eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Prowadzenie obsługi serwisowej i konserwacyjnej nad programem SYSTEmEGCOgłoszenie z dnia 2014-01-10

Poznań: Prowadzenie obsługi serwisowej i konserwacyjnej nad programem SYSTEmEGC
Numer ogłoszenia: 6575 - 2014; data zamieszczenia: 10.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 834 6146, faks 61 834 61 47.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie obsługi serwisowej i konserwacyjnej nad programem SYSTEmEGC.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Prowadzenie obsługi serwisowej i konserwacyjnej nad programem SYSTEmEGC.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 76.26.00.00 - 76.26.00.00 .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 67400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 110700,00

 • Oferta z najniższą ceną: 110700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 110700,00

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a) i b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Na mocy umowy ZTM.NI.3420-3/12 z 02.01.2012r. ZTM w Poznaniu zakupił od firmy SYSTEmEG program do obsługi windykacji należności za nieopłacone przejazdy w komunikacji zbiorowej. System ten zastąpił używany dotychczas system windykacyjny. Dysponujący tym systemem ZTM w Poznaniu musi mieć zapewniony serwis tego oprogramowania ze względu na zmiany związane ze zmianą prawa, pojawiające się błędy podczas eksploatacji systemu, dalszemu dostosowaniu systemu do naszych potrzeb. Producentowi przysługują pełne prawa autorskie do tego systemu na wszystkich polach eksploatacji. Kod źródłowy programu jest w całości własnością firmy SYSTEmEG. Większość zmian jest dokonywana na poziomie kodu programu. Znajomość tego kodu jest podstawą do rozwiązywania szeregu jeszcze innych problemów związanych z eksploatacją programu. Z tych właśnie względów tylko producent oprogramowania może je serwisować. W odpowiedzi na pismo ZTM.NI.3410-15/13 firma SYSTEmEG odmówiła sprzedaży kodu źródłowego systemu SYSTEmEGC, uzasadniając to powstaniem programu w wyniku wieloletniej pracy i poniesienia znacznych nakładów finansowych. Jego sprzedaż wiązałaby się dla ZTM w Poznaniu z zapłatą kwoty pieniężnej liczonej w milionach złotych i przejęciem obowiązków jego serwisowania w stosunku do nabywców licencji oprogramowania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.