eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › MONTAŻ BARIER DROGOWYCH WRAZ Z DOSTAWĄ I DEMONTAŻ BARIER DROGOWYCH DLA ODDZIAŁU BYDGOSKIEGO W 2020 ROKU Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCIOgłoszenie z dnia 2020-11-22Ogłoszenie nr 613833-N-2020 z dnia 2020-11-22 r.

Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy: MONTAŻ BARIER DROGOWYCH WRAZ Z DOSTAWĄ I DEMONTAŻ BARIER DROGOWYCH DLA ODDZIAŁU BYDGOSKIEGO W 2020 ROKU Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCI
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, krajowy numer identyfikacyjny 09236416000000, ul. ul. Dworcowa  80 , 85-010  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 3705717, e-mail zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl, faks 52 3705740.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/, http://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/, http://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/, http://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę oraz oświadczenia, o których mowa w art. 25a ustawy (DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU), składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 5. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
ZDW Bydgoszcz, Oddział Bydgoski, Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie, ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko, Sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: MONTAŻ BARIER DROGOWYCH WRAZ Z DOSTAWĄ I DEMONTAŻ BARIER DROGOWYCH DLA ODDZIAŁU BYDGOSKIEGO W 2020 ROKU Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCI
Numer referencyjny: O3.N4.361.06.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa zamówienia: MONTAŻ BARIER DROGOWYCH WRAZ Z DOSTAWĄ I DEMONTAŻ BARIER DROGOWYCH DLA ODDZIAŁU BYDGOSKIEGO W 2020 ROKU Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCI CPV 45 23 32 80 - 5 Wznoszenie barier drogowych CPV 34 92 81 10 - 2 Bariery drogowe 2. Zamówienie obejmuje następujący zakres robót dla CZĘŚCI NR 1 - RDW ŻOŁĘDOWO, w określonych lokalizacjach: - demontaż istniejących barier mostowych wraz z wywozem i rozładunkiem w wskazane miejsce; - montaż wraz z dostawą barier stalowych N2W3A; komplet, tj. prowadnica, słupki, pas profilowy (odciąg), wysięgniki, przekładki, wsporniki, śruby, podkładki, światła odblaskowe, łączniki ukośne, obejmy słupka, zakończenia barier itp.; LP. NR DROGI LOKALIZACJA OBIEKTU (W KM) MIEJSCOWOŚĆ STRONA DŁUGOŚĆ ODCINKA (W MB) RODZAJ (FUNKCJA MOSTOWA) 1 402 0+719 Fletnowo P/L 15,5*2 N2W3A 2 402 0+923 Fletnowo P/L 23,0*2 N2W3A 3 402 1+075 Fletnowo P/L 25,0*2 N2W3A 4 402 1+682 Fletnowo P/L 18,0*2 N2W3A RAZEM 163,0 Tabela I. Demontaż istniejących barier mostowych wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego tj. Tabela II. Montaż wraz z dostawą barier stalowych (N2W3A) i elementami odblaskowymi). LP. NR DROGI LOKALIZACJA OBIEKTU (W KM) MIEJSCOWOŚĆ STRONA DŁUGOŚĆ ODCINKA (W MB) RODZAJ (FUNKCJA MOSTOWA) 1 402 0+719 Fletnowo P/L 16,0*2 N2W3A 2 402 0+923 Fletnowo P/L 23,0*2 N2W3A 3 402 1+075 Fletnowo P/L 25,0*2 N2W3A 4 402 1+682 Fletnowo P/L 18,0*2 N2W3A RAZEM 164,00 3. Zamówienie obejmuje następujący zakres robót dla CZĘŚCI NR 2 - RDW TCHOLA, w określonych lokalizacjach: Tabela I. Montaż wraz z dostawą barier stalowych U-14a (N2W5A zgodny z PN-EN1317 równoważna względem SP09/4 N2W5A) stalowych U-14a z rozstawem słupków co 4 m (komplet, tj. prowadnica, słupki h=1 900mm, pas profilowy (odciąg), wysięgniki, przekładki, wsporniki, śruby, podkładki, światła odblaskowe, łączniki ukośne, obejmy słupka, zakończenia barier itp.) LP. NR DROGI LOKALIZACJA (W KM OD - DO) MIEJSCOWOŚĆ STRONA DŁUGOŚĆ ODCINKA (W MB) RODZAJ (FUNKCJA DROGOWA) UWAGI 1 237 21+400÷21+420 Kiełpin Lewa 20,00 Drogowa 2 240 14+432÷21+467 Żalno-Piastoszyn Prawa 132,00 Drogowa 3 240 14+455÷14+895 Żalno-Piastoszyn Lewa 12,00 Drogowa 4 240 21+243÷21+271 Silno Lewa 28,00 Drogowa 5 240 21+243÷21+271 Silno Prawa 28,00 Drogowa 6 240 27+440÷27+448 R. Most Lewa 8,00 Drogowa 7 240 27+440÷27+448 R. Most Prawa 8,00 Drogowa 8 240 28+450÷28+462 R. Młyn Lewa 12,00 Drogowa W tym 1. R-8 9 240 28+680÷28+696 R. Młyn Lewa 16,00 Drogowa 10 241 7+600÷7+612 Brzuchowo Prawa 12,00 Drogowa 11 241 28+963 ÷ 29+075 Sępólno Prawa 112,00 Drogowa 12 241 37+130÷37+150 Przed Więcborkiem Lewa 20,00 Drogowa 13 243 3+000÷3+016 Lewa 16,00 Drogowa W tym 1. R-8 14 246 3+070÷3+082 Lewa 12,00 Drogowa 15 246 21+060÷21+072 Prawa 12,00 Drogowa 16 247 0+291÷0+299 Lewa 8,00 Drogowa W tym 1. R-8 17 247 2+600÷2+604 Lewa 4,00 Drogowa W tym 1. R-2 RAZEM 460,00 Tabela II. Demontaż barier stalowych U-14a z rozstawem słupków co 4 m wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego LP. NR DROGI LOKALIZACJA (W KM OD - DO) MIEJSCOWOŚĆ STRONA DŁUGOŚĆ ODCINKA (W MB) RODZAJ (FUNKCJA DROGOWA) 1 237 21+400÷21+420 Kiełpin Lewa 20,00 Drogowa 2 240 14+432÷21+467 Żalno-Piastoszyn Prawa 132,00 Drogowa 3 240 14+455÷14+895 Żalno-Piastoszyn Lewa 12,00 Drogowa 4 240 21+243÷21+271 Silno Lewa 28,00 Drogowa 5 240 21+243÷21+271 Silno Prawa 28,00 Drogowa 6 240 27+440÷27+448 R. Most Lewa 8,00 Drogowa 7 240 27+440÷27+448 R. Most Prawa 8,00 Drogowa 8 240 28+450÷28+462 R. Młyn Lewa 12,00 Drogowa 9 240 28+680÷28+696 R. Młyn Lewa 16,00 Drogowa 10 241 7+600÷7+612 Brzuchowo Prawa 12,00 Drogowa 11 241 29+008 ÷ 29+020 Sępólno Prawa 12,00 Drogowa 12 241 37+130÷37+150 Przed Więcborkiem Lewa 20,00 Drogowa 13 243 3+000÷3+016 Lewa 16,00 Drogowa 14 246 3+070÷3+082 Lewa 12,00 Drogowa 15 246 21+060÷21+072 Prawa 12,00 Drogowa 16 247 0+291÷0+299 Kcynia Lewa 8,00 Drogowa 17 247 2+600÷2+604 Lewa 4,00 Drogowa RAZEM 360,00 4. Zamówieni zostało podzielone na DWIE CZĘŚCI i obejmuje drogi wojewódzkie administrowane przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie oraz Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi (każda z części stanowi oddzielne postępowanie). Dokładny zakres wskazują kosztorysy ofertowe - ZAŁĄCZNIK NR 2.1. i 2.2. a. Ceny w kosztorysie ofertowym przedstawione w ZAŁĄCZNIKU NR 2.1. lub 2.2. do SIWZ winny w szczególności uwzględniać w przypadku: - demontażu istniejących barier: całkowitą cenę demontażu bariery, cenę wywozu zdemontowanych barier w miejsce wskazane przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem, zasypanie i zagęszczenie dołków po słupkach betonowych oraz wszystkie inne koszty związane z prawidłowym wykonaniem zamówienia; - montażu wraz z dostawą barier: całkowitą cenę montażu barier, cenę dowozu do miejsca w którym będzie dokonywany montaż, cenę materiału niezbędnego do prawidłowego montażu w szczególności barier oraz słupków oraz wszystkie inne koszty związane z prawidłowym wykonaniem zamówienia; - montażu wraz z transportem barier: całkowitą cenę montażu barier, cenę dowozu do miejsca w którym będzie dokonywany montaż z miejsca składowania barier oraz załadunek, cenę materiału niezbędnego do prawidłowego montażu oraz wszystkie inne koszty związane z prawidłowym wykonaniem zamówienia; - demontażu i ponownego montażu barier stalowych lub rurowych: całkowitą cenę demontażu i montażu bariery cenę materiału niezbędnego do prawidłowego montażu oraz wszystkie inne koszty związane z prawidłowym wykonaniem zamówienia; - dostawy barier i/lub słupków: cenę barier i/lub słupków, koszty transportu do wskazanego miejsca przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem oraz wszystkie inne koszty związane z wykonaniem zamówienia. 4.2. Roboty i dostawy będące przedmiotem zamówienia Zamawiający będzie zlecał sukcesywnie w miarę potrzeb, zgłaszanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie oraz Tucholi; 4.3. Montaż i demontaż barier winny być każdorazowo zrealizowane przez Wykonawcę zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 4.4. Bariery drogowe powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. z późn. zm.) - Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach; 4.5. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji zamówienia możliwość zmiany lokalizacji, ilości lub zmniejszenia zakresu zamówienia w stosunku do wartości wskazanych w tabelach I, II, III niniejszej SIWZ. Kwota rzeczywistego wynagrodzenia końcowego wykonawcy uzależniona będzie od aktualnego zapotrzebowania na roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy i realnego zakresu zrealizowanych na rzecz Zamawiającego robót, objętych przedmiotem niniejszej umowy. 5. Zgodnie z obowiązującymi normami EN-PN 1317 przyjmuje się: -poziom powstrzymania: N2; -poziom intensywności zderzenia: A; -poziom odkształcenia wyrażonego szerokością pracującą: W5 (drogowe), W3 (mostowe). 6. Zamawiający zaleca zainteresowanym Wykonawcom przed złożeniem oferty w niniejszym postępowaniu dokonanie wizji w terenie oraz porównanie z dokumentacją przetargową. Koszty dokonania wizji w terenie ponosi w całości Wykonawca. Każdy oferent ponosi pełną odpowiedzialność za treść uzyskanej informacji. 7. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w SST. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne, musi wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest równoważny czyli spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SST będącego częścią SIWZ. Zamawiający dokona oceny równoważności w stosunku do wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia przekazanym Wykonawcom, a zawartym w opisie zamówienia. 8. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań wariantowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 9. Zamawiający zastrzega, iż podane w ZAŁĄCZNIKACH NR 2.1. i 2.2. do SIWZ - KOSZTORYS OFERTOWY ilości są ilościami szacunkowymi. 10. Oferowane bariery i słupki do barier muszą być fabrycznie nowe bez śladów używania, pełnowartościowe oraz spełniające w szczególności wymogi o których mowa w pkt. III.3 ppkt 3.6. 11. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową w szczególności do oznakowania terenu robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach (Dz. U. z 2003r. nr 220 poz.2181 z późn. zm.) na podstawie sporządzonego przez Zamawiającego projektu organizacji ruchu (na czas prowadzonych robót) zatwierdzonego przez Zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich tj. Urząd Marszałkowski w Toruniu. Projekt zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. 12. Szczegółowy zakres i warunki wykonania robót określone są w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, "Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach wojewódzkich województwa kujawsko-pomorskiego, Bydgoszcz 2012r." oraz przedmiarach robót będących integralną częścią dokumentacji technicznej. 13. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w XXVII SIWZ w zakresie realizacji zamówienia (patrz pkt. V 1.3.2 b).

II.5) Główny kod CPV: 45233280-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
34928110-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje udzielanie zamówienia, jednakże w wysokości nie większej niż 70% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia. Warunkiem udzielenia zamówień, o których mowa w zdaniu pierwszym jest posiadanie środków finansowych na ich wykonanie. Na okoliczność ich wystąpienia, zostanie zawarta umowa w trybie zamówienia z wolnej ręki.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA DLA KAŻDEJ CZĘŚCI 1. Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w następującym terminie: w ciągu do 7 dni od podpisania umowy. 2. Terminem wykonania przedmiotu zamówienia jest dzień w którym Wykonawca zgłosi Zamawiającemu zakończenie robót.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1.3.1.W zakresie zdolności technicznej: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań. 1.3.2. W zakresie zdolności zawodowej: a) Doświadczenie zawodowe Wykonawca w celu zweryfikowania przez Zamawiającego jego zdolności do należytego wykonania udzielanego zamówienia oraz oceny spełnienia warunku musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował, co najmniej 1 zamówienie (1 zrealizowana umowa) obejmujące montaż lub montaż wraz z demontażem barier drogowych o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto na każdą z części. b) Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: o Kierownik budowy - jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności na każdą z części. o Pracownik fizyczny - dwie osoby nie posiadające szczegółowych wymaganych przepisami prawa uprawnień do wykonywania zawodu na każdą z części. W przypadku składania oferty przez Wykonawcę ubiegającego się o wykonanie dwóch części zamówienia jednocześnie Zamawiający dopuszcza wykazanie tej samej osoby na stanowisku kierownika budowy (1 osoba) oraz pracownik fizyczny (2 osoby). WYMAGANE ILOŚCI OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA SĄ ILOŚCIAMI MINIMALNYMI. ILOŚĆ OSÓB W TRAKCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA NALEŻY ZWIĘKSZYĆ W PRZYPADKU MNIEJSZEJ WYDAJNOŚCI W CELU ICH PRAWIDŁOWEGO I TERMINOWEGO WYKONANIA. Zamawiający nie zastrzega, iż o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum) warunki z ppkt. 1.3. mogą być spełnione łącznie przez składających wspólną ofertę.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp. 3.3. W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 1. SIWZ 3.5. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 3.6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. VI SIWZ 3.7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w VI pkt. 8.1., 8.2., 9 i 11 SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczania lub dokumenty. W przypadku, o którym mowa powyżej, zamawiający będzie żądał od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. 3.8. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy, o ile są one aktualne. Jeżeli wykonawca powołuje się na oświadczenia lub dokumenty, będące w posiadaniu zamawiającego, zaleca się wskazanie w ofercie informacji dotyczących numeru i nazwy postępowania zamawiającego, w którym powyższe dokumenty zostały złożone. 4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom składając Formularz oferty - ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ, zobowiązany jest wypełnić pkt. 6. 4.1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu - ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ. Pozostałe zapisy dot. podwykonawców znajdują się w XXVIII SIWZ. 5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z V pkt 1. SIWZ. 5.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w VI pkt. 1 i 4 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

2.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 2.2.1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 2.2.2. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, z zastrzeżeniem zapisów VI pkt. 4 SIWZ. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w VI pkt 8.2.1., 8.2.2. i 8.2.3. SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.; b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 4. Dokumenty, o których mowa w pkt 9 litera b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 9 litera a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem tego terminu. 5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 10. stosuje się. 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
2.1. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 2.1.1. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 2.1.2. Wykaz osób, o których mowa w V pkt. 1.3.2. litera b) SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum) dokumenty wymienione w VI pkt 8.1.1. i 8.1.2. może być złożony łącznie przez składających wspólną ofertę. W przypadku zdobytego doświadczenia zawodowego w ramach konsorcjum, Wykonawca będzie zobowiązany wskazać zakres i wartość jego realnego wkładu w realizację zadania. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

7. Ponadto, oprócz oświadczeń stanowiących wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: 8.1. Wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTY zawierający w szczególności cenę ofertową za przedmiot zamówienia oraz wykaz dotyczący podwykonawstwa wg ZAŁĄCZNIKA NR 1 do SIWZ; 8.2. Wypełniony i podpisany KOSZTORYS OFERTOWY wg ZAŁĄCZNIK NR 2.1 lub 2.2 do SIWZ; 8.3. Zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów; 8.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 5.5. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 346), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 13.6. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do podpisywania oferty winno być dołączone pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty. 13.7. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązku informacyjnego (RODO).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena (Pc)60,00
Okres gwarancji na wykonane roboty (Pg)40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze Istotnych Postanowień Umowy będącej ZAŁĄCZNIKIEM NR 10 do niniejszej SIWZ, co wykonawca potwierdza w formularzu oferty. 2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych we wzorze Istotnych Postanowień Umowy będącej ZAŁĄCZNIKIEM NR 10 do niniejszej SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nieuczciwej konkurencji tj. z dnia 8 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: "Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - nie udostępniać", z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-12-07, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: MONTAŻ BARIER DROGOWYCH WRAZ Z DOSTAWĄ I DEMONTAŻ BARIER DROGOWYCH DLA ODDZIAŁU BYDGOSKIEGO W 2020 ROKU Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCI - CZĘŚĆ NR 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa zamówienia: MONTAŻ BARIER DROGOWYCH WRAZ Z DOSTAWĄ I DEMONTAŻ BARIER DROGOWYCH DLA ODDZIAŁU BYDGOSKIEGO W 2020 ROKU Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCI CPV 45 23 32 80 - 5 Wznoszenie barier drogowych CPV 34 92 81 10 - 2 Bariery drogowe 2. Zamówienie obejmuje następujący zakres robót dla CZĘŚCI NR 1 - RDW ŻOŁĘDOWO, w określonych lokalizacjach: - demontaż istniejących barier mostowych wraz z wywozem i rozładunkiem w wskazane miejsce; - montaż wraz z dostawą barier stalowych N2W3A; komplet, tj. prowadnica, słupki, pas profilowy (odciąg), wysięgniki, przekładki, wsporniki, śruby, podkładki, światła odblaskowe, łączniki ukośne, obejmy słupka, zakończenia barier itp.; LP. NR DROGI LOKALIZACJA OBIEKTU (W KM) MIEJSCOWOŚĆ STRONA DŁUGOŚĆ ODCINKA (W MB) RODZAJ (FUNKCJA MOSTOWA) 1 402 0+719 Fletnowo P/L 15,5*2 N2W3A 2 402 0+923 Fletnowo P/L 23,0*2 N2W3A 3 402 1+075 Fletnowo P/L 25,0*2 N2W3A 4 402 1+682 Fletnowo P/L 18,0*2 N2W3A RAZEM 163,0 Tabela I. Demontaż istniejących barier mostowych wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego tj. Tabela II. Montaż wraz z dostawą barier stalowych (N2W3A) i elementami odblaskowymi). LP. NR DROGI LOKALIZACJA OBIEKTU (W KM) MIEJSCOWOŚĆ STRONA DŁUGOŚĆ ODCINKA (W MB) RODZAJ (FUNKCJA MOSTOWA) 1 402 0+719 Fletnowo P/L 16,0*2 N2W3A 2 402 0+923 Fletnowo P/L 23,0*2 N2W3A 3 402 1+075 Fletnowo P/L 25,0*2 N2W3A 4 402 1+682 Fletnowo P/L 18,0*2 N2W3A RAZEM 164,00 4. Zamówieni zostało podzielone na DWIE CZĘŚCI i obejmuje drogi wojewódzkie administrowane przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie oraz Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi (każda z części stanowi oddzielne postępowanie). Dokładny zakres wskazują kosztorysy ofertowe - ZAŁĄCZNIK NR 2.1. i 2.2. a. Ceny w kosztorysie ofertowym przedstawione w ZAŁĄCZNIKU NR 2.1. lub 2.2. do SIWZ winny w szczególności uwzględniać w przypadku: - demontażu istniejących barier: całkowitą cenę demontażu bariery, cenę wywozu zdemontowanych barier w miejsce wskazane przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem, zasypanie i zagęszczenie dołków po słupkach betonowych oraz wszystkie inne koszty związane z prawidłowym wykonaniem zamówienia; - montażu wraz z dostawą barier: całkowitą cenę montażu barier, cenę dowozu do miejsca w którym będzie dokonywany montaż, cenę materiału niezbędnego do prawidłowego montażu w szczególności barier oraz słupków oraz wszystkie inne koszty związane z prawidłowym wykonaniem zamówienia; - montażu wraz z transportem barier: całkowitą cenę montażu barier, cenę dowozu do miejsca w którym będzie dokonywany montaż z miejsca składowania barier oraz załadunek, cenę materiału niezbędnego do prawidłowego montażu oraz wszystkie inne koszty związane z prawidłowym wykonaniem zamówienia; - demontażu i ponownego montażu barier stalowych lub rurowych: całkowitą cenę demontażu i montażu bariery cenę materiału niezbędnego do prawidłowego montażu oraz wszystkie inne koszty związane z prawidłowym wykonaniem zamówienia; - dostawy barier i/lub słupków: cenę barier i/lub słupków, koszty transportu do wskazanego miejsca przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem oraz wszystkie inne koszty związane z wykonaniem zamówienia. 4.2. Roboty i dostawy będące przedmiotem zamówienia Zamawiający będzie zlecał sukcesywnie w miarę potrzeb, zgłaszanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie oraz Tucholi; 4.3. Montaż i demontaż barier winny być każdorazowo zrealizowane przez Wykonawcę zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 4.4. Bariery drogowe powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. z późn. zm.) - Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach; 4.5. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji zamówienia możliwość zmiany lokalizacji, ilości lub zmniejszenia zakresu zamówienia w stosunku do wartości wskazanych w tabelach I, II, III niniejszej SIWZ. Kwota rzeczywistego wynagrodzenia końcowego wykonawcy uzależniona będzie od aktualnego zapotrzebowania na roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy i realnego zakresu zrealizowanych na rzecz Zamawiającego robót, objętych przedmiotem niniejszej umowy. 5. Zgodnie z obowiązującymi normami EN-PN 1317 przyjmuje się: -poziom powstrzymania: N2; -poziom intensywności zderzenia: A; -poziom odkształcenia wyrażonego szerokością pracującą: W5 (drogowe), W3 (mostowe). 6. Zamawiający zaleca zainteresowanym Wykonawcom przed złożeniem oferty w niniejszym postępowaniu dokonanie wizji w terenie oraz porównanie z dokumentacją przetargową. Koszty dokonania wizji w terenie ponosi w całości Wykonawca. Każdy oferent ponosi pełną odpowiedzialność za treść uzyskanej informacji. 7. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w SST. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne, musi wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest równoważny czyli spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SST będącego częścią SIWZ. Zamawiający dokona oceny równoważności w stosunku do wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia przekazanym Wykonawcom, a zawartym w opisie zamówienia. 8. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań wariantowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 9. Zamawiający zastrzega, iż podane w ZAŁĄCZNIKACH NR 2.1. i 2.2. do SIWZ - KOSZTORYS OFERTOWY ilości są ilościami szacunkowymi. 10. Oferowane bariery i słupki do barier muszą być fabrycznie nowe bez śladów używania, pełnowartościowe oraz spełniające w szczególności wymogi o których mowa w pkt. III.3 ppkt 3.6. 11. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową w szczególności do oznakowania terenu robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach (Dz. U. z 2003r. nr 220 poz.2181 z późn. zm.) na podstawie sporządzonego przez Zamawiającego projektu organizacji ruchu (na czas prowadzonych robót) zatwierdzonego przez Zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich tj. Urząd Marszałkowski w Toruniu. Projekt zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. 12. Szczegółowy zakres i warunki wykonania robót określone są w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, "Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach wojewódzkich województwa kujawsko-pomorskiego, Bydgoszcz 2012r." oraz przedmiarach robót będących integralną częścią dokumentacji technicznej. 13. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w XXVII SIWZ w zakresie realizacji zamówienia (patrz pkt. V 1.3.2 b).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233280-5, 34928110-2, 34928110-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 7
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena (Pc)60,00
Okres gwarancji na wykonane roboty (Pg)40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: MONTAŻ BARIER DROGOWYCH WRAZ Z DOSTAWĄ I DEMONTAŻ BARIER DROGOWYCH DLA ODDZIAŁU BYDGOSKIEGO W 2020 ROKU Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCI - CZĘŚĆ NR 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa zamówienia: MONTAŻ BARIER DROGOWYCH WRAZ Z DOSTAWĄ I DEMONTAŻ BARIER DROGOWYCH DLA ODDZIAŁU BYDGOSKIEGO W 2020 ROKU Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCI CPV 45 23 32 80 - 5 Wznoszenie barier drogowych CPV 34 92 81 10 - 2 Bariery drogowe 3. Zamówienie obejmuje następujący zakres robót dla CZĘŚCI NR 2 - RDW TCHOLA, w określonych lokalizacjach: Tabela I. Montaż wraz z dostawą barier stalowych U-14a (N2W5A zgodny z PN-EN1317 równoważna względem SP09/4 N2W5A) stalowych U-14a z rozstawem słupków co 4 m (komplet, tj. prowadnica, słupki h=1 900mm, pas profilowy (odciąg), wysięgniki, przekładki, wsporniki, śruby, podkładki, światła odblaskowe, łączniki ukośne, obejmy słupka, zakończenia barier itp.) LP. NR DROGI LOKALIZACJA (W KM OD - DO) MIEJSCOWOŚĆ STRONA DŁUGOŚĆ ODCINKA (W MB) RODZAJ (FUNKCJA DROGOWA) UWAGI 1 237 21+400÷21+420 Kiełpin Lewa 20,00 Drogowa 2 240 14+432÷21+467 Żalno-Piastoszyn Prawa 132,00 Drogowa 3 240 14+455÷14+895 Żalno-Piastoszyn Lewa 12,00 Drogowa 4 240 21+243÷21+271 Silno Lewa 28,00 Drogowa 5 240 21+243÷21+271 Silno Prawa 28,00 Drogowa 6 240 27+440÷27+448 R. Most Lewa 8,00 Drogowa 7 240 27+440÷27+448 R. Most Prawa 8,00 Drogowa 8 240 28+450÷28+462 R. Młyn Lewa 12,00 Drogowa W tym 1. R-8 9 240 28+680÷28+696 R. Młyn Lewa 16,00 Drogowa 10 241 7+600÷7+612 Brzuchowo Prawa 12,00 Drogowa 11 241 28+963 ÷ 29+075 Sępólno Prawa 112,00 Drogowa 12 241 37+130÷37+150 Przed Więcborkiem Lewa 20,00 Drogowa 13 243 3+000÷3+016 Lewa 16,00 Drogowa W tym 1. R-8 14 246 3+070÷3+082 Lewa 12,00 Drogowa 15 246 21+060÷21+072 Prawa 12,00 Drogowa 16 247 0+291÷0+299 Lewa 8,00 Drogowa W tym 1. R-8 17 247 2+600÷2+604 Lewa 4,00 Drogowa W tym 1. R-2 RAZEM 460,00 Tabela II. Demontaż barier stalowych U-14a z rozstawem słupków co 4 m wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego LP. NR DROGI LOKALIZACJA (W KM OD - DO) MIEJSCOWOŚĆ STRONA DŁUGOŚĆ ODCINKA (W MB) RODZAJ (FUNKCJA DROGOWA) 1 237 21+400÷21+420 Kiełpin Lewa 20,00 Drogowa 2 240 14+432÷21+467 Żalno-Piastoszyn Prawa 132,00 Drogowa 3 240 14+455÷14+895 Żalno-Piastoszyn Lewa 12,00 Drogowa 4 240 21+243÷21+271 Silno Lewa 28,00 Drogowa 5 240 21+243÷21+271 Silno Prawa 28,00 Drogowa 6 240 27+440÷27+448 R. Most Lewa 8,00 Drogowa 7 240 27+440÷27+448 R. Most Prawa 8,00 Drogowa 8 240 28+450÷28+462 R. Młyn Lewa 12,00 Drogowa 9 240 28+680÷28+696 R. Młyn Lewa 16,00 Drogowa 10 241 7+600÷7+612 Brzuchowo Prawa 12,00 Drogowa 11 241 29+008 ÷ 29+020 Sępólno Prawa 12,00 Drogowa 12 241 37+130÷37+150 Przed Więcborkiem Lewa 20,00 Drogowa 13 243 3+000÷3+016 Lewa 16,00 Drogowa 14 246 3+070÷3+082 Lewa 12,00 Drogowa 15 246 21+060÷21+072 Prawa 12,00 Drogowa 16 247 0+291÷0+299 Kcynia Lewa 8,00 Drogowa 17 247 2+600÷2+604 Lewa 4,00 Drogowa RAZEM 360,00 4. Zamówieni zostało podzielone na DWIE CZĘŚCI i obejmuje drogi wojewódzkie administrowane przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie oraz Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi (każda z części stanowi oddzielne postępowanie). Dokładny zakres wskazują kosztorysy ofertowe - ZAŁĄCZNIK NR 2.1. i 2.2. a. Ceny w kosztorysie ofertowym przedstawione w ZAŁĄCZNIKU NR 2.1. lub 2.2. do SIWZ winny w szczególności uwzględniać w przypadku: - demontażu istniejących barier: całkowitą cenę demontażu bariery, cenę wywozu zdemontowanych barier w miejsce wskazane przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem, zasypanie i zagęszczenie dołków po słupkach betonowych oraz wszystkie inne koszty związane z prawidłowym wykonaniem zamówienia; - montażu wraz z dostawą barier: całkowitą cenę montażu barier, cenę dowozu do miejsca w którym będzie dokonywany montaż, cenę materiału niezbędnego do prawidłowego montażu w szczególności barier oraz słupków oraz wszystkie inne koszty związane z prawidłowym wykonaniem zamówienia; - montażu wraz z transportem barier: całkowitą cenę montażu barier, cenę dowozu do miejsca w którym będzie dokonywany montaż z miejsca składowania barier oraz załadunek, cenę materiału niezbędnego do prawidłowego montażu oraz wszystkie inne koszty związane z prawidłowym wykonaniem zamówienia; - demontażu i ponownego montażu barier stalowych lub rurowych: całkowitą cenę demontażu i montażu bariery cenę materiału niezbędnego do prawidłowego montażu oraz wszystkie inne koszty związane z prawidłowym wykonaniem zamówienia; - dostawy barier i/lub słupków: cenę barier i/lub słupków, koszty transportu do wskazanego miejsca przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem oraz wszystkie inne koszty związane z wykonaniem zamówienia. 4.2. Roboty i dostawy będące przedmiotem zamówienia Zamawiający będzie zlecał sukcesywnie w miarę potrzeb, zgłaszanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie oraz Tucholi; 4.3. Montaż i demontaż barier winny być każdorazowo zrealizowane przez Wykonawcę zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 4.4. Bariery drogowe powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. z późn. zm.) - Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach; 4.5. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji zamówienia możliwość zmiany lokalizacji, ilości lub zmniejszenia zakresu zamówienia w stosunku do wartości wskazanych w tabelach I, II, III niniejszej SIWZ. Kwota rzeczywistego wynagrodzenia końcowego wykonawcy uzależniona będzie od aktualnego zapotrzebowania na roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy i realnego zakresu zrealizowanych na rzecz Zamawiającego robót, objętych przedmiotem niniejszej umowy. 5. Zgodnie z obowiązującymi normami EN-PN 1317 przyjmuje się: -poziom powstrzymania: N2; -poziom intensywności zderzenia: A; -poziom odkształcenia wyrażonego szerokością pracującą: W5 (drogowe), W3 (mostowe). 6. Zamawiający zaleca zainteresowanym Wykonawcom przed złożeniem oferty w niniejszym postępowaniu dokonanie wizji w terenie oraz porównanie z dokumentacją przetargową. Koszty dokonania wizji w terenie ponosi w całości Wykonawca. Każdy oferent ponosi pełną odpowiedzialność za treść uzyskanej informacji. 7. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w SST. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne, musi wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest równoważny czyli spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SST będącego częścią SIWZ. Zamawiający dokona oceny równoważności w stosunku do wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia przekazanym Wykonawcom, a zawartym w opisie zamówienia. 8. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań wariantowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 9. Zamawiający zastrzega, iż podane w ZAŁĄCZNIKACH NR 2.1. i 2.2. do SIWZ - KOSZTORYS OFERTOWY ilości są ilościami szacunkowymi. 10. Oferowane bariery i słupki do barier muszą być fabrycznie nowe bez śladów używania, pełnowartościowe oraz spełniające w szczególności wymogi o których mowa w pkt. III.3 ppkt 3.6. 11. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową w szczególności do oznakowania terenu robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach (Dz. U. z 2003r. nr 220 poz.2181 z późn. zm.) na podstawie sporządzonego przez Zamawiającego projektu organizacji ruchu (na czas prowadzonych robót) zatwierdzonego przez Zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich tj. Urząd Marszałkowski w Toruniu. Projekt zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. 12. Szczegółowy zakres i warunki wykonania robót określone są w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, "Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach wojewódzkich województwa kujawsko-pomorskiego, Bydgoszcz 2012r." oraz przedmiarach robót będących integralną częścią dokumentacji technicznej. 13. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w XXVII SIWZ w zakresie realizacji zamówienia (patrz pkt. V 1.3.2 b).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233280-5, 34928110-2, 34928110-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 7
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena (Pc)60,00
Okres gwarancji na wykonane roboty (Pg)40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY, W SYTUACJACH OKREŚLONYCH W ART. 10C-10E USTAWY PZP, PRZEWIDUJE INNY SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, A TAKŻE WSKAZANIA OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Informacje ogólne: 1.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz i formularza "Wyślij wiadomość" dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania. NIE DOTYCZY SKŁADANIA OFERT - oferty są składane w wersji papierowej W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania platformy platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz można komunikować się za pomocą e-maila: rdw.zol@zdw-bydgoszcz.pl. W przypadku nie potwierdzenia ze strony wykonawcy odbioru przesłanych informacji (pomimo takiego żądania), Zamawiający uzna, że wiadomość dotarła do wykonawcy po wydrukowaniu informacji o wysłaniu e-maila i braku informacji o odrzuceniu maila. 1.2. Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne. 1.3. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce "Regulamin" oraz uznaje go za wiążący. 1.4. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych tj. z dnia 9 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1261); dalej: Rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje; c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.; d) włączona obsługa JavaScript; e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf. 1.5. Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB - zalecany format: .pdf. 1.6. Za datę przekazania składanych dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji uznaje się kliknięcie przycisku Wyślij wiadomość po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 1.7. Zamawiający zamieści na stronie internetowej https://platformazapukpowa.pl dokumenty określone w przepisach ustawy Pzp. 1.8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ za pośrednictwem platformy platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz i formularza Wyślij wiadomość dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania. Zamawiający odpowie niezwłocznie na piśmie pośrednictwem platformy platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz i formularza Wyślij wiadomość dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na platformie platformazakupowa.pl/pn/zdwbydgoszcz niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 1.9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 1.10. Zamawiający z Wykonawcami będzie przekazywał informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany siwz, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty". Korespondencja której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do tego konkretnego Wykonawcy. 1.11. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 1.12. Zamawiający z Wykonawcami będzie przekazywał informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany siwz, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty". Korespondencja której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do tego konkretnego Wykonawcy. 2. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami: a) w sprawach przedmiotu zamówienia: Sebastian Małkowski - Kierownik RDW Żołędowo, (52) 381-37-01, s.malkowski@zdw bydgoszcz.pl kontakt codziennie w godz. pracy RDW - tj. 7 00 - 15 00 Janusz Dąbka - Kierownik RDW Tuchola, (52) 336-12-20, j. dabka@zdw bydgoszcz.pl kontakt codziennie w godz. pracy RDW - tj. 7 00 - 15 00 Leszek Huppert - Starszy Majster Drogomistrz, tel. 663-771-198; Adam Pączkowski - Majster Drogomistrz, tel. 663-771-200; b) w sprawach procedury przetargowej: Izabela Szukiel - Specjalista, 52 381-37-01 wew. 33, i.szukiel@zdw-bydgoszcz.pl kontakt codziennie w godz. pracy RDW - tj. 7 00 - 15 00. 3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4. Ofertę oraz oświadczenia, o których mowa w art. 25a ustawy (DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU), składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 5. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 6. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwo, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 7. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogi elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu do ich wnoszenia - nie dotyczy dokumentów wymaganych w drodze uzupełnienia. 7.1. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 7.2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń , które każdego z nich dotyczą. 7.3. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 7.4 Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 10. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części. Złożenie większej liczby ofert na jedną z części lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. W przypadku składania oferty przez Wykonawcę ubiegającego się o wykonanie dwóch części zamówienia jednocześnie Zamawiający wymaga złożenia ofert na każdą część z osobna (dwie oddzielne koperty z kompletem załączników/dokumentów). 2. Ofertę stanowi wypełniony Formularz ofertowy - ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ wraz z KOSZTORYSEM OFERTOWYM właściwym dla danej części - ZAŁĄCZNIK NR 2.1. lub 2.2. do SIWZ. 3. Formularz ofertowy musi być zgodny w treści z załączonym do SIWZ wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę własnego formularza ofertowego Zamawiający wymaga aby zawierał on wszystkie informacje zawarte w formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Oferta musi być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej, podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opatrzone pieczęciami imiennymi. 4. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ewentualnym zmianom przekazanym przez Zamawiającego jako wyjaśnienia i uzupełnienia do SIWZ. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będą formularzom określonym przez Zamawiającego. 5. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania. 6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz podpisana poprzez czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby upoważnionej/ osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy. 7. Wymaga się aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane. 8. Wymaga się aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były złączone w sposób trwały z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 12; (zaleca się umieszczenie oferty w skoroszycie, do wpięcia). 9. Wszelkie zmiany w treści oferty /poprawki, przekreślenia, dopiski/ powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem lub parafką osoby upoważnionej do reprezentowania firmy. W przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 10. Wykonawca zamieszcza ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą i adresem wykonawcy i zamawiającego oraz opisaną w następujący sposób: ........................................... Nazwa i adres wykonawcy Województwo Kujawsko - Pomorskie Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń NIP 9561969536 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Oddział Bydgoski, Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko Sekretariat Sprawa nr O3.N4.361.06.2020 MONTAŻ BARIER DROGOWYCH WRAZ Z DOSTAWĄ I DEMONTAŻ BARIER DROGOWYCH DLA ODDZIAŁU BYDGOSKIEGO W 2020 ROKU nie otwierać przed 07.12.2020r. przed godz. 10:00 Niewłaściwe oznaczenie koperty zawierającej ofertę spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli braki lub błędy w tym zakresie uniemożliwiają prawidłowe otwarcie oferty. 11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu ofert powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazami ZMIANA lub WYCOFANIE. 12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nieuczciwej konkurencji tj. z dnia 8 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: "Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - nie udostępniać", z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 1. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto podaną na Formularzu Oferty - ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ, obliczona w oparciu o Kosztorys Ofertowy - ZAŁĄCZNIKI NR 2.1 lub 2.2. do SIWZ. Cena jest to wartość wyrażona w pieniądzu w walucie PLN wraz z podatkiem VAT w wysokości 23% Każdy Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. 2. Cena oferty będzie ceną kosztorysową. Formularze kosztorysu ofertowego winny być wypełnione w każdej pozycji. Ceny jednostkowe oraz stawki określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą podlegały zmianom w toku realizacji przedmiotu zamówienia. Na cenę oferty składa się całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszystkie koszty związane z uzyskaniem przez Wykonawcę przychodu z tytułu wykonania niniejszego przedmiotu zamówienia. 3. Cena winna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (tj. z dokładnością do 1 grosza), przy czym Zamawiający przypomina, że obowiązujące matematyczne zasady zaokrąglania są następujące: a) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra "5" lub wyższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu "w górę" (to znaczy, że: np. wartość 0,155 musi zostać zaokrąglona do 0,16); b) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra "4" lub niższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu "w dół" (to znaczy, że: np. wartość 0,154 musi zostać zaokrąglona do 0,15); Wykonawcy przy dokonywaniu wszelkich obliczeń muszą przestrzegać powyższych zasad zaokrąglania. W razie pomyłki w tym zakresie Zamawiający dokona poprawek zgodnie z wyżej przedstawionymi zasadami. 4. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą podlegały waloryzacji. 5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami (dotyczy w przypadku: wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, mechanizmu odwróconego obciążenia, importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się analogiczny obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT). Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego w stosownej pozycji formularza oferty, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub roboty budowlanej, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1. Zamawiający będzie oceniał oferty nieodrzucone według następujących kryteriów: NR NAZWA KRYTERIUM WAGA 1 Cena (Pc) 60% 2 Okres gwarancji na wykonane roboty (Pg) 40% 2. Punkty przyznawane za podane w pkt 1 kryteria będą liczone według następujących wzorów: NR KRYTERIUM WZÓR 1 Pc = (Oferta z najniższą ceną/Oferta oceniana) x 60 pkt Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza. 2 Pg = okres gwarancji na wykonane roboty (max. 40 pkt) Kryterium gwarancja będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego terminu udzielenia gwarancji na roboty podanego przez Wykonawcę w formularzu oferty. Liczba punktów w kryterium Gwarancja na wykonanie robót zostanie obliczona zgodnie z poniższym: Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji na wykonanie robót 24 miesiące otrzyma 40 punktów. Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji na wykonanie robót 12 miesięcy otrzyma 0 punktów. Wykonawca musi zadeklarować alternatywnie jeden ze wskazanych powyżej okresów gwarancji. Jeśli Wykonawca zaproponuje w formularzu oferty okres gwarancji inny niż 12 miesięcy lub 24 miesiące lub nie zostanie podany okres gwarancji i z innych dokumentów nie będzie wynikało, że nastąpiła omyłka, oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt.2) ustawy Pzp. 3. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą sumę punktów Pc + Pg spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i spełni wszystkie postawione w SIWZ warunki. 4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną. XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 2. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w dziale XIV pkt 1 lit. a) SIWZ, na stronie internetowej - https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz. 3. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie zamawiającego przedłoży w oryginale lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopię umowy regulującą współpracę wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami. 4. O terminie złożenia dokumentu, o którym mowa w dziale XIV pkt 3 SIWZ zamawiający powiadomi wykonawcę odrębnym pismem. 5. Przed podpisaniem umowy zamawiający będzie żądał od wykonawcy: a) Oświadczenie Wykonawcy, że na okres realizacji zadania będzie dysponował aktualną, opłaconą polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym zamówieniem, b) oświadczenia wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia na stanowiskach określonych w dziale V pkt 1.3.2 ppkt b), o ile czynność ta nie będzie wykonywana przez osobę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, c) w przypadku wskazania w ofercie podwykonawców, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopię umów z podwykonawcami (uwzględniające zapisy działu XXVII) sporządzonych w postaci elektronicznej i opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 6. W przypadku nie wypełnienia przez wykonawcę do dnia podpisania umowy warunków formalnych wskazanych w dziale XIV pkt 3 oraz 5 zamawiający uzna, że wykonawca uchyla się od zawarcia umowy. 7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonania umowy, Zamawiający może wybierać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. a) Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. b) Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą jeżeli upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 "ustawy Pzp" lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze. c) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt. 8, jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę. XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie dla każdej z części w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu (w formie wpłaty przelewem na rachunek bankowy zamawiającego); b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z dnia 9 listopada 2000r. (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 299). 3. Zamawiający informuje, że przyjmowane będą m.in. formami dopuszczonymi w ustawie Pzp - gwarancje nieprzenośnie, bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie zamawiającego. 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminie i wysokościach jak niżej: a) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. b) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 5. W sytuacji wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej formie niż pieniężnej wykonawca zobowiązany jest do przekazywania zamawiającemu wskazanego dokumentu w formie niepieniężnej z uwzględnieniem wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej. W związku z powyższym zabezpieczenie o którym mowa w zdaniu poprzednim wykonawca musi wnieść w oryginale w postaci elektronicznej tj. dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz przekazane w takiej formie jaka została mu przekazana przez wystawcę oryginału dokumentu. XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze Istotnych Postanowień Umowy będącej ZAŁĄCZNIKIEM NR 10 do niniejszej SIWZ, co wykonawca potwierdza w formularzu oferty. 2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych we wzorze Istotnych Postanowień Umowy będącej ZAŁĄCZNIKIEM NR 10 do niniejszej SIWZ. XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Środki ochrony prawej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Sposób postępowania określony jest Dziale VI "Środki ochrony prawnej" Pzp. Odwołanie - zakres oraz sposób postępowania określony jest w art. od 180 do 198 ustawy Pzp. Odwołanie przysługuje wobec czynności: a) Określenia warunków udziału w postępowaniu; b) Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; c) Odrzucenia oferty odwołującego; d) Opisu przedmiotu zamówienia; e) Wyboru najkorzystniejszej oferty. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy pzp zdanie drugie, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Skarga do sądu - zakres oraz sposób postępowania zawarty jest w art. od 198a do 198g ustawy Pzp. XIX. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. XX. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. XXI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje udzielanie zamówienia, jednakże w wysokości nie większej niż 70% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia. Warunkiem udzielenia zamówień, o których mowa w zdaniu pierwszym jest posiadanie środków finansowych na ich wykonanie. Na okoliczność ich wystąpienia, zostanie zawarta umowa w trybie zamówienia z wolnej ręki. XXII. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych. XXIII. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. XXIV. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. XXV. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. XXVI. Zamawiający przewiduje odbiór częściowy dla każdego polecenia wykonania. XXVII. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ZWIĄZKU Z ART. 29 UST. 3A USTAWY PZP 1. Wymagania Zamawiającego w związku z w art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp: a) Wymagania w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy tj. z dnia 18 czerwca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) b) Powyższe wymagania określają w szczególności: - sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp, - uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, - rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. c) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności: 1) Pracowników fizycznych (2 osoby) nie posiadające szczegółowych wymaganych przepisami prawa uprawnień do wykonywania zawodu. Do czynności wykonywanych przez pracowników fizycznych należą w szczególności: - zorganizowanie stanowiska pracy, - zapoznanie się z przydzielonym zakresem robót oraz dokumentacją i wytycznymi personelu kierowniczego odnośnie do sposobu ich wykonania, - pobranie niezbędnych narzędzi, - przygotowywanie frontu robót zgodnie z zarządzeniami, przepisami bhp, ergonomii, ppoż. i zasadami ochrony środowiska, - zabezpieczenie miejsca wykonywania robót w szczególności przez ustawienie oznakowania terenu robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach (Dz.U.2018.583 t.j. z dnia 2018.03.20.) na podstawie sporządzonego przez Zamawiającego projektu organizacji ruchu (na czas prowadzonych robót), - współpraca i pomoc przy mechanicznym rozładunku i załadunku dostarczanych i obieranych materiałów, - ręczny rozładunek i załadunek dostarczonych i dobieranych materiałów, - rozkręcanie i dokręcanie za pomocą odpowiednich narzędzi śrub montażowych i innych elementów barier, - zasypanie dołków po zdemontowanych słupkach po barierach, - realizacja pracy ściśle wg wytycznych technologicznych, właściwych dla danego procesu, - stałe i pilnie obserwowanie otoczenia wokół stanowiska pracy w celu niedopuszczenia do powstania kolizji, a także do sytuacji stwarzającej jakiekolwiek niebezpieczeństwo, - reagowanie na nieprawidłowości w pracy narzędzi i w miarę możliwości jej usuwanie, - współpraca z zespołem roboczym, w szczególności z operatorem kafara, kierownikiem budowy oraz służbami bhp, - przywrócenie pasa drogowego do stanu pierwotnego, tj. sprzątnięcie miejsca wykonywania robót, itp. - ocena poprawności wykonanej przez siebie pracy, 2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie c) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 2. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie c) czynności w trakcie realizacji zamówienia: o oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; o poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; o zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; o poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 3. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie c) czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie c) czynności. 4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Jeżeli powyższych wymogów na budowie będzie przebywać osoba nie zatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego, osoba taka będzie musiała opuścić plac budowy, a Wykonawca zapłaci karę umowną. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez przedstawiciela Zamawiającego i podpisaną przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli. XXVIII. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy według zasad określonych w Ustawie Ppz oraz odpowiednich przepisach Kodeksu Cywilnego. 2. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia zobowiązany jest, o ile są już znane, do podania nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nim, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 3. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, jeżeli Zamawiający określa takie wymagania: a) Zamawiający wymaga sporządzenia umowy o podwykonawstwo, jej projektu lub zmiany w formie pisemnej. b) Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinno być poprzedzone akceptacją projektu umowy lub zmian do projektu przez Zamawiającego, natomiast przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę powinno być poprzedzone akceptacją umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. c) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy nie później niż 14 dni przed jej zawarciem. d) Zamawiający, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania projektu umowy o Podwykonawstwo zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o Podwykonawstwo, jeżeli umowa o podwykonawstwo: a) nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub usługi, dostawy lub roboty budowlanej, c) gdy projekt umowy określa większą wartości wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy niż wynika to ze założonej oferty w zakresie tej części prac, która ma zostać wykonana przez Podwykonawcę. Natomiast w przypadku powierzenia przez Podwykonawcę części zakresu prac dalszemu podwykonawcy, wartość wynagrodzenia nie może przewyższać wartości określonej w umowie między Wykonawcą a tym Podwykonawcą. d) Nie zgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie do 14 dni kalendarzowych, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. e) Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, jednakże nie później niż na 3 dni kalendarzowe przed dniem rozpoczęcia realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę. f) Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę umowę. g) Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i roboty budowlane, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zapłaty wynagrodzenia nie są dłuższe niż 30 dni z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. h) Zasady dotyczące Podwykonawców maja odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawców. i) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. j) Wynagrodzenie, o którym mowa w lit. j), dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. k) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 4. Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi związane z realizacją zadania które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu, jeżeli Zamawiający określa takie informacje; 5. Wykonawca, podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł. 6. Zamawiający wymaga aby w umowie o podwykonawstwo były zawarte w szczególności postanowienia odnośnie: a) dokładnego zakresu dostaw/usług, które ma być powierzone podwykonawcy, b) terminu wykonania dostaw/usług przez podwykonawcę, c) wysokość oraz zasady zapłaty wynagrodzenia, d) termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy/usługi. 7. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o których mowa w pkt 6 ppkt. b). 8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 9. Zasady dotyczące podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawców. 10. Zasady z liter j), k), ustępu 3 mają zastosowanie analogicznie. XIX. INFORMACJE DODATKOWE 1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji zgodnie z formularzem oferty na okres 12 miesięcy lub 24 miesięcy. 2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi za wady na tożsamy z okresem gwarancji. 3. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego lub potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy. 4. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Pzp. 5. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp. X. KLAUZULA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z WPROWADZENIEM ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH) (DZ. URZ. UE L 119 Z 04.05.2016, STR. 1), DALEJ "RODO" Klauzula informacyjna związana z RODO. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz, tel. 52 37 05 713, e-mail: sekretariat@zdw-bydgoszcz.pl; 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy jest Pan Witold Antosik tel. 52 37 05 733, e-mail: iod@zdw-bydgoszcz.pl; 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. MONTAŻ BARIER DROGOWYCH WRAZ Z DOSTAWĄ I DEMONTAŻ BARIER DROGOWYCH DLA ODDZIAŁU BYDGOSKIEGO W 2020 ROKU, numer referencyjny: O3.N4.361.06.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp. 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz w celu archiwizacji; 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. Posiada Pani/Pan: 8.1. Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 8.2. Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 8.3. Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; 8.4 Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. Nie przysługuje Pani/Panu: 9.1. W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 9.2. Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 9.3. Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. XXI. OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z RODO 1. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). 2. Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. pkt. 13 Załącznika nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.