eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa odczynników laboratoryjnych do analizatora ABL 837 Flex i ABL 90 Flex będącego na wyposażeniu IGiChP oraz odczynników do diagnostyki Pneumocystis jirovecii metodą real-time PCR określonych w 2 pakietach

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2020-12-31Ogłoszenie nr 777193-N-2020 z dnia 2020-12-31 r.

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc:

Dostawa odczynników laboratoryjnych do analizatora ABL 837 Flex i ABL 90 Flex będącego na wyposażeniu IGiChP oraz odczynników do diagnostyki Pneumocystis jirovecii metodą real-time PCR określonych w 2 pakietach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %): 0%

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, krajowy numer identyfikacyjny 00028849000000, ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska

telefon: 22 43-12-312
faks: 22 43-12-421
e-mail: p.ossas@igichp.edu.pl
www: www.igichp.edu.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny - Instytut badawczy
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak, https://www.igichp.edu.pl/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak, https://www.igichp.edu.pl/zamowienia-publiczne/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie: Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak

Inny sposób: Osobiście, za pośrednictwem operatora publicznego, za pośrednictwem posłańca.

Adres: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa, budynek „E”, lok. Nr 24.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników laboratoryjnych do analizatora ABL 837 Flex i ABL 90 Flex będącego na wyposażeniu IGiChP oraz odczynników do diagnostyki Pneumocystis jirovecii metodą real-time PCR określonych w 2 pakietach

Numer referencyjny: AP.26.95.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych do analizatora ABL 837 Flex i ABL 90 Flex będącego na wyposażeniu IGiChP oraz odczynników do diagnostyki Pneumocystis jirovecii metodą real-time PCR określonych w 2 pakietach:
-Pakiet nr 1: Materiały eksploatacyjne do analizatora ABL 837 Flex i ABL 90 Flex będącego na wyposażeniu IGiChP.
-Pakiet nr 2: Odczynniki do diagnostyki Pneumocystis jirovecii metodą real-time PCR.


II.5) Główny kod CPV: 33.69.65.00


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,00

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

w miesiącach: 24

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstawy, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, do wykluczenia wykonawcy z postępowania, wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy PZP, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą/wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:


III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: brak danych

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców:

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: brak danych

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: brak danych

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: brak danych

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: brak danych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: brak danych

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena:100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji: brak danych

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: brak danych

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: brak danych

Informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: brak danych

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony dopuszczają dokonywanie zmian zawartej umowy na zasadach określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Strony oprócz zmian wynikających z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszczają zmiany w umowie również w zakresie: 1) zmiany danych stron (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), które wymagają dla swej skuteczności pisemnego powiadomienia drugiej Strony; 2) tymczasowego dostarczania towaru w jednostkowych opakowaniach o innej ilości sztuk w opakowaniu niż określona w ofercie Wykonawcy w przypadku braku dostępności na rynku towaru w zaoferowanej wielkości opakowania; 3) stałego, czasowego lub dotyczącego konkretnej ilości obniżenia cen jednostkowych towaru na podstawie rabatów (upustów, itp.) udzielonych przez Wykonawcę. W przypadku stałego obniżenia ceny strony zawrą pisemny aneks do umowy. W przypadku czasowego lub dotyczącego konkretnej ilości towaru obniżenia ceny zmiana taka nie będzie wymagać sporządzenia pisemnego aneksu do umowy pod warunkiem, że udzielenie rabatu przez Wykonawcę będzie uwidocznione na fakturze Wykonawcy przynajmniej poprzez zawarcie informacji o wysokości rabatu. Potwierdzeniem takiej zmiany (przyjęciem rabatu) ze strony Zamawiającego będzie w takim przypadku zapłata faktury. W przypadku gdy Wykonawca nie umieści na fakturze informacji o wysokości rabatu konieczne będzie zawarcie pisemnego aneksu do Umowy; 4) wydłużenie okresu trwania umowy – w przypadku niewyczerpania całości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy do czasu jego wyczerpania. 5) cena brutto może ulec zmianie podczas obowiązywania niniejszej umowy jedynie w przypadku zmiany stawki podatku VAT, od daty wejścia w życie stosownych aktów prawnych. Zmiana ceny w takim przypadku wiąże Strony umowy z mocy prawa i nie wymaga dokonywania zmiany niniejszej umowy w formie aneksu. 6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian rodzajowo-ilościowych towaru nie więcej niż 30% w ramach asortymentu i cen jednostkowych towaru stanowiącego przedmiot umowy i w granicach łącznej wartości umowy określonej w § 2 ust. 1, z uwagi na brak możliwości dokładnego ustalenia ilości zamówionego towaru, których powodem są dokonywane zmiany procedur medycznych, na co Wykonawca Wyraża zgodę i oświadcza, że nie będzie zgłaszał z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń. 3. Zmiana określona w ust. 2 pkt 4 wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 4. Wykonawca oświadcza, że zmiany o których mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie będą miały wpływ na cenę towaru, a tym samym skutki wynikające z takich zmian Wykonawca poniesie we własnym zakresie.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym:

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 25.01.2021, godzina: 09:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIKI

Część nr: 1
Nazwa: Pakiet nr 1: Materiały eksploatacyjne do analizatora ABL 837 Flex i ABL 90 Flex będącego na wyposażeniu IGiChP.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

/1. Płyn myjący op. 15;
/2. Płyn kalibracyjny 1 op. 15;
/3. Płyn kalibracyjny 2 op. 15;
/4. Płyn płuczący op. 200;
/5. Płyn odbiałczający op. 5;
/6. Kalibrator hemoglobiny op. 10;
/7. Pojemnik ściekowy op. 200;
/8. Membrany referencyjne op. 20;
/9. Membrany tlenowe op. 5;
/10. Membrany dwutlenku węgla op. 6;
/11. Membrany potasowe op. 5;
/12. Membrany sodowe op. 5;
/13. Membrany wapniowe op. 5;
/14. Membrany chlorkowe op. 5;
/15. Membrany glukozowe op. 11;
/16. Membrany mleczanowe op. 11;
/17. Membrany kreatyninowe op. 30;
/18. Gaz kalibracyjny 1 op. 15;
/19. Gaz kalibracyjny 2 op. 12;
/20. Pakiet serwisowy op. 2;
/21. Roztwór kontrolny poziom 1 op. 32;
/22. Roztwór kontrolny poziom 2 op. 30;
/23. Roztwór kontrolny poziom 3 op. 32;
/24. Roztwór kontrolny poziom 4 op. 30;
/25. Papier termiczny do ABL 90 op. 5;
/26. Pack odczynnikowy do ABL 90 op. 55;
/27. Kaseta do ABL 90 op. 25;
/28. Toner do drukarki op. 6;
/29. Kaseta sensorowa do ABL 90 op. 45;
/30. Kapilary 70 mikrolitrow do ABL 90 Flex op. 30;
/31. Membrany ( preparatory) op. 5;
/32. Klipsy mocujące op. 6;
/33. Gaz kalibracyjny op. 20;
/34. Gaz kalibracyjny op. 30;
/35. Uchwyt uszczelki wlotu op. 4;
/36. Sonda aspiracyjna op. 5;
/37. Wyłapywacz skrzepów op. 5;

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,00

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena:100,00
Część nr: 2
Nazwa: Pakiet nr 2: Odczynniki do diagnostyki Pneumocystis jirovecii metodą real-time PCR.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

/1. Zestaw odczynników do wykrywania in vitro obecności materiału genetycznego Pneumocystis jirovecii reakcja 800;
/2. Zestaw do izolacji materiału DNA metodą manualną ozn 250;


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,00

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena:100,00

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.