w tym materiały budowlane i urządzenia wykorzystane do wykonania przedmiotu umowy
ilość pkt w kryterium 2B
,,Okres gwarancji jakości i rękojmi"
60 miesięcy 0 pkt
72 miesiące 10 pkt
84 miesiące 20 pkt

Wykonawca wskazuje okres gwarancji i rękojmi w miesiącach, przy czym minimalny okres wynosi:
- 96 miesięcy (8 lat) - na dach i konstrukcję budynku,
- 60 miesięcy (5 lat) - na wszystkie pozostałe roboty budowlane i instalacyjne.

Łączna punktacja oferty będzie stanowić sumę punktów przyznanych ofercie w powyższych kryteriach.

UWAGA: W przypadku zaoferowania okresu gwarancji i rękojmi krótszego od minimalnego Zamawiający uzna, że oferta Wykonawcy nie odpowiada wymaganiom niniejszej specyfikacji i zostanie ona odrzucona. W przypadku zaoferowania okresu dłuższego niż 120 miesięcy (kryterium B1) oraz dłuższego niż 84 miesiące (kryterium B2), w celu oceny oferty Zamawiający przyjmie, że zaoferowano odpowiednio 120 miesięcy (kryterium B1) oraz 84 miesiące, do umowy natomiast wpisany zostanie okres gwarancji i rękojmi zgodny z treścią oferty.

Sposób oceny ofert na podstawie powyższych kryteriów:
1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą liczbą punktów, która spełnia wymagania SIWZ.
2. W przypadku gdy dwie lub więcej ofert sumarycznie otrzymają taką samą liczbę punktów, jako najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która uzyskała większą liczbę punktów w kryterium ceny.
3. O wyborze oferty najkorzystniejszej wszyscy Wykonawcy zostaną niezwłocznie poinformowani.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców:

1) którzy nie wnieśli wadium,
2) nie spełnili warunków udziału w postępowaniu,
3) w stosunku do których ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku upadłego,
4) którzy w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę jakiemukolwiek podmiotowi nie wykonując zamówienia lub wykonując go nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że nie wykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawcy nie ponoszą odpowiedzialności.  

Miejsce i sposób składania ofert

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w sekretariacie ekonomicznym Zamawiającego tj. Maksimum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding spółka komandytowo-akcyjna, ul. Żelazna 11, 40-851 Katowice (pokój 117) nie później niż do godziny 9:00 dnia 04.03.2019r.

OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT

Ofertę należy składać w nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie lub opakowaniu.
Oferta winna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:

Maksimum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Holding spółka komandytowo-akcyjna
ul. Żelazna 11
40-851 Katowice

i dostarczona na adres sekretariatu ekonomicznym Zamawiającego, ul. Żelazna 11, 40-851 Katowice, piętro 1, pok. 117 oraz oznakowana następująco:
OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM P.N.
,,Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach - etap I. Nowa przestrzeń na cele rozwoju społeczno-gospodarczego ścisłego centrum Katowic"
Nie otwierać przed godz. 9:15 dnia 04.03.2019r.
oraz winna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Oferenta.Aktualizacje do przetargu:


2019-03-01 09:20:05

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTOferty należy składać w sekretariacie ekonomicznym Zamawiającego tj. Maksimum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding spółka komandytowo-akcyjna, ul. Żelazna 11, 40-851 Katowice (pokój 117) nie później niż do godziny 9:00 dnia 12.03.2019r.OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERTOfertę należy składać w nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie lub opakowaniu.

Oferta winna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:Maksimum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Holding spółka komandytowo-akcyjna

ul. Żelazna 11

40-851 KatowiceI dostarczona na adres sekretariatu ekonomicznym Zamawiającego, ul. Żelazna 11, 40-851 Katowice, piętro 1, pok. 117 oraz oznakowana następująco:

OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM P.N.

,,Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach - etap I. Nowa przestrzeń na cele rozwoju społeczno-gospodarczego ścisłego centrum Katowic"

Nie otwierać przed godz. 9:15 dnia 12.03.2019r.

oraz winna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Oferenta.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujbezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.