eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Dostawa nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu i wyposażenia, tj.lornetek, lunet wraz z akcesoriami, silników elektrycznych do łodzi, akumulatorów żelowych, ładowarek do akumulatorów, laptopa wraz z oprogramowaniem, odzieży ochronnej -kurtka + spodnie; rowerów, aparatu z teleobiektywem w ramach projektu pn. Ochrona priorytetowych gatunków ptaków na obszarze Natura 2000 - Dolina Baryczy, działania 4.7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 -RPO WD

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-03-06

Wrocław: Dostawa nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu i wyposażenia, tj.: lornetek, lunet wraz z akcesoriami, silników elektrycznych do łodzi, akumulatorów żelowych, ładowarek do akumulatorów, laptopa wraz z oprogramowaniem, odzieży ochronnej -kurtka + spodnie; rowerów, aparatu z teleobiektywem w ramach projektu pn. Ochrona priorytetowych gatunków ptaków na obszarze Natura 2000 - Dolina Baryczy, działania 4.7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 -RPO WD
Numer ogłoszenia: 91810 - 2013; data zamieszczenia: 06.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Biologicznych , ul. Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 375-28-95.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uni.wroc.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu i wyposażenia, tj.: lornetek, lunet wraz z akcesoriami, silników elektrycznych do łodzi, akumulatorów żelowych, ładowarek do akumulatorów, laptopa wraz z oprogramowaniem, odzieży ochronnej -kurtka + spodnie; rowerów, aparatu z teleobiektywem w ramach projektu pn. Ochrona priorytetowych gatunków ptaków na obszarze Natura 2000 - Dolina Baryczy, działania 4.7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 -RPO WD.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu i wyposażenia, tj.: - lornetek 10x45 - 4 szt., - lunet wraz z akcesoriami - 2 szt., - silników elektrycznych do łodzi - 1 szt., - akumulatorów żelowych - 6 szt., - ładowarek do akumulatorów - 3 szt., - laptopa wraz z oprogramowaniem - 1 szt., - odzieży ochronnej - kurtka + spodnie - 1 zestaw, - rowerów - 2 szt., - aparatu z teleobiektywem - 1 szt., w ramach projektu pn. Ochrona priorytetowych gatunków ptaków na obszarze Natura 2000 - Dolina Baryczy, działania 4.7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 - RPO WD. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby jednostki Zamawiającego: Stacji Ornitologicznej Uniwersytetu Wrocławskiego, Ruda Milicka 12, 56-300 Ruda Milicka Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na poszczególne części: część 1: Dostawa sprzętu optycznego: lornetek -4 szt., lunet z akcesoriami -2 szt., aparatu z teleobiektywem -1 szt. część 2: Dostawa silnika elektrycznego do łodzi -1 szt., akumulatorów żelowych -6 szt., ładowarek do akumulatorów -3 szt. część 3: Dostawa laptopa wraz z oprogramowaniem -1 szt. część 4: Dostawa sprzętu sportowo-turystycznego: odzieży ochronnej -1 szt., rowerów -2 szt.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.65.10.00 - Aparaty fotograficzne 38.63.10.00 - Lornetki 38.63.50.00 - Teleskopy 31.11.00.00 - Silniki elektryczne 31.40.00.00 - Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne 31.15.80.00 - Ładowarki 30.21.31.00 - Komputery przenośne 18.22.10.00 - Odzież nieprzemakalna 34.43.00.00 - Rowery .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie
 • opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia
 • inne dokumenty

  wypełniony opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz Ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) 2) Pełnomocnictwo, w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych. 3) W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku Wykonawców należy przedstawić pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną (Partnerów). Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów. 4) Jeżeli Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na czas korzystania z nich przy realizacji zamówienia (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień niniejszej umowy, z zachowaniem formy pisemnej, w zakresie modelu/typu lub producenta oferowanego przedmiotu z zastrzeżeniem, iż zmiana ta nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy model został wycofany z dystrybucji i został zastąpiony modelem należącym do tej samej linii produktowej, o parametrach co najmniej takich jak model oferowany lub który został udoskonalony albo dodatkowo wyposażony, za cenę taką jak ustalona w niniejszej umowie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dziekanat Wydziału Nauk Biologicznych UWr, ul. Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław, II p. pok. nr 20.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.03.2013 godzina 14:30, miejsce: Dziekanat Wydziału Nauk Biologicznych UWr, ul. Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław, II p. pok. nr 20.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach działania 4.7. Nazwa projektu: Ochrona priorytetowych gatunków ptaków na obszarze Natura 2000 - Dolina Baryczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.