eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koszalin › Wyjazd warsztatowy dla osób niepełnosprawnych objętych indywidualnym programem integracyjnym.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-03-12

Koszalin: Wyjazd warsztatowy dla osób niepełnosprawnych objętych indywidualnym programem integracyjnym.
Numer ogłoszenia: 99734 - 2013; data zamieszczenia: 12.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie , ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 71 40 217, faks 94 71 40 217.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr.powiat.koszalin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyjazd warsztatowy dla osób niepełnosprawnych objętych indywidualnym programem integracyjnym..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Termin: 05.04.2013r. - 07.04.2013r. Uczestnicy: 40 - osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie systemowym Pomocna dłoń plus- grupa koedukacyjna (21kobiety, 19 mężczyźni); Szkoleniowcy zgodnie z programem; 1 przedstawiciel Zamawiającego Dowóz uczestników warsztatów z miejsca zamieszkania i powrót po zakończeniu zajęć do miejsca zamieszkania (według załącznika z wykazem miejscowości na terenie powiatu koszalińskiego. Plan zajęć warsztatowych: dzień pierwszy 05.04.2013r. : 7:30 - 10:30 dowóz uczestników 10:30 - zakwaterowanie 11:00 - spotkanie uczestników z zespołem projektowym. Omówienie planu warsztatów. 11:30 - 13:00 czas wolny 13:00 - obiad 13:30 - 14:00 czas wolny 14:00 - 15:30 - (2 godz.) Warsztat : Rozwijanie i odkrywanie nowych możliwości w sobie i otoczeniu. Prowadzący: pedagog posiadający doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz doświadczenie w realizacji projektów skierowanych do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją 15:30 - serwis kawowy 15:45 - 18:45 - (4 godz.) Warsztat : Rozwijanie i odkrywanie nowych możliwości w sobie i otoczeniu. Prowadzący: pedagog posiadający doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz doświadczenie w realizacji projektów skierowanych do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją 18:30 - 19:30 - kolacja 19:30 - 22:00 zajęcia integracyjne w grupie/ odnowa biologiczna dzień drugi 06.04.2013r.: 8:00 - 9:00 - śniadanie 9:00 - 10:30 - (2 godz.) Warsztat : Prawdy i mity o stresie. Trening zachowań asertywnych Prowadzący : Terapeuta rodzinny - posiadający doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz doświadczenie w realizacji projektów skierowanych do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją 10:30 - 11:00 serwis kawowy 11:00 - 12:30 (2 godz.) Warsztat: Trening interpersonalny - budowanie pozytywnej samooceny. Prowadzący: Terapeuta rodzinny - posiadający doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz doświadczenie w realizacji projektów skierowanych do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją. 13:00 - 14:00 obiad 14:00 - 16:00 czas wolny 16:00 - 18:30 zajęcia arteterapii i zabiegi odnowy biologicznej dostosowane do niepełnosprawności uczestników Prowadzący: - pedagog/ specjalista artetrapii posiadający doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z grupami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i marginalizacją - rehabilitant, masażysta 18:30 - 19:30 kolacja 19:30 - 22:00 wyjazd na kręgle/ lub do kina dzień trzeci 07.04.2013r.: 8:00 - 9:00 - śniadanie 9:00 - 10:30 - (2 godz.) Warsztat: Osoba niepełnosprawna - powrót na rynek pracy. Prowadzący: Doradca zawodowy - posiadający doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz doświadczenie w realizacji projektów skierowanych do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją. 10:30-11:00 - serwis kawowy 11:00 - podsumowanie warsztatów 12:00 - obiad 13:00 - wyjazd do miejsca zamieszkania Charakter warsztatów: Warsztaty o charakterze stacjonarnym na terenie powiatu koszalińskiego w miejscowości nadmorskiej. Miejsce warsztatów ma być pozbawione barier architektonicznych, umożliwiając poruszanie się bez przeszkód osobom niepełnosprawnym. Ośrodek musi posiadać wpis do rejestru organizatorów pobytu osób z niepełnosprawnością : z dysfunkcją narządu ruchu w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, ze schorzeniami kręgosłupa, ze schorzeniami reumatycznymi, ze schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego, z padaczką, z upośledzeniem umysłowym. Wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy warsztatów: Uczestnicy mają mieć zapewnione: - wykwalifikowaną kadrę do prowadzenia zajęć warsztatowych (zgodnie z wymogami opisanymi przy poszczególnych cyklach warsztatowych ). Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy na realizację zadania wykazu kadry wraz z udokumentowanymi kwalifikacjami do prowadzenia zajęć oraz konspektami poszczególnych zajęć - do akceptacji zamawiającego: a) terapeuta rodzinny - posiadający doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz doświadczenie w realizacji projektów skierowanych do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją, b) pedagog - posiadający kwalifikacje i doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz doświadczenie w realizacji projektów skierowanych do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją; c) pedagog -specjalista arteterapii, posiadający kwalifikacje i doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz doświadczenie w realizacji projektów skierowanych do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją; d) rehabilitant, masażysta; e) opiekun grupy (osoba, do której będą mogły zwracać się osoby uczestniczące w warsztatach w sprawach organizacyjnych) f) doradca zawodowy - posiadający kwalifikacje i doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz doświadczenie w realizacji projektów skierowanych do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją; g) animator kultury (osoba odpowiedzialna za organizację czasu wolnego); - zmiany dotyczące kadry prowadzącej zajęcia będą możliwe wyłącznie za zgodą Zamawiającego (przy czym kwalifikacje i umiejętności tych osób muszą być porównywalne lub wyższe od kadry zaproponowanej w ofercie), - ubezpieczenie i opiekę medyczną, dowóz do ośrodka zdrowia/szpitala. - zakwaterowanie uczestników: 2 noclegi w pokojach dwuosobowych, każdy pokój z własnym węzłem sanitarnym, TV. W pokojach mają znajdować się czajniki bezprzewodowe, szklanki, woda mineralna gazowana i niegazowana (bez ograniczeń). Zaproponowane warunki nie powinny budzić wątpliwości co do jakości usług; - zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym i wyżywienie dla przedstawiciela Zamawiającego; - salę szkoleniową swobodnie mieszczącą 41 osób. Sala musi posiadać niezbędne wyposażenie techniczne: rzutnik multimedialny, laptop, ekran, dobrą akustykę oraz system nagłośnienia, tablicę do pisania, flipcharty, rolety zaciemniające (lub inny sposób zasłaniania okien); - minimum 2 zabiegi odnowy biologicznej z elementami rehabilitacji dziennie dla każdego uczestnika w miejscu zakwaterowania; wyżywienie : 2 śniadania, 3 obiady składające się z : zupy, drugiego dania, kompotu, deseru, 2 kolacje oraz serwis kawowy w przerwach prowadzonych zajęć, składający się z kawy, herbaty, wody mineralnej gazowanej i niegazowanej, soków, ciastek, cukru, mleka, owoców (śniadania i kolacje w formie stołu szwedzkiego) . organizację czasu wolnego poza godzinami warsztatów (wyjazd na kręgle/ lub basen/ lub do kina , zajęcia rekreacyjno - ruchowe, salę do ćwiczeń, zabiegi odnowy biologicznej w miejscu zakwaterowania) przejazd z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji warsztatów i powrót do miejsca zamieszkania wg załącznika miejscowości z terenu powiatu koszalińskiego, a także indywidualny transport dla osób, które z uwagi na niepełnosprawność muszą podróżować w samochodach przystosowanych do przewozu osób na wózkach inwalidzkich. - całodobową opiekę medyczną (apteczka, pielęgniarka w miejscu zakwaterowania oraz dostęp do lekarza pierwszego kontaktu); - ubezpieczenie uczestników w trakcie pobytu i przejazdów; - przejazd autokarem do kręgielni / kina i z powrotem, - sprawozdanie pisemne z realizacji warsztatów wraz z wizualizacją ( min. 10 zdjęć na płycie DVD) stanowiące załącznik do faktury. Miejsce realizacji zamówienia: teren powiatu koszalińskiego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.57.00.00 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 55.24.00.00 - Usługi w zakresie ośrodków i domów wypoczynkowych .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 07.04.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie, a w szczególności zrealizował należycie, co najmniej 4 usługi szkoleniowe w dziedzinie rozwoju osobistego, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, odpowiadające swoim rodzajem usługom szkoleniowym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat, wykonania i odbiorców, oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykonawca dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonanych przez nie czynności

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie, że wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji warsztatów, złożenia odwołania dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji warsztatów, wyrekrutowania mniejszej liczby uczestników warsztatów w stosunku do zakładanej liczby uczestników dopuszcza się zmianę liczby uczestników, wynagrodzenia wykonawcy, losowych uniemożliwiających realizację warsztatów w zakładanym terminie dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji warsztatów, Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pcpr.powiat.koszalin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie,ul.Racławicka13, pokój nr 217..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.03.2013 godzina 12:00, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie,ul.Racławicka13, pokój nr 217..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: PROJEKT SYSTEMOWY POMOCNA DŁOŃ PLUS WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI - PRIORYTET VII..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.