eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zakliczyn › Asfaltowanie dróg gminnych w Gminie Zakliczyn - zadania realizowane częściowo ze środków Funduszu Sołeckiego

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2014-01-10

Zakliczyn: Asfaltowanie dróg gminnych w Gminie Zakliczyn - zadania realizowane częściowo ze środków Funduszu Sołeckiego
Numer ogłoszenia: 6577 - 2014; data zamieszczenia: 10.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zakliczyn , Rynek 32, 32-840 Zakliczyn, woj. małopolskie, tel. 14 6326460, faks 14 6326455.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zakliczyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Asfaltowanie dróg gminnych w Gminie Zakliczyn - zadania realizowane częściowo ze środków Funduszu Sołeckiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 8.1) Asfaltowanie drogi gminnej w m. Roztoka (G44) na dł 440 mb w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 55 mb - profilowanie poboczy - wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki bitumicznej - wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki bitumicznej - obsypanie poboczy kruszywem z jednokrotnym skropieniem emulsją asfaltową 8.2) Asfaltowanie drogi gminnej w m. Paleśnica (G13) na dł. 500 mb w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 90 mb - wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki bitumicznej - wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki bitumicznej - obsypanie poboczy kruszywem z jednokrotnym skropieniem emulsją asfaltową - oczyszczenie rowów z namułu 8.3) Asfaltowanie drogi gminnej w m. Stróże (W157) na dł. 285 mb w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 75 mb - wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych - wykonanie nawierzchni z mieszanek asfaltowych - obsypanie poboczy kruszywem z jednokrotnym skropieniem emulsją asfaltową 8.4) Asfaltowanie drogi gminnej w m. Ruda Kameralna (G46; W112) na dł. 250 mb w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 50 mb - wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych - wykonanie nawierzchni z mieszanek asfaltowych - obsypanie poboczy kruszywem z jednokrotnym skropieniem emulsją asfaltową 8.5) Asfaltowanie drogi gminnej w m. Wola Stróska (G57; G58) na dł. 450 mb w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 70 mb - wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki bitumicznej - wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki bitumicznej - obsypanie poboczy kruszywem z jednokrotnym skropieniem emulsją asfaltową 8.6) Asfaltowanie drogi gminnej w m. Wesołów (W188) na dł. 325 mb w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 70 mb - wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych - wykonanie nawierzchni z mieszanek asfaltowych - obsypanie poboczy kruszywem z jednokrotnym skropieniem emulsją asfaltową 8.7) Asfaltowanie drogi gminnej w m. Zakliczyn ul. Łęgi (G78.2) na dł. 250 mb - wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych - wykonanie nawierzchni z mieszanek asfaltowych - obsypanie poboczy kruszywem z jednokrotnym skropieniem emulsją asfaltową 8.8) Asfaltowanie drogi gminnej w m. Charzewice (W229) na dł. 210 mb w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 60 mb - wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych - wykonanie nawierzchni z mieszanek asfaltowych - obsypanie poboczy kruszywem z jednokrotnym skropieniem emulsją asfaltową 8.9) Asfaltowanie drogi gminnej w m. Zawada Lanckorońska (G84) na dł. 375 mb w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 60 mb - wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki bitumicznej - wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki bitumicznej - obsypanie poboczy kruszywem z jednokrotnym skropieniem emulsją asfaltową 8.10) Asfaltowanie drogi gminnej w m. Filipowice (W168) na dł. 420 mb w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 90 mb - wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych - wykonanie nawierzchni z mieszanek asfaltowych - obsypanie poboczy kruszywem z jednokrotnym skropieniem emulsją asfaltową 8.11) Asfaltowanie drogi gminnej w m. Faściszowa (W52) na dł. 360 mb w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 80 mb - wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych - wykonanie nawierzchni z mieszanek asfaltowych - obsypanie poboczy kruszywem z jednokrotnym skropieniem emulsją asfaltową 8.12) Asfaltowanie drogi gminnej w m. Jamna (W75) na dł. 160 mb w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 30 mb - wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych - wykonanie nawierzchni z mieszanek asfaltowych - obsypanie poboczy kruszywem z jednokrotnym skropieniem emulsją asfaltową 8.13) Asfaltowanie drogi gminnej w m. Gwoździec (G28) na dł. 250 mb w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 55 mb - wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych - wykonanie nawierzchni z mieszanek asfaltowych - obsypanie poboczy kruszywem z jednokrotnym skropieniem emulsją asfaltową 8.14) Asfaltowanie drogi gminnej w m. Lusławice do Matłaszka (W227) na dł. 85 mb w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 40 mb - wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych - wykonanie nawierzchni z mieszanek asfaltowych - obsypanie poboczy kruszywem z jednokrotnym skropieniem emulsją asfaltową 8.15) Asfaltowanie drogi gminnej w m. Lusławice do Gaca (W228) na dł. 85 mb w m w ramach Funduszu Sołeckiego 40 mb - wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych - wykonanie nawierzchni z mieszanek asfaltowych - obsypanie poboczy kruszywem z jednokrotnym skropieniem emulsją asfaltową 8.16) Asfaltowanie drogi gminnej w m. Lusławice do Śliwy (W09) na dł. 160 mb w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 48 mb - wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych - wykonanie nawierzchni z mieszanek asfaltowych - obsypanie poboczy kruszywem z jednokrotnym skropieniem emulsją asfaltową 8.17) Asfaltowanie drogi gminnej w m. Olszowa (W74) na dł. 400 mb w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 85 mb - wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki bitumicznej - wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki bitumicznej - obsypanie poboczy kruszywem z jednokrotnym skropieniem emulsją asfaltową 8.18) Asfaltowanie drogi gminnej w m. Zakliczyn ul. Ogrodowa (G75) na dł. 340 mb - wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych - wykonanie nawierzchni z mieszanek asfaltowych - obsypanie poboczy kruszywem z jednokrotnym skropieniem emulsją asfaltową 8.19) Asfaltowanie drogi gminnej w m. Zakliczyn łącznik ul. Rynek - Spółdzielcza (G72) na dł. 140 mb - wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych - wykonanie nawierzchni z mieszanek asfaltowych - obsypanie poboczy kruszywem z jednokrotnym skropieniem emulsją asfaltową 8.20) Asfaltowanie drogi gminnej w m. Zakliczyn do Woźniaka (W06) na dł. 135 mb - wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych - wykonanie nawierzchni z mieszanek asfaltowych - obsypanie poboczy kruszywem z jednokrotnym skropieniem emulsją asfaltową Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z przedmiarami robót i szczegółową specyfikacją techniczną..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 15 000,00 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnieni warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 2)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadające swoim rodzajem i wartością, robotom objętych zamówieniem, jednak o wartości nie mniejszej niż 300.000 zł.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący osób zdolnych do wykonywania zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą lub osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w zakresie - budowlane w specjalności drogowej.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną kwotę równą co najmniej 500 000,00 PLN

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: 1) zmiany wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT, 2) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z: - wprowadzeniem zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, - wystąpienia szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, których nie można było wcześniej przewidzieć, uniemożliwiających wykonanie przedmiotowego zamówienia zgodnie z technologią (temperatura, opady) na wniosek Wykonawcy. - działaniem siły wyższej mającej wpływ na termin wykonania zamówienia (np. działanie sił przyrody huragan, powódź, pożar, stan wyjątkowy itp.), - wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zakliczyn.pl/przetargi/2014/przetarg_01.zip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Zakliczynie, Rynek 32, 32-840 Zakliczyn.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.01.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Zakliczynie, Rynek 32, 32-840 Zakliczyn - pokój nr 8.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.