eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Dostawa sprzętu komputerowego, dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego z podziałem na 6 zadań: Zadanie 1: Dostawa laptopów typu MacBook dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. F. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu, Zadanie 2: Dostawa laptopów dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. F. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu, Zadanie 3: Dostawa zestawów komputerowych dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. F. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu, Zadanie 4: Dostawa drukarek/tabletów/macierzy dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. F. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu, Zadanie 5: Dostawa monitorów dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. F. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu, Zadanie 6: Dostawa komputerów typu All-in-one dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. F. Joliot-Curie 14a we WrocławiuOgłoszenie z dnia 2020-12-31Ogłoszenie nr 776550-N-2020 z dnia 2020-12-31 r.

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii:

Dostawa sprzętu komputerowego, dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego z podziałem na 6 zadań: Zadanie 1: Dostawa laptopów typu MacBook dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. F. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu, Zadanie 2: Dostawa laptopów dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. F. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu, Zadanie 3: Dostawa zestawów komputerowych dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. F. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu, Zadanie 4: Dostawa drukarek/tabletów/macierzy dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. F. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu, Zadanie 5: Dostawa monitorów dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. F. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu, Zadanie 6: Dostawa komputerów typu All-in-one dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. F. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Projekt w ramach programu FIRST TEAM pt. „Spatial organization of FGF receptor 1 by multimeric ligand assemblies” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), Oś. IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B + R
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %): 0%

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, krajowy numer identyfikacyjny 00000130100000, F. Joliot-Curie 14a, 50-383 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska

telefon: 71 375 2732
faks: 71 375 7661
e-mail: renata.michalowska@uwr.edu.pl
www: www.bip.uni.wroc.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny - Wyższa uczelnia publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak, www.bip.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak, www.bip.uni.wroc.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie: Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak

Inny sposób: wymagana forma pisemna

Adres: Wydział Biotechnologii UWr, 50-383 Wrocław, ul. F. Joliot-Curie 14a

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego, dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego z podziałem na 6 zadań: Zadanie 1: Dostawa laptopów typu MacBook dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. F. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu, Zadanie 2: Dostawa laptopów dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. F. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu, Zadanie 3: Dostawa zestawów komputerowych dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. F. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu, Zadanie 4: Dostawa drukarek/tabletów/macierzy dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. F. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu, Zadanie 5: Dostawa monitorów dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. F. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu, Zadanie 6: Dostawa komputerów typu All-in-one dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. F. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu

Numer referencyjny: WB.2710.30.2020.RM

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 6


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Dostawa sprzętu komputerowego, dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego z podziałem na 6 zadań:
Zadanie 1: Dostawa laptopów (7sztuk) typu MacBook dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. F. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu,
Zadanie 2: Dostawa laptopów (9sztuk) dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. F. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu,
Zadanie 3: Dostawa zestawów komputerowych (8sztuk) dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. F. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu,
Zadanie 4: Dostawa drukarek (6sztuk)/tabletów (4sztuki)/macierzy (1 sztuka) dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. F. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu,
Zadanie 5: Dostawa monitorów (8sztuk) dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. F. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu,
Zadanie 6: Dostawa komputerów typu All-in-one (6 sztuk) dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. F. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu


II.5) Główny kod CPV: 30.21.30.00

Dodatkowe kody CPV:
30.21.31.00
30.21.33.00
30.23.21.10
30.23.13.00


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,00

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

w dniach: 14

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - TAK

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:


III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP (załącznik nr 4). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: brak danych

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców:

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: brak danych

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: brak danych

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: brak danych

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: brak danych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: brak danych

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Gwarancja:40,00
Cena:60,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji: brak danych

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: brak danych

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: brak danych

Informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: brak danych

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w umowie w następujących przypadkach:
• Zmiany i uzupełnienia treści umowy dopuszczalne są w ramach unormowania art.144 ustawy PZP w zakresie
i okolicznościach, w których Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy zamiennika w przypadku, gdy zamawiany sprzęt nie jest już dostępny na rynku. Zamiennik musi mieć, co najmniej takie same parametry jak sprzęt zamawiany. Zmiany wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, akceptowanego przez Strony umowy pod rygorem nieważności.
• W miejscach wyraźnie zaznaczonych w umowie.


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym:

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 21.01.2021, godzina: 10:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): brak danych

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIKI

Część nr: 1
Nazwa: Zadanie 1: Dostawa laptopów typu MacBook dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. F. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Dostawa laptopów (7 sztuk) typu MacBook dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. F. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu; Zamawiający wymaga, aby sprzęt był fabrycznie nowy, nieużywany i nieuszkodzony. Sprzęt musi być wyposażony we wszystkie elementy (przyłącza, kable, itp.) niezbędne do uruchomienia, podłączenia i pracy u Zamawiającego do celu, dla którego przedmiot zamówienia jest zakupywany. W cenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić: wartość przedmiotu umowy, koszty opakowania, koszty ubezpieczenia w kraju i za granicą na czas transportu. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenia posiadały certyfikat CE.
Szczegółowy opis urządzeń zawiera załącznik nr 5.1; do SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia/Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Zaoferowane produkty powinny spełniać minimalne wymagania Zamawiającego określone w załączniku nr 5.1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia/Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu lub posiadać lepsze parametry. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie parametrów potwierdzających spełnianie wszystkich minimalnych wymagań oraz wpisanie nazwy producenta.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,00

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w dniach: 14

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Gwarancja:40,00
Cena:60,00
Część nr: 2
Nazwa: Zadanie 2: Dostawa laptopów dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. F. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Dostawa laptopów (9sztuk) dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. F. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu; Zamawiający wymaga, aby sprzęt był fabrycznie nowy, nieużywany i nieuszkodzony. Sprzęt musi być wyposażony we wszystkie elementy (przyłącza, kable, itp.) niezbędne do uruchomienia, podłączenia i pracy u Zamawiającego do celu, dla którego przedmiot zamówienia jest zakupywany. W cenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić: wartość przedmiotu umowy, koszty opakowania, koszty ubezpieczenia w kraju i za granicą na czas transportu. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenia posiadały certyfikat CE.
Szczegółowy opis urządzeń zawiera załącznik nr 5.2 do SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia/Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Zaoferowane produkty powinien spełniać minimalne wymagania Zamawiającego określone w załączniku nr 5.2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia/Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu lub posiadać lepsze parametry. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie parametrów potwierdzających spełnianie wszystkich minimalnych wymagań oraz wpisanie nazwy producenta.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,00

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w dniach: 14

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena:60,00
Gwarancja:40,00
Część nr: 3
Nazwa: Zadanie 3: Dostawa zestawów komputerowych dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. F. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Dostawa zestawów komputerowych (8sztuk) dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. F. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu; Zamawiający wymaga, aby sprzęt był fabrycznie nowy, nieużywany i nieuszkodzony. Sprzęt musi być wyposażony we wszystkie elementy (przyłącza, kable, itp.) niezbędne do uruchomienia, podłączenia i pracy u Zamawiającego do celu, dla którego przedmiot zamówienia jest zakupywany. W cenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić: wartość przedmiotu umowy, koszty opakowania, koszty ubezpieczenia w kraju i za granicą na czas transportu. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenia posiadały certyfikat CE.
Szczegółowy opis urządzeń zawiera załącznik nr 5.3 do SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia/Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Zaoferowane produkty powinny spełniać minimalne wymagania Zamawiającego określone w załączniku nr 5.3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia/Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu lub posiadać lepsze parametry. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie parametrów potwierdzających spełnianie wszystkich minimalnych wymagań oraz wpisanie nazwy producenta.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213300-8

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,00

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w dniach: 14

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Gwarancja:40,00
Cena:60,00
Część nr: 4
Nazwa: Zadanie 4: Dostawa drukarek/tabletów/macierzy dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. F. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Dostawa drukarek (6sztuk)/tabletów (4 sztuki)/macierzy (1 sztuka) dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. F. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu; Zamawiający wymaga, aby sprzęt był fabrycznie nowy, nieużywany i nieuszkodzony. Sprzęt musi być wyposażony we wszystkie elementy (przyłącza, kable, itp.) niezbędne do uruchomienia, podłączenia i pracy u Zamawiającego do celu, dla którego przedmiot zamówienia jest zakupywany. W cenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić: wartość przedmiotu umowy, koszty opakowania, koszty ubezpieczenia w kraju i za granicą na czas transportu. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenia posiadały certyfikat CE.
Szczegółowy opis urządzeń zawiera załącznik nr 5.4 do SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia/Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Zaoferowane produkty powinny spełniać minimalne wymagania Zamawiającego określone w załączniku nr 5.4 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia/Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu lub posiadać lepsze parametry. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie parametrów potwierdzających spełnianie wszystkich minimalnych wymagań oraz wpisanie nazwy producenta.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30232110-8

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,00

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w dniach: 14

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Gwarancja:40,00
Cena:60,00
Część nr: 5
Nazwa: Zadanie 5: Dostawa monitorów dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. F. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Dostawa monitorów dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. F. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu; Zamawiający wymaga, aby sprzęt był fabrycznie nowy, nieużywany i nieuszkodzony. Sprzęt musi być wyposażony we wszystkie elementy (przyłącza, kable, itp.) niezbędne do uruchomienia, podłączenia i pracy u Zamawiającego do celu, dla którego przedmiot zamówienia jest zakupywany. W cenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić: wartość przedmiotu umowy, koszty opakowania, koszty ubezpieczenia w kraju i za granicą na czas transportu. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenia posiadały certyfikat CE.
Szczegółowy opis urządzeń zawiera załącznik nr 5.5 do SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia/Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Zaoferowane produkty powinny spełniać minimalne wymagania Zamawiającego określone w załączniku nr 5.5 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia/Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu lub posiadać lepsze parametry. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie parametrów potwierdzających spełnianie wszystkich minimalnych wymagań oraz wpisanie nazwy producenta.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30231300-0

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,00

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w dniach: 14

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Gwarancja:40,00
Cena:60,00
Część nr: 6
Nazwa: Zadanie 6: Dostawa komputerów typu All-in-one dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. F. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Dostawa komputerów typu All-in-one (6sztuk) dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. F. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu; Zamawiający wymaga, aby sprzęt był fabrycznie nowy, nieużywany i nieuszkodzony. Sprzęt musi być wyposażony we wszystkie elementy (przyłącza, kable, itp.) niezbędne do uruchomienia, podłączenia i pracy u Zamawiającego do celu, dla którego przedmiot zamówienia jest zakupywany. W cenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić: wartość przedmiotu umowy, koszty opakowania, koszty ubezpieczenia w kraju i za granicą na czas transportu. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenia posiadały certyfikat CE.
Szczegółowy opis urządzeń zawiera załącznik nr 5.6 do SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia/Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Zaoferowane produkty powinny spełniać minimalne wymagania Zamawiającego określone w załączniku nr 5.6 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia/Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu lub posiadać lepsze parametry. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie parametrów potwierdzających spełnianie wszystkich minimalnych wymagań oraz wpisanie nazwy producenta.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213000-5

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,00

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w dniach: 14

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Gwarancja:40,00
Cena:60,00

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.