eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ujsoły › Obsługa geodezyjna Nadleśnictwa Ujsoły w latach 2017 - 2020

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2017-04-18

Ogłoszenie nr 68236 - 2017 z dnia 2017-04-18 r.

Ujsoły: Obsługa geodezyjna Nadleśnictwa Ujsoły w latach 2017 - 2020
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 46770 - 2017


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 46951 - 2017


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ujsoły, krajowy numer identyfikacyjny 7100197800000, ul. ul. Św. Huberta  2, 34371   Ujsoły, państwo Polska, woj. śląskie, tel. 338 647 352, faks 338 647 580, e-mail ujsoly@katowice.lasy.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): www.katowice.lasy.gov.pl/ujsoly

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Obsługa geodezyjna Nadleśnictwa Ujsoły w latach 2017 - 2020

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

S.270.1.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa geodezyjna Nadleśnictwa Ujsoły w latach 2017 - 2020. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 2.1. wykonanie usług geodezyjnych w Nadleśnictwie Ujsoły, 2.2. prace związane z regulacją stanu prawnego gruntów Skarbu Państwa pozostających w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Ujsoły. 3. Wykonywane usługi geodezyjne będą dotyczyły: 3.1. podziału, scalenia i wznowienia granic działek, 3.2. zmiany kategorii użytków, w tym dokonania pomiaru na gruncie oraz dokonania klasyfikacji, 3.3. sporządzenia zestawienia zmian powierzchniowych w gminach w ramach obrębów leśnych; 3.4. weryfikacji użytków gruntowych wskazanych przez Zamawiającego; 3.5. dokonywania pomiaru sytuacyjnego zmienionych użytków; 3.6. pomiarów budynków i budowli; 3.7. wznawiania znaków granicznych;. 3.8. sporządzenia operatów dotyczących naruszenia stanu posiadania. 3.9. badania zapisów państwowej ewidencji gruntów odnośnie zmiany użytków, aktualizacji granic, 3.10. aktualizację rejestru gruntów zgodnie z państwową ewidencją gruntów pozwalająca na automatyczne przywiązanie wyłączeń do działek i eksport do programu TAKSATOR oraz wydruk sporządzanego rejestru gruntów, 3.11. wydzieleń leśnych z pomiarem na gruncie, 4. W zakresie regulacji stanu prawnego gruntów prace będą dotyczyły: 4.1. badania ksiąg wieczystych, 4.2. przygotowania wniosków i dokumentacji niezbędnej do założenia ksiąg wieczystych, 4.3. ujawnienia zarządu PGL LP Nadleśnictwa Ujsoły w księgach wieczystych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie


II.5) Główny Kod CPV: 70000000-1
Dodatkowe kody CPV: 70100000-2, 71354000-4, 71355000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/04/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT132000.00
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Biuro Geodezyjne GEODEX mgr inż. Szymon P. Malinowski , 43-300 ,  biuro@geodex.bielsko.pl,  ul. Sixta 5,  43-300,  BIELSKO-BIAŁA,  kraj/woj. śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 146124.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 146124.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 146124.00
Waluta: PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.