eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stopnica › Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gmin Stopnica, Solec-Zdrój i Pacanów w trybie- projektuj i wybuduj

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2016-04-15

Stopnica: Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gmin Stopnica, Solec-Zdrój i Pacanów w trybie- projektuj i wybuduj
Numer ogłoszenia: 93894 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stopnica , ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica, woj. świętokrzyskie, tel. 0-41 3779 800, faks 0-41 3779 606.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stopnica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gmin Stopnica, Solec-Zdrój i Pacanów w trybie- projektuj i wybuduj.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie (zgodnie z założeniami załączonego Programu Funkcjonalno- Użytkowego) i wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą oświetlenia ulicznego w gminach Stopnica, Solec-Zdrój i Pacanów. Zakres zamówienia obejmuje wymianę przewodów oświetleniowych na ASXSN oraz istniejących opraw sodowych, rtęciowych i żarowych na oprawy ze źródłami światła typu LED wg. załączników do SIWZ. Roboty budowlane związane z wykonaniem oświetlenia drogowego będą prowadzone w szerokościach linii rozgraniczających drogi, a w razie konieczności częściowo po działkach prywatnych. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnej dokumentacji projektowej oraz na jej podstawie wykonanie robót budowlanych, a w szczególności: wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, w tym opracowanie końcowych projektów fotometrycznych dla wymienionych odcinków instalacji oświetleniowej; uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych w oparciu o dokumentację, o której mowa w lit. a), ewentualnie uzyskanie zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych - jeżeli zaistnieje taka konieczność; wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED na istniejących słupach oraz dowieszenie dodatkowych opraw LED z wysięgnikiem w celu zwiększenia efektywności ekonomicznej oraz uzyskania właściwych parametrów oświetlenia; wymiana przewodów oświetleniowych bez izolacji na izolowane wraz z osprzętem sieciowym; podwieszenie dodatkowych przewodów na odcinkach linii napowietrznych izolowanych bez wydzielonego przewodu oświetleniowego; zmiana zasilania oświetlenia ulicznego - wyniesienie punktów zasilająco-sterowniczych ze skrzyni stacyjnej do szafek SOM wraz z wykonaniem zasilania. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164)..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - Roboty budowlane 45.20.00.00 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45.23.14.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45.23.20.00 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 45.31.12.00 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45.31.00.00 - Roboty instalacyjne elektryczne 71.32.00.00 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 71.31.34.30 - Analiza wskaźników ekologicznych dla projektu budowlanego 71.31.34.50 - Monitoring ekologiczny projektu budowlanego .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 100 000,00zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) zgodnie z postanowieniami SIWZ oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonania oceny tego warunku. Na potwierdzenie spełnienia w/w warunku, należy złożyć stosowne oświadczenie stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych (przez wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów wymienionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże: 1) wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówień na wykonanie całości prac, obejmujących zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych (tj. wykonanego w systemie zaprojektuj i wybuduj) obejmujących budowę, przebudowę, remont lub modernizację sieci elektrycznych lub instalacji oświetleniowej na kwotę nie mniejszą niż 2 000.000,00 zł brutto każda z podaniem rodzaju, wartości daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. LUB 2) łącznie: a. wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówień na wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie budowy, przebudowy, remontu lub modernizacji sieci elektrycznych lub instalacji oświetleniowej na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł brutto każda z podaniem rodzaju, wartości daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, oraz b. wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówień na usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy oświetlenia ulicznego wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych (przez wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów wymienionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonania oceny tego warunku. Na potwierdzenie spełnienia w/w warunku, należy złożyć stosowne oświadczenie stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych (przez wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów wymienionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że przy realizacji zamówienia będzie dysponował: a) 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika Budowy posiadającą: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności, w tym: co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe, w tym: co najmniej dwuletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi związanymi z wykonywaniem instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, b) 2 osoby posiadające: 1) uprawnienia budowlane do wykonywania projektów budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z art.12, art.12a i art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 2) co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej dwuletnie doświadczenie w projektowaniu robót budowlanych związanych z instalacjami elektrycznymi. c) 2 osoby przewidziane do pełnienia funkcji Kierownika Robót Elektrycznych posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie instalacji elektrycznych zgodnie z art.12, art.12a i art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów wraz oświadczeniem, że w/w osoby posiadają wymagane uprawnienia. d) minimum sześcioma osobami posiadającymi uprawnienia typu-E- minimum 1 kV do instalowania i przyłączania urządzeń, instalacji i sieci wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, w tym: co najmniej dwuletnie doświadczenie w instalowaniu i przyłączaniu urządzeń, instalacji i sieci w tym: minimum trzema osobami posiadającymi uprawnienia do instalowania i przyłączania urządzeń pod napięciem udokumentowane świadectwem ukończenia kursu w zakresie wykonywania prac w technologii PPN do 1 kV obejmującego pełny zakres czynności modernizacji oświetlenia drogowego wydany przez właściwy ośrodek szkoleniowy w tym: co najmniej dwuletnie doświadczenie w instalowaniu i przyłączaniu urządzeń, instalacji i sieci. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji w ramach ppkt. a. - d. pod warunkiem spełniania wymagań łącznie. Przy czym dopuszcza się łączenie przez jedną osobę nie więcej niż dwóch funkcji. Wszystkie osoby o których mowa w ppkt. a. - c. powinny posiadać uprawnienia w odpowiednich specjalnościach do kierowania robotami budowlanymi - zgodnie z wymogami określonymi przepisami kraju, w którym osoba uzyskała właściwe uprawnienia oraz być członkami właściwej izby samorządu zawodowego lub innej organizacji, o ile przepisy prawa kraju, w którym osoba uzyskała właściwe uprawnienia, wymagają członkostwa w izbie samorządu zawodowego lub innej organizacji do wykonywania zawodu regulowanego. Osobami/kandydatami na stanowiska wymienione powyżej mogą być obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub Państw Członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), którym - zgodnie z przepisami dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7.9.2005r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych - uznano kwalifikacje zawodowe lub uznaje się kwalifikacje przez właściwe organy w Polsce. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych (przez wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów wymienionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca będzie znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki: a) posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 2 000 000,00 PLN, b) być ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 1.000.000,00 PLN.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
 • inne dokumenty

  W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia co najmniej niżej wymienionych dokumentów: karty katalogowe oraz deklaracje zgodności CE producentów lub upoważnionych przedstawicieli dla opraw oświetleniowych przyjętych przez Wykonawcę do modernizacji oświetlenia ulicznego,

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty stanowiący załącznik do SIWZ wraz załącznikiem Nr 1 do oferty 2. Potwierdzenie wniesienia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Termin wykonania zamówienia - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 1.1. Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał roboty z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie wznowił ich pomimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy niż 2 tygodnie, 1.2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 1.3. Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i dokumentacją projektową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne pomimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy niż 2 tygodnie, 1.4. Wykonawca bez zgody Zamawiającego zleci przeprowadzenie wszystkich robót lub przeważającej ich części Podwykonawcom. 1.5. Wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez zamawiającego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi lub zaszła konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5%wartosci umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. 2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące postanowienia szczegółowe: 2.1. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego sporządzi szczegółowy protokół dostaw/robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia, 2.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy, 2.3. Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych dla tego zadania, które mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych dostaw/robót nie objętych niniejszą umową - jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego - w celu odkupienia ich od Zamawiającego, 3.Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem postanowień ust. 4. 4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy: 4.1. działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania robót będących przedmiotem nadzoru (np. klęski żywiołowe, niesprzyjające warunki atmosferyczne), powodujące konieczność przerwania robót będących przedmiotem nadzoru, potwierdzoną przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy (zeszytu budowy), 4.2. zmiany zakresu zamówienia w stosunku do stanu wyjściowego, weryfikacją wstępnie przyjętych ilości niezbędnych do montażu opraw oraz długości przewodów oświetleniowych. W takim wypadku nastąpi korekta wynagrodzenia umownego do kwoty wynikającej z iloczynu faktycznie wykonanych jednostek robót i cen jednostkowych z oferty i ustalenie jego nowej wysokości w aneksie do umowy. 4.3. Zamawiający zastrzega możliwość ograniczenia zakresu zamówienia poprzez wyłączenie z zakresu robót niezrealizowanych w terminie określonym w umowie (w sytuacji gdy nie wykonanie części umowy nastąpiło bez winy Wykonawcy) co uniemożliwi Zamawiającemu dokonania odbioru robót oraz zapłaty wynagrodzenia w terminie do 31 grudnia 2016r. a tym samym uniemożliwi przedłożenie zapłaconych faktur do instytucji współfinansującej. W przypadku zaistnienia ww. okoliczności Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie odszkodowawcze. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków płatności w tym m.in. skrócenie terminu zapłaty wynagrodzenia, zmiany ilości faktur. 4.4. W przypadku, gdy nastąpi ustawowa zmiana: 1) zmiana wysokości podatku VAT 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę wtedy zmianie ulegnie cena jednostkowa brutto dla poszczególnych elementów w oparciu o załącznik nr 1 do oferty- Wykaz cen ogółem, 5. Odstąpienie od umowy lub zmiana warunków umowy powinny nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 6. Zmiany warunków umowy określone w § 11 ust. 4-5 umowy nastąpią w formie pisemnej w oparciu o sporządzony aneks do Umowy. 7. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 7.1. Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 30 dni od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie. 7.2. Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru przedmiotu zamówienia bądź odmawia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stopnica.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Stopnicy, ul. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica tel. 41 3779 804 faks 41 3779 606 pok. nr 8..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Stopnicy, ul. Kościuszki 2, (sekretariat, I piętro)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach Projektu pn. Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.