eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czerniejewo › UTWORZENIE STREFY AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ NA TERENIE GMINY CZERNIEJEWO W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2011-04-29

Czerniejewo: UTWORZENIE STREFY AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ NA TERENIE GMINY CZERNIEJEWO W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM
Numer ogłoszenia: 97642 - 2011; data zamieszczenia: 29.04.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 86483 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czerniejewo, ul. Poznańska 8, 62-250 Czerniejewo, woj. wielkopolskie, tel. 61 4291310, 4291352, 4291353, faks 61 4291349.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UTWORZENIE STREFY AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ NA TERENIE GMINY CZERNIEJEWO W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa Strefy Aktywizacji Gospodarczej na terenie Gminy Czerniejewo poprzez inwestycję polegającą na stworzeniu dogodnych warunków dla inwestorów. Projekt przyczyni się do utworzenia pierwszej strefy gospodarczej na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego. W wyniku jego realizacji powstaną dogodne warunki do rozwoju gminy, powiatu i województwa. Planowanym efektem rzeczowym uzyskanym w wyniku realizacji projektu będzie uzbrojenie terenów inwestycyjnych w 2012 r. o łącznej powierzchni 10,6996 ha. W związku z tym Gmina Czerniejewo, na terenach przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą, planuje budowę infrastruktury drogowej - jezdni o długości 0,742 km i nawierzchni wykonanej z kostki brukowej betonowej w roku 2012. Wykonana będzie również kanalizacja deszczowa na całej długości drogi. W roku 2011 planuje się budowę infrastruktury kanalizacyjnej o łącznej długości 1443 mb, natomiast w roku 2012 - budowę sieci wodociągowej o długości 484,00 mb. Projekt zakłada także budowę infrastruktury telekomunikacyjnej o długości 1963,00 mb, infrastruktury gazowej o długości 562,00 mb oraz przeprowadzenie oświetlenia poprzez montaż 8 słupów oświetleniowych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40 - Roboty drogowe 45.23.23.00 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych 45.11.12.90 - Roboty przygotowawcze do świadczenia usług 45.11.27.30 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad 45.23.21.30 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 45.23.24.10 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 45.23.24.23 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 45.23.32.20 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Działanie 1.7 Przygotowanie terenów inwestycyjnych.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2895038,37 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 2780771,58

  • Oferta z najniższą ceną: 2780771,58 / Oferta z najwyższą ceną: 2949682,95

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.