eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świnoujście › ,,Montaż zabezpieczeń komór pomp ppoż. przed dostępem ryb na terenie Terminala LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu", numer referencyjny: RZ/64/ZN/2019/PLNG.OGŁOSZENIE Z DNIA 2019-08-06


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Polskie LNG S.A.
Adres: ul. Ku Morzu 1, 72-602 Świnoujście
Województwo: zachodniopomorskie

Telefon: +48225898432
e-mail: zobacz email
www:

Osoba upoważniona do kontaktów:
Artur Proć
Telefon: +48225898432
Email: zobacz email


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
,,Montaż zabezpieczeń komór pomp ppoż. przed dostępem ryb na terenie Terminala LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu", numer referencyjny: RZ/64/ZN/2019/PLNG.

Miasto: Świnoujście

Województwo: zachodniopomorskie

CPV:
45.24.80.00 - Budowa konstrukcji hydromechanicznych

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Adres strony internetowej, na której dostępne są szczegóły przetargu:


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: przetarg ograniczony

Termin składania ofert: 2019-08-28


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu

  1.     Nazwa i adres Zamawiającego

Polskie LNG S.A.,

ul. Ku Morzu 1,

72-602 Świnoujście

 

Biuro w Warszawie

Al. Jerozolimskie 146 bud. B

02-305 Warszawa

Adres strony internetowej: www.polskielng.pl

 

2.     Określenie trybu postępowania

 

 1. Postępowanie prowadzone w trybie Przetargu Nieograniczonego.
 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U.2017.1579 j.t. ze zm.).
 3. Postępowanie prowadzone jest na podstawie warunków i informacji zawartych w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (,,SIWZ", ,,Specyfikacja").
 1. Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy.

 

3.     Nazwa zamówienia wraz z numerem referencyjnym

 

,,Montaż zabezpieczeń komór pomp ppoż. przed dostępem ryb na terenie Terminala LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego  w Świnoujściu", numer referencyjny: RZ/64/ZN/2019/PLNG.

 

4.     Przedmiot zamówienia

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zabezpieczenia pomp i komór ujęcia morskiej wody p.poż. na terenie Terminala LNG w Świnoujściu przed dostępem ryb poprzez zamontowanie blach perforowanych na istniejących kratach oraz przebudowę mechanizmu zgarniacza, zgodnie z wariantem 2 wskazanym w ,,Koncepcji zabezpieczenia pomp i komór ujęcia wody p.poż na terenie Terminalu LNG w Świnoujściu".

 

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało:

 

1.         Przeprowadzenie prac rozpoznawczych z udziałem ekipy do prac podwodnych.

2.         Wykonanie projektu.

3.         Uzgodnienie projektu z Zamawiającym.

4.         Wykonanie instalacji w oparciu o zatwierdzone projekty.

4.1.      Dostawa oraz montaż blach perforowanych z udziałem ekipy do prac podwodnych.

4.2.      Adaptacja układu zgarniacza.

5.         Wykonanie niezbędnych prób rozruchowych oraz odbiorów technicznych.

6.         Opracowanie optymalnego algorytmu pracy na bazie istniejącego układu sterowania.

7.         Adaptacja istniejącego układu ochrony katodowej na potrzeby rozbudowanego układu.

8.         Wydanie suplementu do istniejącej DTR.

9.         Instruktaż dla obsługi.

 

2.  Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ, który zostanie udostępniony uczestnikom postępowania, po złożeniu przez nich oświadczenia o zachowaniu poufności, którego wzór jest zamieszczony na platformie zakupowej Polskiego LNG S.A. https://polskielng.eb2b.com.pl w dokumentacji niniejszego postępowania.

 

Kod CPV: 45248000-7  - budowa konstrukcji hydromechanicznych

 

 1. 5.     Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób potwierdzenia ich spełnienia

 O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 

 1. Spełniają warunki postępowania dotyczące:

   

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

(Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie),

 1. posiadania wiedzy i doświadczenia:

 

 1. Wykonawca posiada  doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia poparte co najmniej 1 realizacją, wykonaną w ciągu 5 lat przed terminem składania ofert w postępowaniu.

 2.  Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek postępowania dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, o ile Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, lecz nie krótszy niż 3 lata - w tym okresie, zrealizował co najmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. Zamawiający uzna za odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia usługę polegającą na zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji zabezpieczającej ujęcia wody.

 

Wykonawca wykazując spełnianie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, jeżeli podmioty te są spółkami dominującymi lub zależnymi w stosunku do Wykonawcy w rozumieniu Art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

 

 1. Dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia: (Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie),

 2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia: (Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie),

 

 1. Odbyli wizję lokalną na Terminalu LNG im. Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu celem weryfikacji zakresu prac opisanych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

   

  Osoby kontaktowe ze strony Zamawiającego w sprawie wizji lokalnej:

  Tomasz Długosz tomasz.dlugosz@polskielng.pl, tel. kom. 885 250 750

  Michał Woźniak michal.wozniak@polskielng.pl, tel. kom 605 107 198

   

Wymagania BHP dotyczące wizji lokalnej:

 • Pracownicy Wykonawcy przed wykonywaniem jakichkolwiek czynności na terenie Terminalu zobligowani są do udziału w szkoleniu wprowadzającym z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy określającym zasady bezpieczeństwa oraz postępowania w sytuacji zaistnienia alarmu o zagrożeniu;

 

 • Pracownicy Wykonawcy  przeprowadzający inspekcję są zobligowani do przeprowadzenia jej w obecności wyznaczonego pracownika PLNG, powinni przedstawić  oświadczenie Pracodawcy o ważności badań lekarskich pracownika i o braku przeciwskazań do pracy na wysokości; a także przedstawić osobne oświadczenie ws. aktualności szkolenia okresowego BHP i ppoż.;

   

 

 • Pracownicy muszą mieć na wyposażeniu podczas pobytu na terenie Terminala niezbędne środki ochrony indywidualnej tj. hełm ochronny, okulary ochronne, buty robocze typu trzewiki/półbuty z noskami usztywniającymi  oraz podeszwą w wykonaniu antyelektrostatycznym; ubranie z materiałów trudnopalnych i antyelektrostatycznych zgodnie z polskimi normami PN-EN 1149 oraz PN-EN ISO 14116, rękawice robocze lub w uzgodnieniu z przedstawicielem Polskiego LNG wypożyczyć środki ochrony;

   

 • Jeżeli podczas czynności inspekcyjnych Pracownicy wykonawcy będą musieli wykonać dokumentację fotograficzną, powinni w tym celu wystąpić wnioskiem o wyrażanie zgody na fotografowanie;

 

 • Jeśli czynności inspekcyjne będą wymagały wejścia Pracowników Wykonawcy w wygrodzoną na kopule zbiornika strefę zagrożenia, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia polecenia pracy szczególnie niebezpiecznej.

 

B. Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia Niepublicznego zgodnie z Rozdziałem XVI SIWZ.

 1. 6.     Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu

 

 1. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunków udziału  w postępowaniu,  na Formularzu ,,Oferta" (zgodnym co do treści z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ).  

   

 2. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu załączy do oferty:

 • Wykaz zamówień, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, lecz nie krótszy niż 3 lata - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem referencji od tych podmiotów.

 

Wzór wykazu zamówień:

Prace polegające na projektowaniu i modernizacji / wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej i automatyki w zakładach przemysłowych.

Przedmiot zamówienia

Data wykonania

Podmiot, na rzecz którego zamówienie zostało wykonane

Referencje (nr pisma)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

 

 1. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów lub oświadczeń, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie.

 

 1. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty.

   

 2. Koszty przygotowania, złożenia oferty ponosi Wykonawca bez prawa żądania od Zamawiającego ich zwrotu niezależnie od czy oferta Wykonawcy została odrzucona, wybrana, nie wybrana.

   

 1. 7.     Zmiany treści SIWZ

 

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

   

 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji Postępowania i jest wiążąca.

   

 3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści niniejszej SIWZ.

   

 4. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ lub zamieści na stronie internetowej Zamawiającego, na której została udostępniona SIWZ.

 1. 8.     Informacja o możliwości zakończenia postępowania bez wyboru oferty

 

 1. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia Postępowania bez wyboru oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności.

 2. O zakończeniu Postępowania bez wyboru oferty, Zamawiający zawiadamia wszystkich Wykonawców biorących udział w Postępowaniu.

 3. Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w pkt 1. powyżej.

 4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 5. Osoby dokonujące czynności w imieniu Wykonawcy w postępowaniu powinny być do tego uprawnione. W przypadku wątpliwości zamawiający może zażądać dokumentu potwierdzającego uprawnienie do działania w imieniu Wykonawcy.

   

 1. 9.     Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów ze wskazaniem osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
  1. W Postępowaniu o udzielenie Zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej Polskiego LNG S.A. https://polskielng.eb2b.com.pl. Proszę przejść do postępowania nr RZ/64/ZN/2019/PLNG.

Temat (nagłówek) wiadomości przekazywanej drogą elektroniczną musi rozpoczynać się numerem przedmiotowego postępowania nadanym przez Zamawiającego, tj. RZ/64/ZN/2019/PLNG.

  1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami i do udzielania wyjaśnień w dniach roboczych w godzinach od 9.00 do 15.00, jest:

 

Pan Artur Proć

tel. +48 22 58 98 432

e-mail: artur.proc@polskielng.pl

 

 

10.  Miejsce i termin składania ofert

 

1. Oferty należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej Polskiego LNG S.A.: https://polskielng.eb2b.com.pl 

Oferta powinna być oznaczona: RZ/64/ZN/2019/PLNG OFERTA.

2. Termin składania ofert upływa dnia 28.08.2019 r. o godz. 12:00.

3. Otwarcie ofert nie jest jawne. O wynikach oceny oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

 

11.  Termin wykonania zamówienia  / wartość zamówienia

Termin zakończenia prac wraz z odbiorem końcowym: do 3 miesięcy od daty podpisania umowy. Przewidywany czas podpisania umowy: do 13.09.2019 r.

12.  Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

13.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

14.  Termin związania ofertą

 

 1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni.

 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

 4. Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem Terminu związania ofertą, może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie Terminu związania ofertą o 30 dni.

 

15.  Kryteria oceny oferty i ich znaczenie

 

 1. Zamawiający dokona oceny ofert złożonych przez Wykonawców niewykluczonych z postępowania oraz ofert nie podlegających odrzuceniu w oparciu o kryteria zawarte w niniejszym SIWZ.

 2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie jedno kryterium:

cena - 100%,

 

 1. Oferty zostaną ocenione zgodnie ze wzorem:

   

cena łączna netto oferty najtańszej

_______________________________________   x 100 pkt

cena łączna netto oferty ocenianej

 

(dokładność do dwóch miejsc po przecinku).

 

 

 1. O wyborze oferty decyduje największa liczba uzyskanych punktów (dokładność do dwóch miejsc po przecinku).

 

 

16.  Podwykonawcy

Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji Zamówienia.

 

17.   Waluta postępowania

Walutą postępowania jest polski złoty (PLN). Oferty należy składać w PLN.

 

18.  Ubezpieczenie

 

Wykonawca, w zakresie i na warunkach określonych szczegółowo w § 14 ust.2 umowy, ubezpieczy na własny koszt i zapewni ciągłość (lub spowoduje taki stan) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia (OC) obejmujące odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe (ang. pure financial loss) wyrządzone z tytułu czynów niedozwolonych oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.