eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Konstantynów Łódzki › Przetarg nieograniczony w dniu 08-12-2020 r. w celu wyboru Wykonawcy zamówienia na DOSTAWĘ PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH, MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH do DPS \"Pod Dębami\" w Konstantynowie Łódzkim

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-11-30Ogłoszenie nr 759740-N-2020 z dnia 2020-11-30 r.

Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim:

Przetarg nieograniczony w dniu 08-12-2020 r. w celu wyboru Wykonawcy zamówienia na DOSTAWĘ PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH, MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH do DPS \"Pod Dębami\" w Konstantynowie Łódzkim

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %): 0%

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Tak

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, krajowy numer identyfikacyjny 31173400000000, ul. Bechcice 3, 95-050 Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie, państwo Polska

telefon: 422 111 210
faks: 042 2111210 w. 60
e-mail: dpsk@pactor.com.pl
www: https://powiat.pabianice.bip.info.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie https://powiat.pabianice.bip.info.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nie https://powiat.pabianice.bip.info.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie: Tak , adres: przetargi.dps.konstatyn@gmail.com

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak , Inny sposób: pocztą

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony w dniu 08-12-2020 r. w celu wyboru Wykonawcy zamówienia na DOSTAWĘ PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH, MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH do DPS \"Pod Dębami\" w Konstantynowie Łódzkim

Numer referencyjny: ZP/37/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych. Oznaczenie według wspólnego Słownika Zamówień (CPV) – 15.10.00.00-9.
Załącznik nr 2 zawiera wykaz produktów będących przedmiotem zamówienia:
Zakres I: 1.DRÓB- Udo z kurczaka – chłodzone, zalodowane, wyrób spełniający następujące parametry: element tuszki kurczaka obejmującej kości-udową, piszczelową i strzałkową, łącznie z otaczającymi je mięśniami; w pierwszym gatunku, nie mrożona, dostarczona luzem w pojemnikach; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-86524-1500 kg; 2. DRÓB - Kurczak –chłodzone, zalodowane, wyrób spełniający następujące parametry: tuszka z kurczaka, patroszona, bez podrobów z szyją, nie mrożony, dostarczony luzem w pojemnikach; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-86520:1998-700 kg; 3. DRÓB - Filet z piersi kurczaka – chłodzone, zalodowane, wyrób spełniający następujące parametry: element tuszka z kurczaka obejmujący mięsień piersiowo powierzchniowy i/lub głęboki bez przylegającej skóry, w całości lub podzielony na części; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-86524:1994- 600 kg; 4. WOŁOWINA- Antrykot b/k – chłodzone wyrób spełniający następujące parametry: mięso wołowe; elementy świeże, wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-88/A82003 – 30 kg; 5. WIEPRZOWINA - szynka wieprzowa z/k- chłodzone wyrób spełniający następujące parametry: mięso wieprzowe, elementy świeże; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-86/A-82002- 270 kg; 6. WIEPRZOWINA – łopatka bez skóry z/k- chłodzone wyrób spełniający następujące parametry: mięso wieprzowe, elementy świeże; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-86/A-82002 – 400 kg; 7. WIEPRZOWINA – schab wieprzowy z/k – schłodzone, wyrób spełniający następujące parametry: mięso wieprzowe, elementy świeże; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-86/A-82002 – 200 kg; 8. WIEPRZOWINA – karczek wieprzowy z/k- schłodzone, wyrób spełniający następujące parametry: mięso wieprzowe, elementy świeże; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-86/A-82002 – 160 kg; 9.WIEPRZOWINA - żeberka paski- chłodzone wyrób spełniający następujące parametry: mięso wieprzowe, elementy świeże; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-86/A-82002 – 120 kg; 10. WIEPRZOWINA – wątroba wieprzowa- chłodzone wyrób spełniający następujące parametry: wątroba uzyskana z tuszy wieprzowej składająca się z płatów oddzielonych od siebie trzema głębokimi wcięciami, pozbawiona woreczka żółciowego nie poddana procesowi mrożenia; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-86/A-82004 – 30 kg; 11. DRÓB – wątroba indycza- chłodzone wyrób spełniający następujące parametry: wątroba z indyka uzyskana podczas patroszenia tuszki indyczej w postaci podwójnych lub pojedynczych płatów i pozbawiona części niejadalnych, usunięty całkowicie woreczek żółciowy wraz ze skrawkiem zazieleniałej wątroby, nie poddana procesowi mrożenia; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-86523 – 60 kg.
Zakres II: 1. KIEŁBASA KRAKOWSKA PREMIUM- wyrób spełniający następujące parametry: wędlina wędzona parzona, grubo rozdrobniona, w osłonce; konsystencja ścisła, plastry grubości 1,5-2 mm nie mogą się rozpadać; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 – 350 kg; 2. SZYNKA WIEPRZOWA GOTOWANA – wyrób spełniający następujące parametry: wędzonka wieprzowa, wędzona oraz parzona, nie substytut, produkt soczysty, bez wyraźnego wycieku, niedopuszczalne złogi tłuszczu, barwa produktu złocista; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 – 315 kg; 3. SZYNKA WIEPRZOWA PIECZONA - wyrób spełniający następujące parametry: wędzonka wieprzowa, wędzona oraz parzona, nie substytut, produkt soczysty, bez wyraźnego wycieku, niedopuszczalne złogi tłuszczu, barwa produktu złocista; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 - 30 kg; 4. BEKON – wyrób spełniający następujące parametry: wędzonka wieprzowa, wędzona oraz parzona, nie substytut, wyrób soczysty, chudy, bez wyraźnego wycieku, niedopuszczalne złogi tłuszczu, barwa produktu złocista; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 –260 kg; 5. BALERON – wyrób spełniający następujące parametry: wędzonka wieprzowa, wędzona oraz parzona, nie substytut, wyrób soczysty bez wyraźnego wycieku, dopuszczalne naturalne przetłuszczenie śródmięśniowe, wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 – 70 kg; 6. KIEŁBASA BIAŁA – kiełbasa z mięsa wieprzowo-wołowego, średnio rozdrobniona, niewędzona, z dodatkiem przypraw naturalnych, o tradycyjnym smaku z wyraźnie wyczuwalnym czosnkiem i majerankiem, w osłonce naturalnej; o gramaturze jednostkowej około 100g, wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007; - 220 kg; 7. KIEŁBASA ZWYCZAJNA – wyrób spełniający następujące parametry: wyrób wieprzowo – wołowy, wędzony, parzony, średnio rozdrobniony, w skład którego wchodzi: 50% mięsa wieprzowego peklowanego kl. II, 35% mięsa wołowego kl. II , 5% tłuszczu wieprzowego w tym dopuszczane podgardle i emulsja ze skórek, 10% surowców uzupełniających, przyprawy; batony w jelitach wieprzowych cienkich o długości do 35 cm do 40 cm, powierzchnia batonu o barwie jasnobrązowej do ciemnobrązowej; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 – 425 kg; 8. KIEŁBASA PODWAWELSKA - wyrób spełniający następujące parametry: kiełbasa z mięsa wieprzowego, średnio rozdrobniona, peklowana, parzona oraz wędzona, w osłonce naturalnej; Wygląd ogólny: kiełbasa w osłonce naturalnej wieprzowej o średnicy 30- 32mm, odkręcona w odcinki o długości ok. 30 cm, wędzona, parzona, powierzchnia czysta, sucha , lekko równomiernie pomarszczona, konsystencja i struktura: struktura średnio rozdrobniona (8-5 mm), konsystencja dość ścisła. Barwa powierzchni –jasnobrązowa z odcieniem złocistym przekroju. Barwa mięsa jasnoróżowa, tłuszczu biało-kremowa. Smak i zapach: charakterystyczny dla kiełbasy podwawelskiej z nutą czosnkową, wędzonej, parzonej; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 – 60 kg;
9. PARÓWKI DELIKATESOWE – wyrób wieprzowo- wołowy, parzony, drobno rozdrobniony, w skład którego wchodzi: 20%miesa wieprzowego peklowanego kl. II, 10% mięsa wieprzowego peklowanego kl. III, 40% mięsa wołowego peklowanego kl. III, 30% podgardla skórkowego, przyprawy, batony w osłonkach sztucznych lub naturalnych w odcinkach od 12 do 14 cm, pozostawione w zwojach, powierzchnia batonu barwy różowej do jasnobrązowej z odcieniem złocistym, osłonka ściśle przylegająca, wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 – 185 kg; 10. PARÓWKI DROBIOWE - wyprodukowane z mięsa drobiowego z dodatkiem wołowiny ( min. zawartość mięsa łącznie 80%) i tłuszczu wieprzowego, drobno rozdrobnionych, poddane parzeniu i wędzeniu; nie dopuszcza się w składzie użycia mom ( mięsa oddzielonego mechanicznie); produkt w osłonce naturalnej lub sztucznej, w równych odcinkach 14-16cm, pozostawione w zwojach, powierzchnia czysta, sucha, osłonka ściśle przylegająca do farszu; barwa powierzchni różowa do jasnobrązowej, wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 – 385 kg; 11. SZYNKA BIAŁA – kiełbasa wieprzowa, grubo rozdrobniona, chuda, parzona konsystencja ścisła, plaster grubości 1,5 mm nie może się rozpadać wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 – 50 kg; 12. KIEŁBASA SZYNKOWA PREMIUM– kiełbasa wieprzowa grubo rozdrobniona, chuda, wyrób w osłonce białkowej, parzony, baton o długości ok 28cm, o powierzchni jasnobrązowej, w przekroju barwa jasnoróżowa, konsystencja ścisła, plaster grubości 1,5 mm nie może się rozpadać wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 – 280 kg; 13. POLĘWICA SOPOCKA- wyrób spełniający następujące parametry: wędzonka wieprzowa, wędzona oraz parzona, nie substytut, wyrób soczysty, chudy, bez wyraźnego wycieku, niedopuszczalne złogi tłuszczu, barwa produktu złocista; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 – 265 kg; 14. MIELONKA TYROLSKA - parzona, w osłonce poliamidowej, wyprodukowana z mięsa średnio rozdrobnionego, wieprzowego, peklowanego, parzona; nadziewana w osłonkę sztuczną o średnicy 9,5cm formowany w kształt bloku o długości bloku 25-30cm; powierzchnia sucha, gładka, czysta, folia ściśle przylegająca do mięsa. Na przekroju widoczne duże kawałki mięsa, konsystencja soczysta, krucha, plasterki 2mm nie powinny się rozpadać; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 – 150kg; 15. POLĘDWICA DROBIOWA – wyprodukowana z peklowanych lub nie peklowanych surowców drobiowych(kurczak lub indyk) grubo rozdrobnionych, z dodatkiem przypraw, wędzona poddana obróbce cieplnej, blok lub gruba wędlina; , konsystencja ścisła, plastry 1,5 mm nie mogą się rozpadać, produkt bez widocznego tłuszczu wewnętrznego i ścięgien, wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 – 150kg; 16. POLĘDWICA Z INDYKA -wyprodukowana z peklowanych lub nie peklowanych surowców drobiowych( indyk) grubo rozdrobnionych, z dodatkiem przypraw, wędzona poddana obróbce cieplnej, blok lub gruba wędlina; , konsystencja ścisła, plastry 1,5 mm nie mogą się rozpadać, produkt bez widocznego tłuszczu wewnętrznego i ścięgien, wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 – 100 kg; 17. BALERON Z INDYKA - wyrób parzony z filetów z piersi i mięsa indyka . wyrób w kształcie batonu lub grubej wędliny; konsystencja ścisła, produkt bez widocznego tłuszczu wewnętrznego i ścięgien; smak łagodny, delikatnie słony z wyczuwalnymi przyprawami, wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 – 150 kg; 18. OGONÓWKA WĘDZONA GOTOWANA - wędzonka wieprzowa z mięśnia szynki (dolna zrazowa), produkt peklowany, wędzony, parzony, receptura oparta o naturalne przyprawy; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 – 270 kg;
19. OGONÓWKA WĘDZONA PIECZONA - wędzonka wieprzowa z mięśnia szynki (dolna zrazowa), produkt peklowany, wędzony, pieczona, receptura oparta o naturalne przyprawy; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 – 30 kg; 20. SZYNKA KONSERWOWA – wyrób spełniający następujące parametry; produkt blokowy grubo rozdrobniony z wyselekcjonowanego mięsa wieprzowego, surowców uzupełniających, przypraw i substancji dodatkowych dozwolonych, zgodnie z recepturą i procesem technologicznym dla szynki konserwowej, produkt o charakterystycznym smaku konserwy, grube batony w osłonce poliamidowej, w kształcie foremnego bloku, konsystencja ścisła, plaster grubości 1,5 mm nie może się rozpadać, wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 – 380 kg; 21. SCHAB PIECZONY – wyrób spełniający następujące parametry: skład mięso wieprzowe schab 95-100% bez słoniny mocno wędzony i pieczony bez kości, wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 – 250 kg.
Zakres III: 1. KASZANKA – wyrób spełniający następujące parametry: wędlina podrobowa, wieprzowa, krwista, parzona, w osłonkach naturalnych z dodatkiem kaszy jęczmiennej, przypraw i cebuli, na przekroju widoczne kawałki podrobów; skład surowcowy: mięso i maski z głów wieprzowych nie solone – 20%, podgardle nie peklowane – 20%, wątroba wieprzowa nie solona – 5%, płuca wieprzowe lub cielęce nie solone- 10%, skórki wieprzowe nie solone – 5%, krew nie solona – 20%, kasz – 20%, przyprawy; powierzchnia batonu barwy ciemno – brunatnej, kasza szara z odcieniem brunatnym, dopuszcza się nieznaczne wycieki tłuszczu pod osłonką, gramatura jednostkowa ok. 100 g.; wymogi dla tego określa polska norma: PN-A-82007 – 120 kg;
2. PASZTET WIEPRZOWY – wyrób spełniający następujące parametry; wyrób garmażeryjny zapiekany z mięsa wieprzowego i podrobów , wykonany według receptury zakładowej w oparciu o naturalne przyprawy, wymogi dla tego produktu określa polska norma : PN-A-86528:1996 –115kg; 3. PASZTET Z ŻURAWINĄ - wyrób spełnia następujące parametry: wyrób podrobowy wyprodukowany z mięsa i podrobów wieprzowych, z dodatkiem suszonej żurawiny, zapiekany – 40 kg; 4. PASZTETOWA KREMOWA - wyrób spełniający następujące parametry: wieprzowy wyrób podrobowy, homogenizowany, barwa szaro-kremowa, wyprodukowana według normy zakładowej w oparciu o naturalne przyprawy, produkt parzony uformowany w kształcie wianka w osłonce barierowej – 50 kg; 5. SALCESON BIAŁY – wyrób spełniający następujące parametry: wędlina podrobowa wieprzowo – wołowa, poddana procesowi parzenia, wyrób w osłonce sztucznej – worek w kształcie żołądka wieprzowego, barwa worka jasnożółta z nadrukiem; skład surowcowy: głowy wieprzowe – 75% mięso z głów wieprzowych- 13%, skórki wieprzowe nie solone – 12%, przyprawy; wygląd na przekroju: barwa na przekroju szaroróżowa właściwa dla użytych składników mięsno – tłuszczowych, niedopuszczalna barwa szarozielona lub inna nietypowa; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 – 50 kg;
6. SALCESON CZARNY OZOROWY - wyrób spełniający następujące parametry: salceson krwisty z podrobów wieprzowych, parzony, z udziałem przypraw, w osłonce naturalnej- kątnicy wieprzowej, na przekroju widoczna kostka ozorów, smak charakterystyczny goździkowy, konsystencja miękka, plastyczna; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 – 30 kg.
Nazwy poszczególnych wędlin i wyrobów mięsnych podane w opisie przedmiotu zamówienia przyjęły się na polskim rynku w wyniku długoletniego stosowania norm branżowych i w tym rozumieniu zostały użyte. Normom tym są przypisane różniące poszczególne wyroby, walory smakowe i jakościowe, przy jednoczesnym obowiązku zastosowania Polskich Norm w zakresie cech zewnętrznych, cech na przekroju, smaku i zapachu, cech charakterystycznych oraz wymagań chemicznych.
Termin realizacji zamówienia do 31-12-2021. Dostawy będą się odbywać sukcesywnie w ilościach zgodnych z bieżącymi zamówieniami, własnym transportem wykonawcy i na jego koszt.
Preferowany termin dostawy wynosi nie więcej niż po 2 dni robocze od zamówienia, w dniu roboczym w godz. 07.00-12.00. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ. Termin przydatności do spożycia produktów z zakresu II i III nie może być krótszy niż 6 dni od daty sprzedaży.
2. Wykonawca będzie zobowiązany do odbioru odpadów pozostałych z produktów mięsnych
UWAGA: Zestawienie asortymentowe zostało wyliczone na podstawie szacowanego, przewidywanego spożycia w okresie 12 miesięcy i nie stanowi podstawy do realizowania równoważnych dostaw w ramach podpisanej umowy.


II.5) Główny kod CPV: 15.10.00.00


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,00

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy) stanowiącego nie więcej niż 20% zamówienia podstawowego.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 31.12.2021

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o dopuszczeniu pojazdów podlegających Wykonawcy do transportu artykułów spożywczych; wydruk z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: niezaleganie z US i ZUS

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Oświadczenie Wykonawcy, iż dysponuje świadectwem jakości, certyfikat lub atest określający parametry dostarczonego towaru i na prośbę Zamawiającego prześle je do jego siedziby.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Rodzaj dokumentu:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:
Oświadczenie Wykonawcy (wg zał. nr 4 do SIWZ), że:
dysponuje świadectwem jakości, certyfikat lub atest określający parametry dostarczonego towaru i na prośbę Zamawiającego prześle je do jego siedziby.
Inne dokumenty
5. Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o dopuszczeniu pojazdów podlegających Wykonawcy do transportu artykułów spożywczych

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Rodzaj dokumentu:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:
Oświadczenie Wykonawcy (wg zał. nr 4 do SIWZ), że:
dysponuje świadectwem jakości, certyfikat lub atest określający parametry dostarczonego towaru i na prośbę Zamawiającego prześle je do jego siedziby.
Inne dokumenty
5. Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o dopuszczeniu pojazdów podlegających Wykonawcy do transportu artykułów spożywczych


III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Rodzaj dokumentu:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:
Oświadczenie Wykonawcy (wg zał. nr 4 do SIWZ), że:
dysponuje świadectwem jakości, certyfikat lub atest określający parametry dostarczonego towaru i na prośbę Zamawiającego prześle je do jego siedziby.
Inne dokumenty
5. Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o dopuszczeniu pojazdów podlegających Wykonawcy do transportu artykułów spożywczych

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: brak danych

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: brak danych

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców:

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: brak danych

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: brak danych

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: brak danych

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: brak danych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: brak danych

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
walory smakowe:30,00
cena:60,00
termin dostawy:10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji: brak danych

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: brak danych

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: brak danych

Informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: brak danych

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Dopuszcza się zmiany umowy w sytuacji:
1) nieuzyskania wymaganych prawem dokumentów dopuszczających do obrotu na rynku;
2) zmiany obowiązujących przepisów prawa;
3) przekształcenia firmy, zmiany nazwy firmy, zmiany adresu firmy oraz zmian organizacyjnych Zamawiającego;
4) zmiany cen jednostkowych w przypadku, gdy obowiązek zmiany cen wynika z przepisów prawa;
5) okresowych obniżek cen produktów objętych umową, w przypadku ustalenia cen promocyjnych przez producenta;
6) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (art 144.1 Ustawy o zamówieniach publicznych). Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w strukturze ilościowej poszczególnych artykułów wymienionych w zamówieniu w zakresie do wysokości ceny oferty, ze względu na konieczność bieżącego dostosowania zakupów do potrzeb konsumpcyjnych mieszkanek. W takiej sytuacji liczba produktów zostanie proporcjonalnie zmieniona przy zachowaniu ich cen jednostkowych. Przewiduje się także możliwość obniżenia wartości umowy w razie zmniejszenia się potrzeb konsumpcyjnych mieszkanek.
7) W przypadku przekroczenia terminu realizacji umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,15% wartości niezrealizowanej części umowy za każdy dzień zwłoki.
8). Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy do dnia 31-12-2021. Zapłata za realizację umowy zostanie przekazana przelewem w ciągu 30 dni od złożenia przez Wykonawcę dokumentów rozliczeniowych.
9). Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym jeśli Wykonawca nie zrealizuje dostawy w terminie lub jeśli dostarczany produkt nie będzie zgodny z wymaganiami na podstawie których oferta wykonawcy została wybrana (określone w SIWZ przetargu i umowie). Zamawiającemu wtedy będzie przysługiwała kara umowna w wysokości 20% wartości niezrealizowanej części umowy. W tym przypadku Wykonawcy nie przysługuje poza wynagrodzeniem za wykonane dostawy inne roszczenie do Zamawiającego.
Zmiany umowy, określone w pkt 1-4 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, natomiast zmiany wskazane w pkt 5-9 nie będą powodowały konieczności podpisania aneksu do umowy.


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): I. Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy Prawo zamówień publicznych.
oferentowi w toku postępowania przetargowego przysługuje prawo do złożenia do Udzielającego Zamówienie odwołania w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania.
II. ŚRODKI ODWOŁAWCZE
1.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
2.Oferentowi w toku postępowania przetargowego przysługuje prawo do złożenia do Udzielającego Zamówienie odwołania w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania.
3.Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
XXIV. Ochrona danych osobowych
Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej ‘Pod Dębami”, 95-050 Konstantynów Łódzki, Bechcice 3, oraz dobrowolnie podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przetargu u Administratora. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, jeżeli nie jest to sprzeczne z przepisami szczególnymi a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia przetargu oraz przez okres archiwizacji dokumentacji przetargowej wymaganej przepisami szczególnymi. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym: I. Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy Prawo zamówień publicznych.
oferentowi w toku postępowania przetargowego przysługuje prawo do złożenia do Udzielającego Zamówienie odwołania w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania.
II. ŚRODKI ODWOŁAWCZE
1.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
2.Oferentowi w toku postępowania przetargowego przysługuje prawo do złożenia do Udzielającego Zamówienie odwołania w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania.
3.Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
XXIV. Ochrona danych osobowych
Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej ‘Pod Dębami”, 95-050 Konstantynów Łódzki, Bechcice 3, oraz dobrowolnie podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przetargu u Administratora. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, jeżeli nie jest to sprzeczne z przepisami szczególnymi a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia przetargu oraz przez okres archiwizacji dokumentacji przetargowej wymaganej przepisami szczególnymi. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.


IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 08.12.2020, godzina: 10:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.