eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › dostawa elementów przesyłowego systemu światłowodowego w ramach modernizacji linii CAE-CAP na potrzeby TVP SPORT i Studiów ZG.

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2020-12-29Ogłoszenie nr 769801-N-2020 z dnia 2020-12-29 r.

Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS, nr KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987 o kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wys. 286 596 500, 00 zł:

dostawa elementów przesyłowego systemu światłowodowego w ramach modernizacji linii CAE-CAP na potrzeby TVP SPORT i Studiów ZG.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %): 0%

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie
I. 1) NAZWA I ADRES: Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS, nr KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987 o kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wys. 286 596 500, 00 zł, krajowy numer identyfikacyjny 01041897300000, Jana Pawła Woronicza 17, 00-999 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska

telefon: 225478817
faks: 225477384
e-mail: sekretariatbzizp@tvp.pl
www: www.tvp.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak, https://tvp.eb2b.com.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak, https://tvp.eb2b.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie: Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak

Inny sposób: Ofertę należy złożyć osobiście u Zamawiającego, przesłać pocztą lub przez posłańca

Adres: TVP S.A. 00-999 Warszawa, ul. J.P. Woronicza 17, Kancelaria blok B (wejście: róg ulicy J.P. Woronicza i ulicy Samochodowej)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa elementów przesyłowego systemu światłowodowego w ramach modernizacji linii CAE-CAP na potrzeby TVP SPORT i Studiów ZG.

Numer referencyjny: ZP/TITT/78/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest „dostawa elementów przesyłowego systemu
światłowodowego w ramach modernizacji linii CAE-CAP na potrzeby TVP SPORT i Studiów ZG”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki Nr 1a oraz 1b do
Wzoru umowy (oddzielnie dla każdej części zamówienia), które stanowią
jednocześnie Załącznik Nr 3.3.1. do SIWZ- dotyczy części 1 oraz Załącznik nr
3.3.2. do SIWZ- dotyczy części 2 zamówienia.


II.5) Główny kod CPV: 38.62.10.00


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,00

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

w dniach: 45

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia- dla Części 1 oraz dla Części 2, na okres co najmniej 24 miesięcy. Jeżeli Wykonawca oferuje okres gwarancji dłuższy niż minimalny 24-miesięczny okres gwarancji wymagany w SIWZ, winien odpowiednio zmienić pkt 3 Formularza oferty, który stanowi odpowiednio Załącznik Nr 1a do SIWZ- dotyczy Części 1 oraz Załącznik nr 1b do SIWZ- dotyczy Części 2. Zaoferowanie krótszego okresu gwarancji, niż określony w zdaniu pierwszym będzie równoznaczne ze złożeniem oferty, której treść nie odpowiada treści SIWZ i stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty dla danej Części zamówienia.
2. Zamawiający informuje że opisy przedmiotu zamówienia stanowiące odpowiednio: Załącznik nr 1a do wzoru umowy, Załącznik nr 1b do wzoru mowy, stanowiące równocześnie Załączniki nr 3.3.1 opis przedmiotu zamówienia dla części 1 oraz 3.3.2 do SIWZ- opis przedmiotu zamówienia dla części 2, listy sprzętu stanowiące Załącznik nr 2a oraz 2b do wzoru umowy są informacjami stanowiącymi „tajemnicę przedsiębiorstwa” Zamawiającego. Zamawiający nadał tym dokumentom klauzulę poufności, bowiem informację w nich zawarte mają charakter poufny.
3. Ww. informacje poufne zostaną przekazane Wykonawcy po spełnieniu następujących warunków:
4. Wykonawca chcący wziąć udział w postępowaniu, celem otrzymania dokumentów stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa, winien wypełnić , podpisać oraz dostarczyć do Zamawiającego 2 egzemplarze Umowy o zachowaniu poufności, której wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
5. Zamawiający wymaga, aby razem z podpisanymi egzemplarzami Umowy o zachowaniu poufności złożone były dokumenty uprawniające do podpisania Umowy o zachowaniu poufności oraz upoważniające do odbioru dokumentów stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa Zamawiającego.
6. Do dokumentów o których mowa w pkt. 20.4.1 oraz 20.4.2 stosuje się odpowiednio przepisy określone w pkt. 10.2.1 oraz 10.2.2. SIWZ.
7. Przekazanie ww. załączników, stanowiących „tajemnicę przedsiębiorstwa” po spełnieniu wymagań opisanych powyżej odbędzie się za pośrednictwem Platformy, w formie zaszyfrowanego pliku. Hasło do zaszyfrowanego pliku zawierającego opis przedmiotu zamówienia oraz projekty wykazów o którym mowa w pkt. 10.4.1. SIWZ będą przesłane Wykonawcy na wskazany w umowie o zachowaniu poufności nr. Telefonu.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:


III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Wykaz Urządzeń odpowiednio dla danej części zamówienia (zawierający określone przez Zamawiającego główne elementy
zamówienia). Wykaz Urządzeń, o którym mowa wyżej Wykonawca jest
zobowiązany złożyć na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający przed
udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni ww.
Wykazu Urządzeń, zgodnie z przekazanym wzorem.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Razem z ofertą należy złożyć: a) dokumenty potwierdzające uprawnienie do
podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem
składanych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji dokumentem właściwym jest odpis z właściwego rejestru
lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub dokumenty
na podstawie których dokonuje się wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji, np.
uchwała właściwego organu Wykonawcy; b) pełnomocnictwo, w przypadku, gdy
ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty podpisuje pełnomocnik,
wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte umocowanie osób podpisujących
pełnomocnictwo do jego udzielenia; c) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw
do wykluczenia (zgodne w treści z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ), aktualne na dzień
składania ofert, celem wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. W przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2. Wykonawca jest zobowiązany złożyć
bez wezwania, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.,
oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1076). Wraz z informacją, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp., Zamawiający zamieści na stronie
internetowej Zamawiającego wzór przedmiotowego oświadczenia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: brak danych

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: brak danych

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców:

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: brak danych

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Nie

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: Nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena brutto:100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji: Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie

Informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Nie

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 1. Zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że za poufne uważa
się wszystkie informacje, które Zamawiający objął klauzulą poufności oraz
informacje ściśle z nimi związane (np. wyjaśnienia treści SIWZ dotyczące
informacji poufnych). 2. W przypadku, w którym w postępowaniu Zamawiający
będzie przekazywał informacje poufne lub informacje ściśle związane z
informacjami poufnymi, w celu zachowania ich poufności, zgodnie z art. 37 ust. 6
ustawy Pzp, nie zostaną one zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
3. Informacje poufne zostaną przekazane Wykonawcy w jeden z następujących
sposobów wybranych przez Zamawiającego: a) osobiście w siedzibie
Zamawiającego po uprzednim wyznaczeniu przez Zamawiającego konkretnego
miejsca, daty i godziny odbioru; b) przez posłańca na adres wskazany przez
Wykonawcę; c) za pośrednictwem Platformy. 4. Przekazanie informacji poufnych
Zamawiający może uzależnić od dopełnienia przez Wykonawcę stosownych
formalności (np. podpisanie przez należycie umocowanego przedstawiciela
Wykonawcy zobowiązania do zachowania poufności).


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym:

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 21.01.2021, godzina: 10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: PL

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Postępowanie prowadzi Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych. 2. Osobą,
której Kierownik Zamawiającego powierzył zastrzeżone dla siebie czynności jest
Dyrektor Ośrodka - TVP Technologie. 3. Zgodnie z art. 18a pkt 4 ustawy z dnia
22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 ze zm.), oferta musi być
złożona w formie pisemnej zgodnie z wymogami SIWZ. W formie pisemnej należy
złożyć również oświadczenia i dokumenty wskazane w SIWZ, w tym oświadczenie
Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia. 4. Na podstawie art. 144 ust. 1pkt 1
ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień
zawartej umowy w przypadkach określonych w § 12 Wzoru umowy.

ZAŁĄCZNIKI

Część nr: 1
Nazwa: dostawa urządzeń nadawczo- odbiorczych;

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów przesyłowego systemu
światłowodowego w ramach modernizacji linii CAE-CAP na potrzeby TVP SPORT i Studiów ZG.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38621000-4

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,00

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w dniach: 45

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena brutto:100,00
Część nr: 2
Nazwa: dostawa reflektometru.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów przesyłowego systemu
światłowodowego w ramach modernizacji linii CAE-CAP na potrzeby TVP
SPORT i Studiów ZG.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38621000-4

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,00

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w dniach: 45

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena brutto:100,00

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.