eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rydułtowy › Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach - etap III (budynek przy ul. Barwnej 1).Ogłoszenie z dnia 2020-12-29Ogłoszenie nr 773239-N-2020 z dnia 2020-12-29 r.

Miasto Rydułtowy:

Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach - etap III (budynek przy ul. Barwnej 1).

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Zamówienie będzie współfinansowane w ramach projektu: "Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach" w ramach działania POIS.01.07.00 -Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %): 0%

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Rydułtowy, krajowy numer identyfikacyjny 27253611000000, ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy, woj. śląskie, państwo Polska

telefon: 324 537 411
faks: 324 537 410
e-mail: um@rydultowy.pl
www: www.rydultowy.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak, www.rydultowy.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak, www.rydultowy.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie: Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak

Inny sposób: Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności

Adres: Kancelaria Urzędu Miasta Rydułtowy mieszcząca się w Biurze Obsługi Mieszkańców (parter) ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach - etap III (budynek przy ul. Barwnej 1).

Numer referencyjny: BP.271.000022.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Barwnej 1 w Rydułtowach wraz z pracami towarzyszącymi w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach” - etap III.
2. W budynku będzie wykonane docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi o gr.18 cm i λ ≤ 0,038 W/mK elewacji szczytowych (południowo-zachodniej i północno-wschodniej) oraz elewacji podwórzowej (północno-zachodniej). Natomiast na całej powierzchni ściany południowo-wschodniej (frontowej) należy przeprowadzić renowację powierzchni ceglanych, wykonać docieplenie ściany od wewnątrz, a jako ocieplenie należy zastosować zestaw okładzinowy zbudowany z płyty poliuretanowej złączonej z płytą gipsowo-kartonową na jednej ze stron o gr. 12 cm i współczynniku λ = 0,022 W/m2K. Na elewacji frontowej należy odtworzyć fragment gzymsu międzykondygnacyjnego w miejscu zamurowanej bramy wejściowej oraz fragment gzymsu koronującego w miejscu łączenia się ocieplenia ścian szczytowych z elewacją frontową. Przewiduje się także naprawę sztukaterii. Zakłada się wymianę całego istniejącego pokrycia dachowego na pokrycie z blachodachówki z posypką oraz jego docieplenia.
3. PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU - Przedmiotowy budynek posiada jedną klatkę schodową, dwie kondygnacje nadziemne, poddasze użytkowe i jest częściowo podpiwniczony. Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej murowany z cegły pełnej. Ściany wewnętrzne murowane z cegły pełnej i cegły dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej. Stropy międzykondygnacyjne drewniane, natomiast strop nad piwnicą stalowo-ceramiczny. Dach wielopołaciowy w konstrukcji drewnianej, kryty płytami falistymi. Budynek wyposażony jest w: kanalizację sanitarna,kanalizację deszczową,instalację wodociągową,instalację elektryczną.
4. Zadanie obejmuje:
1) roboty przygotowawcze,
2) roboty demontażowe,
3) wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej,
4) montaż nawiewników higrosterowalnych w oknach,
5) ocieplenie i izolacje przeciwwilgociowa ścian piwnic,
6) izolację poziomą – iniekcja – ścian zewnętrznych,
7) oczyszczenie powierzchni ceglanych elewacji frontowej wraz z remontem i odtworzeniem detali architektonicznych,
8) uzupełnienie zamurowanej bramy za pomocą cegły,
9) ocieplenie elewacji szczytowych i podwórzowej płytami styropianowymi,
10) ocieplenie ściany frontowej od wewnątrz,
11) wykonanie dekoracji naroży budynku,
12) wymianę pokrycia dachowego, tj. demontaż istniejącego pokrycia dachowego wraz z łaceniem, a następnie montaż nowego,
13) wymianę zniszczonych elementów konstrukcji dachu,
14) impregnację więźby dachowej,
15) ocieplenie dachu,
16) montaż nowych obróbek blacharskich,
17) wymianę rynien i rur spustowych,
18) przemurowanie kominów do poziomu stropu ostatniej kondygnacji,
19) wykonanie nowego komina dla kotłowni,
20) remont strefy wejściowej,
21) wykonanie instalacji c.w.u.,
22) wykonanie instalacji solarnej,
23) modernizację instalacji grzewczej,
24) przygotowanie pomieszczenia kotłowni,
25) wykonanie otworu drzwiowego do kotłowni,
26) wykonanie technologii kotłowni węglowej,
27) wykonanie zasilania oraz instalacji kotłowni węglowej,
28) modernizację instalacji elektrycznej w zakresie termomodernizacji,
29) wykonanie opaski z kostki brukowej dookoła budynku,
30) montaż zadaszenia nad wejściem z wypełnieniem z poliwęglanu,
31) przełożenie znajdujących się na elewacji instalacji,
32) demontaż istniejącej części ogrodzenia bezpośrednio przy budynku,
33) montaż anteny zbiorczej,
34) montaż budek lęgowych dla ptaków zgodnie z opinią ornitologiczną,
35) wykonanie instalacji odgromowej,
36) odtworzenie gzymsów i wykonanie boniowania na elewacjach szczytowych na wzór elewacji frontowej,
37) wykonanie cokołu z płytek,
38) wymianę zewnętrznej oprawy oświetleniowej,
39) odtworzenie schodów zewnętrznych,
40) prace towarzyszące.
5. Szczegółowy zakres robót określają: dokumentacja projektowa, w tym przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.


II.5) Główny kod CPV: 45.00.00.00


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,00

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

w miesiącach: 8

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, iż wykonali w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym, okresie co najmniej dwie roboty budowlane każda polegająca na dociepleniu ścian budynku oraz wymianie stolarki okiennej , każda o wartości wynoszącej co najmniej 500 000,00 zł

b) zdolność zawodowa w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamówienia opis warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą się dysponowaniem
◦ co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń,
◦ co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; przy czym do spełniania warunku wystarczą uprawienia w zakresie instalacji c.o. oraz wodociągowych i kanalizacyjnych,
◦ co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, przy czym do spełniania warunku uprawienia w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.


Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: brak danych

Informacje dodatkowe: Zamawiający uzna również uprawnienia osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, jeżeli ich kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220). Zamawiający dopuszcza również wykazanie spełniania warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia przez osoby, które legitymują się uprawnieniami budowlanymi nabytymi na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów w myśl przepisu art. 104 ustawy Prawo budowlane.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - TAK
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp - TAK

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13-14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – uwaga – Zamawiający na podstawie postanowień ust. 9 ust. 1 SIWZ oraz art. 26 ust. 6 ustawy samodzielnie pozyska ww. dokument – w związku z powyższym Wykonawca nie ma obowiązku przekazywać go Zamawiającemu,

5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

7) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - wg wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ;
Przez dowody, o których mowa powyżej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 1282) rozumie się:
a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane;
b) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w lit. a).

2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru na załączniku nr 4 do SIWZ.


III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) formularz oferty – wg wzoru na załączniku nr 1,
2) zobowiązania podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – dołączyć jeżeli Wykonawca zamierza spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia wykazać wykorzystując zasoby podmiotów trzecich,
3) udokumentowanie wniesienia wadium,
4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, z którego wynika zakres, tj. określenie do jakich czynności uprawniony jest pełnomocnik – dołączyć, o ile dotyczy,
5) kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium:
Wykonawca zobowiązany jest wadium w wysokości 7 000,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy 00/100). Zasady i formy wnoszenia wadium określa szczegółowo ustawa Pzp i SIWZ.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: brak danych

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: brak danych

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców:

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: brak danych

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: brak danych

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: brak danych

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: brak danych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: brak danych

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
okres gwarancji:40,00
cena:60,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji: brak danych

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: brak danych

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: brak danych

Informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: brak danych

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zmiana postanowień umownych (istotnych) jest dopuszczalna w zakresie i na warunkach opisanych w ust. 4 –7, a także w razie zaistnienia przesłanek wynikających z przepisów art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku:
1) konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich niemożliwych do określenia w chwili zawarcia umowy,
2) wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami,
3) wystąpienia problematycznych roszczeń mieszkańców,
4) zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu,
W następstwie wprowadzenia zmian w okolicznościach określonych w niniejszym punkcie umowa może ulec zmianie zarówno w zakresie wynagrodzenia jak i terminu realizacji jak również sposobu jej wykonywania.
5. Zamawiający dopuszcza rezygnację z realizacji części przedmiotu zamówienia wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli spowodowane to będzie działaniem siły wyższej lub podyktowane będzie względami technicznymi.
6. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia w przypadku:
1) wystąpienia zjawisk atmosferycznych niekorzystnych i ponadnormatywnych do typowych dla danego miesiąca panujących na tym terenie, uniemożliwiającym prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu przyjętej technologii realizacji prac określonych umową, normami lub innymi przepisami w szczególności gdy wystąpią opady deszczu albo śniegu nieprzerwanie przez co najmniej 5 dni (w czasie dnia pracy) i doprowadzą do bezpośredniego braku możliwości realizacji robót budowlanych. Dotyczy wyłącznie robót zewnętrznych.
2) wystąpienia klęski żywiołowej w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1897).
Okoliczności, o których mowa w pkt 1 i 2, muszą znaleźć odzwierciedlenie w dzienniku budowy (przestój w prowadzeniu robót) i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Termin realizacji umowy zostanie przesunięty o tyle dni, ile trwał potwierdzony w dzienniku budowy przestój w prowadzeniu robót,
3) wystąpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym lub nadziemnym w związku z brakiem naniesienia tego uzbrojenia na mapach. W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych, termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas uzyskania niezbędnych uzgodnień, zaprojektowania niezbędnych zabezpieczeń sieci oraz dokonania przełożenia kolidującego uzbrojenia,
4) występowania niewybuchów lub niewypałów skutkujących niemożliwością dalszego prowadzenia robót. W przypadku wystąpienia tego typu zjawisk, termin realizacji umowy zostanie wydłużony o okres niezbędny do zabezpieczenia, a następnie usunięcia przez właściwe służby niewypałów czy niewybuchów,
5) występowania niezinwentaryzowanych fragmentów części budowli skutkujących niemożliwością dalszego prowadzenia robót. W przypadku wystąpienia tego typu zjawisk, termin realizacji umowy zostanie wydłużony o okres niezbędny do zabezpieczenia, a następnie usunięcia części budowli,
6) realizacji dodatkowych robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym wprowadzonych w ramach zmiany umowy określonej w przepisie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Maksymalny okres przesunięcia terminu równy będzie okresowi, w czasie którego wykonywane były roboty dodatkowe, bez wykonania których nie byłoby możliwe zakończenie robót objętych przedmiotem zamówienia.
7. Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu realizacji robót budowlanych w przypadku:
1) konieczności wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
2) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa albo z uwagi na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji czy wykonania przedmiotu umowy,
3) konieczności zmiany materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji ich niedostępności na rynku spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów bądź urządzeń.
Sposób rozliczenia robót zamiennych został określony w projekcie umowy.


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym:

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 18.01.2021, godzina: 10:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): brak danych

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 1282).
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa:
1) zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VII ust. 2 pkt 1, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VII ust. 2 pkt 2-4 dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 2 pkt 1, składa dokument, o którym mowa w ust. 2, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Miasta Rydułtowy z siedzibą w urzędzie miasta przy ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy, tel.: (032) 4537411, faks: (032) 4537410, e-mail: um@rydultowy.pl, adres internetowy: www.rydultowy.pl,
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Mieście Rydułtowy jest Pan Michał Sobik, (032 4537480) iod@rydultowy.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach" - etap III (budynek przy ul. Barwnej 1)
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z okresem archiwizacji przewidzianym dla projektów współfinansowanych ze środków UE, tj.: zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady 1303/2013 oraz aktualnymi wytycznymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art.15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.