eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 2466/19
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2019-12-12
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 2466/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Magdalena Rams

po rozpoznaniu na posiedzeniu
bez udziału stron w dniu 12 grudnia 2019 r., w Warszawie,
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 grudnia 2019 r.
przez
wykonawcę GE Medical Systems Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie,

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Powiat Świdwiński,


postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze.

2.
nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku Urzędu Zamówień
Publicznych na rzecz wykonawcy GE Medical Systems Polska sp. z o.o., z
siedzibą w Warszawie kwoty 13 500,00 złotych (słownie: trzynaście tysięcy
pięćset złotych zero groszy) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Koszalinie.

Przewodniczący: ……………………..……
Sygn. akt: KIO 2466/19

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający
Powiat
Świdwiński
(dalej:
Zamawiający”)
prowadzi
w
trybie
przetargu nieograniczonego
na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawa
Pzp

”, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup tomografu
komputerowego
”.

W dniu 5 grudnia
2019 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie
wykonawcy GE Medical Systems Polska sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie (dalej
Odwołujący”) zarzucając Zamawiającemu naruszenie: (i) art. 29 ust. 1 i 2 Pzp w zw. z art. 7
ust. 1 P
zp poprzez dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób nieuwzględniający
wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na treść oferty oraz w sposób
utrudniający uczciwą konkurencję, poprzez dobór parametrów technicznych i preferencje
określonych rozwiązań technicznych, charakterystycznych dla wyrobów konkretnego
producenta, czym uniemożliwił złożenie oferty Odwołującemu; (ii) art. 7 ust. 1 Pzp poprzez
określenie sposobu oceny ofert w kryterium „parametry techniczne” w sposób nieobiektywny,
nieproporcjonalny, sprzeczny z zasadą równego traktowania i uczciwej konkurencji, a także
w sposób niejednoznaczny, co przeczy zasadzie przejrzystości.

W związku z powyższym Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu uwzględnienia
odwołania oraz dokonania zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W dniu 10 grudnia 2019 r.
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wypłynęło pismo
Odwołującego zawierające oświadczenie o cofnięciu odwołania.

Ze względu na fakt, że odwołanie można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia rozprawy,
jego cofnięcie, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp oznacza, że postępowanie odwoławcze
podlega umorzeniu.

W tym stanie rzeczy Izba
– zgodnie z przepisem art. 187 ust. 8 zd. pierwsze ustawy Pzp –
postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze.

Ponadto zgodnie z art. 187 ust. 8 zd. drugie ustawy Pzp oraz na podstawi
e § 5 ust. 1 pkt 3
lit. a)
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i

sposobu pob
ierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 poz. 972) Izba orzekła o dokonaniu
zwrotu na rzecz Odwołującego 90% kwoty wpisu uiszczonego w wysokości 13 500,00 zł.

Przewodniczący: ………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie