eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bochnia › Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w formule "zaprojektuj i wybuduj" dla zadania pn. Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Ks. Józefa poniatowskiego w Bochni realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Oś 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych).

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2020-12-29Ogłoszenie nr 773015-N-2020 z dnia 2020-12-29 r.

Gmina Miasta Bochnia:

Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w formule "zaprojektuj i wybuduj" dla zadania pn. Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Ks. Józefa poniatowskiego w Bochni realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Oś 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych).

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Oś 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych).
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %): 0%

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Bochnia, krajowy numer identyfikacyjny 52389600000000, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia, woj. małopolskie, państwo Polska

telefon: 014 61 49 100
faks: 014 611 83 99
e-mail: umb@um.bochnia.pl
www: www.bochnia.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak, www.bochnia.eu

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak, www.bochnia.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie: Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak

Inny sposób: Oferty należy składać w formie pisemnej za pomocą operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca

Adres: Punkt Obsługi Klienta - Urząd Miasta Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w formule "zaprojektuj i wybuduj" dla zadania pn. Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Ks. Józefa poniatowskiego w Bochni realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Oś 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych).

Numer referencyjny: ZP.271.27.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest zadanie pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn. Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Ks. Józefa poniatowskiego w Bochni realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Oś 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych).
2. Zakres zamówienia obejmuję opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i wykonanie, na jej podstawie robót budowlanych dot. Budowy węzła przesiadkowego przy ul. Ks. Józefa poniatowskiego, zlokalizowanego w pobliżu linii kolejowej e-30, w bezpośredni sąsiedztwie stacji PKP Bochnia.
3. W ramach niniejszego zamówienia wydzielone zostały następujące etapy:
1) Etap I – projektowanie: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym
z wymaganiami określonymi w programie funkcjonalno-użytkowym i w zakresie zgodnym z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o środowiskowych uwarunkowaniach
z dnia 10.10.2019 r. oraz decyzją Burmistrza Miasta Bochni z dnia 24.01.2020 r. znak AIPP.6733.26.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz ze wszystkimi wymaganymi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami koniecznymi do wykonania tej dokumentacji w tym projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót oraz stałej organizacji ruchu po ich zakończeniu i uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę, niezbędnych do wykonania robót budowlanych.
2) Etap II – wykonanie na podstawie w/w dokumentacji robót budowlanych w zakresie obejmującym:
a) realizację robót na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego i właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej dokumentacji projektowej oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a następnie przekazanie zamawiającemu przedmiotu umowy objętego tym etapem;
b) sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji wykonawczej;
c) zapewnienie w trakcie realizacji zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wydanymi decyzjami pozwolenia na budowę oraz wydanym pozwoleniem konserwatorskim, udziału odpowiedniej kadry w tym kierownika budowy, kierowników robót, dendrologa
i archeologa (w razie potrzeby);
d) opracowanie dokumentacji powykonawczej dla zrealizowanej inwestycji oraz uzyskanie
w imieniu zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.
4. W zakresie wykonania Etapu I wykonawca zastosuje się do wymagań PFU w szczególności:
1) Wykona i przekaże Zamawiającemu:
a) Projekt budowlany
b) Projekt wykonawczy
c) Przedmiar robót
d) Kosztorys inwestorski
e) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót
f) Zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu i tymczasowej organizacji ruchu;
2) Uzyska we własnym zakresie i na własny koszt materiały wyjściowe do projektowania, w tym:
a) Aktualną mapę sytuacyjno - wysokościową do celów projektowych,
b) Opinię geotechniczną lub dokumentację geologiczno-inżynierską w zależności od wymagań,
c) Inne dane do opracowania dokumentacji, wymagane badania, pomiary, uzgodnienia oraz materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
3) Zobowiązuje się do konsultowania i uzgadniania dokumentacji projektowej z zamawiającym na każdym etapie projektowania.
5. W zakresie wykonania Etapu II wykonawca zastosuje się do wymagań projektu i wykona inwestycję (po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę), zgodnie z opracowanym projektem budowlanym oraz dokumentacją wykonawczą. Wykonane m.in. zostaną:
1) Parkingi naziemne dla samochodów osobowych
2) System parkingowy
3) Monitoring
4) Odwodnienie
5) Oświetlenie
6) Układ komunikacyjny, dojścia
7) Zadaszony parking dla rowerów wraz ze stacją do naprawy rowerów
8) Zadaszony parking dla motorów
9) Parking dla busów wraz z zatokami dla busów dla osób wsiadających i wysiadających z busów oraz miejscami postojowymi dla samochodów osobowych oraz wiatami przystankowymi
z podświetlanymi gablotami na rozkłady jazdy
10) Zatoki autobusów
11) Przebudowa toalety publicznej w celu do dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych
12) Przebudowa i budowa infrastruktury technicznej i drogowej niezbędnej do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają ogólne warunki umowy oraz program funkcjonalno – użytkowy wraz z załącznikami, obejmujący opis przedsięwzięcia inwestycyjnego, przeznaczenie robót budowlanych oraz stawiane wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne, a także wzór umowy.
7. Zgodnie z art. 29 ust. 3a. Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca i jego Podwykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji umowy, wszystkie osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z robotami budowlanymi, które są niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia, a polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z robotami budowlanymi, opisanymi dokumentacją projektową,
w szczególności: robót rozbiórkowych, robót ziemnych w zakresie budowy dróg, rozkładaniu masy mineralno-bitumicznej, układaniu kostki brukowej, montażu krawężników, oświetlenia terenu, sieci kanalizacji opadowej, wod-kan. oraz innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Konieczność zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy m.in. osób kierujących budową, świadczących usługi dostawcze, transportowe i najmu sprzętu.
8. Dokumentacja projektowa dla ww. inwestycji musi uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
9. W celu prawidłowego sporządzenia oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji w terenie.


II.5) Główny kod CPV: 45.00.00.00


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,00

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 12.12.2022

II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania zadania do dnia 12.12.2022 r. w tym wyróżnia się:
1) Etap I: wykonanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę: do 15.03.2022 r.,
2) Etap II: wykonanie robót budowlanych i zgłoszenie zakończenia robót odpowiedniemu organowi administracji publicznej/ uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu: do 12.12.2022 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby wykonawca spełniał wymienione poniżej minimalne poziomy zdolności dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.
Wykonawca wykaże, że:
1) w okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej:
a) jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu robót budowlanych w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy obiektów (ulica lub chodnik lub ścieżka rowerowa lub ciąg pieszo-jezdny lub parking lub plac manewrowy, itp), o powierzchni minimum 1 000 m2 wraz
z odwodnieniem
2) do realizacji zamówienia skieruje:
a) Projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej;
b) Projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej;
c) Projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
d) Projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
e) Projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych;
oraz osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w zakresie kierowania robotami budowlanymi, tj.:
a) Kierownika budowy – robót drogowych, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej
b) Kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
c) Kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
d) Kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych
e) Kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Zamawiający dopuszcza łączne spełnianie wymagań przez jedną osobę zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.
Wykonawca potwierdza w ofercie spełnianie wyżej określonych warunków poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w części VI.1. pkt 1 SIWZ.


Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe: Wykonawca potwierdza w ofercie spełnianie wyżej określonych warunków poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w części VI.1. pkt 1 SIWZ.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - TAK
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp - TAK
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp - TAK
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp - TAK

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785);
5. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert,
o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa art.24 w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt V SIWZ i zażąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie od VI.2 (1-4) SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: (nie dotyczy niniejszego postępowania)
2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: (nie dotyczy niniejszego postępowania)
3. zdolności technicznej lub zawodowej:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
3) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy;


III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Inne dokumenty.
1. Dowody potwierdzające równoważność oferty w przypadku oferowania materiałów równoważnych, o których mowa w rozdziale XII SIWZ (jeżeli dotyczy);
2. Zobowiązanie innych podmiotów, o którym mowa w VI.7. pkt 2 – na załączniku Nr 4 do SIWZ (jeżeli dotyczy);
3. Pełnomocnictwo, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art.23 ust. 2 ustawy lub w imieniu wykonawcy (jeżeli ofertę i załączone do niej dokumenty podpisują osoby nieujawnione
w rejestrze lub ewidencji, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa udzielone przez osobę/osoby ujawnioną w rejestrze lub ewidencji), pełnomocnictwo musi zawierać stwierdzenie, że upełnomocnieni są uprawnieni do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy lub podmiotów występujących wspólnie;
4. Wykaz dokumentów, które wykonawca zastrzega, jako niejawne dla innych uczestników postępowania i osób trzecich (poza członkami komisji przetargowej), stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepis o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w VI. 2 pkt 1, 2, 3 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo
że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. (VI.2. pkt 2, 3 SIWZ);
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (VI.2. pkt 1 SIWZ)
2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100);
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Polska Kasa Opieki S.A. ul. Rynek, Bochnia nr 74 1240 1431 1111 0010 0293 1934.
4. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polska Agencje Przedsiębiorczości należy złożyć w formie oryginału u Skarbnika Urzędu Miasta pokój nr 131.
5. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty.
6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta.
7. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta.
Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający identyfikację złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska.
8. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowo, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 46 ust. 5 Pzp.
9. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert.
10. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do wyznaczonego terminu składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: brak danych

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: brak danych

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców:

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: brak danych

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: brak danych

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: brak danych

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: brak danych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: brak danych

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Doświadczenie osób – kierownika budowy robót drogowych:20,00
Doświadczenie osób – projektanta w specjalności drogowej:20,00
Cena:60,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji: brak danych

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: brak danych

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: brak danych

Informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: brak danych

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana umowy może nastąpić oprócz przypadków wymienionych w art. 144 ust.1 pkt 2-6 ustawy w poniżej wymienionym zakresie:
1) terminu wykonania z powodu:
a) przedłużających się procedur administracyjnych na etapie wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszenia robót budowlanych z przyczyn niezależnych od wykonawcy,
b) gdy wykonanie robót zamiennych lub dodatkowych, a także dodatkowych badań (w tym archeologicznych) lub ekspertyz, spowoduje niemożność dotrzymania terminu realizacji zamówienia,
c) wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia, bądź też ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
d) zdarzenia będącym skutkiem działania siły wyższej, którego wystąpienia strony umowy nie mogły przewidzieć, a które uniemożliwia wykonawcy realizację jego zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy,
e) wystąpienia klęsk żywiołowych lub długotrwałych niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie
z technologią ich wykonywania,
f) wstrzymania robót przez właściwy organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w tym wstrzymania w związku z prowadzeniem badań archeologicznych wystąpienia udokumentowanych przez Wykonawcę, niezawinionych przez niego opóźnień w dostawie materiałów,
g) zawieszenia lub opóźnienia lub przestoju w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nie wynikających z winy Wykonawcy,
h) przedłużenia się okresu uzyskania wymaganych prawem opinii i zezwoleń z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.
2) sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy - z powodu, wprowadzenia innych rozwiązań technicznych niż te przewidziane w dokumentacji projektowej lub w przedmiocie umowy, ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań byłoby niemożliwe do wykonania lub groziłoby wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;
3) osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - zmiana tych osób na inne może nastąpić pod warunkiem, że nowe osoby będą spełniać wymagania opisane dla tej osoby w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą zatrudnione na warunkach nie gorszych niż zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
4) podwykonawców – w przypadku wprowadzenia nowego podwykonawcy, zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy przy zastrzeżeniu, że jeżeli jest on podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
5) wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach:
a) ograniczenia zakresu robót wynikającego z wprowadzenia zmian, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia wykonawcy, o którym mowa w § 26 ust. 1 o wartość robót niewykonanych,
b) ustawowej zmiany w zakresie stawek podatku od towarów i usług; w przypadku zmiany stawek podatku od towarów i usług wynagrodzenie brutto ulega odpowiednio zmniejszeniu lub zwiększeniu do kwot wynikających ze zmiany stawek; zmiana wynagrodzenia obejmuje wyłącznie tę jego część, która nie została objęta fakturami wystawionymi przed dniem wejścia w życie przepisów zmieniających stawki podatku,
c) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiana ta ma wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę – w takim wypadku Wykonawca może na pisemny i umotywowany wniosek zwrócić się do Zamawiającego o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać w szczególności pisemne zestawienie wynagrodzeń pracowników biorących udział w realizacji zamówienia zarówno przed jak i po zmianie wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
d) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę; w takim wypadku Wykonawca może na pisemny i umotywowany wniosek zwrócić się do Zamawiającego o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać w szczególności kalkulację kosztów wykonania zamówienia (pisemne zestawienie wynagrodzeń pracowników biorących udział w realizacji zamówienia, zarówno przed jak i po zmianie, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę) oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
6) gdy konieczne są zmiany poszczególnych postanowień umowy celem dostosowania ich do odpowiednich przepisów prawa, których treść oddziałuje pośrednio lub bezpośrednio na postanowienia niniejszej umowy.
2. W przypadku wystąpienia zdarzeń stanowiących podstawę do zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia, termin ten przedłuża się o czas niezbędny do dokonania czynności warunkujących zmianę terminu lub do dokonania czynności wynikających z tych zdarzeń.


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym:

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 14.01.2021, godzina: 09:45

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1.Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia pok. 100 w dniu 14.01.2021 r. o godz. 10:00.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Bochnia reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Bochnia, z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Bochnia tel. (014) 61-49-110, e-mail: iod@um.bochnia.pl*;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.27.2020 - Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn. Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Ks. Józefa poniatowskiego w Bochni realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Oś 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych). prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.