eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja w Knurowie na odcinku od ul. Kosmonautów do ul. Wilsona

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2017-04-11

Ogłoszenie nr 64118 - 2017 z dnia 2017-04-11 r.

Gliwice: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja w Knurowie na odcinku od ul. Kosmonautów do ul. Wilsona
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 16714 - 2017


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 20653 - 2017


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, krajowy numer identyfikacyjny 27628965300000, ul. Zygmunta Starego  17, 44-100   Gliwice, państwo Polska, woj. śląskie, tel. 322 340 696, faks 322 340 696, e-mail awielgosz@zdpgliwice.pl
Adres strony internetowej (URL): www.zdpgliwice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja w Knurowie na odcinku od ul. Kosmonautów do ul. Wilsona

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZDP/ZD/3421/1/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie - zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną, przedmiarem robót oraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót - rozbudowa drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja w Knurowie na odcinku od ul. Kosmonautów do ul. Wilsona. Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa na odcinku o długości około 1000 mb drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja w Knurowie na odcinku od ul. Kosmonautów do ul. Wilsona wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w obrębie skrzyżowań z ul. Kazimierza Wielkiego oraz ul. Dąbrowskiego. W zakresie opracowania ujęte są również roboty związane z wymianą wpustów ulicznych wraz z przyłączami do kanalizacji deszczowej a także przebudowa przyłącza gazowego kolidującego z przedmiotową inwestycją. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2981S ma na celu głównie wykonanie korekty geometrii istniejących skrzyżowań z drogami gminnymi ( 3 szt.) w zakresie pozwalającym na uzyskanie poprawy płynności ruchu na skrzyżowaniach oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. Początek kilometraża jest za skrzyżowaniem z ul. Wilsona, natomiast jego koniec - w obrębie przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Kosmonautów . Roboty budowlane obejmują: ujednolicenie szer. jezdni na odcinkach międzywęzłowych do 7,0 m, pełną przebudowę konstrukcji jezdni, remont ciągów pieszych (strona prawa) o dł. ok. 814 mb oraz po stronie lewej ok. 854 mb. Ponadto przebudowana zostanie ścieżka rowerowa (dwukierunkowa) zlokalizowana po stronie lewej dr. pow. o dł. 622 mb . Dodatkowo przy skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Kazimierza Wielkiego wydzielony zostanie pas dla pojazdów skręcających w lewo. Droga zyska wyspy azylowe dla pieszych oraz nowe oznakowanie poziome i pionowe. Wykonana zostanie także przebudowa oświetlenia ulicznego, wymiana wpustów ulicznych wraz z przyłączami do kanalizacji deszczowej. Zamawiający nie dopuszcza całkowitego zamknięcia drogi na czas prowadzenia robót. Jednakże dopuszcza się sporządzenie takiego projektu tymczasowej organizacji ruchu, który przewidywałby zamkniecie odcinka drogi na czas wykonywania prac ( z podziałem na dwa etapy), pod warunkiem zapewnienia mieszkańcom dojazdu do posesji oraz umożliwienia dostawy towarów do okolicznych sklepów. Ponadto Zamawiający informuje, iż po przedmiotowej drodze odbywają się przejazdy komunikacji zbiorowej. W związku z powyższym w gestii Wykonawcy leżeć będą wszelkie uzgodnienia i koszty z tym związane.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie


II.5) Główny Kod CPV: 45233142-6
Dodatkowe kody CPV: 45233222-1, 45231400-9, 45231220-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/03/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT3709160.62
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert14
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A.,  ,  ul. Nad Bytomką 1,  44-100 ,  Gliwice,  kraj/woj. śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2387102,39
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2387102,39
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3821725,71
Waluta: PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.