eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Trzemeszno › Zakup i dostawa kamienia twardego łamanego na terenie Gminy Trzemeszno.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2015-04-01

Trzemeszno: Zakup i dostawa kamienia twardego łamanego na terenie Gminy Trzemeszno.
Numer ogłoszenia: 73578 - 2015; data zamieszczenia: 01.04.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 44542 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzemeszno, ul. gen. H. Dąbrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno, woj. wielkopolskie, tel. 61 415-43-06 w. 26, faks 61 415-44-12.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa kamienia twardego łamanego na terenie Gminy Trzemeszno..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia zawiera w szczególności: Zakup i dostawa kamienia twardego łamanego (z wyłączeniem skał wapiennych) na terenie gminy Trzemeszno obejmujących następujące sołectwa: Odległość Rodzaj tłucznia Sołectwo Niewolno ok. 4 km kamień twardy Sołectwo Kamieniec ok. 8 km kamień twardy Sołectwo Miaty ok. 5 km kamień twardy Sołectwo Zieleń ok. 5 km kamień twardy . Sołectwo Szydłowo ok. 10 km kamień twardy Sołectwo Ławki ok. 8 km kamień twardy (Grabowo, Powiadacze) Sołectwo Wydartowo ok. 6 km kamień twardy Sołectwo Cytrynowo ok. 5 km kamień twardy Sołectwo Wymysłowo ok .8 km kamień twardy Sołectwo Ostrowite ok. 11 km kamień twardy Sołectwo Gołąbki ok.12 km kamień twardy Teren miasta Trzemeszno kamień twardy 3.Łączna przewidywalna ilość zamawianego tłucznia twardego wyniesie ok. 5000 ton. Zamawiający zastrzega sobie zmianę ostateczną ilości zamawianej dostawy. Z tytułu umniejszenia bądź zwiększenia ilości faktycznie dostarczonego towaru dostawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń, w tym finansowych. Zapłata za wykonany zakres zamówienia nastąpi w oparciu o zaoferowaną cenę jednostkową towaru i rzeczywistą ilość dostarczonego materiału. 4.Wskazane odległości dowozu odnoszą się do siedziby Zamawiającego tj. budynku Urzędu Miejskiego Trzemeszna. 5. Dostawy będą odbywać się partiami w zależności od aktualnego zapotrzebowania, na zgłoszenie Zamawiającego. 6.Szczegółowe parametry: Materiał do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie stanowić ma kruszywo łamane uzyskane w wyniku pokruszenia surowca skalnego, lub kamieni narzutowych i otoczków albo ziaren żwiru większych od 8 mm. Kruszywo musi być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Rodzaj kamienia twardego - melafir, gabro, bazalt, kamień polny (z wyłączeniem skał wapiennych). Frakcja 0-31,5 mm. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia w ramach każdej z dostaw potwierdzonego za zgodność z oryginałem dokumentu - certyfikatu potwierdzającego klasę tłucznia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.37.00 - Materiały do naprawiania nawierzchni drogowych .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.04.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 277500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 349350,00

  • Oferta z najniższą ceną: 349350,00 / Oferta z najwyższą ceną: 396700,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.