eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radomin › Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radomin

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-03-05

Radomin: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radomin
Numer ogłoszenia: 89858 - 2013; data zamieszczenia: 05.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radomin , Radomin 1a, 87-404 Radomin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6837522.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radomin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radomin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 75 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków, na terenie nieruchomości prywatnych właścicieli ( 74 szt) i na terenie działki mienia komunalnego ( 1 szt), w następujących miejscowościach: 1) Bocheniec - 4 szt. 2) Dulsk - 3 szt. 3) Jakubkowo - 4 szt. 4) Kamionka - 4 szt. 5) Łubki - 5 szt. 6) Piórkowo - 1 szt. 7) Płonko - 4 szt. 8) Płonne - 8 szt. 9) Radomin - 14 szt. 10) Rętwiny - 6 szt. 11) Rodzone - 4 szt. 12) Szafarnia - 7 szt. 13) Szczutowo - 1 szt. 14) Gaj - 5 szt. 15) Wilczewo - 5 szt. 2. Charakterystyka i zakres zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, pracujących na bazie połączonej technologii zanurzonego złoża biologicznego i niskoobciążonego osadu czynnego, z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej z budynków mieszkalnych, odprowadzeniem ścieków ( wód oczyszczonych) do gruntu przy pomocy tuneli rozsączających i studni chłonnych, montażem pompowni ścieków surowych oraz oczyszczonych, zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym. Przepustowość oczyszczalni: 1,8 m3/dobę - 2 szt. 1,4 m3/dobę - 10 szt. 0,9 m3/ dobę - 63 szt. Zakres robót, wg tabeli elementów scalonych: 1) przyłącze kanalizacyjne do przepompowni ścieków surowych, osadnika wstępnego, złoża biologicznego, przepompowni ścieków oczyszczonych, studzienki rozdzielczej, studni chłonnych i wylotów drenarskich; 2) montaż osadnika wstępnego, przepompowni ścieków surowych i oczyszczonych; 3) montaż studni chłonnych i wylotów drenarskich; 4) wentylacja wysoka; 5) zasilanie elektryczne przydomowej oczyszczalni ścieków; 6) roboty inne: i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza każdej oczyszczalni. Po zakończeniu zadania, Wykonawca zobowiązany jest do rozruchu technicznego i technologicznego oraz przedstawienia badania jakości oczyszczonych ścieków ( zachowanie parametrów oczyszczania). Pobranie próbek ścieków oraz badanie jakości ścieków oczyszczonych, po zakończeniu inwestycji, powinno być wykonane przez podmiot posiadający akredytację dla wykonywania tych badań. Wykonawca po zakończeniu zadania zobowiązany jest uzyskać potwierdzenie odbioru i prawidłowego funkcjonowania wykonanych oczyszczalni, od każdego w 75 odbiorców i przedstawić je Zamawiającemu w dniu odbioru całości zadania.. Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót, jako materiał do obliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysu ofertowego wraz z tabelą elementów scalonych. Sporządzony przez wykonawcę i załączony do oferty, kosztorys ofertowy wraz z tabelą elementów scalonych, stanowi dokument do realizacji zadania współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz stanowi dokument pomocniczy dla oceny poprawności i prawidłowości sporządzenia i obliczenia ceny oferty. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiar robót z tabelą elementów scalonych oraz projekty budowlane dla wykonania zadania, udostępnione są na stronie internetowej Urzędu Gminy Radomin: www.radomin.pl-BIP-Przetargi zamówień publicznych, po uprzednim zamieszczeniu ogłoszenia Biuletynie Zamówień Publicznych UZP. Wymienione dokumenty będą także udostępniane wykonawcom w siedzibie zamawiającego - Urząd Gminy Radomin pok. Nr 15, w godz. od 8:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku. Podane w przedmiarze robót, nazwy własne (pochodzenie, producent) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Wykonawca zaproponuje w kosztorysie ofertowym materiały, urządzenia o cechach technicznych, funkcjonalnych i właściwościach określonych w dokumentacji, podając parametry oferowanych produktów. Cechy techniczne i jakość zaoferowanych materiałów, urządzeń nie może być gorsza, od jakości określonej w specyfikacji produktu oraz powinny mieć parametry nie gorsze niż wskazane produkty w dokumentacji. 1. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów dokumenty na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości i.t.p.). 2. Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach: a) w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zmian.) -art. 4 i art. 5 b) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zmian)- art. 10. Cechy techniczne i jakościowe zastosowanych materiałów i rozwiązań powinny być zgodne z Polskimi Normami przenoszonymi normy europejskie lub w przypadku uczestniczenia w przetargu firm zagranicznych, normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. Wyroby i urządzenia przydomowych oczyszczalni ścieków, powinny spełniać wymagania Normy PN-EN12566-3+A1:2009 (EN12566-3:2005+A12009), włącznie z przedstawieniem przez Wykonawcę deklaracji zgodności z wymienioną normą lub uzyskanego certyfikatu CE..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.00 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 45.11.12.00 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45.23.24.10 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 45.23.24.21 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków 45.23.24.23 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 45.23.24.24 - Roboty budowlane w zakresie wylotów kanałów ściekowych 45.31.00.00 - Roboty instalacyjne elektryczne .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.07.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 12 000,00 zł w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy p.z.p. Wadium wnoszone w formie gotówkowej należy wnieść na rachunek bankowy zamawiającego, podany w SIWZ , zamieszczonej na stronie zamawiającego. Bank Spółdzielczy Kowalewo Pomorskie Oddział Radomin Nr 35 9496 0008 0040 1416 2000 0004 z podaniem tytułu: -wadium dla realizacji zadania pn. -Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radomin- Wadium musi byś wniesione przed upływem terminu składania ofert. Dowód wniesienia wadium powinien być dołączony do składanej oferty. Wadium w formie pieniężnej powinno płynąć na konto zamawiającego do chwili upływu terminu składania ofert. Termin -wniesienie- wadium oznacza uznanie kwoty wadium przez rachunek zamawiającego (decyduje dzień, godzina i minuta). Wadium, które zostało wniesione po upływie terminu składania ofert, uznane jest jako nie wniesione. Potwierdzeniem przez zamawiającego wniesienia wadium w terminie, będzie wydruk z konta bankowego zamawiającego wykonany bezpośrednio po upływie terminu na składanie ofert.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcą zamówienia określonego w niniejszym ogłoszeniu, w rozumieniu ustawy p.z.p, może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. VII. 1.) W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmian.), a mianowicie: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania zadań określonych w niniejszym zamówieniu. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców, zostanie dokonana przez Zamawiającego w oparciu o zestawienie tych warunków, na zasadzie -spełnia - nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca, który zamierza ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego wykaże, że zrealizował min 3 roboty budowlane, odpowiadające swoim rodzajem niniejszemu zamówieniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót określających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone ( poświadczenie odbiorcy wykonanych robót). Wartość każdej z robót z osobna, powinna być nie niższa niż 500.000,00- zł brutto. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców, zostanie dokonana przez Zamawiającego w oparciu o zestawienie tych warunków, na zasadzie spełnia - nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, wykonawca złoży oświadczenie (Załącznik Nr 2), o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców, zostanie dokonana przez Zamawiającego, w oparciu o zestawienie tych warunków, na zasadzie: spełnia - nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają kwalifikacje zawodowe, doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia oraz zakres wykonywanych przez nie czynności, a także informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wymagane jest złożenie oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy, w oparciu o które wykonywane będzie zamówienie, nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Kierownik budowy powinien legitymować się min. 2 letnim okresem kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. (Załącznik Nr 6 ) Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców, zostanie dokonana przez Zamawiającego, w oparciu o zestawienie tych warunków, na zasadzie: spełnia - nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia, wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową dla zabezpieczenia wykonania zamówienia, w kwocie odpowiadającej co najmniej wartości zamówienia w składanej oferty. Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (opłaconą polisę ubezpieczeniową) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w kwocie odpowiadającej wartości zamówienia w składanej ofercie. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców, zostanie dokonana przez Zamawiającego, w oparciu o zestawienie tych warunków, na zasadzie: spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i pkt 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.radomin.pl - BIP- przetargi zamówień publicznych
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Radomin - Urząd Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin pok. Nr 15.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.03.2013 godzina 13:00, miejsce: siedziba Urzędu Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin, 87-404 Radomin, pok. Nr 8- Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie objęte niniejszą procedurą przetargową jest współfinansowane że środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.