eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › dotawa montaż / instalacja ośmiu nowych aparatów ultrasonograficznychOGŁOSZENIE Z DNIA 2020-04-06


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: LIFE MED CENTRUM Sp. z o.o
Adres: Świętojańska 105/3, 81-381 Gdynia
Województwo:

Telefon: 690119312
e-mail: zobacz email
www:

Osoba upoważniona do kontaktów:
Karolina Polak
Telefon: 690119312
Email: zobacz email


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
dotawa montaż / instalacja ośmiu nowych aparatów ultrasonograficznych

Miasto: Gdynia

Województwo: pomorskie

CPV:
33.11.22.00 - Aparaty ultrasonograficzne


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: dostawy

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-04-24


TREŚĆ PRZETARGU

IDz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288.- Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta LMC/2KOI/2020-PL

 

 

 

 

 

 

Polska-Gdynia: Urządzenia medyczne

 

LMC/2KOI/2020-PL

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

 

Rozdział I: Instytucja zamawiająca

 

I.1)        Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

 

Life Med. Centrum Sp. z o.o.

 

REGON: 383385902; NIP: 5862344941 KRS: 0000786740

Ul. Świętojańska 105/3

81-381 Gdynia

 

 

 

Osoba do kontaktów: Karolina Polak

 

E-mail: lifemedce@gmail.com

Tel. 690 119 312

 

       Kod NUTS: PL

 

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej : www.lifemedce.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: j/w

       Zapytania należy kierować na adres e-mail|: lifemedce@gmail.com

Oferty należy składać w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert. Opakowanie musi zostać opatrzone napisem:

"OFERTA dla Life Med Centrum Gdynia - NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 24.04.2020r. godz.15:00- numer sprawy : LMC/2KOI/2020-PL ,, oraz pieczęcią firmową wykonawcy wraz z adresem i numerem telefonu.

 

Główny adres: www.lifemedce.pl

 

I.2)        Rodzaj instytucji zamawiającej:

       spółka prawa handlowego

 

I.3)        Główny przedmiot działalności

       Zdrowie, Opieka zdrowotna/medyczna

I.4)      Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających:

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

 

Rozdział II: Przedmiot zamówienia

 

II.1)   Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiającą:

Dostawa, instalacja/montaż i uruchomienie fabrycznie nowej aparatury medycznej: ośmiu aparatów ultrasonograficznych.

       Postępowanie znak : LMC/2KOI/2020

Numer referencyjny: LMC/2KOI/2020

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji  

        dostawy lub świadczenia usług

        Dostawy

        Kupno

        Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy   

        lub świadczenia usług:

       Katowice/ Gdynia/ Wrocław/ Bydgoszcz

II.1.3) Informacja na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego

 

        systemu zakupów (DSZ)

        Ogłoszenie dotyczy zamówienia prywatnego.

II.1.4) Informacja na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

        Przedmiot zamówienia obejmuje:

1)Dostawę ośmiu sztuk aparatów ultrasonograficznych do wyposażenia Pracowni Diagnostyki Obrazowej

2) montaż, instalację(także oprogramowania), wraz z wyposażeniem i akcesoriami w : Gdynia/ Wrocław/ Bydgoszcz/ Katowice.

3) przeszkolenie wskazanego, przez Zamawiającego, personelu w zakresie obsługi aparatu wg opisu z zał.1.3;

       4) wykonanie innych warunków opisanych w kolejnych załącznikach SIWZ.

        5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SIWZ. -załącznik nr 1.1 - parametry wymagane.

 

II.1.6) Wspólny słownik zamówień (CPV)

       

        Główny kod CPV 33112200-0

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

        Zamówienie nie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA).

II.1.8) Zamówienie nie jest podzielone na części.

II.1.9) Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

II.2)   Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

        Przedmiot zamówienia obejmuje:

1)Dostawę ośmiu sztuk aparatów ultrasonograficznych do wyposażenia Pracowni Diagnostyki Obrazowej;

2) montaż, instalację(także oprogramowania), wraz z wyposażeniem i akcesoriami w : Gdynia/ Wrocław/ Bydgoszcz/ Katowice.

3) przeszkolenie wskazanego, przez Zamawiającego, personelu w zakresie obsługi aparatu wg opisu z zał.1.3;

       4) wykonanie innych warunków opisanych w kolejnych załącznikach SIWZ.

II.2.2) Informacje o opcjach

        Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach

        Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

 

Rozdział III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i 

        technicznym:

III.1)   Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

       Wadium

       Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium

       wysokości 40.000 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych), do upływu

       terminu składania ofert.

       Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach

       określonych w art.45 ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1)  Pieniądzu- preferowane

2)  Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3)  Gwarancjach bankowych;

4)  Gwarancjach ubezpieczeniowych;

Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP. 80 1020 4900 0000 8702 3208 0004, z dopiskiem:" Dostawa USG do Pracowni Diagnostyki Obrazowej, znak sprawy: LMC/1KO/2020.

Wadium uważa się za wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

Dowód wniesienia wadium powinien być dołączony do oferty.

W przypadku wniesienia wadium w formie, o której mowa w art. 45 ust 6 pkt od 2)do 5) ustawy P.zam.p, do oferty należy dołączyć dokument w formie oryginału.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Warunki zwrotu i utraty wadium są określone w art.46 ustawy P.zam.p.

Wykonawca jest zobowiązany podać numer konta, na które należy zwrócić wadium.

Zamawiający w oparciu o art.46 ust.4a P.zam.p., może zatrzymać wadium wykonawcy, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.1 ustawy P.zam.P., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy P.zam.p. lub  pełnomocnictw.

Zamawiający w oparciu o art.46 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych może zatrzymać wadium Wykonawcy, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2)  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 

      Z treści wadium składanego w innej formie niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia uważa się, że wadium zostało wniesione prawidłowo, gdy dokonał tego jeden z Wykonawców.

Zabezpieczenie

1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem również pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny ofertowej brutto podanej w ofercie.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu - preferowane

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 p. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami).

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP. 80 1020 4900 0000 8702 3208 0004.

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.

6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

7. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych tj. w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

8. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 141 ustawy).

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do   

      odpowiednich przepisów je regulujących:

      Szczegółowe warunki finansowania i uzgodnienia płatnicze określone są w

      załączniku do SIWZ stanowiącym wzór umowy.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa celem ustalenia: -- Wykonawcy - pełnomocnika uprawnionego do występowania w imieniu grupy Wykonawców, Dz.U./S S137 17/07/2013 237775-2013-PL Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 5/11 17/07/2013 S137 http://ted.europa.eu/TED Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 5/11 -- Wykonawców ubiegających się wspólnie o przedmiotowe zamówienie publiczne (wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby).

III.1.4) Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak

Opis szczególnych warunków: Dostarczane urządzenia będące przedmiotem umowy mają:

1. odpowiadać wymogom technicznym i jakościowym Zamawiającego określonym w opisie przedmiotu zamówienia określonym jako Załączniki nr 1 do SIWZ, 2. posiadać stosowne certyfikaty, atesty i dopuszczenia o ile oferowane urządzenia je posiadają.

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru

      zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

 1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w formie oryginału) - według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (w formie oryginału) - według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ;

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2) ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

      3. Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne:

      a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 ppkt

, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

b) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4. ppkt a), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tymże w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

d) dotyczy ust. 2. pkt e) i pkt g) SIWZ - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

e) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu

 

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

Brak szczególnych wymagań/ opcjonalnie- ubezpieczenie od prowadzenia działalności gospodarczej

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

a) wykaz wykonanych dostaw, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia tj. wykaz potwierdzający jedną dostawę zakończoną uruchomieniem USG na kwotę co najmniej 500 000 PLN brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane należycie;

Dowodami takimi mogą być:

- poświadczenia

- oświadczenia - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie może uzyskać poświadczenia.

Jeżeli Wykonawca składa oświadczenie, zamiast poświadczenia, powinien podać przyczyny braku możliwości uzyskania takiego poświadczenia. W przypadku kiedy Wykonawca w składnym wykazie wskazuje dostawy wykonane na rzecz Zamawiającego Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających ich wykonanie w sposób należyty.

Uwaga: W niniejszym postępowaniu, Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa powyżej, może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie / wykonywanie usług, zgodne z uprzednio obowiązującymi przepisami obowiązującymi do 19.02.2013 r. tj. określone w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

Rozdział IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania

       ofert lub do udziału

 Brak ograniczeń

IV.2)  Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej :

1. Parametry techniczne waga 70

2. Cena. Waga 30

 

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)  Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

       LMC/2KOI/2020

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

        nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu 

        opisowego

        Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

        postępowaniu

       24.04.2020r. godz.15.00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym

        kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

        udziału w postępowaniu polski.

IV.3.7 Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach:

        90 (od ustalonej daty składania ofert )

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Data: 24.04.2020 r

Miejscowość: Gdynia

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)    Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o

         charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

VI.3) Informacje dodatkowe

 1.Miejsce składania ofert: Life Med. Sp. z o.o. ul. Świętojańska 105/3

  81-381 Gdynia;

Oferty należy składać w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert. Opakowanie musi zostać opatrzone napisem:

"OFERTA dla Life Med Centrum Gdynia - NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 24.04.2020r. godz.15:00- numer sprawy : LMC/2KOI/2020-PL ,, oraz pieczęcią firmową wykonawcy wraz z adresem i numerem telefonu.

 

 

 2.Wykonawca składa wraz z ofertą wypełniony i podpisany opis oferowanego 

  przedmiotu zamówienia (zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 3

 do SIWZ).

 

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 06.04.2020r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

      

 

       

      

 

 

 

 

 

 ZAŁĄCZNIKI DO PRZETARGU:


Aktualizacje do przetargu:


2020-04-09 15:40:49

09.04.2020r. GdyniaSPROSTOWANIE DO PRZETARGU z dn. 06.04.2020r.

Na dostawę ośmiu aparatów ultrasonograficznych dla potrzeb diagnostyki ginekologicznej"

Nr sprawy: LMC/2KOI/2020

Ogłoszenie:

1. Rozdział II.1.5) pkt1) omyłka pisarska odn sztuk aparatury. Prawidłowa liczba to osiem.

2. Rozdział II 2.1)i2)- omyłka dot. przedmiotu- poprawne ultrasonografy

3. Rozdział III ppkt 1.1) otrzymuje brzmienie:

Zamawiający zastrzega wybór formy wniesienia wadium w sposób ustalony w pkt1), oraz zabezpieczenia , zgodnie z pkt 3 a Rozdział III.

Rozdział III.1.4) b. Do wniesionych w pkt 1 załączników tj. katalogów, folderów, rysunków, zdjęć, Zamawiający będzie wzywać na późniejszym etapie postępowania.

4. SIWZ Rozdział 3. Formularze dodatków (...)

§27. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1) nie jest wymagany wobec Wykonawcy

§28. Wzór umowy (załącznik nr 2) oraz umowy dzierżawy (załącznik nr 2.1) nie jest wymagany wobec Wykonawcy

formularza parametry techniczne (załącznik nr 3.2) tak, wymagane

§30. Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (załącznik nr 4) nie jest wymagany

§31. Wzór oświadczenia w formie jednolitego dokumentu (załącznik nr 5) wymagany Rodo

§32. Wzór wykazu wykonanych dostaw (załącznik nr 6) tak jest wymagane

§33. Dokumentacja techniczna wielobranżowa nie jest wymagane5. SIWZ Rozdział 5. Formularze dodatków (...)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1) nie jest wymagane wobec Wykonawcy

- Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego (Załącznik nr 2) interesują nas warunki dostawy i adaptacji-jesteśmy skłonni do modyfikacji zapisu

- Wzór formularza Oferty (Załącznik nr 3) jest wymagany

- Wzór formularza parametry techniczne wymagane (Załącznik nr 4) tak, jest wymagane

- Wzór wykazu wykonanych usług (załącznik nr 5) tak jest wymagane , jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku gdy Wykonawca wykonał 1 dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego do diagnostyki obrazowej o wartości min.8mln złotych brutto wówczas spełni warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia.

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej -nie jest wymagane

Wadium i zabezpieczenie jedynie w formie pieniądza

Termin składania ofert 24.04.2020r. godz.15.006. Rozbieżność między Rozdział IV.2.1) Ogłoszenia a SIWZ §12 : Kryteria udzielenia zamówienia:

1. Cena. Waga 70

2. Parametry techniczne. Waga 30 , a SIWZ, wyjaśniamy :Kryterium: 70% cena, 30 % gwarancja7. Rozbieżność między Ogłoszeniem a SIWZ §.15(str 7 SIWZ) , w aspekcie zabezpieczenia, wyjaśniamy:

5%.

8. § 27. SIWZ

Zamawiający potwierdza iż §27 nie dotyczy Wykonawcy który przedłoży Wykaz osób zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz Zobowiązanie innego podmiotu potwierdzające udostępnienie potencjału w postaci osób posiadających stosowne kwalifikacje i uprawnienia które będą odpowiedzialne za rozmieszczenie i instalację ultrasonografów.

9. Tak, Zamawiający umożliwia wniesienie oferty w formie elektronicznej10. SIWZ, §32 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pkt. 2 i 3 wymaga aby zaoferowane urządzenia były objęte min. 24 miesięczną gwarancją, jednocześnie w tabeli z parametrami technicznymi w pkt. 10.7, określono minimalny okres gwarancji na poziomie 12 miesięcy.

Prawidłowy okres to 24 miesiące.11. Rozdział IV pkt.3.4) Ogłoszenia oraz Sekcja VI VI.3) - omyłka pisarska. Prawidłowy termin to 24.04.2020r. godz.15.00, zaś prawidłowy nr postępowania to LMC/2KOI/2020-PL.

Zamawiający wskazuje, iż zmodyfikuje zapis w paragrafie 32, ust. 3(I) SIWZ :Wykonawca może zaoferować termin gwarancji, o której mowa w pkt. 10, dłuższy niż minimalny. Komisja przetargowa podczas oceny ofert przyzna 30 pkt. (ocena maksymalna) za termin gwarancji 24 miesiące, natomiast proporcjonalnie mniej punktów otrzyma oferta, w której wykonawca zaoferuje krótszy termin gwarancji. Termin gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące. Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin gwarancji krótszy niż 12 miesięcy, jego oferta zostanie odrzucona.Zamawiający informuje, iż Paragraf 32, ust. 3 (II) SIWZ nie będzie brany pod uwagę w kryteriach oceny i zostanie usunięty z SIWZZ poważaniem

Zdzisław Trawiński

Prezes Zarządu

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujbezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.