eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łowicz › Doposażenie Pracowni ZSP 2 w Łowiczu dla zawodu Technik InformatykPracowni urządzeń techniki komputerowej oraz Pracowni lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych w ramach oraz realizacja Zadania 1 - Zajęcia specjalistyczne - dostawa podręczników w ramach projektu pn."Stawiamy na zawodowców

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2017-06-05

Ogłoszenie nr 92292 - 2017 z dnia 2017-06-05 r.

Łowicz: Doposażenie Pracowni ZSP 2 w Łowiczu dla zawodu Technik Informatyk: Pracowni urządzeń techniki komputerowej oraz Pracowni lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych w ramach oraz realizacja Zadania 1 - Zajęcia specjalistyczne - dostawa podręczników w ramach projektu pn.: "Stawiamy na zawodowców
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu
Zadanie jest realizowane ramach projektu "Stawiamy na zawodowców" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa: XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie dla Osi: XI.3 Kształcenie zawodowe

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 68235 - 2017


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, krajowy numer identyfikacyjny 9446100000, ul. ul. Blich 10, 99400 Łowicz, państwo Polska, woj. łódzkie, tel. 468 373 705, faks 46 8373377, 8373705, e-mail .blich@zsp2lowicz.pl
Adres strony internetowej (URL): www.zsp2lowicz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: jednostka organizacyjna JST, szkoła

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Doposażenie Pracowni ZSP 2 w Łowiczu dla zawodu Technik Informatyk: Pracowni urządzeń techniki komputerowej oraz Pracowni lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych w ramach oraz realizacja Zadania 1 - Zajęcia specjalistyczne - dostawa podręczników w ramach projektu pn.: "Stawiamy na zawodowców

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZSP nr 2 RCKUiP.ZP.1.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zadanie jest realizowane ramach projektu "Stawiamy na zawodowców" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa: XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie dla Osi: XI.3 Kształcenie zawodowe. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego, niepowystawowego sprzętu oraz nowych podręczników opisanych w załączniku nr 5 do SIWZ - wolnych od obciążeń prawami osób trzecich. W ramach zamówienia Zamawiający wymaga realizacji następujących Części zamówienia Nr 1, 2 i 3 tj. 1. Dostawa, rozmieszczenie, instalacja sprzętu, urządzeń - Zadanie nr 7: Doposażenie pracowni ZSP nr 2 w Łowiczu dla zawodu Technik Informatyk: Pracowni urządzeń techniki komputerowej oraz Pracowni lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych w tym: stanowisko do diagnozowania uszkodzeń i naprawy urządzeń peryferyjnych - materiały, surowce, półfabrykaty niezbędne w procesie kształcenia - (litera A), 2. Dostawa, rozmieszczenie, instalacja sprzętu, urządzeń - Zadanie nr 7: Doposażenie pracowni ZSP nr 2 w Łowiczu dla zawodu Technik Informatyk: Pracowni urządzeń techniki komputerowej oraz Pracowni lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych w tym: stół monterski - (litera B), 3. Dostawa podręczników z zakresu agroturystyki - Zadanie 1 - Zajęcia specjalistyczne / staże i praktyki, realizowane we współpracy z potencjalnymi pracodawcami, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności praktycznych uczniom ZSP nr 2 w Łowiczu z zakresu agroturystyki (z kierunków T. agrobiznesu, T. mechanizacji rolnictwa) - (litera C). Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia, z podziałem na Części Nr 1, 2 i 3 znajduje się w Załączniku nr 5 litera A, B i C - do SIWZ "Opis przedmiotu zamówienia". Oznaczenie wg CPV: Część 1 i 2: 42652000-1 Ręczne narzędzia elektromechaniczne, 31720000-9 Urządzenia elektromechaniczne, 33124100-6 - urządzenia diagnostyczne, 44512000-2 - Różne narzędzia ręczne, 31711500-8 - Części podzespołów elektronicznych. Część 3: 22111000-1 Podręczniki szkolne Wykonawca może powierzyć część zamówienia podwykonawcy/om z tym, że Zamawiający żąda wskazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/om i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak


II.5) Główny Kod CPV: 42652000-1
Dodatkowe kody CPV: 31720000-9, 33124100-6, 44512000-2, 31711500-8, 22111000-1,

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Dostawa podręczników z zakresu agroturystyki - Zadanie 1 - Zajęcia specjalistyczne / staże i praktyki, realizowane we współpracy z potencjalnymi pracodawcami, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności praktycznych uczniom ZSP nr 2 w Łowiczu z zakresu agroturystyki (z kierunków T. agrobiznesu, T. mechanizacji rolnictwa)
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/05/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT1098.00
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Księgarnia , , ul. Zduńska 24 , 99-400, Łowicz, kraj/woj. łódzkie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa: PL
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1152.90
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1152.90
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1152,90
Waluta: PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dostawa, rozmieszczenie, instalacja sprzętu, urządzeń - Zadanie nr 7: Doposażenie pracowni ZSP nr 2 w Łowiczu dla zawodu Technik Informatyk: Pracowni urządzeń techniki komputerowej oraz Pracowni lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych w tym: stanowisko do diagnozowania uszkodzeń i naprawy urządzeń peryferyjnych - materiały, surowce, półfabrykaty niezbędne w procesie kształcenia
Postępowanie/część zostało unieważnione tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione w dniu 09.05.2017 r. w związku z tym, iż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podstawia prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
Waluta


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
, , , , , kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy
Oferta z najniższą ceną/kosztem
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem
Waluta:


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa, rozmieszczenie, instalacja sprzętu, urządzeń - Zadanie nr 7: Doposażenie pracowni ZSP nr 2 w Łowiczu dla zawodu Technik Informatyk: Pracowni urządzeń techniki komputerowej oraz Pracowni lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych w tym: stół monterski
Postępowanie/część zostało unieważnione tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione w dniu 09.05.2017 r. w związku z tym, iż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podstawia prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
Waluta


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
, , , , , kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy
Oferta z najniższą ceną/kosztem
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem
Waluta:


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.