eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › AC/BZP/242-286/2020 Usługi lingwistyczne w ramach projektu "CLARIN - Wspólne Zasoby Językowe i Infrastruktura Technologiczna" finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020, Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki - zadania.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-11-17Ogłoszenie nr 611651-N-2020 z dnia 2020-11-17 r.

Politechnika Wrocławska: AC/BZP/242-286/2020 Usługi lingwistyczne w ramach projektu "CLARIN - Wspólne Zasoby Językowe i Infrastruktura Technologiczna" finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020, Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki - zadania.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Projekt "CLARIN - Wspólne Zasoby Językowe i Infrastruktura Technologiczna" finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020, Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Wrocławska, krajowy numer identyfikacyjny 55181193009000, ul. ul. Wybrzeże Wyspiańskiego  27 , 50-370  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 202 182,32, e-mail bzp@pwr.edu.pl, faks 713 202 143.
Adres strony internetowej (URL): https://przetargi.pwr.edu.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia Publiczna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
https://przetargi.pwr.edu.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://przetargi.pwr.edu.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna pod rygorem nieważności
Adres:
Biuro Zamówień Publicznych, ul. Smoluchowskiego 19, 50-370 Wrocław bud. A-5 pok. 409 - Sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: AC/BZP/242-286/2020 Usługi lingwistyczne w ramach projektu "CLARIN - Wspólne Zasoby Językowe i Infrastruktura Technologiczna" finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020, Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki - zadania.
Numer referencyjny: AC/BZP/242-286/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi lingwistyczne w ramach projektu "CLARIN - Wspólne Zasoby Językowe i Infrastruktura Technologiczna" finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020, Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki - zadania: - zadanie nr 1 - Anotowany korpus wulgaryzmów - Testowa anotacja korpusu list dialogowych do filmów na potrzeby zbioru testowego - załącznik OPZ nr 4.1; - zadanie nr 2 - Parser dyskursu - Ręczna anotacja 750 próbek korpusu na potrzeby parsera dyskursu - załącznik OPZ nr 4.2; - zadanie nr 3 - Parser dyskursu - Analiza anotacji metatekstowej stworzonej w ramach prac CLARINU-PL w porównaniu z istniejącymi modelami anotacji dyskursu - załącznik OPZ nr 4.3; - zadanie nr 4 - Korpus analizy wydźwięku i opinii - specyfikacja anotacji aspektów dla wielodziedzinowego korpusu opinii konsumenckich pod kątem analizy wydźwięku - załącznik OPZ nr 4.4; - zadanie nr 5 - Opracowanie Korpusu Wieszczów - Opracowanie zasad sporządzania i funkcji korpusu czterech wieszczów - załącznik OPZ nr 4.5; - zadanie nr 6 - Opracowanie Korpusu Wieszczów - Przedmiotem zamówienia jest wstępne opracowanie i implementacja danych tekstów Cypriana Norwida - załącznik OPZ nr 4.6; - zadanie nr 7 - Opracowanie Korpusu Wieszczów - Przedmiotem zamówienia jest wstępne opracowanie i implementacja danych z tekstów Zygmunta Krasińskiego - załącznik OPZ nr 4.7. - zadanie nr 8 - Opracowanie Korpusu Wieszczów - Przedmiotem zamówienia jest wstępne opracowanie i implementacja danych tekstów Adama Mickiewicza - załącznik OPZ nr 4.8. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres obowiązków Wykonawcy opisany jest w załączniku nr 4.1-4.8 do SIWZ - OPZ.

II.5) Główny kod CPV: 72.32.10.00 - Usługi o wartości dodanej bazy danych
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: - dla zadania nr 1: w terminie do 2 miesięcy od daty podpisania umowy. - dla zadania nr 2-3: w terminie do 3 miesięcy od daty podpisania umowy. - dla zadania nr 4: w terminie do 4 miesięcy od daty podpisania umowy. - dla zadania nr 5-8: w terminie do 5 miesięcy od daty podpisania umowy. 2. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia tj. dla: - zadania nr 1 - Anotacja liczącej ok. 3000 rekordów bazy list dialogowych, w której pojedynczy rekord ma zawierać co najmniej następujące dane: anotowane wyrażenie wulgarne w odpowiednim otoczeniu lewo- i prawostronnym oraz lemat anotowanego wyrażenia. - zadania nr 2 - Przypisanie za pośrednictwem narzędzia Anotatornia 2 (system używany i rozwijany w ramach projektu Clarin) tagów morfosyntaktycznych relewantnym segmentom tworzącym analizowane teksty. - zadania nr 3 - Opracowanie zasad powiązania dostępnych w korpusach informacji o strukturze metatekstu z teoretycznymi koncepcjami opisu wyrażeń metatekstowych i dyskursywnych zawartymi w publikacjach naukowych Jadwigi Wajszczuk, Macieja Grochowskiego, Macieja Ogrodniczuka i Celiny Heliasz. - zadania nr 4 - Opracowanie metody wykrywania tekstowych wyznaczników aspektu w ramach korpusu wielodziedzinowego (tematyczna segmentacja tekstu, reprezentacja powierzchniowa wyznaczników, ustalanie granic kontekstów lokalnych). - zadania nr 5 - Opracowanie podstawowej koncepcji, na podstawie której będzie budowany Korpus Wieszczów, obejmującej cały proces jego tworzenia - od wersji źródłowych do ostatecznej formy cyfrowej. - zadania nr 6 - Opracowanie zasad ujednolicenia danych poszczególnych podkorpusów (składających się z tekstów poszczególnych wieszczów), umożliwiającego porównywanie wyników. - zadania nr 7 - Przeprowadzenie analizy i weryfikacji dostępnych źródeł danych tekstowych. - zadania nr 8 - Opracowanie kryteriów doboru reprezentatywnych i zrównoważonych danych tekstowych wchodzących w ramy korpusu.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie. 2.3.1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje niezbędną do wykonania usługi, stanowiącej przedmiot zamówienia, wykwalifikowaną kadrą (Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia przez n/w osobę) tj. co najmniej n/w osobami dedykowanymi do wykonywania prac stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia na rzecz Zamawiającego: 1) dla zadania nr 1 - co najmniej 1 osobą - lingwistą, który łącznie spełnia poniższe wymagania: - posiada min. tytuł zawodowy magistra ze specjalnością językoznawczą; - posiada doświadczenie w wielopoziomowej anotacji lingwistycznej poświadczone realizacją tego typu prac w ramach co najmniej jednego projektu naukowo-badawczego. 2) dla zadania nr 2 - co najmniej 1 osobą - lingwistą, który łącznie spełnia poniższe wymagania: - posiada min. tytuł zawodowy magistra ze specjalnością językoznawczą. 3) dla zadania nr 3 - co najmniej 1 osobą - lingwistą, który łącznie spełnia poniższe wymagania: - posiada stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa/lingwistyki; - posiada znajomość zagadnień z zakresu lingwistycznej perspektywy badań nad strukturą tekstu poświadczoną przynajmniej jedną recenzowaną publikacją naukową; - posiada doświadczenie w wielopoziomowej anotacji semantycznej poświadczone udziałem w projekcie naukowym w charakterze anotatora. 4) dla zadania nr 4 - co najmniej 1 osobą - lingwistą, który łącznie spełnia poniższe wymagania: - posiada stopień naukowy doktora w zakresie nauk humanistycznych, językoznawstwo; - posiada znajomość zagadnień z zakresu różnych dyscyplin językoznawczych potwierdzoną minimum 5 recenzowanymi publikacjami naukowymi z zakresu genologii lingwistycznej, lingwistyki korpusowej, analizy wydźwięku, nacechowania ekspresywnego leksyki; - posiada przynajmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z narzędziami do budowy zasobów językowych na potrzeby automatycznego przetwarzania języka naturalnego udokumentowane realizacją prac w tym zakresie w ramach projektów badawczo-rozwojowych. 5) dla zadania nr 5 - co najmniej 1 osobą - lingwistą, który łącznie spełnia poniższe wymagania: - posiada stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych; - posiada znajomość zagadnień z dziedziny filologii, edytorstwa ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Juliusza Słowackiego poświadczona minimum dwiema recenzowanymi publikacjami naukowymi; - posiada doświadczenie edytorskie poświadczone minimum dwiema edycjami rękopisów. 6) dla zadania nr 6 - co najmniej 1 osobą - lingwistą, który łącznie spełnia poniższe wymagania: - posiada stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych; - posiada specjalizację leksykograficzną udokumentowaną minimum pięcioma recenzowanymi publikacjami naukowymi; - posiada znajomość zasad opracowywania zasobów językowych udokumentowaną minimum dwiema recenzowanymi publikacjami naukowymi. 7) dla zadania nr 7 - co najmniej 1 osobą - lingwistą, który łącznie spełnia poniższe wymagania: - posiada tytuł zawodowy magistra w dziedzinie nauk polonistycznych; - posiada doświadczenie w pracy redakcyjnej poświadczone minimum jedną opracowaną publikacją; - posiada udokumentowaną znajomość problematyki związanej z wykorzystywaniem technologii i metod cyfrowych w badaniach informatyczno-humanistycznych. 8) dla zadania nr 8 - co najmniej 1 osobą - lingwistą, który łącznie spełnia poniższe wymagania: - posiada stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk humanistycznych; - posiada doświadczenie w pracy edytorskiej i redakcyjnej poświadczone listą minimum dwu opracowanych publikacji; - posiada znajomość zasad opracowywania danych w korpusach tekstowych poświadczona udziałem w projekcie wykorzystującym narzędzia informatyczne w tworzeniu baz danych dla badań literackich. o W przypadku liczenia doświadczenia zawodowego u wykazanych osób, Wykonawca będzie brał pod uwagę jedynie okresy odbytego doświadczenia w kolejno następujących po sobie okresach. Nakładające się okresy nie będą brane pod uwagę - nie będą liczone; o Wykonawcy w trakcie wykonania zamówienia przysługuje prawo wymiany osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia. W przypadku wymiany osób, Wykonawca wskaże osobę o kwalifikacjach, doświadczeniu i wykształceniu nie mniejszym niż posiadane przez osobę zamienianą. Każda zmiana osoby w trakcie realizacji zamówienia wymagać będzie powiadomienia Zamawiającego i będzie wymagała uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. o W przypadku istotnych zastrzeżeń co do osób realizujących zadanie po stronie Wykonawcy, Zamawiający może zażądać ich zmiany. W takim przypadku w terminie do 14 dni od zgłoszenia zastrzeżeń Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego kandydatury osób o kwalifikacjach, doświadczeniu i wykształceniu nie mniejszych niż posiadane przez osoby zamieniane oraz zapewni sprawne przejęcie obowiązków przez nowe osoby.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy do oferty winni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: 1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 1.1.1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa powyżej. 1.2. wykazu osób (zawarty w Formularzu ofertowym) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy. 2. Forma dokumentów: 2.1. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 2.2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 3. Oferta musi się składać z: a. oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. VI pkt 1 SIWZ; b. Formularza Ofertowego Wykonawcy, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z wykazem osób; c. (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwa (zgodnie z rozdz. X pkt 1 ppkt 4 SIWZ); d. (jeżeli dotyczy) wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (zgodnie z rozdz. X pkt 4 SIWZ).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
dodatkowe doświadczenie zawodowe40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany zawarte we wzorze umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-26, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.