eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czermin › Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Czermin

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-11-27Ogłoszenie nr 617258-N-2020 z dnia 2020-11-27 r.

Gmina Czermin: Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Czermin
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czermin, krajowy numer identyfikacyjny 25085490300000, ul. Czermin  47 , 63-304  Czermin, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 62 7416031, , e-mail ugczermin@czermin.wlkp.pl, zp@czermin.wlkp.pl, faks 62 7417324.
Adres strony internetowej (URL): www.czermin.wlkp.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.czermin.wlkp.pl oraz https://czermin-wlkp.bip.gov.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Urząd Gminy w Czerminie, Czermin 47, 63-304 Czermin


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Czermin
Numer referencyjny: RB.271.3.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Czermin. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: a) Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu gminy Czermin. b) Odbiór selektywnie zbieranych odpadów komunalnych (tworzywa sztuczne i drobne metale, szkło białe, szkło kolorowe, papier i tektura, biodegradowalne, popiół) od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu gminy Czermin oraz pojemniki typu dzwon znajdujące się na terenach użyteczności publicznej. c) Wykonawca zobowiązany jest do transportu wszystkich odebranych zmieszanych odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych do Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Jarocinie zlokalizowanej w Witaszyczkach ul. Mariusza Małynicza 1 63-200 Jarocin) w terminie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. d) Wykonywanie innych obowiązków wynikających z przepisów prawa w szczególności przepisów: ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020. poz. 1439), ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 797), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1219 z zm.), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r. poz. 122), Uchwała Nr XX/99/20 Rady Gminy Czermin z dnia 28 maja 2020 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czermin oraz Uchwała Nr XXIII/109/20 Rady Gminy Czermin z dnia 13 lipca 2020r zmieniająca datę wejścia w życie Regulaminu. e) Wykonywanie zamówienia w sposób, który uniemożliwi mieszanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości. f) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 7 i 8 do SIWZ. Przez nieruchomość niezamieszkałą należy rozumieć - nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne np. zakłady pracy, działalność gospodarcza prowadzona na posesji, obiekty handlowe i usługowe, domki letniskowe, ogrody działkowe, szkoły, urzędy, obiekty użyteczności publicznej, cmentarze, ulice, place zabaw, tereny zieleni i parki. 2. Nazwa i kod CPV - Wspólnego Słownika Zamówień: 90.50.00.00-2 - Usługi związane z odpadami. Z terenu gminy Czermin wg. dostępnych danych w minionych latach zebrano następujące ilości odpadów komunalnych: Rok 2019 ilości podane w MG/12 m-cy Kod odpadu 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych i drobnych metali - 53,312 kod odpadu 15 01 07 - opakowania ze szkła - 89,520 Kod odpadu 15 01 01 - opakowania z papieru - 6,640 Kod odpadu 20 03 01 - zmieszane odpady komunalne - 879,220 Razem: 1028,692 Mg Rok 2020 - ilości podane są w Mg/10 m-cy Kod odpadu 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych i drobnych metali - 68,06 kod odpadu 15 01 07 - opakowania ze szkła - 95,92 Kod odpadu 15 01 01 - opakowania z papieru - 16,12 Kod odpadu 20 03 01 - zmieszane odpady komunalne - 612,56 Razem: 792.66 Mg 3. Przewidywalna liczba mieszkańców od których będzie trzeba odebrać odpady na podstawie złożonych deklaracji na terenie gminy Czermin: 4.430 (stan na dzień 17.11.2020 r.- dane z systemu GOK). Zamawiający nie dysponuje odrębnym wykazem z liczbą osób faktycznie zamieszkujących. 4. Przewidywalna ilość wytworzonych odpadów komunalnych zmieszanych z terenu gminy Czermin, którą trzeba będzie odebrać od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych wynosi 581,00 Mg/12 m-cy 5. Przewidywalna ilość wytworzonych odpadów komunalnych zbieranych selektywnie (opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne i drobne metale, szkło białe, szkło kolorowe, odpady ulegające biodegradacji, leki, popiół). z terenu gminy Czermin, którą trzeba będzie odebrać od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych wynosi 427,10 Mg /12 m-cy. 6. Przewidywalna ilość wytworzonych odpadów meble i odpady wielkogabarytowe (kompletne) 20 03 07 z terenu gminy Czermin, którą trzeba będzie odebrać i zagospodarować od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych wynosi 40,00 Mg/12 m-cy. 7. Przewidywalna ilość wytworzonych odpadów urządzenia zawierające freony- 8,00 Mg/12 m-cy 8. Przewidywalna ilość wytworzonych odpadów - urządzenia elektryczne i elektroniczne o kodzie 20 01 35 -7,00 Mg/ 12m-cy. 9. Przewidywalna ilość wytworzonych odpadów - urządzenia elektryczne i elektroniczne o kodzie 20 01 36 - 10,00 Mg/ 12 m-cy 10. Przewidywalna liczba pojemników typu dzwon wynosi ok. 15 szt. 11. Ustalone ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego uwzględniając ilość odpadów wytworzonych przez właścicieli nieruchomości. Podane ilości należy traktować jako orientacyjne. 12. Powierzchnia gminy Czermin wynosi: 9.774,13 ha. 13. Wymóg zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia: Zamawiający przy usłudze związanej z przedmiotem zamówienia określa wymóg zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę minimum 10 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Wykonawca przedstawia Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać. Wykonawca zobowiązuje się, że w/w pracownicy będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1320). Wykonawca do realizacji zamówienia powinien zatrudnić osoby, których dane osobowe ma prawo przetwarzać na podstawie odrębnych przepisów oraz które wyrażą zgodę na dostęp przez Zamawiającego do ich danych osobowych. Osoby, które takiej zgody nie wyrażą nie mogą brać udziału w realizacji zamówienia. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy określają w szczególności: a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełniania tych wymagań, c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 90.50.00.00 - Usługi związane z odpadami
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2021-01-01   lub zakończenia: 2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, iż: --jest wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2020r. poz. 1439). --aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych wymaganego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2020r. poz. 797) --wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (tzw. BDO) zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach,
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, iż: --posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę minimum 400.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się dysponowaniem: --bazą transportowo - magazynową spełniającą wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r. poz. 122), --pojazdami: -co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych spełniającymi wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r. poz. 122), w tym 1 pojazd umożliwiający odbieranie odpadów z nieruchomości trudnodostępnych (drogi gruntowe, wąskie), -jednym do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej spełniającym wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r. poz. 122), - -jeden pojazd z dźwigiem typu HDS umożliwiający załadunek z pojemników typu dzwon, - dwoma przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych spełniającymi wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013r. poz. 122) w tym jeden pojazd z dźwigiem typu HDS umożliwiający załadunek z pojemników typu dzwon, - 1 pojazd przystosowany do odbierania odpadów komunalnych selektywnie zebranych umożliwiający odbieranie odpadów z nieruchomości trudnodostępnych (drogi gruntowe, wąskie), - 1 pojazd umożliwiający odbiór odpadów z nieruchomości trudnodostępnych o ładowności do 3,5 t bez funkcji kompaktującej przystosowany do transportu kontenerów. Pojazdy muszą spełniać co najmniej normy emisji spalin EURO 4, EURO 5, EURO 6. Pojazdy w dyspozycji Wykonawcy, winny być trwale i czytelnie oznakowane (nazwa firmy, dane adresowe i numery telefonu), winny być zarejestrowane, posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu. Wszystkie pojazdy na dzień rozpoczęcia świadczenia usługi muszą być wyposażone w system: monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający weryfikacje tych danych. Wykonawca wyposaży wszystkie pojazdy odbierające odpady komunalne, w tym odbierające odpady zbierane selektywnie w kamery pozwalające na monitorowanie odbioru odpadów z przodu i z tyłu pojazdu rejestrujące zawartość opróżnianych pojemników, a także udostępni dane z monitoringu na każde żądanie Zamawiającego. Wykonawca zapewni synchronizację kamer i systemu GPS zamontowanych na danym pojeździe odbierającym odpady (nagrany obraz z obydwu kamer powinien być wyświetlony przez Zamawiającego w tym samym czasie ukazując jednocześnie do weryfikacji nagrania przód i tył pojazdu wraz ze współrzędnymi lokalizującymi pojazd (GPS) oraz godziną, w której była wykonywana usługa). Wszystkie pojazdy odbierające odpady powinny być wyposażone w kamerę monitorującą załadunek i wyładunek odpadów. Ponadto pojazdy muszą być wyposażone w rejestrator jazdy (kamerę samochodową) w celu rejestracji przebiegu trasy jazdy. Rejestrator musi być wyposażony w kartę pamięci lub inny nośnik umożliwiający udostępnienie nagrania Zamawiającemu. Rejestrator jazdy winien być zamontowany w kabinie pojazdu w taki sposób aby można było zweryfikować przebieg trasy oraz wystawione pojemniki/worki przez mieszkańców gminy Czermin. Poza wymaganiami określonymi powyżej zastosowanie ma Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r. poz. 122). Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub podmioty występujące wspólnie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia należy przedłożyć: a) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, którego wzór stanowi - załącznik nr 3 do SIWZ. b) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, c) Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, d) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, e) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. - załącznik nr 9 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: a) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności: o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o aktualne zezwolenie na zbieranie i transport odpadów komunalnych, b) wykaz narzędzi, wyposażania zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - załącznik nr 10 do SIWZ w tym oświadczenie o dysponowaniu bazą magazynowo - transportową usytuowaną w gminie Czermin lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy. -posiadaniu tytułu prawnego do terenu, na którym zlokalizowano bazę magazynowo-transportową, pojazdach odbierających odpady komunalne, pisemnych zobowiązaniach dotyczących udostępnienia sprzętu, c) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Informacje o podwykonawcach, 2. Oświadczenie w sprawie powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego, 3. Dowód wniesienia wadium, 4. Zaakceptowany projekt umowy, akceptację projektu umowy nalezy potwierdzić podpisem na każdej stronie umowy oraz pieczątką i podpisem na ostatniej stronie osoby lub osób podpisujących ofertę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu zgodnie z art. 45 ustawy Pzp jest zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 9. 000,00 zł. (dziewięć tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert z tym, że: - wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Pleszewie o/Czerminie nr 64 8407 0003 0200 0101 2000 0003 z dopiskiem na przelewie: "Wadium w postępowaniu RB.271.3.2020 na usługę Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Czermin. "(wpłata musi zostać zaksięgowana najpóźniej przed datą otwarcia ofert. - wadium w innej formie, niż w pieniądzu należy wnieść przed upływem terminu składania ofert do Gminy Czermin - Biuro Podawcze Urzędu Gminy Czermin, Czermin 47, 63 - 304 Czermin. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020r. poz. 299). 3. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. IX. 1 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 4. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz - oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 5. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium w formie akceptowanej przez Zamawiającego w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona z przetargu zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy. 6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp. 7. Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający zwróci się o ponowne wniesienie wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 , pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, lub jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: --odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, --nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, --zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Dysponowanie pojazdami spełniającymi europejski wymóg standardu emisji spalin Euro 630,00
termin płatności faktur10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, by zawarł z nim umowę na warunkach określonych w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach i na warunkach określonych w projekcie umowy, 3. Do umów w sprawach zamówień publicznych, zwanych dalej "umowami" stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 4. Umowa wymaga pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 8 ustawy PZP nie ujawnia się informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert w sposób nie budzący wątpliwości zastrzegł że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał załączając stosowne wyjaśnienia iż zastrzegł informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.), co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI. Wykonawca nie może zastrzec, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania następujące informacje: nazwa (firma) i adres Wykonawcy oraz dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. W związku z powyższym załączniki zastrzeżone należy wymienić w wykazie Załączników do oferty i umieścić je w oddzielnym pakiecie, spiętym, ponumerowanym i opatrzonym: NAZWĄ WYKONAWCY, NUMEREM SPRAWY i NAZWA ZADANIA oraz opisem "ZAŁĄCZNIKI ZASTRZEŻONE - O NUMERACH, NR ......... -NR .......... NIE ZWIĄZANYM Z OFERTĄ W SPOSÓB TRWAŁY".
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-12-07, godzina: 14:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.