eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Elbląg › Konserwacja i nadzór nad urządzeniami wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-12-31Ogłoszenie nr 776797-N-2020 z dnia 2020-12-31 r.

21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu:

Konserwacja i nadzór nad urządzeniami wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %): 0%

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie
I. 1) NAZWA I ADRES: 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu, krajowy numer identyfikacyjny 28138539600000, ul. Kwiatkowskiego 15, 82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska

telefon: 261 313 015
faks: 261 313 304
e-mail: 21wog@ron.mil.pl
www: www.21wog.wp.mil.pl

adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/21wog
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny - 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak, www.21wog.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie: Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak

Inny sposób: pisemnie

Adres: 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Kwiatkowskiego 15, 82-300 Elbląg

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja i nadzór nad urządzeniami wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Numer referencyjny: 55/SZP/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i nadzór nad urządzeniami wentylacji mechanicznej i klimatyzacji:
Część zamówienia nr 1 – Konserwacja i nadzór nad urządzeniami wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w garnizonie Elbląg i Morąg;
Część zamówienia nr 2 – Konserwacja i nadzór nad urządzeniami wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w garnizonie Braniewo i Bartoszyce;
Część zamówienia nr 3 – Konserwacja i nadzór nad urządzeniami wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku nr 1 w KNW przy ul. Podchorążych
w Elblągu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1, 5a i 5b do SIWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr I do ogłoszenia.


II.5) Główny kod CPV: 50.71.20.00


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,00

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1
pkt 6 ustawy Pzp. Polegać one będą na powtórzeniu podobnych usług w zakresie do 50% wartości zamówienia podstawowego. Będą udzielone na warunkach ustalonych
w zamówieniu podstawowym (warunkach umowy), z uwzględnieniem dodatkowych negocjacji przeprowadzonych w zakresie realizacji tego zamówienia (m.in. cen, terminu realizacji) na warunkach przeprowadzenia negocjacji z wykonawcą w celu ustalenia istotnych postanowień dotyczących realizacji zamówienia.


II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 27.12.2021

II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin wykonania zamówienia:
- dla części zamówienia nr 1, 2 i 3 – od dnia podpisania umowy do dnia 27.12.2021 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów: (dotyczy części zamówienia nr 1, 2, 3)
niezbędnych do należytego wykonania zamówienia tj., jeżeli Wykonawca posiada certyfikat dla przedsiębiorców, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2020.2065 z późn. zm.)


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej, tj. jeżeli Wykonawca:
Dotyczy części zamówienia nr 3:
dysponuje, co najmniej dwiema osobami posiadającymi certyfikat dla personelu zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2020.2065 z późn. zm.) oraz posiadającymi dostęp do informacji niejawnych
o klauzuli, co najmniej ZASTRZEŻONE.
Posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej niezbędnej do należytego wykonania zamówienia tj. jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w sposób należyty:
a) dla części zamówienia nr 1 i 2 – nie wymagane;
b) dla części zamówienia nr 3 - co najmniej dwie usługi (umowy) obejmujące konserwacje i nadzór nad urządzeniami wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto (każde).
UWAGA:
w przypadków świadczeń okresowych lub ciągłych do oceny będzie brana jedynie wartość tej części usługi, która została wykonana w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert i została potwierdzona dokumentem o jej należnym wykonaniu.


Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - TAK
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp - TAK
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp - TAK

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Dokumenty, o których mowa w ppkt 1) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ppkt 2) stosuje się odpowiednio. 4) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty określone w pkt 1 lub 2 składa każdy z tych Wykonawców. 4. W przypadku innych podmiotów, na zdolnościach, których polega Wykonawca, dokumenty określone w pkt 1 lub 2 składane są dla każdego z tych podmiotów.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Dokumentów potwierdzających posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj.: Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające posiadanie certyfikatu dla przedsiębiorców, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz
o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U.2020 r. 2065 z późn. zm.)
2) Dokumentów potwierdzających posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
Dotyczy części zamówienia nr 3:
wykaz co najmniej dwóch osób posiadających certyfikat dla personelu zgodnie
z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2020.2065
z późn. zm.) oraz posiadających dostęp do informacji niejawnych o klauzuli, co najmniej ZASTRZEŻONE, z podaniem imion i nazwisk tych osób, wraz
z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz informacjami o:
a) posiadaniu Certyfikatu dla personelu zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz
o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.2020.2065 t.j.) (numer, rodzaj i zakres);
b) numerze i terminie ważności dokumentu uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych;
c) klauzuli dokumentu uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych;
d) data przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742).
Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
3) Dokumentów potwierdzających posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej tj. wykazu usług (umów) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
a) dla części zamówienia nr 1 i 2 – nie wymagane;
b) dla części zamówienia nr 3 - co najmniej dwie usługi (umowy) obejmujące konserwację i nadzór nad urządzeniami wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto (każde).
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie lub jest wykonywana należycie.
Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.


III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium:
Przystępując do postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
dla części zamówienia nr 1 – 320,00 PLN,
dla części zamówienia nr 2 – 240,00 PLN,
dla części zamówienia nr 3 – 3 900,00 PLN.
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: brak danych

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców:

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: brak danych

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: brak danych

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: brak danych

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: brak danych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: brak danych

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena brutto oferty:60,00
Czas przystąpienia do usunięcia awarii:40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji: brak danych

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: brak danych

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: brak danych

Informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: brak danych

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dotyczy części zamówienia nr 1 i 2 - załącznik nr 5a do SIWZ - wzór umowy:
Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy w przypadku:
1) Zmiana wysokości wynagrodzenia w sytuacji, gdy nastąpi urzędowa zmiana stawki podatku VAT. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia tej przesłanki, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy realizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.
W przypadku zmiany, o której mowa powyżej wartość wynagrodzenia netto
(bez podatku od towarów i usług) nie zmieni się, natomiast wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
2) zmiany sposobu spełnienia świadczenia w sytuacji, gdy nastąpi urzędowa zmiana przepisów prawnych mających wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia,
3) zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust 1 ustawy Pzp,
4) wystąpi korzystna dla Zamawiającego redukcja przedmiotu umowy:
a. przekazanie kompleksu lub części kompleksu poza resort MON,
b. wyłączenie z eksploatacji systemu wentylacji, klimatyzacji lub innego urządzenia niezależnie od przyczyny,
W przypadku zmniejszenia zakresu umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie wykonany zakres usługi, co nie będzie prowadziło do powstania roszczeń po stronie Wykonawcy.
5) zmiana lub wprowadzenie podwykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień § 8 umowy:
a) zmiana lub wprowadzenie albo rezygnacja z podwykonawcy, który
nie występuje jednocześnie jako inny podmiot na zasadach określonych
w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu
nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Zamawiający przewiduje zmiany umowy wynikające z art. 15r oraz 15rˡ ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.1842 t.j. z późn. zm.), innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
Dotyczy części zamówienia nr 3 - załącznik nr 5b do SIWZ - wzór umowy:
Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy w przypadku:
1) Zmiana wysokości wynagrodzenia w sytuacji, gdy nastąpi urzędowa zmiana stawki podatku VAT. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia tej przesłanki, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy realizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.
W przypadku zmiany, o której mowa powyżej wartość wynagrodzenia netto
(bez podatku od towarów i usług) nie zmieni się, natomiast wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów
2) zmiany sposobu spełnienia świadczenia w sytuacji, gdy nastąpi urzędowa zmiana przepisów prawnych mających wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia,
3) zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust 1 ustawy Pzp,
4) zmiana lub wprowadzenie podwykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień § 8 umowy:
a) zmiana lub wprowadzenie albo rezygnacja z podwykonawcy, który
nie występuje jednocześnie jako inny podmiot na zasadach określonych
w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu
nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Zamawiający przewiduje zmiany umowy wynikające z art. 15r oraz 15rˡ ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.1842 t.j. z późn. zm.), innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym:

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 12.01.2021, godzina: 08:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu, ul. Kwiatkowskiego 15, 82-300 Elbląg, fax: 261 313 304,
e-mail: 21wog@ron.mil.pl;
2. inspektor ochrony danych 21Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Elblągu dostępny jest pod adresem e-mail: 21wog@ron.mil.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) RODO oraz art. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp” w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 55/SZP/2020 na konserwację i nadzór nad urządzeniami wentylacji mechanicznej i klimatyzacji prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7. konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu;
8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9. posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10. nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Zamawiający dodatkowo informuje, że:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

ZAŁĄCZNIKI

Część nr: 1
Nazwa: Konserwacja i nadzór nad urządzeniami wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w garnizonie Elbląg i Morąg

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

„Konserwacja i nadzór nad urządzeniami wentylacji mechanicznej i klimatyzacji”
w garnizonach Elbląg i Morąg.
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i nadzór nad urządzeniami wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz urządzeń i instalacji im towarzyszących w obiektach wojskowych w garnizonie Elbląg i Morąg,
CPV 50712000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji mechanicznych instalacji budynkowych
CPV 71315410-6 - Kontrola systemu wentylacji
2. Miejsce wykonywania usługi to obiekty wyposażone w systemy wentylacji i klimatyzacji w kompleksach wojskowych w garnizonie Elbląg i Morąg. Szczegółową lokalizację urządzeń przedstawia załącznik nr 1a do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.
3. Zamówienie obejmuje następujący zakres:
3.1. wykonanie konserwacji i nadzór nad urządzeniami klimatyzacji zgodnie z DTR utrzymując urządzenia w stanie technicznym zapewniającym ich sprawna bezpieczną i bezawaryjną eksploatację:
a) częstotliwość wykonywania czynności konserwacyjnych
 co cztery miesiące w serwerowniach,
 dwukrotnie w ciągu trwania umowy dla pozostałych systemów,
b) czynności konserwacyjne:
 sprawdzenie bezpieczeństwa ruchu urządzeń i instalacji sterowniczej,
 sprawdzenie szczelności układu chłodniczego (połączeń chłodniczych),
 sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej urządzeń,
 pomiar prądów pobieranych przez sprężarki i wentylatory,
 pomiar ciśnienia skraplania i parowania czynnika chłodniczego,
 pomiar temperatury czynnika chłodniczego na ssaniu i tłoczeniu sprężarki,
 kontrola prawidłowych ustawień pracy klimatyzacji,
 przegląd obudowy wewnętrznej i zewnętrznej,
 utrzymanie właściwego stanu higienicznego instalacji polegającego na czyszczeniu, odgrzybianiu oraz dezynfekcji przedmiotowej instalacji,
 udrożnienie odprowadzenia skroplin,
 wymiana filtrów,
 czyszczenie skraplaczy,
 sprawdzenie drożności wężownic w urządzeniu wewnętrznym
i zewnętrznym,
3.2. wykonanie konserwacji i nadzór urządzeń wentylacyjnych utrzymując urządzenia
w stanie technicznym zapewniającym ich sprawna bezpieczną i bezawaryjną eksploatację:
a) częstotliwość czynności konserwacyjnych:
 wykonanie czynności konserwacyjnych – dwa razy w ciągu trwania umowy,
b) czynności konserwacyjne:
 przegląd układu zdalnego załączania i wyłączania poszczególnych central
 kontrolę parametrów pracy urządzeń przepływu powietrza, pasków klinowych i amortyzatorów,
 sprawdzenie poprawności działania układu automatyki,
 sprawdzenie zamocowania urządzeń wentylacyjnych, silników i siłowników oraz połączeń rurowych,
 oczyszczenie, konserwacja, regulacja oraz ocena stanu technicznego urządzeń (zespołu wentylatorowego, wymienników ciepła),
 wymianę urządzeń przepływu powietrza, pasków klinowych
i amortyzatorów,
 wymianę filtrów powietrza,
 wymianę elementów szczegółowo wynikających z dokumentacji DTR,
3.3. konserwacja i nadzór nad wyciągiem spalin z pomieszczeń warsztatowych
i garażowych:
a) częstotliwość wykonywania czynności konserwacyjnych:
 wykonanie czynności konserwacyjnych – dwa razy w ciągu trwania umowy,
b) czynności konserwacyjne:
 ocena zewnętrzna stanu technicznego urządzenia,
 sprawdzenie działania poprawnego działania silników elektrycznych,
 sprawdzenie działania wentylatora wyciągającego spaliny,
 utrzymanie urządzenia w dobrym stanie higienicznym itp.,
 sprawdzenie szczelności węży ssawnych wyciągających spaliny,
 ogólna konserwacja (czyszczenie, smarowanie, podmalowanie, wymiana drobnych części typu uszczelki, opaski).
4. W ramach wykonywania usługi Wykonawca zobowiązany jest do:
4.1. serwisu ciągłego mającego na celu utrzymanie systemów i urządzeń w ciągłym ruchu czyli usuwanie drobnych awarii, usterek i wad w ich działaniu nie wymagających znacznych nakładów materiałowych poza wymienionymi w punkcie 4.2, naprawa lub wymiana elementów aparatury sterowniczej i sygnalizacyjnej obejmująca: prostowniki, styki, żarówki, baterie, itp.;
4.2. zapewnienia materiałów niezbędnych do wykonania konserwacji i napraw takich jak;
 żarówki, filtry, lampki kontrolne, śruby, nakrętki, materiały spawalnicze
i lutownicze, łączniki gwintowane,
 środki smarujące, odgrzybiające, bezpieczniki instalacyjne, paski klinowe, baterie do pilotów przy urządzeniach zdalnie sterowanych itp.,
 odczynniki chemiczne do korekty ph wody,
 sól do regeneracji stacji uzdatniania wody,
 materiały niezbędne do wykonania czynności zapobiegawczych przed dalszymi skutkami powstałych awarii,
4.3. wykonania pomiarów elektrycznych skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
i oporności izolacji instalacji elektrycznej i urządzeń przekazanych do konserwacji
z częstotliwością jeden raz w ciągu trwania umowy w pomieszczeniach kuchennych i sanitarnych. Terminy wykonania pomiarów zostaną ustalone w trakcie przekazania systemów do konserwacji. Protokoły pomiarów Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezwłocznie po wykonaniu badań;
4.4. założenia dla każdego systemu lub urządzenia Książki Konserwacji, do której należy wpisywać zakres dokonanych czynności konserwacyjnych z wyszczególnieniem wymienionych części. W książce konserwacji urządzenia powinny widnieć nazwiska uprawnionych konserwatorów Wykonawcy, którzy mogą dokonywać w niej wpisów. Wykonawca w dniu przekazania systemów do konserwacji dostarczy Zamawiającemu upoważnienia dla tych osób. Każdy wpis do książki konserwacji musi być potwierdzony przez upoważnionego pracownika Zamawiającego;
4.5. sporządzenia i przedłożenia Zamawiającemu „Protokołu stanu technicznego”
w sytuacji wystąpienia awarii urządzeń oraz usterek wykraczających poza zakres prac konserwacyjnych i serwisowych określonych powyżej, jak również kwalifikujących urządzenia do naprawy, remontu lub modernizacji. W protokole Wykonawca wskaże co uległo uszkodzeniu, ewentualną przyczynę tego uszkodzenia oraz szacunkowy koszty naprawy;
4.6. do pomocy eksperckiej przy planowaniu zakupów nowych urządzeń, ocenie istniejących, doradztwa w sprawie optymalizacji wykorzystania posiadanych urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, wody lodowej, stacji uzdatniania wody basenowej, stacji wody lodowej, obliczania zapotrzebowania na moc chłodniczą, szacowanie kosztów, dobrania odpowiednich urządzeń, sporządzania opinii technicznych zużycia urządzeń itp.;
4.7. niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku prowadzenia prac, które mogą mieć wpływ na stan bezpieczeństwa ludzi i mienia.
5. Terminy:
5.1 okres obowiązywania umowy: od daty zawarcia umowy do dnia 27.12.2021 roku.
5.2 usługa konserwacji musi się odbywać przed sezonem letnim (do 30 kwietnia) oraz przed sezonem zimowym (do 30 października). Okres pomiędzy kolejnymi przeglądami nie może być krótszy niż 5 miesięcy. W przypadku klimatyzacji
w serwerowniach usługa ma być wykonywana co 4 miesiące, poczynając od marca (do 30 marca, do 30 lipca, do 30 listopada).
UWAGA: Termin pierwszego przeglądu może ulec zmianie w zależności od terminu zawarcia umowy.
5.3 po zawarciu umowy zostanie sporządzony harmonogram konserwacji systemów
i urządzeń,
5.4 prace konserwacyjne i nadzoru urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych
należy wykonywać w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godzinach:
od 8oo do 1500, w piątki od 800do 1300.
W koniecznych i uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiającym i po uzyskaniu zgody użytkownika także poza normalnym czasem pracy jednostek.6. Odbiór wykonania usługi:
6.1 przez odbiór należy rozumieć pisemne potwierdzenie (protokół) wykonania usługi przez bezpośredniego użytkownika oraz właściwego dla danego kompleksu wojskowego Kierownika Sekcji Obsługi Infrastruktury oraz na dokonaniu właściwego wpisu w Książce konserwacji urządzenia, z którego wynikać będzie, iż zakres czynności konserwacyjnych został wykonany, a wpis potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.
6.2 protokół odbioru wykonania usługi będzie podstawą sporządzenia przez Wykonawcę faktury za wykonana usługę,
6.3 w przypadku postoju urządzeń lub systemów objętych zamówieniem nieużytkowanych lub wyłączonych z eksploatacji niezależnie od przyczyny tego wyłączenia, Zamawiający potrąci z ceny za konserwację kwotę ceny jednostkowej konserwacji danego urządzenia lub systemu.
7. Postanowienia końcowe:
7.1 cena za konserwację i serwis musi obejmować koszt wykonania czynności konserwacyjnych wraz z kosztami dojazdu oraz koszt robocizny i dojazdu przy usuwaniu awarii i wykonywaniu drobnych napraw;
7.2 po zawarciu umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz pracowników
i pojazdów przeznaczonych do realizacji umowy, celem uregulowania sposobu wejścia i wjazdu na teren wojskowy;
7.3 o zamiarze przystąpienia do realizacji prac konserwacyjnych Wykonawca powiadomi właściwego kierownika Sekcji Obsługi Infrastruktury z 2 dniowym wyprzedzeniem, uzgadniając z nim warunki wejścia na teren poszczególnych kompleksów wojskowych.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50712000-9

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,00

4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 27.12.2021

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena brutto oferty:60,00
Czas przystąpienia do usunięcia awarii:40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
Wymagany termin wykonania zamówienia:
- dla części zamówienia nr 1 – od dnia podpisania umowy do dnia 27.12.2021 r.
Część nr: 2
Nazwa: Konserwacja i nadzór nad urządzeniami wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w garnizonie Braniewo i Bartoszyce

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

„Konserwacja i nadzór nad urządzeniami wentylacji mechanicznej i klimatyzacji”
w garnizonach Braniewo i Bartoszyce.
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i nadzór nad urządzeniami wentylacji i klimatyzacji oraz urządzeń i instalacji im towarzyszących w obiektach wojskowych
w garnizonie Braniewo i Bartoszyce.
CPV 50712000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji mechanicznych instalacji budynkowych
CPV 71315410-6 - Kontrola systemu wentylacji
2. Miejsce wykonywania usługi to obiekty wyposażone w systemy wentylacji
i klimatyzacji w kompleksach wojskowych w garnizonie Braniewo i Bartoszyce. Szczegółową lokalizację urządzeń przedstawia załącznik nr 1a do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.
3. Zamówienie obejmuje następujący zakres:
3.1. wykonanie konserwacji i nadzór nad urządzeniami klimatyzacji zgodnie z DTR utrzymując urządzenia w stanie technicznym zapewniającym ich sprawna bezpieczną i bezawaryjną eksploatację:
a) częstotliwość wykonywania czynności konserwacyjnych
 co cztery miesiące w serwerowniach,
 dwukrotnie w ciągu trwania umowy dla pozostałych systemów,
b) czynności konserwacyjne:
 sprawdzenie bezpieczeństwa ruchu urządzeń i instalacji sterowniczej,
 sprawdzenie szczelności układu chłodniczego (połączeń chłodniczych),
 sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej urządzeń,
 pomiar prądów pobieranych przez sprężarki i wentylatory,
 pomiar ciśnienia skraplania i parowania czynnika chłodniczego,
 pomiar temperatury czynnika chłodniczego na ssaniu i tłoczeniu sprężarki,
 kontrola prawidłowych ustawień pracy klimatyzacji,
 przegląd obudowy wewnętrznej i zewnętrznej,
 utrzymanie właściwego stanu higienicznego instalacji polegającego na czyszczeniu, odgrzybianiu oraz dezynfekcji przedmiotowej instalacji,
 udrożnienie odprowadzenia skroplin,
 wymiana filtrów,
 czyszczenie skraplaczy,
 sprawdzenie drożności wężownic w urządzeniu wewnętrznym i zewnętrznym,
3.2. wykonanie konserwacji i nadzór urządzeń wentylacyjnych utrzymując urządzenia
w stanie technicznym zapewniającym ich sprawna bezpieczną i bezawaryjną eksploatację:
a) częstotliwość wykonywania czynności konserwacyjnych:
 co cztery miesiące w serwerowniach,
 dwukrotnie w ciągu trwania umowy dla pozostałych systemów
b) czynności konserwacyjne:
 przegląd układu zdalnego załączania i wyłączania poszczególnych central,
 kontrolę parametrów pracy urządzeń przepływu powietrza, pasków klinowych
i amortyzatorów,
 sprawdzenie poprawności działania układu automatyki
 sprawdzenie zamocowania urządzeń wentylacyjnych, silników i siłowników oraz połączeń rurowych,
 oczyszczenie, konserwacja, regulacja oraz ocena stanu technicznego urządzeń (zespołu wentylatorowego, wymienników ciepła),
 wymianę urządzeń przepływu powietrza, pasków klinowych i amortyzatorów ,
 wymianę filtrów powietrza,
 wymianę elementów szczegółowo wynikających z dokumentacji DTR,
3.3. wykonanie konserwacji i nadzór nad urządzeniami wody lodowej:
a) częstotliwość wykonywania czynności konserwacyjnych:
 wykonanie konserwacji – dwa razy w ciągu trwania umowy ,
b) czynności konserwacyjne:
 sprawdzenie poprawności działania układu sterowania i zabezpieczeń,
 sprawdzić poziom czynnika chłodniczego we wzierniku,
 sprawdzić czy nie ma wycieków oleju ze sprężarki i instalacji chłodniczej,
 sprawdzić czy nie ma wycieków z instalacji wody lodowej,
 sprawdzić stopień napełnienia instalacji wody lodowej,
 sprawdzić prawidłowość działania zabezpieczenia przepływu,
 sprawdzić prawidłowość działania podgrzewania karteru sprężarki,
 sprawdzić stan filtra siatkowego na instalacji wody lodowej,
 sprawdzić czystość bloku skraplacza, w przypadku zabrudzenia wyczyścić sprężonym powietrzem oraz umyć,
 wykonać test odraszania,
 sprawdzić stan mocowania i wyważenia wentylatorów,
 sprawdzić czy agregat nadmiernie hałasuje lub drży.
 sprawdzić kolor indykatora wilgoci w wzierniku (zielony = brak wilgoci, żółty = wilgoć w układzie), jeżeli indykator jest żółty należy zgłosić Zamawiającemu konieczność wymiany filtra czynnika chłodniczego,
 wymiana wkładów filtrów wody typ. „AOUA” FP3 - szt.2, w miarę potrzeby,
 wymiana elektrod w nawilżaczach powietrza typ HYDROMATIK
w 2 kompletach /3 szt. elektrod w 1 kpl./ - przy każdej konserwacji,
 sprawdzenie zamocowania połączeń zacisków elektrycznych, elementów łączeniowych styczników i zabezpieczeń, czy nie są brudne jeżeli tak wymienić,
3.4. wykonanie konserwacji i nadzór nad stacją uzdatniania wody do instalacji wody lodowej oraz wody centralnego ogrzewania:
a) częstotliwość wykonywania czynności konserwacyjnych:
 wykonanie konserwacji – dwa razy w ciągu trwania umowy,
b) czynności konserwacyjne:
 wymiana wkładów w filtrach wodnych,
 przegląd, czyszczenie, konserwacja systemu poboru solanki wraz z uzupełnieniem soli tabletkowej w zasobniku,
 przegląd, czyszczenie, konserwacja oraz regulacja elektrozaworów,
 wykonanie badania fizyko – chemicznego wody uzdatnionej przez uprawnione Laboratorium (cztery razy w czasie trwania umowy: w marcu, czerwcu, wrześniu
i grudniu) a wyniki przekazać przedstawicielowi Zamawiającego,
3.5. wykonanie konserwacji i nadzór nad systemem „WILO” podwyższającego ciśnienie wody w sieci hydrantowej:
a) częstotliwość wykonywania czynności konserwacyjnych:
 wykonanie konserwacji – dwa razy w czasie trwania umowy,
b) czynności konserwacyjne:
 sprawdzenie ciśnienia w naczyniu przeponowym
 przegląd silników i pomp podwyższających ciśnienie w układzie
 sprawdzenie i regulacja wyłącznika utrzymującego żądane ciśnienie
w układzie
 oględziny zewnętrzne całego systemu
 sprawdzenie działania zaworów ( zwrotnego, bezpieczeństwa, przelotowych itp.
 uszczelnienie dławic na zaworach
 sprawdzenie działania manometrów
 sprawdzenie szczelności całej instalacji p.poż.
3.6. konserwacja i serwis buforu zimnej wody użytkowej:
a) częstotliwość wykonywania czynności konserwacyjnych:
 wykonanie konserwacji – dwa razy w czasie trwania umowy,
b) czynności konserwacyjne:
 sprawdzić działanie zaworów znajdujących się na zbiorniku,
 sprawdzenie poprawności działania manometrów,
 dokonać zewnętrznych oględzin zbiornika,
 spuścić ze zbiornika osad znajdujący się na dnie za pomocą zaworu spustowego,
 przeczyścić wodowskaz,
 utrzymanie zbiornika w dobrym stanie higienicznym (czyszczenie, odkurzanie,
 uzupełnienie ubytków powłoki malarskiej,
3.7. konserwacja i nadzór nad wyciągiem spalin z pomieszczeń warsztatowych
i garażowych:
a) częstotliwość wykonywania czynności konserwacyjnych:
 wykonanie konserwacji – dwa razy w ciągu trwania umowy,
b) czynności konserwacyjne:
 ocena zewnętrzna stanu technicznego urządzenia,
 sprawdzenie działania poprawnego działania silników elektrycznych,
 sprawdzenie działania wentylatora wyciągającego spaliny,
 sprawdzenie szczelności węży ssawnych wyciągających spaliny
 utrzymanie urządzenia w dobrym stanie higienicznym itp.,
 ogólna konserwacja (czyszczenie, smarowanie, podmalowanie, wymiana drobnych części typu uszczelki, opaski),
4. W ramach wykonywania usługi Wykonawca zobowiązany jest do:
4.1. serwisu ciągłego mającego na celu utrzymanie systemów i urządzeń w ciągłym ruchu czyli usuwanie drobnych awarii, usterek i wad w ich działaniu nie wymagających znacznych nakładów materiałowych poza wymienionymi w punkcie 4.2, naprawa lub wymiana elementów aparatury sterowniczej i sygnalizacyjnej obejmująca: prostowniki, styki, żarówki, baterie, itp.;

4.2. zapewnienia materiałów niezbędnych do wykonania konserwacji i napraw takich jak;
 żarówki, filtry, lampki kontrolne, śruby, nakrętki, materiały spawalnicze
i lutownicze, łączniki gwintowane,
 środki smarujące, odgrzybiające, bezpieczniki instalacyjne, paski klinowe, baterie do pilotów przy urządzeniach zdalnie sterowanych itp.,
 odczynniki chemiczne do korekty ph wody,
 sól do regeneracji stacji uzdatniania wody,
 materiały niezbędne do wykonania czynności zapobiegawczych przed dalszymi skutkami powstałych awarii,
4.3. wykonania pomiarów elektrycznych skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i oporności izolacji instalacji elektrycznej i urządzeń przekazanych do konserwacji
z częstotliwością jeden raz w czasie trwania umowy w pomieszczeniach kuchennych
i sanitarnych. Terminy wykonania pomiarów zostaną ustalone w trakcie przekazania systemów do konserwacji. Protokoły pomiarów Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezwłocznie po wykonaniu badań;
4.4. założenia dla każdego systemu lub urządzenia Książki Konserwacji, do której należy wpisywać zakres dokonanych czynności konserwacyjnych z wyszczególnieniem wymienionych części. W książce konserwacji urządzenia powinny widnieć nazwiska uprawnionych konserwatorów Wykonawcy, którzy mogą dokonywać w niej wpisów. Wykonawca w dniu przekazania systemów do konserwacji dostarczy Zamawiającemu upoważnienia dla tych osób. Każdy wpis do książki konserwacji musi być potwierdzony przez upoważnionego pracownika Zamawiającego;
4.5. sporządzenia i przedłożenia Zamawiającemu „Protokołu stanu technicznego”
w sytuacji wystąpienia awarii urządzeń oraz usterek wykraczających poza zakres prac konserwacyjnych i serwisowych określonych powyżej, jak również kwalifikujących urządzenia do naprawy, remontu lub modernizacji. W protokole Wykonawca wskaże co uległo uszkodzeniu, ewentualną przyczynę tego uszkodzenia oraz szacunkowy koszty naprawy;
4.6. do pomocy eksperckiej przy planowaniu zakupów nowych urządzeń, ocenie istniejących, doradztwa w sprawie optymalizacji wykorzystania posiadanych urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, wody lodowej, stacji uzdatniania wody basenowej, stacji wody lodowej, obliczania zapotrzebowania na moc chłodniczą, szacowanie kosztów, dobrania odpowiednich urządzeń, sporządzania opinii technicznych zużycia urządzeń itp.;
4.7. niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku prowadzenia prac, które mogą mieć wpływ na stan bezpieczeństwa ludzi i mienia.
5. Terminy:
5.1 okres obowiązywania umowy: od daty zawarcia umowy do dnia 27.12.2021 roku.
5.2 usługa konserwacji musi się odbywać przed sezonem letnim (do 30 kwietnia) oraz przed sezonem zimowym (do 30 października). Okres pomiędzy kolejnymi przeglądami nie może być krótszy niż 5 miesięcy. W przypadku klimatyzacji
w serwerowniach usługa ma być wykonywana co 4 miesiące, poczynając od marca (do 30 marca, do 30 lipca, do 30 listopada).
UWAGA: Termin pierwszego przeglądu może ulec zmianie w zależności od terminu zawarcia umowy.
5.3 po zawarciu umowy zostanie sporządzony harmonogram konserwacji systemów
i urządzeń,
5.4 prace konserwacyjne i nadzoru urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, wody lodowej należy wykonywać w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godz.
od 8oo do 1400, w piątki od 800do 1300.
W koniecznych i uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiającym
i po uzyskaniu zgody użytkownika także poza normalnym czasem pracy jednostek.
6. Odbiór wykonania usługi:
6.1 przez odbiór należy rozumieć pisemne potwierdzenie (protokół) wykonania usługi przez bezpośredniego użytkownika oraz właściwego dla danego kompleksu wojskowego Kierownika Sekcji Obsługi Infrastruktury oraz na dokonaniu właściwego wpisu w Książce konserwacji urządzenia, z którego wynikać będzie, iż zakres czynności konserwacyjnych został wykonany, a wpis potwierdzony przez przedstawiciela Zmawiającego.
6.2 protokół odbioru wykonania usługi będzie podstawą sporządzenia przez wykonawcę faktury za wykonana usługę,
6.3 w przypadku postoju urządzeń lub systemów objętych zamówieniem nieużytkowanych lub wyłączonych z eksploatacji niezależnie od przyczyny tego wyłączenia, zamawiający potrąci z ceny za konserwację kwotę ceny jednostkowej konserwacji danego urządzenia lub systemu.


7. Postanowienia końcowe:
7.1 cena za konserwację i serwis musi obejmować koszt wykonania czynności konserwacyjnych wraz z kosztami dojazdu oraz koszt robocizny i dojazdu przy usuwaniu awarii i wykonywaniu drobnych napraw;
7.2 po zawarciu umowy Wykonawca przedłoży zamawiającemu wykaz pracowników
i pojazdów przeznaczonych do realizacji umowy, celem uregulowania sposobu wejścia i wjazdu na tern wojskowy;
7.3 o zamiarze przystąpienia do realizacji prac konserwacyjnych Wykonawca powiadomi właściwego kierownika Sekcji Obsługi Infrastruktury z 2 dniowym wyprzedzeniem, uzgadniając z nim warunki wejścia na teren poszczególnych kompleksów wojskowych.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50712000-9

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,00

4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 27.12.2021

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Czas przystąpienia do usunięcia awarii:40,00
Cena brutto oferty:60,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
Wymagany termin wykonania zamówienia:
- dla części zamówienia nr 2 – od dnia podpisania umowy do dnia 27.12.2021 r.
Część nr: 3
Nazwa: Konserwacja i nadzór nad urządzeniami wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku nr 1 w KNW przy ul. Podchorążych w Elblągu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

„Konserwacja i nadzór nad urządzeniami wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
w budynku nr 1 w KNW przy ulicy Podchorążych w Elblągu”

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i nadzór nad urządzeniami wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz urządzeń i instalacji im towarzyszących
w budynku nr 1 w kompleksie wojskowym przy ul. Podchorążych w Elblągu
CPV 50712000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji mechanicznych instalacji budynkowych
CPV 71315410-6 - Kontrola systemu wentylacji
2. Zamówienie obejmuje następujący zakres:
2.1 wykonanie konserwacji i nadzór nad urządzeniami klimatyzacji zgodnie z DTR utrzymując urządzenia w stanie technicznym zapewniającym ich sprawna bezpieczną i bezawaryjną eksploatację:
a) częstotliwość wykonywania konserwacji: co trzy miesiące’
b) czynności konserwacyjne:
Zakres czynności w części przebudowanej budynku nr 1 obejmuje:
1) Przegląd agregatów chłodniczych zewnętrznych - 7 kpl.
2) Przegląd agregatów do AHU - 6 kpl.
3) Przegląd klimatyzatorów wewnętrznych ściennych - 26 kpl.
4) Przegląd klimatyzatorów wewnętrznych stojących - 1 kpl.
5) Przegląd klimatyzatorów wewnętrznych kanałowych - 58 kpl.
6) Przegląd klimatyzatorów wewnętrznych kasetonowych - 10 kpl.
7) Przegląd splitów klimatyzacyjnych (pomieszczenia techniczne) - 11 kpl.
8) Przegląd sterowników ściennych do klimatyzacji - 106 kpl.
9) Przegląd instalacji odprowadzenia kondensatu (skroplin) od urządzeń klimatyzacyjnych - 106 kpl.
10) Czyszczenie filtrów klimatyzacyjnych - 106 kpl.
11) Przegląd detektorów czynnika chłodniczego (dla systemów wykrywania wycieku czynnika chłodniczego) - 40 szt.
12) Przegląd modułów sterujących (dla detekcji) - 12 kpl.
13) Przegląd sygnalizatorów akustyczno-optycznych (dla detekcji) - 40 szt.
14) Przegląd elektrozaworów - 40 szt.
Zakres czynności w części rozbudowanej budynku nr 1 obejmuje:
1) Przegląd agregatów chłodniczych zewnętrznych - 9 kpl.
2) Przegląd agregatów do AHU - 10 kpl.
3) Przegląd klimatyzatorów wewnętrznych stojących - 1 kpl.
4) Przegląd klimatyzatorów wewnętrznych kanałowych - 97 kpl.
5) Przegląd klimatyzatorów wewnętrznych kasetonowych - 21 kpl.
6) Przegląd splitów klimatyzacyjnych (pomieszczenia techniczne) - 12 kpl.
7) Przegląd sterowników ściennych do klimatyzacji - 131 kpl.
8) Przegląd instalacji odprowadzenia kondensatu (skroplin) od urządzeń klimatyzacyjnych - 131 kpl.
9) Czyszczenie filtrów klimatyzacyjnych - 131 kpl.
10) Przegląd detektorów czynnika chłodniczego (dla systemów wykrywania wycieku czynnika chłodniczego) - 35 szt.
11) Przegląd modułów sterujących (dla detekcji) - 12 kpl.
12) Przegląd sygnalizatorów akustyczno-optycznych (dla detekcji) - 35 szt.
13) Przegląd elektrozaworów - 35 szt.

2.2 wykonanie konserwacji i nadzór urządzeń wentylacyjnych utrzymując urządzenia
w stanie technicznym zapewniającym ich sprawna bezpieczną i bezawaryjną eksploatację:
a) częstotliwość wykonywania przeglądów co trzy miesiące:
b) czynności konserwacyjne:

Zakres czynności obejmujący instalacje wentylacyjne.
1) Przegląd central wentylacyjnych nawiewno–wywiewnych VTS – 16 kpl.
2) Wymiana filtrów powietrza – 76 szt.
3) Przegląd oraz czyszczenie nagrzewnic powietrza wraz z instalacjami ciepła technologicznego – 16 kpl.
4) Przegląd oraz czyszczenie chłodnic powietrza wraz z instalacjami chłodniczymi – 16 kpl.
5) Przegląd oraz czyszczenie bloków wentylatorowych nawiewnych – 16 kpl.
6) Przegląd oraz czyszczenie bloków wentylatorowych wywiewnych – 16 kpl.
7) Przegląd oraz czyszczenie rekuperatorów ciepła – 16 kpl.
8) Przegląd automatyki i sterowania centralami wentylacyjnymi – 16 kpl.
9) Przegląd przepustnic wentylacyjnych z siłownikami – 16 kpl.
10) Przegląd kurtyn powietrza – 6 kpl.
11) Przegląd nagrzewnic kurtyn powietrza – 6 kpl.
12) Przegląd automatyki i sterowania kurtyną powietrza – 6 kpl.
13) Przegląd wentylatorów AXO (AXN) wraz z automatyką i sterowniczą – 4 kpl.
14) Przegląd wentylatorów BVAXN wraz z automatyką i sterowaniem – 6 kpl.
15) Sporządzenie protokołów stanu technicznego urządzeń wentylacyjnych po wykonanych przeglądach.
16) Sprawdzenie poprawności działania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w systemie BMS.

3. W ramach wykonywania usługi Wykonawca zobowiązany jest do:
3.1. serwisu ciągłego mającego na celu utrzymanie systemów i urządzeń w ciągłym ruchu czyli usuwanie drobnych awarii, usterek w ich działaniu wynikających z ciągłej eksploatacji i nie wymagających ingerencji w urządzenia mogącej spowodować utratę gwarancji i nie wymagających znacznych nakładów materiałowych poza wymienionymi w punkcie 3.2, naprawa lub wymiana elementów obejmująca: prostowniki, styki, żarówki, baterie, itp.;
3.2. zapewnienia materiałów niezbędnych do wykonania konserwacji i napraw takich jak;
 żarówki, filtry, lampki kontrolne, śruby, nakrętki, materiały spawalnicze
i lutownicze, łączniki gwintowane,
 środki smarujące, odgrzybiające, bezpieczniki instalacyjne, paski klinowe, baterie do pilotów przy urządzeniach zdalnie sterowanych itp.,
 materiały niezbędne do wykonania czynności zapobiegawczych przed dalszymi skutkami powstałych awarii,
3.3. założenia dla każdego systemu lub urządzenia Książki Konserwacji, do której należy wpisywać zakres dokonanych czynności konserwacyjnych z wyszczególnieniem wymienionych części. W książce konserwacji urządzenia powinny widnieć nazwiska uprawnionych konserwatorów Wykonawcy, którzy mogą dokonywać w niej wpisów. Wykonawca w dniu przekazania systemów do konserwacji dostarczy Zamawiającemu upoważnienia dla tych osób. Każdy wpis do książki konserwacji musi być potwierdzony przez upoważnionego pracownika Zamawiającego;
3.4. niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku prowadzenia prac, które mogą mieć wpływ na stan bezpieczeństwa ludzi i mienia.
3.5. realizacji przeglądów przez osoby posiadające certyfikat upoważniający do serwisowania urządzeń firmy MIDEA (typu SPLIT oraz w zakresie systemów VRF). Urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne będące przedmiotem zamówienia znajdują się w okresie gwarancyjnym,
3.6. wykonać przedmiot umowy przez osoby posiadające poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „zastrzeżone”, którzy odbyli przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych na podstawie ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,

4. Terminy:
4.1 okres obowiązywania umowy: od daty zawarcia umowy do dnia 27.12.2021 roku.
4.2 usługa konserwacji i serwisu systemów i urządzeń wentylacji i klimatyzacji ma być wykonywana co 3 miesiące (do 20 marca, do 20 czerwca, do 20 września
i do 20 grudnia). Okres pomiędzy kolejnymi konserwacjami nie może być krótszy niż 3 miesiące.
UWAGA: Termin pierwszej konserwacji może ulec zmianie w zależności od terminu zawarcia umowy (wówczas okres do następnej konserwacji też ulegnie zmianie).
4.3 prace konserwacyjne i nadzoru urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych należy wykonywać w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godz.
od 8oo do 1400, w piątki od 800do 1300.
W koniecznych i uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiającym i po uzyskaniu zgody użytkownika także poza normalnym czasem pracy jednostek.
5 Odbiór wykonania usługi:
5.1 przez odbiór należy rozumieć pisemne potwierdzenie (protokół) wykonania usługi przez bezpośredniego użytkownika oraz właściwego dla danego kompleksu wojskowego Kierownika Sekcji Obsługi Infrastruktury oraz na dokonaniu właściwego wpisu w Książce konserwacji urządzenia, z którego wynikać będzie,
iż zakres czynności konserwacyjnych został wykonany, a wpis potwierdzony przez przedstawiciela Zmawiającego.
5.2 protokół odbioru wykonania usługi będzie podstawą sporządzenia przez wykonawcę faktury za wykonana usługę,
6 Postanowienia końcowe:
6.1 cena za konserwację i serwis musi obejmować koszt wykonania czynności konserwacyjnych wraz z kosztami dojazdu oraz koszt robocizny i dojazdu przy usuwaniu drobnych awarii, usterek w działaniu systemów wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych.;
6.2 po zawarciu umowy Wykonawca przedłoży zamawiającemu wykaz pracowników
i pojazdów przeznaczonych do realizacji umowy, celem uregulowania sposobu wejścia i wjazdu na tern wojskowy;
6.3 o zamiarze przystąpienia do realizacji prac konserwacyjnych Wykonawca powiadomi właściwego kierownika Sekcji Obsługi Infrastruktury z 2 dniowym wyprzedzeniem, uzgadniając z nim warunki wejścia na teren kompleksu wojskowego.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50712000-9

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,00

4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 27.12.2021

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena brutto oferty:60,00
Czas przystąpienia do usunięcia awarii:40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
Wymagany termin wykonania zamówienia:
- dla części zamówienia nr 3 – od dnia podpisania umowy do dnia 27.12.2021 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.