eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czyżew › Dowóz uczniów do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czyżew .

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2020-12-31Ogłoszenie nr 776141-N-2020 z dnia 2020-12-31 r.

Gmina Czyżew:

Dowóz uczniów do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czyżew .

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %): 0%

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czyżew, krajowy numer identyfikacyjny 53139300000000, ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew, woj. podlaskie, państwo Polska

telefon: 862 755 036
faks: 862 755 063
e-mail: sekretariat@umczyzew.pl
www: www.czyzewosada.biuletyn.net
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie www.czyzewosada.biuletyn.net

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak, www.czyzewosada.biuletyn.net

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie: Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czyżew .

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego jest usługa polegająca na bezpiecznym i punktualnym dowozie uczniów z terenu gminy Czyżew do szkoły w Czyżewie i Rosochatem Kościelnem oraz ich powrót do miejsca zamieszkania w czasie roku szkolnego od 01.09.2021r. do 30.06.2022r. zgodnie z opisem tras załączonych poniżej .
Przez dowóz uczniów rozumie się : dowożenie uczniów z 44 miejscowości Gminy Czyżew do szkół i placówek z miejsca zamieszkania i odwożenie uczniów do miejsca zamieszkania.
Dowóz uczniów musi nastąpić w godzinach ustalonych z Zamawiającym. Przewiduje się, że usługi przewozowe realizowane będą w godzinach 6:45 do 16:30 zależnie od ustalonego w danej szkole planu lekcji.
Szczegółowe ustalenia godzin przyjazdów i odjazdów autobusów dyrektorzy szkół przekażą przewoźnikowi przed 02.01.2021r.
Trasy przewozu uczniów wraz z godzinnym harmonogramem przejazdów zostaną ustalone po opracowaniu planu zajęć przez Wykonawcę wraz z dyrektorami poszczególnych szkół oraz przedstawione do akceptacji Zamawiającemu.
Harmonogram powinien zawierać dane kierowcy oraz opiekuna obsługujących daną trasę.
Autobusy szkolne nie mogą pełnić funkcji przewozów publicznych dających możliwość korzystania z komunikacji innych mieszkańców gminy na podstawie zakupionego biletu.
Przewozy nie mogą być wykonywane na zasadach przewozów regularnych.
Autobusy przeznaczone do przewozu muszą odpowiadać przepisom ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zamawiający wymaga aby przewóz uczniów odbywał się sprawnymi technicznie autobusami służącymi do przewozu uczniów. W okresie jesienno – zimowym pojazdy dowożące uczniów muszą być ogrzewane.
Przewiduje się dzienną ilość kilometrów do przewozu dzieci i uczniów : ok. 442,0 km
Ilość dzieci do przewiezienia : ok. 290
Planowany przebieg w okresie trwania umowy przy założeniu 320 dni przewozowych wyniesie 140.800,0 km.
Długość i przebieg trasy, może w ciągu roku szkolnego ulegać zmianom zależnie od potrzeb wynikających z organizacji pracy szkół i innych okoliczności mających wpływ na przebieg trasy przewozu uczniów .
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras przewozu uczniów, ilości przewozów, terminów ich wykonywania oraz liczby uczniów , ze względu na okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy , a podyktowanych potrzebami Zamawiającego wynikającymi z realizacji obowiązku zapewnienia uczniom dowozu do szkoły.
2. W koszt zadania należy wkalkulować :
- koszt wynagrodzenia kierowców łącznie z pochodnymi,
- koszt zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczniów w trakcie wsiadania, przejazdu i
wysiadania ( wyklucza się kierowcę autobusu jako opiekuna dzieci )
- koszt ubezpieczenia pojazdów, kierowców i pasażerów.
3. Wymagania stawiane wykonawcom
3.1.Wykonawca dysponuje odpowiednio wykwalifikowanym personelem tj kierowcami dysponującymi aktualnym prawem jazdy kat. D zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 2140 z późn. zm. ) i opiekunami .
3.2.Wykonawca musi zapewnić uczniom bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny .
3.3 Każdy pojazd musi posiadać aktualne badania techniczne oraz ubezpieczenie OC, zapewniające wykonanie przewozów w odpowiednich warunkach bezpieczeństwa , higieny i wygody. Przewóz powinien być realizowany zgodnie z ustawą Prawo przewozowe i ustawa Prawo o ruchu drogowym .
3.4 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedłożył przed podpisaniem umowy – opłaconą polisę OC na czas trwania umowy , w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia .
3.5Wykonawca zapewni pełną opiekę nad dziećmi w czasie transportu oraz podczas wsiadania i wysiadania z pojazdów. Opiekunowie poinformują dowożone dzieci o zasadach bezpiecznego zachowania się podczas jazdy autobusem.
Podstawowy zakres obowiązków ciążących na opiekunach podczas przewozu uczniów to w szczególności :
a) odpowiedzialność za bezpieczeństwo podróżujących uczniów w autobusie,
b) dopilnowanie zajęcia miejsc siedzących przez uczniów w autobusie,
c) sprawdzenie przed rozpoczęciem jazdy zamknięcia drzwi w autobusie,
d) pomoc uczniom przy wsiadaniu do autobusu i wysiadaniu z autobusu,
e) pomoc w przeprowadzeniu ucznia na drugą stronę jezdni, tak by zapewnić mu bezpieczny powrót do domu .
Wyklucza się kierowcę autobusu jako opiekuna dzieci. Wysiadanie i wsiadanie uczniów musi odbywać się w miejscach bezpiecznych i zgodnych z przepisami ruchu drogowego, a także przy uwzględnieniu istniejących wiat przystankowych, co w przypadku wielu miejsc będzie wiązało się z koniecznością wjechania do centrum wsi a następnie zawrócenia.
Trasa nr 1. Siennica Pierce – Siennica Gizy - Siennica Szymanki – Siennica Łukasze - Dąbrowa Nowa Wieś – Siennica Świechy – Siennica Lipusy – Czyżew ( ok. 28 km x 3 kursy = 84km ) ilość uczniów – ok. 29 + 12 = 41
Trasa nr 2. Czyżew Siedliska – Jaźwiny Koczoty – Stokowo Bućki – Stokowo Szerszenie –
Czyżew ( ok. 17 km x 3 kursy = 51 km ) – ilość uczniów – ok. 29
Trasa nr 3. Szulborze Kozy – Brulino Piwki –Brulino Koski- Michałowo Wielkie - Czyżew
( ok. 14 km x 3 kursy = 42 km ) – ilość uczniów – ok. 32
Trasa nr 4. Zaręby Góry Leśne – Dmochy Mrozy – Dmochy Wochy – Zaręby Bindugi – Czyżew Sutki – Czyżew ( ok. 32 km x 2 kursy + 17 km x 1 kursy = 81 km ) – ilość uczniów ok. 41 + 7 = 48
Trasa nr 5. Dmochy Wypychy – Krzeczkowo Stare Bieńki – Krzeczkowo Nowe Bieńki – Krzeczkowo Szepielaki – Dmochy Rodzonki – Dmochy Glinki – Czyżew ( ok. 15 km x 1 kursy = 15 km ) – ilość uczniów ok. 26 + 5 = 31
Trasa nr 6. Godlewo Kolonia - Dmochy Wypychy – Krzeczkowo Stare Bieńki – Krzeczkowo Nowe Bieńki – Krzeczkowo Szepielaki – Rosochate Kościelne – Dmochy Rodzonki – Dmochy Glinki – Czyżew ( ok. 24 km x 2 kursy = 48 km ) – ilość uczniów ok. 27
Trasa nr 7. Czyżew - Ołdaki Magna Brok – Czyżew Ruś Wieś – Czyżew (ok. 10 km x 2 kursy = 20 km ) – ilość uczniów ok. 9 + 2 = 11
Trasa nr 8. Kaczyn Herbasy – Zaręby Skórki – Zalesie Stefanowo – Zaręby Święchy – Zaręby Góry Leśne – Rosochate Kościelne ( ok. 28,5 km x 2 kursy – 57 km ) ilość uczniów ok. 31
Trasa nr 9. Krzeczkowo Mianowskie – Zalesie Stare – Krzeczkowo Mianowskie za rzeką Brok – Rosochate Kościelne ( ok. 5 km x 2 kursy = 10 km ) – ilość uczniów ok. 21
Trasa nr 10. Rosochate Kościelne – Kaczyn Stary ( 8 km x 2 kursy = 16 km ) – ilość uczniów – ok.18


II.5) Główny kod CPV: 60.13.00.00


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,00

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 30.06.2022

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca posiada uprawnienia przewoźnika drogowego – aktualną licencję/koncesje na wykonanie krajowego transportu drogowego osób na podstawie ustawy z dnia 06 września 2001r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2019r. poz. 58 z późn. zm. )

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający powinien znajdować się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizacje przedmiotowego Zamówienia. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej 1 usługi związanej z transportem uczniów do szkół o wartości min. 500.000 zł netto, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem : wartości, przedmiotu i dat wykonania oraz podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie .
Wykonawcy którzy usługi dowozu uczniów wykonywali na rzecz Zamawiającego, nie mają obowiązku przekładania dowodów .
- Wykonawca dysponuje odpowiednio wykwalifikowanym personelem tj. kierowcami dysponującymi aktualnym prawem jazdy kat. D zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm. )
- Wykonawca posiada potencjał techniczny t.j. pojazdów przeznaczonych do przewozu osób . Każdy pojazd musi posiadać aktualne badania techniczne oraz ubezpieczenie OC , zapewniające wykonanie przewozów w odpowiednich warunkach bezpieczeństwa, higieny i wygody. Przewóz powinien być realizowany zgodnie z ustawą Prawo przewozowe i ustawą Prawo o ruchu drogowym .


Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: brak danych

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Każdy z Wykonawców, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp (informacje z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:


III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Każdy z Wykonawców, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp (informacje z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców:

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: brak danych

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: brak danych

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: brak danych

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: brak danych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: brak danych

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena najniższa:60,00
jakość obsługi, komunikacja:40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): brak danych

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji: brak danych

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: brak danych

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: brak danych

Informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: brak danych

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany niniejszej umowy dopuszczone są w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych za zgodą Zamawiającego, w niżej wymienionych przypadkach:
1) zmiany stawki podatku VAT,
2) zmiany danych adresowych stron, ich rachunków bankowych bądź zmiany osób wymienionych przez strony do realizacji umowy,
3) zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę,
4) zmiany terminu wykonania zadania


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym:

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 10.05.2021, godzina: 10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): brak danych

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: PL

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: brak danych

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.