eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › ZP 62/20 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2020-12-30Ogłoszenie nr 776053-N-2020 z dnia 2020-12-30 r.

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego:

ZP 62/20 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %): 0%

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego, krajowy numer identyfikacyjny 47121973600000, Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska

telefon: +48422516166
faks: +48422516166
e-mail: zampubliczne@bieganski.com.pl
www: https://szpitale.lodzkie.pl/bieganski/bip/pl/c/zamowienia-publiczne.html
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak, https://szpitale.lodzkie.pl/bieganski/bip/pl/c/zamowienia-publiczne.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak, https://szpitale.lodzkie.pl/bieganski/bip/pl/c/zamowienia-publiczne.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie: Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak

Inny sposób: Oferty należy złożyć w formie pisemnej w postaci papierowej

Adres: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, Sekcja ds Zamówień Publicznych w Łodzi, ul. Kniaziewicza 1/5, budynek administracji, III piętro, pokój nr 31

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP 62/20 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Numer referencyjny: ZP 62/20

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na 9 pakietów asortymentowych.

II.5) Główny kod CPV: 33.14.10.00

Dodatkowe kody CPV:
33.14.13.00
33.14.12.00
33.14.16.20


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,00

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:


II.9) Informacje dodatkowe: do 23.04.2021 r. - pakiety: 1, 2,3
do 22. 08. 2021 r. - pakiety: 4, 5, 6
do 9.09.2021 r. - pakiety: 9
do 8.01.2022 r. - pakiety: 7, 8

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: brak danych

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - TAK

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:


III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
a) Dokumenty określające dane techniczne (np. katalogi, prospekty, ulotki) nt. parametrów oferowanego produktu, potwierdzające zgodność zaoferowanego sprzętu z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 2 (dotyczy wszystkich pakietów)
b) Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (T. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.) i posiada deklaracje zgodności CE (dotyczy pakietów 1-3)

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1 Formularz Oferta, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ;
2 Formularz Cenowy, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ
3 Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.
4 Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: brak danych

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: brak danych

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców:

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: brak danych

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: brak danych

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: brak danych

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: brak danych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: brak danych

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji: brak danych

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: brak danych

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: brak danych

Informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: brak danych

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2. Dopuszcza się następujące zmiany umowy:
1) polegające na obniżeniu ceny jednostkowej towaru, oraz zmiany ilości poszczególnych pozycji asortymentowych pod warunkiem nie przekroczenia kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1.
2) uwzględniania zmian wysokości podatku VAT z dniem wejścia w życie aktów prawnych zmieniających tę stawkę. W tym zakresie nie jest konieczne zawarcie aneksu do umowy.
3) przedłużeniu okresu obowiązywania umowy o maksymalnie 3 miesiące, w przypadku nie wykorzystania wartości umowy, o której mowa w § 2 ust. 1, w okresie na jaki została zawarta
4) zmianę nazwy produktu bądź numerów katalogowych asortymentu określonego w załączniku do umowy, pod warunkiem zachowania tej samej ceny jednostkowej oraz wszelkich innych parametrów i właściwości
5) zmiana objętego umową sprzętu (np. w sytuacji zakończenia produkcji) na sprzęt o parametrach nie gorszych niż zamieszczony w ofercie, w tej samej cenie jednostkowej i po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego,
6) zmiany dotyczące nieistotnych postanowień umowy, tj. zmiany, o których wiedza na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie miałaby wpływu na krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia czy też wynik postępowania przetargowego


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym:

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 21.01.2021, godzina: 11:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): brak danych

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIKI

Część nr: 1
Nazwa: Pakiet 1 Biochemia + Testy + WR

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Probówki z heparyną litową i separatorem mechanicznym, objętość 4 – 5 ml


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,00

4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 23.04.2021

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Termin dostawy:40,00
Cena:60,00
Część nr: 2
Nazwa: Pakiet 2 Immunologia Transuzjologiczna

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Probówka do analizy osocza EDTA, objętość 5 – 6 ml


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,00

4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 23.04.2021

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena:60,00
Termin dostawy:40,00
Część nr: 3
Nazwa: Pakiet 3 Akcesoria

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Pozycja 1 - Igły systemowe nr 8 z widocznym przepływem krwi i zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym
Pozycja 2 - Adaptery (łączniki do igieł typu Luer)


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141300-3

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,00

4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 23.04.2021

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena:60,00
Termin dostawy:40,00
Część nr: 4
Nazwa: Pakiet 4

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Cewnik Foley, sterylny, wykonany ze 100% silikonu posiadający specjalną zewnętrzną i wewnętrzną powłokę antyinfekcyjną obniżającą ryzyko tworzenia się biofilmu. Powłoka zawierającą cząsteczki złota, palladu i srebra, bezpieczny do użytkowania na 90 dni. Długość cewnika 40cm.Rozmiary 10-24 Fr.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141200-2

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,00

4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 22.08.2021

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Termin dostawy:40,00
Cena:60,00
Część nr: 5
Nazwa: Pakiet 5

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Jednorazowy laryngoskop, kompaktowy i lekki, gotowy do natychmiastowego użycia, z załadowanymi bateriami, rękojeść wykonana z ABS i poliamidu, łyżki metalowe ze stopu stali nierdzewnej, całość pozbawiona lateksu,z silnym LEDowym źródłem światła w łyżce, koniec dystalny łyżki zaokrąglony : rozmiar kodowany kolorem: na łyżce oznaczenie rozmiaru, nr katalogowy; na każdym opakowaniu indywidualnym znajduje się etykieta z m.in. datą ważności, rozmiarem, nr ref, lot, instrukcją obsługi. Dostępne rozmiary MILLER 00-4, Macintosh 2-4.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,00

4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 22.08.2021

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Termin dostawy:40,00
Cena:60,00
Część nr: 6
Nazwa: Pakiet 6

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Cewnik urologiczny, sterylny, z atraumatyczną końcówką dopęcherzowy j.u. typ Foley, z balonem, dwudrożny, silikonowany z plastikową zastawką, Ch 12-22, opakowanie zewnętrzne folia-papier i wewnętrzne folia z perforacją ułatwiającą zachowanie aseptyczności,


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141200-2

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,00

4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 22.08.2021

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Termin dostawy:40,00
Cena:60,00
Część nr: 7
Nazwa: Pakiet 7

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

System 6 łączników bezigłowych (nie zawierających lateksu oraz części metalowych, przeźroczyste z możliwością użycia do 7 dni oraz 600 aktywacji) osadzonych na rampie równolegle i symetrycznie, po 3 łączniki z każdej strony, końcówki rampy przystosowane do końcówek luer lock, z jednej strony końcówka rotacyjna, z drugiej zakończenie z zastawką zwrotną. Łączniki wyposażone w różnokolorowe pierścienie dla wygodniejszej identyfikacji podawanych preparatów. Długość całego systemu ok. 10cm, objętość wypełnienia 0,75 ml


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141300-3

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,00

4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 08.01.2022

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena:60,00
Termin dostawy:40,00
Część nr: 8
Nazwa: Pakiet 8

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Aparat do przetaczań płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem prędkości przepływu, o dł. drenu min. 150 cm, bez ftalanów.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141620-2

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,00

4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 08.01.2022

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena:60,00
Termin dostawy:40,00
Cena:60,00
Część nr: 9
Nazwa: Pakiet 9

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Pozycja 1 Igły plastikowe o długości 72 mm.
Pozycja 2 Kompletny zestaw (kit) do ciągłej żylno - żylnej hemodializy z zastosowaniem antykoagulacji cytrynian - wapń (CVVHD Ci-Ca), kompatybilny z urządzeniem multiFiltrate firmy Fresenius, zawierający hemofiltr (powierzchnia wymiany min. 1,7 m2) oraz: linię tętniczą zintegrowaną z linią cytrynianu, linię żylną zintegrowaną z linią wapnia, linię filtratu, linię dializatu. Złącze linii dializatu zgodne ze złączem worka zawierającego roztwór dializatu Ci-Ca firmy Fresenius.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141300-3

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,00

4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 09.09.2021

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Termin dostawy:40,00
Cena:60,00

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.